fbpx
English English

Ấn Bản Phát hành

  Từ ngày 1 tháng 2020 năm 1 đến ngày 2021 tháng 8 năm 5005, tvONE Inc. sẽ quyên góp $ 250 cho Susan G Komen® cho mỗi đơn vị Pathfinder được bán. Sứ mệnh của Susan G. Komen® là cứu sống bằng cách đáp ứng những nhu cầu quan trọng nhất trong cộng đồng của chúng ta và đầu tư vào nghiên cứu đột phá để ngăn ngừa và chữa khỏi ung thư vú. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Susan G. Komen® tại 75244 LBJ Freeway, Suite XNUMX, Dallas, Texas XNUMX hoặc truy cập www.komen.org. Để tải ảnh về báo chí, bấm vào đây.         

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MUA HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN HÀNG BẤT NGỜ TRUYỀN HÌNH 1. Khả năng ứng dụng. Đơn đặt hàng (“Đơn đặt hàng”) cùng với các điều khoản và điều kiện này, được siêu liên kết từ Đơn đặt hàng hoặc được cung cấp cho Người bán, gọi chung là một đề nghị của Người mua đối với việc mua hàng hóa (“Hàng hóa”) hoặc dịch vụ ( “Dịch vụ” và cùng với Hàng hóa, “Các mặt hàng đã đặt hàng”) được chỉ định từ Người bán phù hợp với các điều khoản và điều kiện này và Đơn đặt hàng. Khi Người bán chấp nhận đề nghị này, các điều khoản và điều kiện này và Đơn đặt hàng sẽ tạo thành một thỏa thuận ràng buộc (“Thỏa thuận”) giữa Người mua và Người bán, và áp dụng cho tất cả các giao dịch mua Hàng hóa đã đặt của Người mua từ Người bán, như vậy Các mặt hàng đã đặt hàng có thể được mô tả trên mặt của Đơn đặt hàng. Ưu đãi này sẽ được Người bán coi là chấp nhận khi điều đầu tiên xảy ra: (a) Người bán lập, ký hoặc chuyển cho Người mua bất kỳ thư nào, cho hoặc bằng văn bản hoặc công cụ khác xác nhận sự chấp nhận, (b) bất kỳ hoạt động nào của Người bán theo đề nghị, hoặc (c) thời hạn ba (3) ngày sau khi Người bán nhận được Đơn đặt hàng mà không có thông báo bằng văn bản cho Người mua rằng Người bán không chấp nhận Đơn đặt hàng đó. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa Thỏa thuận và bất kỳ tài liệu hoặc công cụ nào khác do Người bán gửi, Thỏa thuận sẽ được ưu tiên áp dụng. Thỏa thuận, cùng với bất kỳ tài liệu nào được đưa vào đây bằng cách tham chiếu, tạo thành thỏa thuận duy nhất và toàn bộ của các bên liên quan đến các Mặt hàng được đặt hàng và thay thế tất cả các hiểu biết, thỏa thuận, thương lượng, tuyên bố và bảo đảm trước đây hoặc đương thời cũng như thông tin liên lạc, bằng miệng và bằng văn bản , đối với Hàng hóa đã đặt hàng trừ khi một hợp đồng bằng văn bản ghi đè riêng đã được hai bên ký kết và ký kết. Người mua giới hạn rõ ràng việc chấp nhận Thỏa thuận đối với các điều khoản được nêu ở đây và trong Đơn đặt hàng. Các điều khoản đó loại trừ rõ ràng bất kỳ điều khoản và điều kiện bán hàng nào của Người bán hoặc bất kỳ tài liệu nào khác do Người bán ban hành liên quan đến Hàng hóa đã đặt hàng. Bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện bổ sung, khác hoặc không nhất quán có trong bất kỳ hình thức nào, sự thừa nhận, chấp nhận hoặc xác nhận được Người bán sử dụng liên quan đến việc thực hiện Đơn đặt hàng theo đây đều bị Người mua phản đối và từ chối, tuy nhiên đề xuất đó không hoạt động như một từ chối Thỏa thuận (trừ khi những khác biệt đó là về mô tả, số lượng, giá cả hoặc lịch trình giao hàng của các Mặt hàng đã đặt hàng), nhưng sẽ được coi là một sự thay đổi quan trọng trong đó và Thỏa thuận sẽ được Người bán chấp nhận mà không cần bổ sung , các điều khoản khác nhau hoặc không nhất quán. 2. Gửi hàng và Giao hàng; Nguồn thay thế. (A) Tất cả Hàng hóa phải được (i) đóng gói phù hợp hoặc được Người bán chuẩn bị sẵn sàng để vận chuyển nhằm tránh hư hỏng, để có được mức phí vận chuyển và bảo hiểm thấp nhất, đồng thời đáp ứng các yêu cầu của người vận chuyển, và (ii) được vận chuyển phù hợp với các hướng dẫn trên Đơn đặt hàng. Người bán chịu trách nhiệm chi phí phát sinh do không tuân thủ các điều khoản này. Tên người bán, địa chỉ giao hàng đầy đủ và số Đơn đặt hàng phải xuất hiện trên tất cả các hóa đơn, vận đơn, phiếu đóng gói, thùng carton và thư từ. Vận đơn phải được đính kèm với hóa đơn đã nộp, thể hiện hãng vận chuyển, số thùng và trọng lượng và ngày gửi hàng. Phiếu đóng gói phải đi kèm với tất cả các lô hàng liệt kê chi tiết nội dung của lô hàng. Quyền và tất cả rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng Hàng hóa vẫn thuộc về Người bán cho đến khi Người mua nhận được Hàng hóa phù hợp tại điểm đến yêu cầu. Điều khoản vận chuyển là FOB địa điểm giao hàng của Người mua trừ khi có ghi chú khác trên Đơn đặt hàng. Thời gian là điều cốt yếu. Việc giao hàng chỉ được thực hiện với số lượng và thời gian quy định trong Đơn đặt hàng. Cho đến khi việc giao hàng diễn ra, Người bán phải lưu giữ riêng Hàng hóa và được xác định là tài sản của Người mua. Quyền sở hữu của Người bán sẽ chấm dứt ngay lập tức trong trường hợp Người mua chấm dứt Hợp đồng theo trường hợp mất khả năng thanh toán như được nêu trong Mục 7. Người bán cấp và sẽ có quyền không thể hủy ngang cho Người mua hoặc các đại lý của họ để vào bất kỳ cơ sở nào nơi Hàng hóa được lưu giữ hoặc có thể được lưu trữ để kiểm tra hàng hóa hoặc khi quyền sở hữu của Người bán chấm dứt, để thu hồi chúng. (b) Nếu việc giao hàng dự kiến ​​không được thực hiện đúng thời hạn, Người bán phải thông báo ngay cho Người mua và thực hiện các bước hợp lý, bằng chi phí của mình, để xúc tiến việc giao hàng. Người bán sẽ không giao đơn đặt hàng trước ngày giao hàng đã thỏa thuận quá năm ngày làm việc mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Người mua. Người mua có thể hủy bất kỳ đơn đặt hàng nào nếu việc giao hàng không được thực hiện đúng thời hạn hoặc nếu có thông báo rằng việc giao hàng sẽ bị trễ. (c) Người mua có thể từ chối bất kỳ giao hàng nào hoặc hủy bỏ tất cả hoặc bất kỳ phần nào của bất kỳ Đơn đặt hàng nào nếu Người bán không giao hàng phù hợp với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ việc Hàng hóa nào không tuân thủ các thông số kỹ thuật (“ Thông số kỹ thuật ”) và tiêu chí hoạt động do Người bán cho Hàng hóa công bố. Việc người mua chấp nhận bất kỳ giao hàng không phù hợp nào sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền từ chối giao hàng trong tương lai. Nếu Người bán (i) không cung cấp Hàng hóa, (ii) không cung cấp Hàng hóa đáp ứng Thông số kỹ thuật, hoặc (iii) không đáp ứng được lịch trình giao hàng và yêu cầu giao hàng của Người mua và Người bán không cung cấp sản phẩm thay thế có chất lượng tương đương (mà Người bán thay thế phải đảm nhận mọi chi phí và chênh lệch giá), thì Người mua, theo quyết định riêng của mình, có thể mua Hàng hóa từ một nhà cung cấp khác như một nguồn thay thế mà Người bán, theo quyết định riêng của mình, thấy cần thiết. Trong trường hợp đó, Người bán sẽ hoàn trả cho Người mua bất kỳ chi phí bổ sung nào mà Người mua phải chịu khi mua Hàng hóa từ nhà cung cấp khác như một nguồn thay thế. Khi xác định và thông báo về Hàng hóa bị lỗi hoặc các lô hàng không phù hợp, Người mua sẽ nhận được toàn bộ tín dụng cho phế liệu hoặc trả lại, khoản tín dụng này sẽ bao gồm toàn bộ chi phí trả cho Người bán, cùng với chi phí vận chuyển, xử lý và liên quan, nếu có. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi có thông báo về Hàng hóa bị lỗi, Người bán phải gửi cho Người mua giải thích bằng văn bản về nguyên nhân gốc rễ và các hành động khắc phục được thực hiện để ngăn chặn sự tái phát. Mục 2 này sẽ áp dụng như nhau đối với bất kỳ Hàng hóa được sửa chữa hoặc thay thế nào. (d) Người mua có thể, không chịu trách nhiệm, ít nhất 14 ngày trước ngày giao hàng theo lịch trình, hoãn giao hàng đối với bất kỳ hoặc mọi Mặt hàng đã đặt hàng bằng cách thông báo bằng miệng cho Người bán về bất kỳ thời gian lên lịch cần thiết nào (thông báo bằng miệng sẽ được xác nhận bằng văn bản trong vòng 10 ngày của thông báo miệng) 3. Giá cả; Thanh toán. Giá cho tất cả các Mặt hàng đã đặt hàng sẽ được nêu trong Đơn đặt hàng và bao gồm tất cả các loại thuế hiện hành; Tuy nhiên, với điều kiện là trong mọi trường hợp, giá Người bán tính theo Thỏa thuận sẽ không có lợi hơn giá thấp nhất Người bán tính cho những khách hàng khác mua các Mặt hàng đã đặt với số lượng tương tự hoặc ít hơn. Điều khoản thanh toán cho tất cả các Mặt hàng đã đặt hàng sẽ được nêu trong Đơn đặt hàng. Người mua sẽ có quyền khấu trừ bất kỳ số tiền nào còn nợ bất kỳ lúc nào từ Người bán đến Người mua hoặc bất kỳ công ty liên kết nào đối với bất kỳ khoản tiền nào mà Người mua hoặc các chi nhánh đó phải trả bất kỳ lúc nào liên quan đến Thỏa thuận. 4. Kiểm tra / Kiểm tra. Thanh toán cho các mặt hàng đã đặt hàng không cấu thành sự chấp nhận chúng. Người mua có quyền kiểm tra tất cả các Mặt hàng đã đặt hàng và từ chối bất kỳ hoặc tất cả các Mặt hàng đã đặt hàng mà Người mua đánh giá là bị lỗi hoặc không phù hợp. Người mua sẽ không được coi là đã chấp nhận bất kỳ Hàng hóa nào cho đến khi đã có thời gian hợp lý để kiểm tra chúng sau khi giao hàng, hoặc, trong trường hợp có khiếm khuyết tiềm ẩn trong Hàng hóa, cho đến một thời điểm hợp lý sau khi khuyết tật tiềm ẩn đã rõ ràng Người mua có thể tùy theo lựa chọn của mình, yêu cầu sửa chữa hoặc thay thế các Mặt hàng đã đặt hàng bị từ chối hoặc hoàn lại giá mua. Các mặt hàng đã đặt hàng được cung cấp vượt quá số lượng quy định trong Đơn đặt hàng có thể được trả lại cho Người bán với chi phí của Người bán. Người mua bảo lưu quyền sử dụng các tài liệu bị từ chối, vì họ tin rằng đó là khuyến khích hoặc cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ hợp đồng của mình đối với khách hàng, mà không từ bỏ bất kỳ quyền nào đối với Người bán. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận khiến Người bán không có nghĩa vụ thử nghiệm, kiểm tra và kiểm soát chất lượng. 5. Bảo mật và Quyền sở hữu. Mỗi bên sẽ tự tin giữ Thông tin bí mật của bên kia và không cung cấp Thông tin bí mật của bên thứ ba cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sử dụng Thông tin bí mật của bên kia cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích được cho phép rõ ràng theo Thỏa thuận này. Vì những mục đích này “Thông tin bí mật” có nghĩa là thông tin (dù ở dạng miệng, văn bản hoặc điện tử) thuộc về hoặc liên quan đến bên đó, các công việc kinh doanh hoặc hoạt động của bên đó không được công khai và: (i) một trong hai bên đã đánh dấu là bí mật hoặc sở hữu độc quyền, (ii) một trong hai bên, bằng lời nói hoặc bằng văn bản, đã thông báo cho bên kia về bản chất bí mật, hoặc (iii) do đặc điểm hoặc bản chất của mình, một người hợp lý ở vị trí tương tự và trong những trường hợp tương tự sẽ được coi là bí mật ; nhưng sẽ không bao gồm thông tin (i) được hoặc được biết đến một cách công khai mà không có hành động hoặc sự thiếu sót nào của bên nhận (ii) thuộc sở hữu hợp pháp của bên kia trước khi tiết lộ (iii) được tiết lộ một cách hợp pháp cho bên nhận bởi một phần ba bên không hạn chế tiết lộ (iv) được phát triển độc lập bởi bên tiếp nhận, sự phát triển độc lập có thể được thể hiện bằng bằng chứng bằng văn bản; hoặc (v) được yêu cầu tiết lộ theo luật, bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào hoặc bởi bất kỳ cơ quan quản lý hoặc quản lý nào hoặc theo các quy tắc của một sở giao dịch chứng khoán hoặc cơ quan niêm yết được công nhận. Mỗi bên sẽ đồng ý thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng Thông tin bí mật của bên kia mà mình có quyền truy cập không bị nhân viên hoặc đại lý của mình tiết lộ hoặc phân phối vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này. 6. Bảo hành. Người bán tuyên bố và đảm bảo rằng: (a) tất cả các Mặt hàng đã đặt hàng và hoạt động của Người bán theo Thỏa thuận sẽ (i) phù hợp với tất cả các bản vẽ, thông số kỹ thuật, mô tả và mẫu được áp dụng bởi Người bán, (ii) có chất lượng thỏa đáng và không có khuyết tật về thiết kế, chất liệu và tay nghề, (iii) tuân thủ tất cả các luật hiện hành khi đó (cho dù nước ngoài hay trong nước), bao gồm nhưng không giới hạn luật liên quan đến sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng và bảo vệ môi trường và lao động trẻ em luật lệ; (iv) sẽ phù hợp với mục đích mà Hàng hóa đó được cung cấp phổ biến; và (v) sẽ phù hợp với bất kỳ mục đích nào do Người bán đưa ra hoặc Người mua đã biết đến Người bán; (b) Các Mặt hàng đã Đặt hàng không vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc các quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên thứ ba nào; (c) nó có quyền cấp, và theo đây cấp cho Người mua giấy phép để sử dụng bất kỳ phần mềm nào được nhúng hoặc kết hợp vào bất kỳ Mặt hàng đã đặt hàng nào; (d) tất cả các Dịch vụ sẽ được thực hiện với kỹ năng và sự cẩn thận hợp lý và phù hợp với thông lệ tốt trong ngành; và (e) nó đã tuân thủ và sẽ tuân thủ tất cả các luật áp dụng cho việc thực hiện của nó theo Thỏa thuận. 7. Chấm dứt. Người mua có thể chấm dứt toàn bộ hoặc một phần Thỏa thuận (i) sau 15 ngày thông báo bằng văn bản cho Người bán bất kỳ lúc nào để thuận tiện (ii) ngay sau khi có thông báo bằng văn bản nếu Người bán mặc định thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận và không thể cứu chữa sự vỡ nợ trong vòng 10 ngày sau khi thông báo về việc vỡ nợ, (iii) ngay sau khi có thông báo bằng văn bản trong trường hợp Người bán bị mất khả năng thanh toán bao gồm đình chỉ hoặc đe dọa đình chỉ thanh toán các khoản nợ của mình hoặc được coi là không có khả năng thanh toán các khoản nợ của mình trong khóa học thông thường do Người mua xác định theo quyết định hợp lý của mình hoặc nộp đơn ra tòa, hoặc lệnh được đưa ra đối với việc bổ nhiệm quản trị viên, hoặc nếu thông báo về ý định bổ nhiệm quản trị viên được đưa ra hoặc nếu quản trị viên được bổ nhiệm, qua Người bán; một đơn yêu cầu được đệ trình, một thông báo được đưa ra, một giải pháp được thông qua, hoặc một lệnh được thực hiện, cho hoặc liên quan đến việc kết thúc của Người bán. Khi Người mua chấm dứt toàn bộ hoặc một phần Thỏa thuận vì bất kỳ lý do gì, Người bán sẽ ngay lập tức (a) ngừng mọi công việc theo Thỏa thuận đã chấm dứt, (b) khiến bất kỳ nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ nào của mình ngừng công việc và (c ) bảo quản và bảo vệ công việc đang tiến hành và các nguyên vật liệu được mua hoặc cam kết theo Thỏa thuận tại nhà máy riêng và tại nhà máy của nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ trong khi chờ hướng dẫn của Người mua. Người mua sẽ không nợ Người bán bất kỳ khoản lợi nhuận bị mất hoặc khoản thanh toán nào cho bất kỳ vật liệu hoặc Hàng hóa nào mà Người bán có thể tiêu thụ hoặc bán cho người khác trong quá trình kinh doanh thông thường của mình. 8. Bồi thường. Người bán sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ Người mua, các chi nhánh, cán bộ, nhân viên và đại lý vô hại của mình trước tất cả các khiếu nại, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, tiền phạt hoặc phán quyết, bao gồm chi phí, phí pháp lý và các chi phí khác (dù trực tiếp hay gián tiếp), liên quan đến hoặc phát sinh do (a) Người bán vi phạm Thỏa thuận; (b) tử vong hoặc thương tật cho người hoặc tài sản do Người bán vi phạm Thỏa thuận; (c) việc Hàng hóa hoặc Người bán không thực hiện các Dịch vụ để tuân thủ các yêu cầu của Thỏa thuận, hoặc (d) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba trong bất kỳ Hàng hóa hoặc Dịch vụ nào. 9. Những khiếm khuyết thảm khốc. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người mua yêu cầu, Người bán phải bồi thường cho Người mua hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được chỉ định của họ mọi chi phí và chi phí cho các bộ phận, nhân công, chi phí hành chính, chi phí vận chuyển, chi phí thay thế hàng hóa và các chi phí khác (bao gồm cả phí và chi phí luật sư hợp lý) liên quan đến hoặc phát sinh từ Lỗi nghiêm trọng, Thu hồi hàng hóa hoặc sửa chữa tại hiện trường Hàng hóa. “Khiếm khuyết nghiêm trọng” sẽ được coi là xảy ra khi: (a) tuyên bố và bảo đảm quy định trong Mục 6 bị vi phạm đối với (i) 3% hoặc nhiều hơn Hàng hóa được vận chuyển trong bất kỳ khoảng thời gian ba tháng nào, hoặc (ii) 1% Hàng hóa được vận chuyển trong vòng sáu tháng đầu tiên kể từ thỏa thuận ban đầu giữa Người bán và Người mua; (b) tỷ giá hối đoái và trả lại của Hàng hóa mà Người bán bán cho Người mua vượt quá mức trung bình của chủng loại đối với Hàng hóa, như được xác định bởi hồ sơ của Người mua; (c) một nhóm hoặc một nhóm khiếm khuyết trong Hàng hóa (bất kỳ lỗi sản xuất nào ảnh hưởng đến Hàng hóa về mặt thẩm mỹ hoặc chức năng) được Người mua xác định là ảnh hưởng đến hơn 10% Hàng hóa đó; (d) Hàng hóa (bao gồm bất kỳ bộ phận dịch vụ nào, bộ phận thay thế, phụ tùng thay thế, cụm lắp ráp và dụng cụ cần thiết để bảo dưỡng Hàng hóa) là cần thiết theo ý kiến ​​hợp lý của Người mua hoặc Người bán; hoặc (e) Hàng hóa phải được lấy ra khỏi thị trường để tuân thủ luật hiện hành do Người mua quyết định theo quyết định riêng của mình (bao gồm nhưng không giới hạn, các trường hợp thu hồi hàng hóa an toàn cho người tiêu dùng tự nguyện hoặc bắt buộc). 10. Bảo hiểm. Người bán phải và sẽ yêu cầu các nhà thầu phụ của mình phải, có được và luôn duy trì, từ các công ty bảo hiểm có uy tín, các mức bảo hiểm thích hợp (bao gồm trách nhiệm sản phẩm và trách nhiệm công cộng thích hợp) để bảo hiểm nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này và theo luật hiện hành. Theo yêu cầu của Người mua, Người bán sẽ bổ sung Người mua với tư cách là người được bảo hiểm bổ sung trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm chung thương mại và sẽ cung cấp cho Người mua giấy chứng nhận bảo hiểm và xác nhận hợp đồng bảo hiểm hiện hành chứng minh cho việc bảo hiểm đó. Người bán sẽ không làm gì để làm mất hiệu lực của bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào hoặc làm phương hại đến quyền lợi của Người mua theo đó và thông báo cho Người mua nếu bất kỳ chính sách nào bị (hoặc sẽ bị) hủy bỏ hoặc các điều khoản của nó (hoặc sẽ) có thể thay đổi quan trọng. Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận liên quan đến việc Người bán thực hiện tại cơ sở của Người mua hoặc tại bất kỳ nơi nào Người mua tiến hành hoạt động hoặc với vật liệu hoặc thiết bị được Người mua cung cấp cho Người bán, Người bán sẽ thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để ngăn ngừa thương tích cho người hoặc tài sản trong quá trình công việc của Người bán. 11. Trách nhiệm hữu hạn. Trong mọi trường hợp, trách nhiệm tổng hợp của Người mua đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hoặc do Thỏa thuận vượt quá giá quy định cho Hàng hóa hoặc Dịch vụ hoặc đơn vị của chúng làm phát sinh khiếu nại, ngoại trừ việc Người bán có thể tính phí Người mua lãi đối với bất kỳ khoản thanh toán nào nhận được sau 60 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán theo Mục 3 với tỷ lệ 2% mỗi năm. 12. Luật điều chỉnh / Quyền tài phán. Thỏa thuận, cách giải thích và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận (bao gồm cả các tranh chấp ngoài hợp đồng) sẽ chịu sự điều chỉnh và được hiểu theo luật của Bang Kentucky (bao gồm nhưng không giới hạn ở Uniform Commercial Bộ luật có hiệu lực tại Bang Kentucky), không tính đến các nguyên tắc xung đột pháp luật của Kentucky. Người mua và Người bán xác nhận và đồng ý rõ ràng rằng Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế (“CISG”) không áp dụng cho Thỏa thuận và các bên đó đã tự nguyện chọn không áp dụng CISG cho Thỏa thuận. Các quyền của Người mua theo Thỏa thuận là tích lũy và ngoài bất kỳ biện pháp xử lý hợp pháp hoặc công bằng nào khác, quyền đó có thể có đối với Người bán. Người mua và Người bán đồng ý không hủy ngang và đệ trình lên cơ quan tài phán độc quyền của bất kỳ tòa án tiểu bang hoặc liên bang nào đặt tại Hạt Kenton, Kentucky để đưa ra một hành động hoặc thực hiện một quyền hoặc biện pháp khắc phục hậu quả và Người mua và Người bán từ bỏ mọi phản đối dựa trên sự không tiện lợi của diễn đàn và phản đối địa điểm của bất kỳ hành động hoặc thủ tục như vậy. 13. Các vấn đề về Tuân thủ. Người bán phải tuân thủ tất cả các chính sách Người mua áp dụng và được thông báo cho Người bán. Người bán phải tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các quy chế, luật và quy định hiện hành (“Luật”), bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các Luật hiện hành về môi trường, sức khỏe và an toàn, thương mại và xuất nhập khẩu. Người bán đồng ý thông báo cho Người mua về bất kỳ nguy cơ cố hữu nào liên quan đến Hàng hóa được mua theo Thỏa thuận có thể gây nguy hiểm trong quá trình xử lý, vận chuyển, lưu trữ, sử dụng, bán lại, thải bỏ hoặc loại bỏ Hàng hóa. Thông báo đã nêu sẽ được gửi đến Người quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu của Người mua và phải nêu rõ tên sản phẩm, tính chất của mối nguy hiểm, các biện pháp phòng ngừa về tài sản mà Người mua hoặc những người khác phải thực hiện, tất cả các Bảng dữ liệu an toàn hiện hành và bất kỳ thông tin bổ sung nào khác mà Người mua phải hợp lý mong đợi được biết để bảo vệ lợi ích, tài sản và / hoặc nhân sự của mình. 14. Người bán với tư cách là nhà thầu độc lập. Người bán sẽ thực hiện các nghĩa vụ của Hợp đồng với tư cách là một nhà thầu độc lập và trong mọi trường hợp sẽ không được coi là đại lý hoặc nhân viên của Người mua. Theo bất kỳ cách nào, Thỏa thuận sẽ không được hiểu là tạo ra mối quan hệ đối tác hoặc bất kỳ loại cam kết chung nào khác giữa Người mua và Người bán. Người bán hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các khoản thuế liên bang, tiểu bang và địa phương, các khoản đóng góp và các nghĩa vụ khác liên quan đến các khoản thanh toán của Người mua cho Người bán. 15. Chống tham nhũng. Người bán phải luôn tiến hành các hoạt động của mình theo tất cả các luật, quy tắc, quy định, lệnh trừng phạt và lệnh hiện hành liên quan đến luật chống hối lộ hoặc chống tham nhũng, bao gồm, nhưng không giới hạn ở Hoa Kỳ Đạo luật Thực hành Tham nhũng Nước ngoài năm 1977 (“Các Yêu cầu Có Liên quan”). Người bán phải (i) tuân thủ tất cả các chính sách của Người mua về chống tham nhũng mà đôi khi có thể được thông báo cho Người mua, và bất kỳ mã ngành liên quan nào, trong từng trường hợp do Người mua hoặc cơ quan có liên quan có thể cập nhật chúng theo thời gian theo thời gian (“Các Chính sách Có Liên quan”) và (ii) có và duy trì trong suốt thời hạn của Thỏa thuận này, các chính sách và thủ tục của riêng mình để đảm bảo tuân thủ các Yêu cầu Liên quan và Chính sách Có liên quan và sẽ thực thi chúng khi thích hợp (iii) báo cáo kịp thời cho Người mua bất kỳ yêu cầu hoặc đòi hỏi nào về bất kỳ lợi thế tài chính hoặc lợi thế không đáng có nào khác dưới bất kỳ hình thức nào mà Người bán nhận được liên quan đến việc thực hiện Thỏa thuận này; (iv) ngay lập tức thông báo cho Người mua nếu một công chức nước ngoài trở thành viên chức hoặc nhân viên của Người bán hoặc có được lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp đối với Người bán (và Người bán đảm bảo rằng không có công chức nước ngoài là cán bộ, nhân viên hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp chủ sở hữu vào ngày của Hợp đồng này); (v) trong vòng sáu tháng kể từ ngày của Thỏa thuận này và hàng năm sau đó, xác nhận cho Người mua bằng văn bản có chữ ký của viên chức của Người bán, việc Người bán và tất cả những người khác mà Người bán chịu trách nhiệm tuân thủ theo mục 15 này đến Phần 15 này. Người bán phải cung cấp bằng chứng hỗ trợ về sự tuân thủ khi Nhà cung cấp có thể yêu cầu một cách hợp lý. Người bán sẽ đảm bảo rằng bất kỳ người nào được liên kết với Người bán đang thực hiện dịch vụ hoặc cung cấp hàng hóa liên quan đến Thỏa thuận này sẽ chỉ làm như vậy trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản áp đặt và đảm bảo với người đó các điều khoản tương đương với các điều khoản áp dụng cho Người bán trong phần này 15 (“Điều khoản liên quan”). Trong mọi trường hợp, Người bán phải chịu trách nhiệm về việc những người đó tuân theo và thực hiện các Điều khoản liên quan, và trong mọi trường hợp sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Người mua về bất kỳ sự vi phạm nào của những người đó đối với bất kỳ Điều khoản liên quan nào phát sinh. Việc vi phạm mục 15 này sẽ được Người bán coi là vi phạm nghiêm trọng, không thể khắc phục được đối với Thỏa thuận này. 16. Hợp tác. Người bán phải cung cấp tất cả các bằng chứng như vậy mà Người mua có thể yêu cầu một cách hợp lý để xác minh bất kỳ hóa đơn nào do Người bán gửi hoặc bất kỳ tuyên bố giảm giá nào hoặc các khoản giảm chi phí khác mà Người bán đạt được (bao gồm cả ngày đạt được mức giảm chi phí). Ngoài ra, theo yêu cầu, Nhà cung cấp sẽ cho phép Người mua kiểm tra và lấy bản sao của (hoặc trích xuất từ) tất cả các hồ sơ và tài liệu liên quan của Người bán liên quan đến việc cung cấp Hàng hóa có thể được yêu cầu hợp lý để xác minh những vấn đề đó . 17. Chung. Sự vô hiệu của bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào khác. Thỏa thuận này, cùng với bất kỳ thỏa thuận bảo mật nào trước đây được ký kết giữa các bên, cấu thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết của các bên liên quan đến vấn đề của hợp đồng này. Thỏa thuận này thay thế tất cả các thỏa thuận bằng văn bản và bằng miệng trước đó và tất cả các thông tin liên lạc khác giữa các bên. Mỗi bên đồng ý rằng bên đó sẽ không có biện pháp khắc phục đối với bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào (dù được thực hiện vô tội hay do sơ suất) không được quy định trong Thỏa thuận này. Người mua không kiên quyết thực hiện bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào hoặc thực hiện bất kỳ quyền hoặc đặc quyền nào sẽ không từ bỏ bất kỳ điều khoản, điều kiện, quyền hoặc đặc quyền nào đó trừ khi sự từ bỏ đó được lập thành văn bản và có chữ ký của cả hai bên. Thỏa thuận chỉ có thể được sửa đổi hoặc sửa đổi bằng một văn bản có chữ ký riêng của Người mua hoặc Người bán. Người bán sẽ không ký hợp đồng phụ, bổ sung hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần các quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Người mua. Các điều khoản của Mục 5-9, 11, 12 và 17 vẫn có hiệu lực sau khi Thỏa thuận chấm dứt. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận trao cho bất kỳ người nào khác ngoài Người bán và Người mua bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo hoặc theo lý do của Thỏa thuận này. Theo yêu cầu và chi phí của Người mua, Người bán sẽ thực hiện hoặc mua sắm thực hiện tất cả các hành vi tiếp theo như vậy và thực hiện hoặc có được sự thực thi hợp lệ của tất cả các tài liệu đó, tùy theo ý kiến ​​hợp lý của Người mua, đôi khi có thể cần thiết để có hiệu lực đầy đủ cho Thỏa thuận này. Tất cả các thông báo, yêu cầu, sự đồng ý và các thông tin liên lạc khác được yêu cầu hoặc được phép gửi dưới đây phải được thực hiện bằng văn bản và được gửi bằng fax hoặc bằng tay, qua dịch vụ chuyển phát qua đêm hoặc bằng thư bảo đảm hoặc có xác nhận, trả trước bưu phí, đến địa chỉ hoặc số fax của bên kia trong Đơn đặt hàng (hoặc địa chỉ hoặc số fax khác như vậy có thể được bên đó thông báo bằng văn bản cho những mục đích này).

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BÁN Các điều khoản và điều kiện bán hàng này, cùng với bất kỳ bảng điều khoản đính kèm nào (“Bảng điều khoản”) (gọi chung là “Thỏa thuận”) chi phối tất cả các khía cạnh bán hàng và doanh số tiềm năng của bất kỳ sản phẩm nào (“Sản phẩm”) và dịch vụ (“Dịch vụ”) từ pháp nhân TV One Limited có tên trên Bảng điều khoản, hoặc nếu không có tên như vậy, thực tế là bán Sản phẩm hoặc Dịch vụ (“Người bán”) cho người mua có tên trên Bảng điều khoản, hoặc nếu không được đặt tên như vậy, tức là thực sự mua Sản phẩm hoặc Dịch vụ (“Người mua”) để loại trừ tất cả các điều khoản và điều kiện khác (bao gồm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào mà Người mua có ý định áp dụng theo bất kỳ đơn đặt hàng nào, xác nhận đơn đặt hàng, thông số kỹ thuật hoặc tài liệu khác). Người mua thừa nhận rằng Người bán, thông qua các chi nhánh của mình (tức là công ty mẹ, công ty con và các chi nhánh khác) cung cấp khả năng sản xuất mở rộng và Người bán có thể tùy ý sản xuất, cung cấp hoặc phân phối từ bất kỳ địa điểm hoặc nguồn nào, bao gồm bất kỳ chi nhánh nào của mình, bất kỳ Sản phẩm nào hoặc Các dịch vụ và việc sản xuất, cung cấp hoặc giao hàng từ các chi nhánh đó cũng phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này. 1. Giá và thuế. Giá là giá có hiệu lực khi Người bán chấp nhận đơn đặt hàng, hoặc Bảng điều khoản được ký hoặc chấp nhận. Trong trường hợp không công bố giá, mọi Dịch vụ sẽ được cung cấp trên cơ sở thời gian và vật liệu. Người bán có thể chấp nhận hoặc từ chối đơn đặt hàng theo quyết định riêng của mình. Sẽ không có đơn đặt hàng nào được chấp nhận (và theo đó Người bán sẽ không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào theo bất kỳ Thỏa thuận nào) cho đến khi Người bán gửi văn bản xác nhận cho Người mua, Bảng điều khoản được cả hai bên ký hoặc chấp nhận hoặc Người bán giao Sản phẩm hoặc Dịch vụ cho Người mua (tùy điều kiện nào xảy ra trước đó). Trừ khi có quy định khác bằng văn bản, mỗi đơn hàng khi được chấp nhận sẽ tạo thành một Thỏa thuận riêng biệt. Trừ khi có quy định khác trong Bảng điều khoản, tất cả các mức giá đều không bao gồm VAT (hoặc thuế bán hàng khác) và tất cả các chi phí hoặc lệ phí liên quan đến việc xếp dỡ, vận chuyển và bảo hiểm. Tất cả giá cả, kiểu máy và thông số kỹ thuật vật liệu có thể được Người bán thay đổi hoặc thu hồi bất kỳ lúc nào trước khi đơn đặt hàng được chấp nhận hoặc theo Mục 3. Giá chỉ có thể thay đổi sau thời điểm này (và trước khi giao hàng hoặc thực hiện) khi có thông báo bằng văn bản cho Người mua, vì lý do tăng chi phí nguyên vật liệu hoặc nhân công hoặc do biến động tỷ giá hối đoái, và Người mua sẽ có quyền hủy đơn đặt hàng mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý, với điều kiện Người bán nhận được bằng văn bản ít nhất hai mươi tám ngày trước ngày giao hàng hoặc thực hiện đã thông báo (hoặc, nếu sớm hơn) trong vòng mười bốn ngày kể từ ngày Người bán thông báo. 2. Thanh toán. Thời hạn thanh toán là 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn, trừ khi có quy định khác trên Bảng điều khoản. Người mua phải thanh toán tất cả các khoản bằng chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản do Người bán chỉ định, mà không có bất kỳ khoản khấu trừ nào theo cách bù trừ, yêu cầu phản tố, chiết khấu, cắt giảm hoặc các hình thức khác. Tất cả các mức giá đều được niêm yết và phải được thanh toán, bằng Bảng Anh, hoặc theo cách khác được quy định trong Bảng điều khoản. Nếu Người mua không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào hoặc thanh toán bất kỳ hóa đơn nào theo các điều khoản của mình, hoặc theo các điều khoản tín dụng như Người bán đã đồng ý rõ ràng bằng văn bản, thì ngoài tất cả các quyền và biện pháp khắc phục khác dành cho Người bán: (a) Người mua phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả các khoản phí, chi phí hoặc hoa hồng hợp lý về mặt thương mại mà Người bán phải chịu khi ngừng giao hàng, vận chuyển và lưu trữ Sản phẩm, và liên quan đến việc trả lại hoặc bán lại Sản phẩm; (b) Người bán có quyền chấm dứt Thỏa thuận hoặc đình chỉ thực hiện thêm theo Thỏa thuận và các thỏa thuận khác với Người mua; (c) Người mua phải chịu trách nhiệm với Người bán về mọi chi phí hợp lý để thu hồi các khoản tiền còn nợ, bao gồm cả phí luật sư hợp lý; và (d) Người bán sẽ không có nghĩa vụ phải thực hiện bất kỳ giao hàng nào trong tương lai. Theo tùy chọn của mình, Người bán có thể tính lãi Người mua (tính theo ngày) đối với bất kỳ khoản thanh toán quá hạn nào kể từ ngày khoản thanh toán đó đến hạn thanh toán thực tế. 3. Thay đổi. Người bán có thể sửa đổi giá, ngày giao hàng và bảo hành khi Người mua chấp nhận yêu cầu sửa đổi Sản phẩm hoặc Dịch vụ. Nếu Người mua từ chối các thay đổi được đề xuất đối với Sản phẩm theo đơn đặt hàng mà Người bán cho là cần thiết để phù hợp với đặc điểm kỹ thuật hiện hành, Người bán không có nghĩa vụ tuân theo thông số kỹ thuật đó trong phạm vi mà sự phù hợp có thể bị ảnh hưởng bởi sự phản đối đó theo ý kiến ​​hợp lý của Người bán. 4. Gửi hàng và Giao hàng. Việc giao Sản phẩm và rủi ro thất lạc được chuyển cho Người mua EXW theo INCOTERMS 2010 (cơ sở của Người bán) trừ khi có quy định khác trong Bảng điều khoản. Người mua phải cung cấp bằng chi phí của mình tại thời điểm giao hàng thiết bị và lao động thủ công đầy đủ và thích hợp để xếp Sản phẩm. Người mua chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí lưu giữ hoặc tạm giữ. Mọi khiếu nại về sự thiếu hụt hoặc thiệt hại phải được thông báo cho Người bán trong vòng ba ngày kể từ ngày giao hàng và bất kỳ sự thiếu hụt hoặc thiệt hại nào xảy ra trong quá trình vận chuyển cũng phải được gửi trực tiếp cho người vận chuyển và sẽ tuân theo các điều kiện vận chuyển liên quan. Tất cả các ngày giao hàng là gần đúng và không được đảm bảo và thời gian giao hàng sẽ không phải là bản chất. Người bán có quyền thực hiện các lô hàng từng phần hoặc giao hàng theo từng đợt và xuất hóa đơn cho Người mua cho mỗi lần gửi trả góp. Người bán không bị ràng buộc với việc giao thầu bất kỳ Sản phẩm nào mà Người mua đã cung cấp hướng dẫn vận chuyển không đầy đủ hoặc không chính xác. Nếu Người mua không chấp nhận hoặc giao Sản phẩm trong vòng năm ngày làm việc kể từ khi Người bán thông báo cho Người mua rằng Sản phẩm đã sẵn sàng, hoặc nếu việc vận chuyển Sản phẩm bị Người mua trì hoãn hoặc trì hoãn vì bất kỳ lý do nào, bao gồm cả Sự kiện bất khả kháng (được định nghĩa trong Phần 9), Người bán có thể chuyển Sản phẩm vào kho cho tài khoản của Người mua và chịu rủi ro và Sản phẩm sẽ được coi là đã giao. Sản phẩm không được trả lại trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của Người bán, điều này có thể bao gồm các điều khoản bổ sung. Người bán sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ việc không giao Sản phẩm nào (ngay cả khi gây ra bởi sự sơ suất của Người bán) trừ khi Người mua gửi thông báo bằng văn bản cho Người bán trong vòng mười ngày kể từ ngày Sản phẩm có được nhận. Văn bản chấp nhận việc vận chuyển của Người mua đã được ký kết sẽ là bằng chứng cho việc giao hàng đúng cách. Bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc không giao hàng sẽ được giới hạn, theo quyết định của Người bán: (i) thay thế Sản phẩm trong một thời gian hợp lý (ii) phát hành giấy báo có theo giá mua theo tỷ lệ so với bất kỳ hóa đơn nào được nêu ra cho Sản phẩm đó; hoặc (iii) hoàn lại giá mua đã trả. 5. Điều tra. Trừ khi có thỏa thuận khác trong Bảng điều khoản, Người mua sẽ kiểm tra Sản phẩm khi nhận hàng tại điểm đến. Việc Người mua không kiểm tra Sản phẩm và thông báo bằng văn bản cho Người bán về bất kỳ lỗi nào bị cáo buộc hoặc không phù hợp trong vòng mười ngày sau khi nhận hàng tại điểm đến sẽ cấu thành việc Người mua không chấp nhận Sản phẩm đã giao, ngoại trừ trường hợp khuyết tật tiềm ẩn không rõ ràng khi kiểm tra hợp lý, Người mua sẽ có mười ngày kể từ khi nhận thức được một cách hợp lý về khiếm khuyết tiềm ẩn đó. 6. Bảo hành có giới hạn. 6.1 Người bán đảm bảo với Người mua rằng các sản phẩm sau sẽ được bán với bảo hành sửa chữa hoặc thay thế đầy đủ, chỉ trong các khoảng thời gian được chỉ định bên dưới kể từ ngày mua (được nêu rõ trong Bảng điều khoản): DANH MỤC SẢN PHẨM THỜI HẠN BẢO HÀNH (năm, kể từ ngày mua hàng) (A) Các sản phẩm mang nhãn hiệu TvONE ™ dựa trên công nghệ CORIO ™ của tvONE ™, bao gồm các sản phẩm có tiền tố số kiểu máy CM2, C2, 1T-C2, C3, CX, A2 hoặc S2 (5 năm) (B) ONErack ™ các sản phẩm mang nhãn hiệu (1 năm) (C) Tất cả các sản phẩm khác của TvONE ™ bao gồm tất cả các sản phẩm khác có tiền tố số model 1T (trừ những sản phẩm được liệt kê trong danh mục AB) (1 năm) (D) Các sản phẩm mang nhãn hiệu Magenta ™ (5 năm) 6.2 Ở đâu Người mua muốn thực hiện các quyền của mình theo bảo hành liên quan, Người mua phải xin Số ủy quyền trả lại từ Người bán và trả sản phẩm đến địa điểm do Người bán chỉ định (giao hàng trả trước). Sau khi sửa chữa xong, sản phẩm sẽ được trả lại (với chi phí của Người bán) .6.3 Sản phẩm được bán “nguyên trạng”. Người bán không bảo đảm hoặc tuyên bố rằng Sản phẩm sẽ đáp ứng bất kỳ mục đích cụ thể nào của Người bán. 6.4 Các bảo hành có giới hạn ở trên quy định các bảo hành đầy đủ cho Sản phẩm, loại trừ bất kỳ bảo hành nào khác (thể hiện hoặc ngụ ý), và chỉ giới hạn trong số năm áp dụng đã nêu kể từ ngày mua. 7. Giới hạn của Biện pháp Khắc phục và Trách nhiệm pháp lý. SỰ LƯU Ý CỦA BÊN MUA CŨNG PHỤ THUỘC VÀO CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU KIỆN NÀY 7. (a) Tổng trách nhiệm pháp lý của Người bán theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, cho dù trong hợp đồng, sai phạm (bao gồm sơ suất hoặc vi phạm nghĩa vụ theo luật định), trình bày sai hoặc khác (mỗi “Hành động”), sẽ không vượt quá 100% giá do Người mua thanh toán theo Thỏa thuận cho Sản phẩm hoặc Dịch vụ dẫn đến Hành động. (b) Trong mọi trường hợp, Người bán sẽ không chịu trách nhiệm đối với: (i) bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp, trừng phạt hoặc do hậu quả nào vì bất kỳ lý do gì; (ii) mất lợi nhuận (iii) mất kinh doanh (iv) mất doanh thu (v) suy giảm lợi thế thương mại (vi) mất danh tiếng hoặc dữ liệu; hoặc (vii) chi phí phát sinh cho vốn, nhiên liệu, điện năng hoặc làm sạch môi trường (cho dù tổn thất hoặc thiệt hại nêu trong (ii) - (vii) được coi là trực tiếp hay gián tiếp). (c) Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của Người bán đối với (i) tử vong hoặc thương tật cá nhân do sự sơ suất của Người bán (ii) gian lận hoặc xuyên tạc gian dối; hoặc (iii) vi phạm các điều khoản được ngụ ý trong phần 2 của Đạo luật Cung ứng Hàng hóa và Dịch vụ năm 1982 (quyền sở hữu và chiếm hữu trong thời gian ngắn) hoặc phần 12 của Đạo luật Bán hàng năm 1979 (quyền sở hữu và quyền sở hữu im lặng) hoặc (iv) bất kỳ loại nào khác tổn thất không thể loại trừ hoặc hạn chế theo luật hiện hành. Bất kỳ Hành động nào phải được bắt đầu sau một năm kể từ ngày giao hàng hoặc Sản phẩm hoặc hoàn thành Dịch vụ (ngoại trừ bất kỳ Hành động nào phát sinh do lỗi tiềm ẩn, phải được bắt đầu trong vòng một năm kể từ khi khiếm khuyết tiềm ẩn trở nên rõ ràng hợp lý khi kiểm tra). Người bán không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với lời khuyên kỹ thuật được đưa ra hoặc không được đưa ra, hoặc kết quả thu được. Người mua thừa nhận và chấp nhận rằng các giới hạn và loại trừ được quy định trong Thỏa thuận này là hợp lý tùy theo từng trường hợp và Người bán đã định giá và tham gia Thỏa thuận dựa trên các điều khoản đó. 8. Loại trừ Hiệu suất. Không bên nào được coi là mặc nhiên thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo Thỏa thuận (ngoài nghĩa vụ thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào đến hạn theo Thỏa thuận) trong trường hợp việc thực hiện nghĩa vụ đó bị ngăn cản hoặc trì hoãn bởi các hành vi của Đức Chúa Trời; chiến tranh (được tuyên bố hoặc không được khai báo); khủng bố hoặc hành vi phạm tội khác; ngọn lửa; lũ lụt; thời tiết; sự phá hoại; đình công, hoặc rối loạn lao động hoặc dân sự; yêu cầu, hạn chế, luật, quy định, mệnh lệnh, thiếu sót hoặc hành động của chính phủ; không có, hoặc chậm trễ trong các tiện ích hoặc phương tiện đi lại; mặc định của các nhà cung cấp hoặc không có khả năng khác để có được các vật liệu cần thiết; cấm vận hoặc bất kỳ sự kiện hoặc nguyên nhân nào khác ngoài tầm kiểm soát hợp lý của bên đó, (mỗi "Sự kiện bất khả kháng"). Trong trường hợp xảy ra Sự kiện bất khả kháng, ngày giao hàng sẽ được kéo dài thêm một khoảng thời gian tương đương với thời gian trì hoãn cộng với thời gian hợp lý để đào tạo và tiếp tục sản xuất, và giá sẽ được điều chỉnh một cách công bằng để bù đắp cho Người bán về sự chậm trễ đó và các chi phí liên quan và chi phí. 9. Pháp luật và các quy định. Việc tuân thủ bất kỳ luật hiện hành nào (bao gồm Đạo luật Sức khỏe và An toàn tại nơi làm việc, v.v. 1974), các quy định và quy tắc thực hành liên quan đến việc cài đặt, vận hành hoặc sử dụng Sản phẩm hoặc Dịch vụ là trách nhiệm duy nhất của Người mua. Thỏa thuận này, cách giải thích và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này (bao gồm cả các tranh chấp ngoài hợp đồng) sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp của Anh và xứ Wales và cả hai bên theo đây đồng ý tuân theo quyền tài phán duy nhất của Tòa án Anh và Xứ Wales. Việc áp dụng Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế sẽ không được áp dụng. 10. Bản vẽ và Sở hữu trí tuệ. Mọi thiết kế, bản vẽ chế tạo hoặc thông tin hoặc nội dung mô tả khác do Người bán phát hành hoặc xuất hiện trên trang web hoặc tài liệu quảng cáo của Người bán đều được phát hành hoặc xuất bản với mục đích duy nhất là đưa ra ý tưởng gần đúng về Sản phẩm được mô tả trong đó. Họ sẽ không tạo thành một phần của Thỏa thuận. Bất kỳ tài liệu nào được cung cấp cho Người mua (và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong đó) sẽ vẫn là tài sản độc quyền của Người bán. Người mua sẽ không, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Người bán, sao chép thông tin đó hoặc tiết lộ thông tin đó cho bên thứ ba. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ sẽ thuộc sở hữu của Người bán. Người mua sẽ bồi thường và bồi thường cho Người bán tất cả các trách nhiệm pháp lý trực tiếp hoặc gián tiếp, khiếu nại, chi phí, thiệt hại và chi phí (bao gồm cả chi phí pháp lý) (“Chi phí”) do Người bán phát sinh hoặc chịu, trong phạm vi mà các Chi phí đó phát sinh do của bất kỳ Sản phẩm nào được thực hiện theo bất kỳ thiết kế hoặc thông số kỹ thuật nào do Người mua cung cấp. 11. Sự hủy bỏ. Người mua chỉ có thể hủy đơn đặt hàng khi có thông báo trước bằng văn bản hợp lý và khi thanh toán cho Người bán các khoản phí hủy bao gồm: (a) tất cả các chi phí và chi phí mà Người bán phải chịu, và (b) một khoản tiền cố định 10% tổng giá của Sản phẩm để bồi thường vì sự gián đoạn trong việc lập kế hoạch, sản xuất theo kế hoạch và các chi phí hành chính và gián tiếp khác. Người bán sẽ có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ bất kỳ Thỏa thuận nào bằng văn bản thông báo cho Người mua nếu (i) Người mua vi phạm nghiêm trọng bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này và không khắc phục được như cũ (nếu có thể khắc phục được) trong vòng 30 ngày kể từ ngày được thông báo về vi phạm; hoặc (ii) Người mua bị một trường hợp mất khả năng thanh toán bao gồm: đình chỉ, hoặc đe dọa đình chỉ thanh toán các khoản nợ của mình hoặc bị coi là không có khả năng thanh toán các khoản nợ của mình theo nghĩa của mục 123 của Đạo luật về phá sản năm 1986 hoặc nộp đơn ra tòa , hoặc đơn đặt hàng được thực hiện đối với việc bổ nhiệm quản trị viên, hoặc nếu thông báo về ý định bổ nhiệm quản trị viên được đưa ra hoặc nếu quản trị viên được chỉ định, đối với Người mua (là một công ty); một đơn yêu cầu được đệ trình, một thông báo được đưa ra, một giải pháp được thông qua, hoặc một lệnh được thực hiện, cho hoặc liên quan đến sự kết thúc của Người mua (là một công ty). Khi chấm dứt hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian tạm ngừng nào, Người bán sẽ không có nghĩa vụ cung cấp (và được quyền thu hồi từ cơ sở của Người mua) bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào do Người mua đặt hàng trừ khi đã được thanh toán đầy đủ và tất cả các khoản thanh toán phải trả cho Người bán theo Thỏa thuận sẽ đến hạn thanh toán ngay lập tức. 12. Nghĩa vụ của Người mua. Người mua phải (i) đảm bảo rằng các điều khoản của bất kỳ đơn đặt hàng nào và bất kỳ thông số kỹ thuật sản phẩm nào (nếu do Người mua ban hành) là đầy đủ và chính xác; (ii) hợp tác với Người bán trong mọi vấn đề liên quan đến Dịch vụ; và (iii) cung cấp cho Người bán và các nhân viên hoặc đại lý của Người bán quyền truy cập vào cơ sở của Người bán và các cơ sở khác, đồng thời cung cấp tất cả thông tin và tài liệu, theo yêu cầu hợp lý để cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào và đảm bảo rằng thông tin đó là chính xác về mọi khía cạnh quan trọng . Mọi trường hợp không làm như vậy sẽ được coi là Sự kiện Bất khả kháng đối với Người bán theo Điều kiện 8. Một số Sản phẩm nhất định có thể bị kiểm soát xuất khẩu theo luật hiện hành. Người mua đảm bảo rằng nó sẽ tuân thủ tất cả các luật như vậy và không xuất khẩu, tái xuất hoặc chuyển nhượng, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ Sản phẩm nào như vậy ngoại trừ tuân thủ các luật đó và nó sẽ nhận được bất kỳ giấy phép, giấy phép hoặc thẩm quyền cần thiết nào có thể được yêu cầu liên quan với việc cung cấp Sản phẩm hoặc Dịch vụ được thực hiện theo Thỏa thuận. 13. Giữ chức danh. Tiêu đề cho bất kỳ phần mềm nào được cung cấp cùng với Sản phẩm vẫn thuộc về Người bán hoặc nhà cung cấp của nó và được cấp phép, không bán, cho Người mua. Quyền đối với Sản phẩm sẽ không được chuyển cho Người mua cho đến khi Người bán đã nhận được đầy đủ (bằng tiền mặt hoặc quỹ đã xóa) tất cả các khoản tiền liên quan đến Sản phẩm và tất cả các khoản khác do Người bán trả cho Người mua trên bất kỳ tài khoản. Cho đến thời điểm đó, Người mua phải (i) giữ Sản phẩm trên cơ sở được ủy thác với tư cách là người bảo lãnh của Người bán; (ii) nếu có thể về mặt vật lý (nhưng không phải để ngăn cản hoặc hạn chế việc sử dụng Sản phẩm của Người mua), hãy cất giữ Sản phẩm riêng biệt và được xác định là tài sản của Người bán; (iii) không phá hủy, làm thay đổi hoặc che khuất bất kỳ dấu hiệu nhận biết nào trên hoặc liên quan đến Sản phẩm; (iv) duy trì Sản phẩm trong tình trạng thỏa đáng và thay mặt Người bán bảo hiểm chúng theo mức giá đầy đủ trước những rủi ro đối với sự hài lòng hợp lý của Người bán; và (ii) giữ số tiền thu được từ việc bán bảo hiểm đó trên cơ sở ủy thác cho Người bán và không trộn chúng với bất kỳ khoản tiền nào khác cũng như không thanh toán số tiền thu được vào tài khoản ngân hàng thấu chi. Quyền sở hữu của Người mua sẽ chấm dứt ngay lập tức trong trường hợp Người mua hủy bỏ Hợp đồng theo trường hợp mất khả năng thanh toán như được nêu trong Mục 11. Người mua cấp và sẽ có quyền không thể hủy ngang đối với Người bán hoặc các đại lý của Người bán để vào bất kỳ cơ sở nào nơi Sản phẩm được lưu giữ hoặc có thể được lưu trữ để kiểm tra chúng hoặc khi quyền sở hữu của Người mua đã chấm dứt, để thu hồi chúng. 14. Tổng Liên. Người bán sẽ có quyền cầm giữ chung đối với bất kỳ hàng hóa nào mà Người mua sở hữu đối với bất kỳ khoản tiền nào do Người mua trả cho Người bán. Nếu bất kỳ quyền thế chấp nào không được thỏa mãn trong vòng 14 ngày kể từ khi các khoản tiền đó đến hạn, Người bán có quyền quyết định tuyệt đối bán hàng hóa với tư cách là đại lý cho Người mua và áp dụng số tiền thu được đối với các khoản tiền đến hạn và chi phí bán hàng và sẽ được tính vào Người mua đối với số dư (nếu có) còn lại được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến hàng hóa. Bảo mật. Thỏa thuận bảo mật được ký kết giữa các bên [và được đề cập trong Bảng điều khoản] (“Thỏa thuận bảo mật”), sẽ điều chỉnh việc trao đổi bất kỳ “Thông tin bí mật” nào (như thuật ngữ đó được định nghĩa trong Thỏa thuận bảo mật) cho mục đích thực hiện ngoài mục đích của Thỏa thuận này và sẽ được coi là một phần của Thỏa thuận này như thể được nêu ở đây. 15. Bảo vệ dữ liệu. Trong điều khoản 12 này, “Đạo luật” đề cập đến Đạo luật bảo vệ dữ liệu của Vương quốc Anh năm 1998 (đã được sửa đổi và thay thế bởi Đạo luật bảo vệ dữ liệu của Vương quốc Anh năm 2018) và “GDPR” đề cập đến Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (2016/679). Luật bảo vệ dữ liệu đề cập chung đến Đạo luật, GDPR và bất kỳ luật, quy định và luật thứ cấp nào của Vương quốc Anh theo GDPR (tùy từng thời điểm). Các thuật ngữ được sử dụng trong điều khoản 16 này liên quan đến quyền riêng tư / bảo vệ dữ liệu (nhưng không được định nghĩa khác) như dữ liệu cá nhân, bộ xử lý dữ liệu và chủ thể dữ liệu, sẽ có (các) ý nghĩa được nêu trong Đạo luật hoặc GDPR (nếu có). Người mua xác nhận rõ ràng rằng Người bán sẽ chỉ xử lý lượng dữ liệu cá nhân giới hạn trong phạm vi cần thiết để bán Sản phẩm cho Người mua và cung cấp bất kỳ dịch vụ nào theo bất kỳ bảo hành hiện hành nào. Các danh mục dữ liệu cá nhân được yêu cầu xử lý sẽ được giới hạn trong các danh mục được nêu trong chính sách bảo mật của Người bán (có sẵn trên trang web của họ) và như có trong đơn đặt hàng liên quan (hoặc thư từ liên quan) được ban hành theo Thỏa thuận này. Dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý chỉ liên quan đến việc bán Sản phẩm và sau đó chỉ được giữ lại trong phạm vi được yêu cầu hợp lý cho mục đích lưu trữ hồ sơ nội bộ hoặc theo bất kỳ bảo hành Sản phẩm nào. Người bán sẽ không lưu giữ dữ liệu cá nhân vô thời hạn và sẽ tuân thủ GDPR liên quan đến việc phá hủy dữ liệu cá nhân một cách an toàn vào thời điểm thích hợp. Người bán đảm bảo với Người mua rằng họ có các biện pháp tổ chức và kỹ thuật thích hợp để bảo vệ khỏi hoặc xử lý bất hợp pháp hoặc vô tình làm mất, phá hủy hoặc hư hỏng dữ liệu cá nhân (thích hợp với tổn hại có thể gây ra, dựa trên bản chất và độ nhạy cảm của dữ liệu đang được xử lý). Người bán chính thức thông báo và Người mua xác nhận rõ ràng rằng dữ liệu cá nhân đó quy trình xử lý theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được lưu trữ trong phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp của Người bán, được lưu trữ bởi NetSuite ™ (kết hợp với Oracle theo các điều khoản trong chính sách bảo mật của Oracle tại https://www.oracle.com/legal/ privacy / index.html) từ các máy chủ đặt tại Hoa Kỳ. Các chi tiết khác có sẵn trong chính sách bảo mật của Người bán. Người bán sẽ hạn chế tiết lộ và truy cập vào dữ liệu cá nhân cho những người cần biết (vì mục đích của Thỏa thuận này và việc thực hiện các đơn đặt hàng và bảo hành Sản phẩm) và những người biết Ngoài ra, Người bán phải: (i) thông báo cho Người mua càng sớm càng tốt khi biết về vi phạm dữ liệu cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn, nếu bất kỳ dữ liệu cá nhân nào bị mất, bị phá hủy hoặc bị hư hỏng, bị hỏng hoặc không sử dụng được và khi được yêu cầu hoặc cần hỗ trợ, thông báo cho chủ thể dữ liệu về vi phạm đó; (ii) chỉ đạo bằng văn bản của Người mua, chuyển, xóa hoặc trả lại dữ liệu cá nhân (bao gồm bất kỳ bản sao nào) cho Người mua , trừ khi luật hiện hành yêu cầu để giữ lại dữ liệu cá nhân. 16. Các quy định chung. Thỏa thuận, cùng với bất kỳ thỏa thuận bảo mật nào trước đây được ký kết giữa các bên, cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên về chủ đề của nó và thay thế mọi thỏa thuận trước đó hoặc các thông tin liên lạc khác giữa các bên liên quan đến chủ đề đó. Mỗi bên thừa nhận rằng, khi tham gia Thỏa thuận, họ đã không dựa vào và sẽ không có quyền hoặc biện pháp khắc phục đối với bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào (dù được thực hiện một cách cẩu thả hay vô ý) không được quy định trong Thỏa thuận này. Mỗi bên đồng ý rằng trách nhiệm pháp lý duy nhất của mình đối với những tuyên bố và bảo đảm như vậy (dù được thực hiện vô tội hay do sơ suất) sẽ là do vi phạm hợp đồng. Không có nội dung nào trong Mục 16 này giới hạn hoặc loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hành vi gian lận. Không có sự thay đổi nào của Thỏa thuận này sẽ bị ràng buộc trừ khi được lập thành văn bản và có chữ ký của cả hai bên. Không có sự khước từ nào của một trong hai bên đối với bất kỳ vi phạm hoặc vi phạm hoặc bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào và không có quá trình xử lý nào, sẽ được coi là sự từ bỏ tiếp tục đối với bất kỳ vi phạm hoặc sự vi phạm hoặc mặc định nào khác hoặc bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác, trừ khi sự từ bỏ đó thể hiện bằng văn bản có chữ ký của hai bên. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận trao cho bất kỳ người nào khác ngoài Người bán và Người mua bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo hoặc theo lý do của Thỏa thuận này theo Đạo luật Hợp đồng (Quyền của các bên thứ ba) năm 1999 hoặc theo cách khác. Tất cả các lỗi đánh máy hoặc văn thư do Người bán thực hiện trong bất kỳ báo giá, xác nhận hoặc ấn phẩm nào đều có thể được sửa chữa. Người mua, theo yêu cầu và chi phí của Người bán, thực hiện hoặc mua sắm thực hiện tất cả các hành vi tiếp theo như vậy và thực hiện hoặc có được sự thực thi hợp lệ của tất cả các tài liệu đó, tùy theo ý kiến ​​hợp lý của Người bán, đôi khi có thể cần có hiệu lực đầy đủ cho Thỏa thuận này. Người bán sẽ có quyền ký hợp đồng phụ bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận này nhưng phải chịu trách nhiệm về hành động hoặc thiếu sót của bất kỳ nhà thầu phụ nào được sử dụng. Người bán, mà không cần thông báo cho Người mua, có quyền chuyển nhượng hoặc mã hóa hoặc cấp bảo mật đối với Thỏa thuận này hoặc bất kỳ quyền nào của Thỏa thuận này dưới đây. Người mua sẽ không chuyển nhượng quyền lợi của mình trong Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Người bán. Tính vô hiệu hoặc không thể thực thi của bất kỳ điều khoản nào hoặc một phần của bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thực thi của các điều khoản hoặc phần còn lại của điều khoản đó. Bất kỳ điều khoản hoặc một phần của điều khoản bị tòa án có thẩm quyền cho rằng không hợp lệ hoặc không thể thi hành sẽ được coi là bị xóa khỏi Thỏa thuận này và không ảnh hưởng đến những điều đã nói ở trên, về việc xóa đó, các bên sẽ đồng ý bằng văn bản các sửa đổi này Thỏa thuận nếu có thể cần thiết để tiếp tục có hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại. Tất cả các thông báo, yêu cầu, sự đồng ý và các thông tin liên lạc khác được yêu cầu hoặc được phép gửi dưới đây phải được thực hiện bằng văn bản và chuyển bằng fax hoặc bằng tay, thông qua dịch vụ chuyển phát qua đêm hoặc bằng thư bảo đảm hoặc thư bảo đảm, trả trước bưu phí, đến địa chỉ hoặc số fax của bên kia trong Bảng điều khoản (hoặc địa chỉ hoặc số fax khác như vậy có thể được bên đó thông báo bằng văn bản cho những mục đích này).