fbpx
English English

Keratan Akhbar Akhbar

  Dari 1 Januari 2020 hingga 1 Januari 2021, tvONE Inc. akan memberikan sumbangan $ 8 kepada Susan G Komen® untuk setiap unit Pathfinder yang dijual. Misi Susan G. Komen® adalah menyelamatkan nyawa dengan memenuhi keperluan paling kritikal dalam masyarakat kita dan melabur dalam penyelidikan terobosan untuk mencegah dan menyembuhkan barah payudara. Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi Susan G. Komen® di 5005 LBJ Freeway, Suite 250, Dallas, Texas 75244 atau lawati www.komen.org. Untuk memuat turun foto untuk akhbar, klik di sini.         

TERMA DAN SYARAT PEMBELIAN OLEH TV ONE BROADCAST SALES CORPORATION 1. Kebolehgunaan. Perintah pembelian ("Pesanan Pembelian") bersama dengan syarat dan ketentuan ini, yang dihubungkan dengan pautan dari Pesanan Pembelian atau diberikan kepada Penjual, secara kolektif merupakan tawaran oleh Pembeli untuk pembelian barang ("Barang") atau perkhidmatan ( "Perkhidmatan" dan bersama dengan Barang, "Barang yang Dipesan") yang ditentukan dari Penjual sesuai dengan syarat dan ketentuan ini dan Pesanan Pembelian. Setelah menerima tawaran ini oleh Penjual, syarat dan ketentuan ini dan Pesanan Pembelian akan membentuk perjanjian yang mengikat ("Perjanjian") antara Pembeli dan Penjual, dan berlaku untuk semua pembelian Barang yang Dipesan oleh Pembeli dari Penjual, dengan demikian Item yang Dipesan boleh dijelaskan di muka Pesanan Pembelian. Tawaran ini akan dianggap diterima oleh Penjual apabila yang pertama berlaku berikut: (a) Penjual membuat, menandatangani atau menyampaikan kepada Pembeli sebarang surat, untuk atau tulisan atau instrumen lain yang mengakui penerimaannya, (b) sebarang prestasi oleh Penjual di bawah menawarkan, atau (c) berlalunya tiga (3) hari setelah Penjual menerima Pesanan Pembelian tanpa pemberitahuan bertulis kepada Pembeli bahawa Penjual tidak menerima Pesanan Pembelian tersebut. Sekiranya terdapat pertentangan antara Perjanjian dan dokumen atau instrumen lain yang dikemukakan oleh Penjual, Perjanjian akan berlaku. Perjanjian itu, bersama dengan dokumen yang digabungkan di sini sebagai rujukan, merupakan satu-satunya perjanjian para pihak berkenaan dengan Item yang Dipesan dan menggantikan semua pemahaman, perjanjian, perundingan, pernyataan dan jaminan sebelumnya atau serentak, dan komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan , berkenaan dengan Barang yang Dipesan kecuali kontrak bertulis utama yang terpisah telah dimeterai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pembeli secara jelas mengehadkan penerimaan Perjanjian dengan syarat yang dinyatakan di sini dan dalam Pesanan Pembelian. Syarat-syarat tersebut secara jelas tidak termasuk mana-mana terma dan syarat penjualan Penjual atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Penjual sehubungan dengan Barang yang Dipesan. Apa-apa syarat, syarat atau syarat tambahan, berbeza, atau tidak konsisten yang terkandung dalam bentuk apa pun, pengakuan, penerimaan, atau pengesahan yang digunakan oleh Penjual sehubungan dengan pelaksanaan Pesanan Pembelian dengan ini ditolak dan ditolak oleh Pembeli, namun cadangan tersebut tidak berfungsi sebagai penolakan Perjanjian (melainkan perbezaan tersebut adalah dari segi keterangan, kuantiti, harga atau jadual penghantaran Item yang Dipesan), tetapi akan dianggap sebagai perubahan penting daripadanya, dan Perjanjian akan dianggap diterima oleh Penjual tanpa tambahan , istilah yang berbeza atau tidak konsisten. 2. Penghantaran dan Penghantaran; Sumber Alternatif. (A) Semua Barang mesti (i) dikemas dengan sewajarnya atau disediakan oleh Penjual untuk penghantaran untuk mengelakkan kerosakan, untuk mendapatkan kadar pengangkutan dan insurans terendah, dan untuk memenuhi keperluan syarikat penerbangan, dan (ii) dihantar sesuai dengan arahan pada Pesanan Pembelian. Perbelanjaan yang ditanggung kerana tidak mematuhi syarat ini adalah tanggungjawab Penjual. Nama penjual, alamat penghantaran yang lengkap dan nombor Pesanan Pembelian mesti tertera pada semua invois, bil muatan, slip pembungkusan, kadbod dan surat-menyurat. Bil muatan mesti dilampirkan pada invois yang dihantar, yang menunjukkan pengangkut, jumlah kadbod dan berat serta tarikh penghantaran. Slip pembungkusan mesti disertakan dengan semua penghantaran yang menyenaraikan isi penghantaran secara terperinci. Hak milik dan semua risiko kehilangan atau kerosakan pada Barang tetap menjadi Penjual sehingga penerimaan oleh Pembeli Barang yang sesuai di tempat yang dikehendaki. Syarat penghantaran adalah FOB lokasi penghantaran Pembeli kecuali dinyatakan sebaliknya pada Pesanan Pembelian. Masa adalah hakikatnya. Penghantaran hendaklah dibuat hanya dalam jumlah dan pada waktu yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian. Sehingga penghantaran dilakukan, Penjual mesti menyimpan Barang secara terpisah dan dikenalpasti sebagai harta Pembeli. Hak kepemilikan Penjual akan segera berakhir jika Perjanjian diakhiri oleh Pembeli sesuai dengan peristiwa kebangkrutan sebagaimana yang dinyatakan dalam Bagian 7. Penjual memberi dan akan memperoleh hak yang tidak dapat ditarik balik kepada Pembeli atau ejennya untuk memasuki mana-mana premis di mana Barang disimpan atau mungkin disimpan untuk memeriksanya, atau di mana hak milik Penjual telah ditamatkan, untuk memulihkannya. (b) Sekiranya penghantaran tidak dijangka dilakukan tepat pada waktunya, Penjual harus segera memberitahu Pembeli dan mengambil langkah yang wajar, dengan kosnya, untuk mempercepat pengiriman. Penjual tidak akan memberikan pesanan lebih dari lima hari bekerja lebih awal dari tarikh penghantaran yang dipersetujui tanpa kebenaran bertulis dari Pembeli terlebih dahulu. Pembeli boleh membatalkan sebarang pesanan sekiranya penghantaran tidak dibuat tepat pada waktunya atau jika pemberitahuan diberikan bahawa penghantaran dijangka terlambat. (c) Pembeli boleh menolak penghantaran apa pun atau membatalkan semua atau sebahagian mana-mana Pesanan Pembelian jika Penjual gagal membuat penghantaran sesuai dengan terma dan syarat Perjanjian termasuk, tanpa batasan, kegagalan Barang untuk mematuhi spesifikasi (" Spesifikasi ”) dan kriteria prestasi yang diterbitkan oleh Penjual untuk Barang. Penerimaan pembeli terhadap sebarang penghantaran yang tidak sesuai tidak akan menjadi pengabaian haknya untuk menolak penghantaran masa depan. Sekiranya Penjual (i) gagal membekalkan Barang, (ii) gagal membekalkan Spesifikasi perjumpaan Barang, atau (iii) gagal memenuhi jadual penghantaran dan keperluan penghantaran Pembeli, dan Penjual tidak memberikan pengganti kualiti yang setanding (untuk penggantian yang mesti diambil oleh Penjual sebarang perbelanjaan dan perbezaan harga), maka Pembeli boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, membeli Barang dari pembekal lain sebagai sumber alternatif sebagai Penjual, mengikut budi bicara mutlaknya, dianggap perlu. Sekiranya berlaku, Penjual akan mengganti Pembeli untuk sebarang kos dan perbelanjaan tambahan yang dikeluarkan oleh Pembeli dalam pembelian Barang dari pembekal lain sebagai sumber alternatif. Setelah pengenalan dan pemberitahuan Barang yang rosak atau penghantaran yang tidak sesuai, Pembeli akan menerima kredit penuh sama ada untuk sekerap atau pengembalian, kredit mana yang akan merangkumi kos penuh yang dibayar kepada Penjual, bersama dengan kos penghantaran, pemprosesan dan yang berkaitan, jika ada. Dalam masa 5 hari bekerja setelah pemberitahuan Barang yang rosak, Penjual akan menyerahkan kepada Pembeli penjelasan bertulis mengenai punca dan tindakan pembetulan yang dilaksanakan untuk mencegah kejadian berulang. Bahagian 2 ini akan berlaku sama pada Barang yang diperbaiki atau diganti. (d) Pembeli boleh, tanpa tanggungjawab, sekurang-kurangnya 14 hari sebelum tarikh penghantaran yang dijadualkan menangguhkan penghantaran pada mana-mana atau setiap Item yang Dipesan dengan memberi notis lisan kepada Penjual mengenai penjadualan semula yang diperlukan (notis lisan yang akan disahkan secara bertulis dalam masa 10 hari notis lisan) 3. Harga; Pembayaran. Harga untuk semua Item yang Dipesan akan seperti yang dinyatakan dalam Pesanan Pembelian, dan termasuk semua pajak yang berlaku; dengan syarat, bagaimanapun, bahawa harga yang dikenakan oleh Penjual di bawah Perjanjian tidak akan menguntungkan daripada harga terendah yang dikenakan oleh Penjual kepada pelanggan lain yang membeli jumlah Item yang Dipesan yang serupa atau lebih rendah. Syarat pembayaran untuk semua Item yang Dipesan akan seperti yang dinyatakan dalam Pesanan Pembelian. Pembeli berhak untuk melunaskan jumlah yang terhutang pada bila-bila masa dari Penjual kepada Pembeli atau mana-mana syarikat gabungannya terhadap jumlah yang perlu dibayar pada bila-bila masa oleh Pembeli atau sekutu tersebut sehubungan dengan Perjanjian. 4. Pemeriksaan / Ujian. Pembayaran untuk Item yang Dipesan tidak menunjukkan penerimaannya. Pembeli berhak untuk memeriksa semua Item yang Dipesan dan untuk menolak mana-mana atau semua Item yang Dipesan yang menurut penilaian Pembeli rosak atau tidak sesuai. Pembeli tidak akan dianggap telah menerima Barang sehingga dia mempunyai masa yang munasabah untuk memeriksanya setelah penghantaran, atau, dalam hal kecacatan laten pada Barang, hingga waktu yang wajar setelah kecacatan laten menjadi jelas Pembeli boleh meminta, atas pilihannya, membaiki atau mengganti Item Pesanan yang ditolak atau pengembalian harga pembelian. Item yang Dipesan yang dibekalkan melebihi kuantiti yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian dapat dikembalikan kepada Penjual dengan perbelanjaan Penjual. Pembeli berhak untuk menggunakan bahan yang ditolak, kerana menurutnya disarankan atau diperlukan untuk memenuhi kewajiban kontraknya kepada pelanggan, tanpa mengetepikan hak terhadap Penjual. Tidak ada yang terkandung dalam Perjanjian yang membebaskan Penjual dari kewajiban pengujian, pemeriksaan dan kawalan kualiti. 5. Kerahsiaan dan Hak Milik. Setiap pihak harus menyimpan Maklumat Rahsia pihak lain secara rahsia dan tidak menjadikan Maklumat Rahsia pihak lain tersedia untuk pihak ketiga atau menggunakan Maklumat Rahsia pihak lain untuk tujuan selain daripada yang dibenarkan secara jelas di bawah Perjanjian ini. Untuk tujuan ini, "Maklumat Rahsia" bermaksud maklumat (sama ada dalam bentuk lisan, bertulis atau elektronik) yang berkaitan atau berkaitan dengan pihak tersebut, urusan perniagaannya atau kegiatannya yang bukan di domain awam dan yang: (i) mana-mana pihak telah ditandai sebagai sulit atau hak milik, (ii) mana-mana pihak, secara lisan atau bertulis, telah menasihati pihak lain bersifat sulit, atau (iii) kerana sifat atau sifatnya, orang yang wajar dalam kedudukan yang serupa dan dalam keadaan yang serupa akan dianggap sebagai sulit ; tetapi tidak termasuk maklumat yang (i) diketahui atau diketahui secara umum melalui tindakan atau peninggalan pihak penerima (ii) berada di tangan pihak lain yang sah sebelum pendedahan itu (iii) diungkapkan secara sah kepada pihak penerima oleh pihak ketiga pihak tanpa sekatan pendedahan (iv) dikembangkan secara bebas oleh pihak penerima, yang mana pengembangan bebas dapat ditunjukkan dengan bukti bertulis; atau (v) diharuskan untuk diungkapkan oleh undang-undang, oleh pengadilan mana-mana bidang kuasa yang kompeten atau oleh mana-mana badan peraturan atau pentadbiran atau oleh peraturan dari bursa saham atau otoritas penyenaraian yang diakui. Setiap pihak harus bersetuju untuk mengambil semua langkah yang wajar untuk memastikan bahawa Maklumat Rahsia pihak lain yang dimilikinya tidak didedahkan atau diedarkan oleh pekerja atau ejennya yang melanggar syarat-syarat Perjanjian ini. 6. Jaminan. Penjual menyatakan dan menjamin bahawa: (a) semua Item yang Dipesan dan prestasi Penjual di bawah Perjanjian akan (i) mematuhi semua gambar, spesifikasi, keterangan, dan sampel yang berlaku kepada atau yang dibekalkan oleh Penjual, (ii) mempunyai kualiti yang memuaskan dan bebas dari kecacatan dalam reka bentuk, bahan, dan pengerjaan, (iii) mematuhi semua undang-undang yang berlaku (baik asing atau domestik), termasuk tanpa batasan undang-undang yang berkaitan dengan kesihatan dan keselamatan pengguna dan perlindungan alam sekitar dan pekerja anak undang-undang; (iv) akan sesuai untuk tujuan Barang tersebut biasanya dibekalkan; dan (v) akan sesuai untuk sebarang tujuan yang dilakukan oleh Penjual atau dimaklumkan kepada Penjual oleh Pembeli; (b) Item yang Dipesan tidak melanggar atau melanggar harta intelek, hak privasi atau hak milik atau harta benda lain dari mana-mana pihak ketiga; (c) mempunyai hak untuk memberikan, dan dengan ini memberikan, Pembeli lesen untuk menggunakan perisian yang disematkan atau dimasukkan ke dalam Item yang Dipesan; (d) semua Perkhidmatan akan dilaksanakan dengan kemahiran dan penjagaan yang wajar dan sesuai dengan amalan industri yang baik; dan (e) telah mematuhi dan harus mematuhi semua undang-undang yang berlaku untuk pelaksanaannya di bawah Perjanjian. 7. Penamatan. Pembeli boleh menamatkan Perjanjian secara keseluruhan atau sebahagian (i) setelah pemberitahuan bertulis 15 hari kepada Penjual pada bila-bila masa untuk kemudahan (ii) dengan segera setelah pemberitahuan bertulis sekiranya Penjual gagal melaksanakan tanggungjawabnya di bawah Perjanjian dan tidak dapat menyembuhkan keingkaran dalam masa 10 hari setelah pemberitahuan keingkaran, (iii) segera setelah pemberitahuan bertulis sekiranya Penjual mengalami insolvensi termasuk menangguhkan, atau mengancam untuk menangguhkan, pembayaran hutangnya atau dianggap tidak dapat membayar hutangnya di kursus biasa seperti yang ditentukan oleh Pembeli dalam penentuannya yang wajar atau permohonan dibuat ke pengadilan, atau perintah dibuat, untuk pelantikan pentadbir, atau jika pemberitahuan niat untuk melantik pentadbir diberikan atau jika pentadbir dilantik, melebihi Penjual; petisyen diajukan, pemberitahuan diberikan, resolusi disahkan, atau pesanan dibuat, untuk atau sehubungan dengan penggulungan Penjual. Setelah Perjanjian ditamatkan, secara keseluruhan atau sebahagian, oleh Pembeli dengan alasan apa pun, Penjual akan segera (a) menghentikan semua kerja di bawah Perjanjian yang ditamatkan, (b) menyebabkan mana-mana pembekal atau subkontraktornya berhenti bekerja, dan (c ) memelihara dan melindungi kerja-kerja yang sedang berjalan dan bahan-bahan yang dibeli atau dibuat berdasarkan Perjanjian dengan sendiri dan di kilang pembekal atau subkontraktornya sementara menunggu arahan Pembeli. Pembeli tidak akan berhutang kepada Penjual apa-apa keuntungan yang hilang atau pembayaran untuk sebarang bahan atau Barang yang Penjual boleh habiskan atau jual kepada orang lain dalam urusan perniagaannya yang biasa. 8. Pampasan. Penjual akan membela, mengganti rugi dan menahan Pembeli yang tidak berbahaya, sekutu, pegawai, pekerja dan ejennya terhadap semua tuntutan, kerosakan, tanggungjawab, kerugian, denda, atau pertimbangan, termasuk kos, yuran undang-undang, dan perbelanjaan lain (sama ada langsung atau tidak langsung), berkaitan kepada atau timbul daripada (a) Pelanggaran Perjanjian oleh Penjual; (b) kematian atau kecederaan pada orang atau harta benda kerana Penjual melanggar Perjanjian; (c) kegagalan Perkhidmatan atau prestasi Penjual untuk mematuhi keperluan Perjanjian, atau (d) pelanggaran hak harta intelek pihak ketiga dalam Barang atau Perkhidmatan apa pun. 9. Kecacatan Bencana. Penjual hendaklah, dalam tempoh 30 hari dari permintaan Pembeli, memberi ganti rugi kepada Pembeli atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang ditunjuk untuk semua kos dan perbelanjaan alat ganti, tenaga kerja, kos pentadbiran, kos penghantaran, kos Penggantian barang dan perbelanjaan lain (termasuk yuran dan perbelanjaan peguam) berkaitan dengan atau timbul daripada Kecacatan Bencana, penarikan barang atau pembaikan bidang Barang. "Kecacatan Bencana" akan dianggap terjadi ketika: (a) pernyataan dan jaminan yang dinyatakan dalam Bagian 6 dilanggar sehubungan dengan (i) 3% atau lebih Barang yang dikirim dalam jangka waktu tiga bulan, atau (ii) 1% Barang dihantar dalam tempoh enam bulan pertama dari perjanjian awal antara Penjual dan Pembeli; (b) pengembalian dan nilai tukar Barang yang dijual oleh Penjual kepada Pembeli melebihi dari kategori purata untuk Barang, sebagaimana ditentukan oleh catatan Pembeli; (c) satu atau satu kumpulan kecacatan dalam Barang (sebarang kecacatan pembuatan yang mempengaruhi Barang secara kosmetik atau berfungsi) ditentukan oleh Pembeli untuk memberi kesan lebih daripada 10% Barang tersebut; (d) Pengambilan barang (termasuk mana-mana bahagian servis, alat ganti, alat ganti, pemasangan dan alat yang diperlukan untuk servis Barang) perlu dilakukan berdasarkan pendapat Pembeli atau Penjual yang munasabah; atau (e) Barang harus ditarik dari pasar untuk mematuhi undang-undang yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pembeli mengikut budi bicara mutlaknya (termasuk tetapi tidak terhad kepada, kes penarikan keselamatan barang pengguna sukarela atau wajib). 10. Insurans. Penjual hendaklah, dan menghendaki subkontraktornya, memperoleh dan sepanjang masa mengekalkan, dari syarikat insurans yang bereputasi, tahap insurans yang mencukupi (termasuk liabiliti produk dan tanggungjawab awam yang mencukupi) untuk menutup kewajibannya di bawah Perjanjian ini dan di bawah undang-undang yang berlaku. Atas permintaan Pembeli, Penjual akan meminta Pembeli ditambahkan sebagai tambahan yang diinsuranskan pada polisi insurans liabiliti umum komersial dan akan memberikan Pembeli dengan sijil insurans dan sokongan polisi insurans yang berlaku yang membuktikan insurans tersebut. Penjual tidak akan melakukan apa-apa untuk membatalkan polisi insurans apa pun atau untuk menjejaskan hak Pembeli di bawahnya dan memberitahu Pembeli jika sebarang polisi dibatalkan (atau akan) dibatalkan atau syaratnya (atau akan) tertakluk kepada sebarang perubahan material. Sekiranya mana-mana bahagian Perjanjian melibatkan prestasi Penjual di premis Pembeli atau di mana-mana tempat di mana Pembeli melakukan operasi, atau dengan bahan atau peralatan yang diberikan kepada Penjual oleh Pembeli, Penjual akan mengambil semua langkah berjaga-jaga yang diperlukan untuk mengelakkan kecederaan pada orang atau harta benda semasa kemajuan karya Penjual. 11. Had Liabiliti. Dalam keadaan apa pun, liabiliti keseluruhan Pembeli tidak akan mengalami kerugian atau kerosakan yang timbul dari atau berkaitan dengan atau terhasil dari Perjanjian melebihi harga yang diperuntukkan kepada Barang atau Perkhidmatan atau unitnya yang menimbulkan tuntutan, kecuali bahawa Penjual boleh mengenakan Minat pembeli atas sebarang pembayaran yang diterima lewat dari 60 hari setelah tarikh jatuh tempo sesuai dengan Bahagian 3 pada kadar 2% setahun. 12. Undang-undang / Bidang Kuasa yang Berkuatkuasa. Perjanjian, penafsirannya dan segala perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengannya (termasuk perselisihan bukan kontrak) akan diatur oleh, dan ditafsirkan sesuai dengan, undang-undang Negara Kentucky (termasuk tetapi tidak terbatas pada Komersial Seragam Kod seperti yang berlaku di State of Kentucky), tanpa memperhatikan konflik prinsip undang-undang Kentucky. Pembeli dan Penjual dengan tegas mengakui dan bersetuju bahawa Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Kontrak untuk Penjualan Barang Antarabangsa ("CISG") tidak berlaku untuk Perjanjian dan pihak-pihak tersebut secara sukarela telah memilih untuk tidak memilih penerapan CISG ke dalam Perjanjian tersebut. Hak pembeli di bawah Perjanjian adalah kumulatif dan sebagai tambahan kepada penyelesaian undang-undang atau adil yang mungkin ada terhadap Penjual. Pembeli dan Penjual tidak dapat ditarik balik bersetuju dan tunduk kepada bidang kuasa eksklusif mana-mana mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di Kenton County, Kentucky untuk mengemukakan tindakan atau menjalankan hak atau penyelesaian, dan Pembeli dan Penjual tidak boleh menolak sebarang penolakan berdasarkan forum yang tidak sesuai dan mana-mana forum bantahan terhadap tempat tindakan atau proses tersebut. 13. Perkara Pematuhan. Penjual mesti mematuhi semua dasar Pembeli yang berlaku dan diberitahu kepada Penjual. Penjual harus mematuhi semua undang-undang, undang-undang dan peraturan yang berlaku ("Undang-undang"), termasuk tanpa batasan, semua undang-undang lingkungan, kesihatan dan keselamatan, perdagangan, dan impor / ekspor yang berlaku. Penjual bersetuju untuk memberitahu Pembeli mengenai bahaya yang berkaitan dengan Barang yang dibeli di bawah Perjanjian yang akan mendedahkan bahaya semasa pengendalian, pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, penjualan semula, pelupusan atau penghapusan Barang. Pemberitahuan tersebut akan dihantar kepada Pengurus Rantaian Bekalan Global Pembeli dan akan menyatakan nama produk, sifat bahaya, langkah berjaga-jaga harta yang harus diambil oleh Pembeli atau orang lain, semua Lembaran Data Keselamatan yang berlaku, dan maklumat tambahan lain yang wajar dibeli oleh Pembeli. berharap dapat mengetahui untuk melindungi kepentingan, harta benda dan / atau personelnya. 14. Penjual Sebagai Kontraktor Bebas. Penjual hendaklah melaksanakan tanggungjawab Perjanjian sebagai kontraktor bebas dan dalam keadaan apa pun tidak akan dianggap sebagai ejen atau pekerja Pembeli. Perjanjian ini tidak boleh ditafsirkan sebagai mewujudkan perkongsian atau usaha sama lain antara Pembeli dan Penjual. Penjual bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua cukai persekutuan, negeri dan tempatan, sumbangan dan liabiliti lain berkenaan dengan pembayaran oleh Pembeli kepada Penjual. 15. Anti Rasuah. Penjual akan setiap saat menjalankan kegiatannya sesuai dengan semua undang-undang, peraturan, peraturan, sekatan dan perintah yang berkaitan dengan undang-undang anti-rasuah atau anti-rasuah termasuk, tetapi tidak terbatas pada, AS Akta Amalan Rasuah Asing tahun 1977 ("Keperluan Berkaitan"). Penjual akan (i) mematuhi semua kebijakan Pembeli mengenai anti-rasuah yang mungkin diberitahu kepadanya dari semasa ke semasa, dan mana-mana kod industri yang relevan, dalam setiap kes kerana Pembeli atau badan industri yang berkaitan dapat memperbaruinya dari masa ke masa dari semasa ke semasa (“Kebijakan yang relevan”) dan (ii) memiliki dan mempertahankan sepanjang tempoh Perjanjian ini polisi dan prosedurnya sendiri untuk memastikan pematuhan dengan Keperluan yang relevan dan Dasar yang relevan dan akan menguatkuasakannya jika sesuai (iii) segera melaporkan kepada Pembeli apa-apa permintaan atau permintaan untuk apa-apa jenis kewangan atau kelebihan lain yang tidak wajar yang diterima oleh Penjual sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini; (iv) segera memberitahu Pembeli sekiranya pegawai awam asing menjadi pegawai atau pekerja Penjual atau memperoleh kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap Penjual (dan Penjual menjamin bahawa ia tidak mempunyai pegawai awam asing sebagai pegawai, pekerja atau langsung atau tidak langsung pemilik pada tarikh Perjanjian ini); (v) dalam tempoh enam bulan dari tarikh Perjanjian ini, dan setiap tahun selepas itu, memperakui kepada Pembeli secara bertulis yang ditandatangani oleh pegawai Penjual, pematuhan dengan seksyen 15 ini oleh Penjual dan semua orang lain yang menjadi tanggungjawab Penjual menurut hingga Bahagian 15 ini. Penjual hendaklah memberikan bukti kepatuhan yang menyokong seperti yang diminta oleh Pembekal. Penjual hendaklah memastikan bahawa mana-mana orang yang berkaitan dengan Penjual yang melakukan perkhidmatan atau menyediakan barang yang berkaitan dengan Perjanjian ini melakukannya hanya berdasarkan kontrak bertulis yang mengenakan dan menjamin dari orang tersebut syarat yang setara dengan yang dikenakan pada Penjual di bahagian ini 15 ("Syarat-Syarat yang Berkaitan"). Penjual akan dalam semua keadaan bertanggung jawab atas pematuhan dan prestasi oleh orang-orang tersebut dari Syarat-Syarat yang relevan, dan dalam semua keadaan akan bertanggung jawab langsung kepada Pembeli untuk sebarang pelanggaran oleh orang-orang tersebut dari mana-mana Syarat yang relevan bagaimanapun timbul. Pelanggaran seksyen 15 ini akan dianggap sebagai pelanggaran penting terhadap Perjanjian ini oleh Penjual. 16. Kerjasama. Penjual akan memberikan semua bukti seperti yang mungkin diminta oleh Pembeli untuk mengesahkan sebarang invois yang dikemukakan oleh Penjual atau penyata diskaun atau pengurangan kos lain yang dicapai oleh Penjual (termasuk tarikh pengurangan kos dicapai). Di samping itu, Pembekal akan, atas permintaan, membenarkan Pembeli memeriksa dan mengambil salinan (atau petikan dari) semua rekod dan bahan yang relevan dari Penjual yang berkaitan dengan pembekalan Barang yang mungkin diperlukan untuk mengesahkan perkara tersebut. . 17. Am. Ketidaksesuaian peruntukan yang terkandung dalam Perjanjian tidak akan mempengaruhi kesahihan peruntukan lain. Perjanjian ini, bersama-sama dengan perjanjian kerahsiaan sebelumnya yang dimeterai di antara para pihak, merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini. Perjanjian ini menggantikan semua perjanjian bertulis dan lisan sebelumnya dan semua komunikasi lain antara para pihak. Setiap pihak bersetuju bahawa pihaknya tidak akan mempunyai penyelesaian sehubungan dengan perwakilan atau jaminan (sama ada dibuat secara tidak bersalah atau cuai) yang tidak dinyatakan dalam Perjanjian ini. Kegagalan pembeli untuk menegaskan pelaksanaan terma atau syarat apa pun atau menggunakan hak atau hak istimewa tidak akan mengetepikan terma, syarat, hak atau hak istimewa tersebut kecuali pengecualian tersebut dinyatakan secara bertulis dan ditandatangani oleh kedua-dua pihak. Perjanjian boleh diubah atau diubah hanya dengan instrumen bertulis yang ditandatangani secara terpisah oleh Pembeli atau Penjual. Penjual tidak boleh membuat subkontrak, membebankan atau memberikan hak dan kewajipannya di bawah Perjanjian, secara keseluruhan atau sebahagian, tanpa persetujuan bertulis Pembeli terlebih dahulu. Peruntukan Seksyen 5-9, 11, 12 dan 17 masih berlaku setelah Perjanjian ditamatkan. Tidak ada apa-apa dalam Perjanjian yang memberikan hak atau penyelesaian kepada orang lain selain Penjual dan Pembeli di bawah atau oleh sebab Perjanjian ini. Penjual hendaklah, atas permintaan dan kos Pembeli, melakukan atau memperoleh tindakan dari semua tindakan selanjutnya, dan melaksanakan atau memperoleh pelaksanaan yang sah dari semua dokumen tersebut, yang mungkin dari semasa ke semasa diperlukan menurut pendapat munasabah Pembeli untuk memberi kesan sepenuhnya kepada Perjanjian ini. Semua pemberitahuan, permintaan, persetujuan dan komunikasi lain yang diperlukan atau dibenarkan untuk dihantar di bawah ini mesti dibuat secara bertulis dan dihantar melalui faksimili atau dengan tangan, melalui perkhidmatan penghantaran semalaman atau melalui surat berdaftar atau diperakui, pos prabayar, ke alamat atau nombor faksimili pihak lain dalam Pesanan Pembelian (atau alamat lain atau nombor faksimili yang mungkin diberitahu secara bertulis oleh pihak tersebut untuk tujuan ini).

TERMA DAN SYARAT JUALAN Terma dan Syarat Penjualan ini, bersama dengan mana-mana helaian terma yang dilampirkan ("Lembaran Jangka") (secara kolektif, "Perjanjian") mengatur dalam semua aspek semua penjualan dan prospektif penjualan produk apa pun ("Produk") dan perkhidmatan ("Perkhidmatan") dari entiti undang-undang TV One Limited yang disebutkan di Lembaran Jangka, atau jika tidak disebutkan namanya, yang sebenarnya menjual Produk atau Perkhidmatan ("Penjual") kepada pembeli yang disebutkan di Lembaran Jangka, atau jika tidak disebutkan namanya, yang sebenarnya membeli Produk atau Perkhidmatan ("Pembeli") dengan pengecualian semua syarat dan ketentuan lain (termasuk syarat dan ketentuan yang Pembeli menyatakan untuk dikenakan berdasarkan pesanan pembelian, pengesahan pesanan, spesifikasi atau dokumen lain). Pembeli mengakui bahawa Penjual, melalui gabungannya (iaitu ibu bapa, anak syarikat dan sekutu lain) menawarkan keupayaan pembuatan yang diperluas, dan Penjual boleh mengikut budi bicara mutlaknya membuat, membekalkan atau menghantar dari mana-mana lokasi atau sumber, termasuk mana-mana gabungannya, Produk atau Perkhidmatan dan pembuatan, pembekalan atau penghantaran dari sekutu tersebut juga akan tertakluk kepada Terma dan Syarat ini. 1. Harga dan Cukai. Harga adalah yang berlaku ketika Penjual menerima pesanan pembelian, atau Lembaran Jangka ditandatangani atau diterima. Sekiranya tidak ada harga yang dinyatakan, sebarang Perkhidmatan akan diberikan berdasarkan masa dan bahan. Penjual boleh menerima atau menolak pesanan pembelian mengikut budi bicara mutlaknya. Tiada pesanan yang akan diterima (dan oleh itu Penjual tidak akan ditanggung di bawah sebarang kewajiban atau tanggungjawab di bawah Perjanjian apa pun) sehingga Penjual mengeluarkan pengakuan bertulis kepada Pembeli, Lembaran Jangka ditandatangani atau diterima oleh kedua-dua pihak, atau Penjual menyampaikan Produk atau Perkhidmatan kepada Pembeli (mana yang berlaku lebih awal). Kecuali dinyatakan lain secara bertulis, setiap pesanan apabila diterima merupakan Perjanjian yang terpisah. Kecuali dinyatakan lain dalam Lembaran Jangka, semua harga dinyatakan tidak termasuk PPN (atau cukai penjualan lain) dan semua kos atau caj yang berkaitan dengan pemuatan, pemunggahan, pengangkutan dan insurans. Semua harga, model dan spesifikasi bahan dapat berubah atau ditarik oleh Penjual setiap saat sebelum pesanan diterima atau sesuai dengan Bahagian 3. Harga hanya dapat diubah setelah waktu ini (dan sebelum pengiriman atau prestasi) atas pemberitahuan bertulis kepada Pembeli, dengan alasan kenaikan biaya bahan mentah atau tenaga kerja atau oleh sebab turun naiknya nilai tukar, dan Pembeli akan berhak untuk membatalkan pesanan tanpa menimbulkan tanggungjawab, dengan syarat pembatalan tersebut diterima oleh Penjual secara bertulis sekurang-kurangnya dua puluh lapan hari sebelum tarikh penghantaran atau prestasi yang diberitahu (atau, jika lebih awal) dalam masa empat belas hari dari pemberitahuan Penjual. 2. Pembayaran. Syarat pembayaran adalah 30 hari dari tarikh invois, kecuali dinyatakan sebaliknya pada Helaian Terma. Pembeli mesti membayar semua amaun melalui pindahan wang ke akaun yang ditentukan oleh Penjual, tanpa sebarang potongan dengan cara pembayaran balik, tuntutan balas, potongan harga, pengurangan atau sebaliknya. Semua harga dinyatakan, dan mesti dibayar, dalam Pound Sterling, atau sebagaimana dinyatakan dalam Lembaran Istilah. Sekiranya Pembeli gagal membuat pembayaran atau membayar invois mengikut syaratnya, atau dengan syarat kredit seperti yang dipersetujui secara tertulis oleh Penjual, maka, sebagai tambahan kepada semua hak dan penyelesaian lain yang tersedia untuk Penjual: (a) Pembeli bertanggungjawab untuk sebarang dan semua caj, perbelanjaan atau komisen yang munasabah secara komersil yang dikeluarkan oleh Penjual dalam menghentikan penghantaran, pengangkutan dan penyimpanan Produk, dan berkaitan dengan pengembalian atau penjualan semula Produk; (b) Penjual berhak untuk menghentikan Perjanjian atau menangguhkan prestasi selanjutnya berdasarkan Perjanjian dan perjanjian lain dengan Pembeli; (c) Pembeli akan bertanggungjawab kepada Penjual untuk semua kos yang munasabah untuk mendapatkan kembali wang yang terhutang, termasuk bayaran peguam yang munasabah; dan (d) Penjual tidak berkewajiban untuk membuat penghantaran masa depan. Penjual boleh, atas pilihannya, mengenakan faedah Pembeli (dikira setiap hari) pada pembayaran tertunggak dari tarikh pembayaran tersebut disebabkan tarikh pembayaran sebenar. 3. Perubahan. Penjual boleh menyemak harga, tarikh penghantaran, dan jaminan setelah penerimaan permintaan oleh Pembeli untuk pengubahsuaian pada Produk atau Perkhidmatan. Sekiranya Pembeli menolak cadangan perubahan pada Produk yang dibuat untuk pesanan yang dianggap perlu oleh Penjual untuk mematuhi spesifikasi yang berlaku, Penjual dibebaskan dari kewajibannya untuk mematuhi spesifikasi tersebut sehingga pematuhan mungkin dipengaruhi oleh keberatan tersebut menurut pendapat yang wajar Penjual. 4. Penghantaran dan Penghantaran. Penghantaran Produk dan risiko kerugian diturunkan kepada EXW Pembeli per INCOTERMS 2010 (premis Penjual) kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Helaian Terma. Pembeli harus menyediakan perbelanjaannya pada saat penghantaran peralatan dan tenaga kerja yang mencukupi dan sesuai untuk memuatkan Produk. Pembeli bertanggungjawab untuk semua bayaran demurrage atau penahanan. Segala tuntutan untuk kekurangan atau kerosakan mesti diberitahu kepada Penjual dalam masa tiga hari dari pengiriman dan sebarang kekurangan atau kerosakan yang dialami dalam perjalanan juga harus diserahkan terus kepada pengangkut dan akan tertakluk kepada syarat-syarat pengangkutan yang berkaitan. Semua tarikh penghantaran adalah anggaran dan tidak dijamin dan waktu penghantaran tidak mustahil. Penjual berhak untuk membuat penghantaran separa atau mengirimkan secara ansuran dan untuk membuat faktur kepada Pembeli untuk setiap ansuran yang dihantar. Penjual tidak terikat dengan tender untuk menghantar produk apa pun yang Pembeli telah memberikan arahan penghantaran yang tidak lengkap atau tidak tepat. Sekiranya Pembeli gagal menerima atau menghantar Produk dalam masa lima hari bekerja dari Penjual memberitahu Pembeli bahawa Produk sudah siap, atau jika penghantaran Produk ditunda atau ditunda oleh Pembeli dengan alasan apa pun, termasuk Peristiwa Force Majeure (ditentukan dalam Bahagian 9), Penjual dapat memindahkan Produk ke penyimpanan untuk akaun dan dengan risiko Pembeli dan Produk akan dianggap dihantar. Produk tidak boleh dikembalikan kecuali dengan persetujuan bertulis terlebih dahulu dari Penjual, yang mungkin termasuk syarat tambahan. Penjual tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang penghantaran Produk (walaupun disebabkan oleh kecuaian Penjual) melainkan jika notis bertulis diberikan oleh Pembeli kepada Penjual dalam masa sepuluh hari dari tarikh Produk akan berlaku dalam kejadian biasa telah diterima. Dokumen penerimaan yang ditandatangani untuk pengangkutan Pembeli adalah bukti penghantaran yang betul. Sebarang tanggungjawab untuk penghantaran tidak akan terhad, mengikut budi bicara Penjual: (i) mengganti Produk dalam masa yang munasabah (ii) mengeluarkan nota kredit pada harga pembelian pro-rata terhadap sebarang invois yang dibangkitkan untuk Produk tersebut; atau (iii) pembayaran balik harga pembelian yang telah dibayar. 5. Pemeriksaan. Kecuali jika disepakati sebaliknya dalam Lembaran Jangka, Pembeli akan memeriksa Produk setelah diterima di tempat tujuan. Kegagalan Pembeli untuk memeriksa Produk dan memberi notis bertulis kepada Penjual mengenai sebarang kecacatan atau ketidaksesuaian yang diduga dalam tempoh sepuluh hari setelah penerimaan di destinasi adalah penerimaan Produk yang dihantar secara tidak dapat dibatalkan, kecuali jika berlaku kecacatan pendam yang tidak dapat dilihat pada pemeriksaan yang wajar, Pembeli mempunyai masa selama sepuluh hari untuk menyedari kecacatan pendam tersebut. 6. Waranti Terhad. 6.1 Penjual memberi jaminan kepada Pembeli bahawa produk berikut akan dijual dengan jaminan pembaikan atau penggantian penuh, hanya untuk tempoh yang dinyatakan di bawah dari tarikh pembelian (dinyatakan dalam Lembaran Jangka): TEMPOH JAMINAN KATEGORI PRODUK (tahun, dari tarikh pembelian) (A) Produk berjenama TvONE ™ berdasarkan teknologi CORIO ™ tvONE ™, termasuk produk dengan awalan nombor model CM2, C2, 1T-C2, C3, CX, A2, atau S2 (5 tahun) (B) ONErack Produk berjenama ™ (1 tahun) (C) Semua produk TvONE ™ lain termasuk semua produk lain dengan awalan nombor model 1T (selain daripada yang disenaraikan di bawah kategori AB) (1 tahun) (D) Produk berjenama Magenta ™ (5 tahun) 6.2 Di mana Pembeli ingin menggunakan haknya di bawah jaminan yang berkaitan, Pembeli mesti mendapatkan Nombor Kebenaran Pengembalian dari Penjual dan mengembalikan produk ke lokasi yang ditentukan oleh Penjual (penghantaran prabayar). Setelah pembaikan selesai, produk akan dikembalikan (dengan kos Penjual) .6.3 Produk dijual "sebagaimana adanya". Penjual tidak memberikan jaminan atau pernyataan bahawa Produk akan memenuhi tujuan tertentu Penjual. 6.4 Jaminan terhad di atas menetapkan jaminan penuh untuk Produk, dengan pengecualian jaminan lain (tersurat atau tersirat), dan terhad kepada bilangan tahun yang dinyatakan dari tarikh pembelian. 7. Batasan Pemulihan dan Tanggungan. PERHATIAN PEMBELI DIBERIKAN TERHADAP PERUNTUKAN SYARAT INI 7. (a) Tanggungjawab keseluruhan penjual di bawah atau sehubungan dengan Perjanjian ini, sama ada dalam kontrak, siksaan (termasuk kelalaian atau pelanggaran kewajipan berkanun), salah penyataan, atau yang lain (masing-masing "Tindakan"), tidak boleh melebihi 100% dari harga dibayar oleh Pembeli di bawah Perjanjian untuk Produk atau Perkhidmatan yang menimbulkan Tindakan. (b) Dalam keadaan apa pun Penjual tidak bertanggungjawab untuk: (i) apa-apa kerosakan khas, tidak langsung, tidak langsung, hukuman atau akibatnya dengan sebab apa pun; (ii) kehilangan keuntungan (iii) kehilangan perniagaan (iv) kehilangan hasil (v) penipuan muhibah (vi) kehilangan reputasi atau data; atau (vii) kos yang dikeluarkan untuk pembersihan modal, bahan bakar, kuasa atau persekitaran (sama ada kerugian atau kerosakan yang dinyatakan dalam (ii) - (vii) dianggap langsung atau tidak langsung). (c) Tiada apa-apa dalam Perjanjian ini yang mengecualikan atau mengehadkan tanggungjawab Penjual untuk (i) kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecuaian Penjual (ii) penipuan atau penyalahgunaan maklumat palsu; atau (iii) pelanggaran syarat yang tersirat oleh seksyen 2 Akta Pembekalan Barang dan Perkhidmatan 1982 (hak milik dan pemilikan senyap) atau seksyen 12 Akta Jual Barang 1979 (hak milik dan pemilikan senyap) atau (iv) jenis lain kerugian yang tidak dapat dikecualikan atau dibatasi berdasarkan undang-undang yang berlaku Sebarang Tindakan mesti dimulakan dengan satu tahun selepas tarikh penghantaran atau Produk atau penyiapan Perkhidmatan (kecuali untuk Tindakan yang timbul akibat kecacatan pendam, yang mesti dimulakan dalam satu tahun sejak kecacatan laten menjadi jelas setelah diperiksa). Penjual tidak menanggung kewajiban atau tanggungjawab untuk nasihat teknikal yang diberikan atau tidak diberikan, atau hasil yang diperoleh. Pembeli mengakui dan menerima bahawa had dan pengecualian yang dinyatakan dalam Perjanjian ini adalah wajar dengan memperhatikan keadaan dan bahawa Penjual telah menetapkan harganya dan memasuki Perjanjian dengan bergantung pada syarat tersebut. 8. Sebab Prestasi. Tidak ada pihak yang dianggap gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian (selain daripada kewajiban untuk membuat pembayaran yang harus dibayar di bawah Perjanjian) sehingga pelaksanaan kewajiban tersebut dicegah atau ditangguhkan oleh tindakan Tuhan; perang (diisytiharkan atau tidak diisytiharkan); keganasan atau perlakuan jenayah lain; api; banjir; cuaca; sabotaj; mogok, atau gangguan buruh atau awam; permintaan, sekatan, undang-undang, peraturan, perintah, peninggalan atau tindakan pemerintah; ketiadaan, atau kelewatan, utiliti atau pengangkutan; ingkar pembekal atau ketidakupayaan lain untuk mendapatkan bahan yang diperlukan; embargo atau kejadian atau sebab lain di luar kawalan pihak yang munasabah, (masing-masing, "Force Majeure Event"). Sekiranya berlaku Force Majeure Event, tarikh penghantaran akan diperpanjang dengan jangka masa yang sama dengan penundaan ditambah dengan masa yang wajar untuk melatih dan menyambung semula pengeluaran, dan harganya akan disesuaikan secara adil untuk memberi ganti rugi kepada Penjual atas kelewatan dan kos yang berkaitan dan perbelanjaan. 9. Undang-undang dan Peraturan. Pematuhan terhadap undang-undang yang berlaku (termasuk Akta Kesihatan dan Keselamatan di Tempat Kerja dll 1974), peraturan dan kod amalan yang berkaitan dengan pemasangan, operasi atau penggunaan Produk atau Perkhidmatan adalah tanggungjawab sepenuhnya Pembeli. Perjanjian ini, tafsirannya dan segala pertikaian yang timbul dari atau yang berkaitan dengannya (termasuk pertikaian bukan kontrak) akan diatur oleh undang-undang England dan Wales dan kedua-dua pihak dengan ini bersetuju untuk tunduk kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah England dan Wales. Aplikasi Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Kontrak untuk Penjualan Barang Antarabangsa tidak akan berlaku. 10. Lukisan dan Harta Intelek. Sebarang reka bentuk, gambar pembuatan atau maklumat lain atau perkara deskriptif yang dikeluarkan oleh Penjual atau yang muncul di laman web atau brosurnya dikeluarkan atau diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan idea yang hampir sama mengenai Produk yang dijelaskan di dalamnya. Mereka tidak akan menjadi sebahagian daripada Perjanjian. Sebarang bahan yang disediakan untuk Pembeli (dan semua hak harta intelektual di dalamnya) akan tetap menjadi milik eksklusif Penjual. Pembeli tidak boleh, tanpa kebenaran bertulis daripada Penjual terlebih dahulu, menyalin maklumat tersebut atau mendedahkan maklumat tersebut kepada pihak ketiga. Semua hak harta intelek dalam atau timbul dari atau berkaitan dengan Perkhidmatan akan dimiliki oleh Penjual. Pembeli harus membayar ganti rugi dan terus memberi ganti rugi kepada Penjual terhadap semua liabiliti langsung, tidak langsung, tuntutan, kos, kerosakan dan perbelanjaan (termasuk kos undang-undang) ("Kos") yang ditanggung atau ditanggung oleh Penjual, sehingga Kos tersebut timbul akibatnya Produk yang dibuat mengikut reka bentuk atau spesifikasi yang dibekalkan oleh Pembeli. 11. Pembatalan. Pembeli boleh membatalkan pesanan hanya dengan pemberitahuan bertulis terlebih dahulu yang munasabah dan setelah membayar kepada Penjual caj pembatalan yang merangkumi: (a) semua kos dan perbelanjaan yang ditanggung oleh Penjual, dan (b) jumlah tetap 10% dari jumlah harga Produk untuk mengimbangi kerana gangguan dalam penjadualan, pengeluaran yang dirancang dan kos tidak langsung dan pentadbiran yang lain. Penjual berhak untuk menamatkan atau menangguhkan sebarang Perjanjian mengenai pemberitahuan bertulis kepada Pembeli sekiranya (i) Pembeli melakukan pelanggaran material terhadap mana-mana syarat Perjanjian ini dan gagal menyelesaikannya (jika dapat diperbaiki) dalam masa 30 hari dari dimaklumkan mengenai pelanggaran tersebut; atau (ii) Pembeli mengalami insolvensi termasuk: menangguhkan, atau mengancam untuk menangguhkan, pembayaran hutangnya atau dianggap tidak dapat membayar hutangnya dalam arti seksyen 123 Akta Insolvensi 1986 atau permohonan dibuat ke mahkamah , atau pesanan dibuat, untuk pelantikan pentadbir, atau jika pemberitahuan niat untuk melantik pentadbir diberikan atau jika pentadbir dilantik, atas Pembeli (menjadi syarikat); petisyen diajukan, pemberitahuan diberikan, resolusi disahkan, atau pesanan dibuat, untuk atau sehubungan dengan penggulungan Pembeli (menjadi syarikat). Setelah penamatan atau selama tempoh penangguhan, Penjual tidak akan diwajibkan untuk membekalkan (dan berhak untuk mendapatkan kembali dari premis Pembeli) Produk atau Perkhidmatan yang dipesan oleh Pembeli kecuali jika sudah dibayar sepenuhnya, dan semua pembayaran yang harus dibayar kepada Penjual di bawah Perjanjian akan terhutang serta-merta. 12. Kewajipan Pembeli. Pembeli hendaklah (i) memastikan bahawa syarat-syarat pesanan pembelian dan spesifikasi produk apa pun (jika dikeluarkan oleh Pembeli) lengkap dan tepat; (ii) bekerjasama dengan Penjual dalam semua perkara yang berkaitan dengan Perkhidmatan; dan (iii) memberikan akses kepada Penjual dan pekerja atau ejennya ke premis Penjual dan kemudahan lain, dan memberikan semua maklumat dan bahan, seperti yang diperlukan untuk menyediakan Perkhidmatan, dan memastikan bahawa maklumat tersebut tepat dalam semua aspek material . Sebarang kegagalan untuk melakukannya akan dianggap sebagai Kejadian Force Majeure untuk Penjual menurut Syarat 8. Produk tertentu boleh dikenakan kawalan eksport berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pembeli menjamin bahawa ia harus mematuhi semua undang-undang tersebut dan tidak mengeksport, mengeksport semula atau memindahkan, secara langsung atau tidak langsung, apa-apa Produk tersebut kecuali mematuhi undang-undang tersebut dan ia akan mendapat apa-apa lesen, izin atau kuasa yang diperlukan yang diperlukan dengan pembekalan Produk atau Perkhidmatan yang akan dijalankan di bawah Perjanjian. 13. Pengekalan Hakmilik. Hak milik untuk perisian yang disediakan dengan Produk tetap dimiliki oleh Penjual atau pembekalnya dan dilesenkan, tidak dijual, kepada Pembeli. Hak Milik Produk tidak akan diserahkan kepada Pembeli sehingga Penjual telah menerima sepenuhnya (dalam bentuk wang tunai atau dana yang dibersihkan) semua jumlah yang berkaitan dengannya berkenaan dengan Produk dan semua jumlah lain yang menjadi atau yang menjadi sebab Penjual dari Pembeli pada mana-mana akaun. Sehingga masa tersebut, Pembeli mesti (i) menyimpan Produk secara fidusia sebagai penjamin Penjual; (ii) di mana mungkin secara fizikal (tetapi tidak untuk mengelakkan atau menyekat penggunaan Produk oleh Pembeli) menyimpan Produk yang disimpan secara berasingan dan dikenal pasti sebagai harta Penjual; (iii) tidak memusnahkan, mencacatkan atau mengaburkan tanda pengenal pada atau berkaitan dengan Produk; (iv) mengekalkan Produk dalam keadaan yang memuaskan dan memastikannya diinsuranskan atas nama Penjual atas harga penuh mereka terhadap risiko yang memuaskan bagi Penjual; dan (ii) menyimpan hasil penjualan insurans tersebut sebagai amanah kepada Penjual dan tidak mencampurkannya dengan wang lain atau membayar hasilnya ke dalam akaun bank yang ditarik balik. Hak kepemilikan Pembeli akan segera dihentikan jika Perjanjian dibatalkan oleh Pembeli sesuai dengan peristiwa kebangkrutan sebagaimana yang dinyatakan dalam Bagian 11. Pembeli memberi dan akan memberikan hak yang tidak dapat ditarik balik kepada Penjual atau ejennya untuk memasuki mana-mana premis di mana Produk disimpan atau mungkin disimpan untuk memeriksanya, atau di mana hak milik Pembeli telah ditamatkan, untuk memulihkannya. 14. Jeneral Lien. Penjual akan mempunyai hak umum atas barang-barang Pembeli yang dimilikinya untuk wang apa pun yang perlu dibayar dari Pembeli kepada Penjual. Sekiranya mana-mana hak gadai janji tidak dipenuhi dalam tempoh 14 hari sejak wang tersebut jatuh tempo, Penjual boleh mengikut budi bicara mutlaknya menjual barang sebagai ejen untuk Pembeli dan memohon untuk mendapatkan wang yang perlu dibayar dan perbelanjaan penjualan dan setelah membuat perakaunan kepada Pembeli untuk baki (jika ada) dibebaskan dari semua tanggungjawab berkenaan dengan barang.15. Kerahsiaan. Perjanjian kerahsiaan yang dimeterai di antara para pihak [dan disebut dalam Lembaran Jangka] ("Perjanjian Kerahsiaan"), akan mengatur pertukaran setiap "Informasi Rahasia" (karena istilah tersebut ditentukan dalam Perjanjian Kerahasiaan) untuk tujuan membawa menyatakan maksud Perjanjian ini dan akan dianggap sebagai sebahagian daripada Perjanjian ini seolah-olah dinyatakan di sini. 15. Perlindungan Data. Dalam klausa 12 ini, "Undang-Undang" merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Data UK 1998 (seperti yang diubah dan diganti oleh Undang-Undang Perlindungan Data UK 2018) dan "GDPR" merujuk kepada Peraturan Perlindungan Data Umum EU (2016/679). Undang-Undang Perlindungan Data merujuk, secara kolektif, pada Undang-Undang, GDPR dan undang-undang, peraturan dan undang-undang sekunder yang menerapkan UK di bawah GDPR (dari waktu ke waktu). Istilah yang digunakan dalam klausa 16 ini yang berkaitan dengan privasi / perlindungan data (tetapi tidak ditentukan lain) seperti data peribadi, pemproses data dan subjek data, akan memiliki makna yang diberikan kepada mereka dalam Undang-Undang atau GDPR (sebagaimana berlaku). Pembeli dengan tegas mengakui bahawa Penjual akan memproses sejumlah data peribadi yang terhad hanya sejauh yang diperlukan untuk menjual Produk kepada Pembeli, dan memberikan perkhidmatan apa pun di bawah jaminan yang berlaku. Kategori data peribadi yang perlu diproses dibatasi pada kategori yang dinyatakan dalam dasar privasi Penjual (tersedia di laman webnya) dan seperti yang terkandung dalam pesanan pembelian yang relevan (atau surat-menyurat yang berkaitan) yang dikeluarkan di bawah Perjanjian ini. Data peribadi akan diproses semata-mata berkaitan dengan penjualan Produk dan selepas itu hanya disimpan sehingga diperlukan untuk tujuan penyimpanan rekod dalaman atau di bawah jaminan Produk. Penjual tidak akan menyimpan data peribadi selama-lamanya dan akan mematuhi GDPR berhubung dengan pemusnahan data peribadi dengan selamat pada waktu yang sesuai. Penjual memberi jaminan kepada Pembeli bahawa ia telah melaksanakan langkah-langkah teknikal dan organisasi yang sesuai untuk melindungi daripada yang tidak dibenarkan atau pemprosesan yang tidak sah, atau kehilangan, pemusnahan atau kerosakan pada data peribadi secara tidak sengaja (sesuai dengan bahaya yang mungkin berlaku, memandangkan sifat dan kepekaan data yang sedang diproses). Penjual secara formal memberitahu, dan Pembeli secara tegas mengakui, bahawa data peribadi proses di bawah atau sehubungan dengan Perjanjian ini akan disimpan di dalam perisian perancangan sumber perusahaan Penjual, yang dihoskan oleh NetSuite ™ (bersama dengan Oracle mengenai syarat-syarat dasar privasi Oracle yang terdapat di https://www.oracle.com/legal/ privacy / index.html) dari pelayan yang berada di Amerika Syarikat. Maklumat lebih lanjut boleh didapati dalam dasar privasi Penjual. Penjual akan menyekat pendedahan, dan akses, data peribadi kepada kakitangan yang perlu mengetahui (untuk tujuan Perjanjian ini dan pemenuhan pesanan dan jaminan Produk) dan yang mengetahui mengenai kewajipan mereka untuk melindungi data peribadi di bawah GDPR. Penjual hendaklah, sebagai tambahan: (i) memberitahu Pembeli secepat mungkin untuk menyedari pelanggaran data peribadi, termasuk, tanpa batasan, jika ada data peribadi hilang, dimusnahkan atau menjadi rosak, rosak atau tidak dapat digunakan, dan jika diminta atau diminta untuk membantu, untuk memberitahu subjek data mengenai pelanggaran tersebut; (ii) arahan bertulis dari Pembeli, memindahkan, menghapus atau mengembalikan data peribadi (termasuk salinan) kepada Pembeli , melainkan jika dikehendaki oleh undang-undang yang berlaku untuk menyimpan data peribadi. 16. Peruntukan am. Perjanjian tersebut, bersama dengan perjanjian kerahsiaan sebelumnya yang dimeterai antara para pihak, merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak berkenaan dengan perkara pokoknya dan menggantikan sebarang perjanjian sebelumnya atau komunikasi lain antara pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Setiap pihak mengakui bahwa, dalam menandatangani Perjanjian ini, pihaknya tidak mengandalkan, dan tidak akan memiliki hak atau pemulihan sehubungan dengan, pernyataan atau jaminan apa pun (sama ada dibuat secara cuai atau tidak bersalah) yang tidak dinyatakan dalam Perjanjian ini. Setiap pihak bersetuju bahawa satu-satunya tanggungjawab berkenaan pernyataan dan jaminan tersebut (sama ada dibuat secara tidak bersalah atau cuai) adalah kerana melanggar kontrak. Tidak ada dalam Seksyen 16 ini yang membataskan atau mengecualikan sebarang tanggungjawab untuk penipuan. Tiada perubahan Perjanjian ini akan mengikat kecuali dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh kedua-dua pihak. Tidak ada pengabaian oleh mana-mana pihak berkenaan dengan pelanggaran atau keingkaran atau hak atau penyelesaian dan tidak ada cara berurusan, akan dianggap sebagai pengabaian berterusan atas pelanggaran atau keingkaran lain atau hak atau pemulihan lain, kecuali pengecualian tersebut dinyatakan secara bertulis yang ditandatangani oleh kedua-dua pihak. Tidak ada apa-apa dalam Perjanjian yang memberikan hak atau penyelesaian kepada orang lain selain Penjual dan Pembeli di bawah atau oleh sebab Perjanjian ini berdasarkan Akta Kontrak (Hak Pihak Ketiga) 1999 atau sebaliknya. Semua kesalahan tipografik atau perkeranian yang dibuat oleh Penjual dalam sebut harga, pengakuan atau penerbitan, boleh diperbaiki. Pembeli hendaklah, atas permintaan dan kos Penjual, melakukan atau memperoleh tindakan dari semua tindakan selanjutnya tersebut, dan melaksanakan atau memperoleh pelaksanaan yang sah dari semua dokumen tersebut, yang mungkin dari semasa ke semasa perlu menurut pendapat munasabah Penjual untuk memberi kesan sepenuhnya kepada Perjanjian ini. Penjual berhak untuk sub-kontrak mana-mana kewajipannya di bawah Perjanjian ini tetapi akan bertanggungjawab atas tindakan atau peninggalan mana-mana sub-kontraktor yang digunakan olehnya. Penjual, tanpa notis kepada Pembeli, berhak untuk memberikan atau membebankan atau memberikan jaminan atas Perjanjian ini atau mana-mana haknya di bawah ini. Pembeli tidak akan memberikan kepentingannya dalam Perjanjian ini tanpa kebenaran bertulis daripada Penjual terlebih dahulu. Ketidaksesuaian atau tidak dapat dilaksanakannya mana-mana klausa atau bahagian mana-mana klausa Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi kesahan atau kebolehlaksanaan klausa yang tinggal atau bahagian-bahagian dari klausa tersebut. Mana-mana klausa atau sebahagian daripada klausa yang dipegang oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan akan dianggap dihapuskan dari Perjanjian ini dan, tanpa menjejaskan perkara sebelumnya, mengenai penghapusan tersebut, para pihak akan bersetuju secara bertulis untuk meminda pindaan ini Perjanjian yang mungkin diperlukan untuk kesahan berterusan dan penguatkuasaan klausa yang tinggal. Semua pemberitahuan, permintaan, persetujuan dan komunikasi lain yang diperlukan atau dibenarkan untuk dihantar di bawah ini mesti dibuat secara bertulis dan dihantar melalui faksimili atau dengan tangan, melalui perkhidmatan penghantaran semalam atau melalui surat berdaftar atau diperakui, pos prabayar, ke alamat atau nombor faks pihak lain dalam Lembaran Istilah (atau alamat lain atau nombor faksimili yang mungkin diberitahu secara bertulis oleh pihak tersebut untuk tujuan ini).