fbpx
English English

tisak Javnost

  Od 1. siječnja 2020. do 1. siječnja 2021. tvONE Inc. donirat će Susan G Komen® za 8 prodanih jedinica Pathfinder 5005 dolara. Misija Susan G. Komen® je spašavanje života zadovoljavanjem najkritičnijih potreba u našim zajednicama i ulaganjem u revolucionarna istraživanja kako bi se spriječio i izliječio rak dojke. Za više informacija kontaktirajte Susan G. Komen® na 250 LBJ Freeway, Suite 75244, Dallas, Texas XNUMX ili posjetite www.komen.org. Da biste preuzeli fotografiju za tisak, kliknite ovdje.         

UVJETI KUPOVINE TV ONE ONE Broadcast PRODAJA KORPORACIJA 1. Primjenjivost. Narudžbenica ("Narudžbenica"), zajedno s ovim uvjetima i odredbama, koji su hiperveze iz Narudžbenice ili su na drugi način dostavljeni Prodavatelju, zajedno predstavljaju ponudu Kupca za kupnju robe ("Roba") ili usluga ( "Usluge" i zajedno s Robom, "Naručene stavke") navedene od Prodavatelja u skladu s ovim uvjetima i Narudžbenicom. Nakon prihvaćanja ove ponude od strane prodavatelja, ovi uvjeti i narudžbenica predstavljat će obvezujući ugovor („ugovor“) između kupca i prodavatelja i primjenjivat će se na sve kupnje naručene robe od strane kupca od prodavatelja, kao takvi Naručene stavke mogu biti opisane na licu narudžbenice. Prodavatelj će smatrati da je ovu ponudu prihvatio nakon što se dogodi prvo od sljedećeg: (a) prodavatelj izrađuje, potpisuje ili predaje kupcu bilo koje pismo, za ili neko drugo pisanje ili instrument kojim se potvrđuje prihvaćanje, (b) bilo koje izvršenje prodavatelja prema ponuditi ili (c) protek od tri (3) dana nakon što Prodavatelj primi narudžbenicu bez pismene obavijesti kupcu da prodavatelj ne prihvaća takvu narudžbenicu. U slučaju bilo kakvog sukoba između Ugovora i bilo kojeg drugog dokumenta ili instrumenta koji je dostavio Prodavatelj, Ugovor će imati prednost. Sporazum, zajedno s bilo kojim dokumentima koji su ovdje uključeni kao referenca, predstavlja jedini i cjeloviti sporazum stranaka u vezi s naručenim stavkama i zamjenjuje sva prethodna ili istodobna razumijevanja, sporazume, pregovore, izjave i jamstva te komunikacije, usmene i pisane , u vezi s naručenom robom, osim ako obje strane nisu sklopile i potpisale zasebni nadređeni pisani ugovor. Kupac izričito ograničava prihvaćanje Ugovora na uvjete navedene ovdje i u Narudžbenici. Takvi uvjeti izričito isključuju bilo koje prodavateljeve uvjete prodaje ili bilo koji drugi dokument koji je prodavatelj izdao u vezi s naručenom robom. Kupac ovim prigovara i odbija bilo koji dodatni, drugačiji ili nedosljedan uvjet ili odredbu sadržanu u bilo kojem obliku, potvrdi, prihvatu ili potvrdi koju Prodavatelj koristi u vezi s provedbom Narudžbenice, međutim takav prijedlog ne djeluje kao odbijanje Ugovora (osim ako su takve razlike u uvjetima opisa, količine, cijene ili rasporeda isporuke naručenih predmeta), ali smatrat će se značajnom njihovom izmjenom, a prodavatelj će smatrati da je Ugovor prihvaćen bez ikakvih dodatnih , različiti ili nedosljedni izrazi. 2. Otprema i dostava; Alternativni izvor. (A) Svu robu mora (i) prodavač prikladno spakirati ili na drugi način pripremiti za otpremu kako bi spriječio štetu, postigao najniže cijene prijevoza i osiguranja i udovoljila zahtjevima prijevoznika, i (ii) otpremiti u skladu s upute na narudžbenici. Troškovi nastali zbog nepoštivanja ovih uvjeta odgovornost su Prodavatelja. Ime prodavatelja, kompletna poštanska adresa i broj narudžbenice moraju se nalaziti na svim računima, teretnicama, otpremnicama, kartonima i dopisima. Teretnice se moraju priložiti uz dostavljene račune, u kojima se vidi prijevoznik, broj kartona i težina te datum otpreme. Paketi za pošiljku moraju detaljno pratiti sve pošiljke s popisom sadržaja pošiljke. Vlasništvo i sav rizik od gubitka ili oštećenja robe ostaje kod prodavatelja dok kupac ne primi odgovarajuću robu na traženom odredištu. Uvjeti isporuke su FOB mjesto isporuke kupca, ako na narudžbenici nije drugačije naznačeno. Vrijeme je najvažnije. Isporuke se vrše samo u količinama i u vrijeme navedeno u narudžbenici. Dok se ne izvrši isporuka, prodavatelj mora držati robu odvojeno pohranjenu i identificiranu kao vlasništvo kupca. Pravo prodavatelja na posjed prestaje odmah ako Kupac raskine Ugovor u slučaju insolventnosti kako je navedeno u Odjeljku 7. Prodavatelj odobrava i priskrbit će neopozivo pravo Kupcu ili njegovim agentima da uđu u bilo koji prostor u kojem se Roba čuva ili može biti uskladištena kako bi je mogao pregledati ili u kojoj je Prodavaču prestalo pravo posjedovanja, da je povrati. (b) Ako se ne očekuje da će isporuka biti izvršena na vrijeme, prodavatelj mora odmah obavijestiti kupca i poduzeti razumne korake, pod njegov trošak, kako bi ubrzao dostavu. Prodavatelj neće dostaviti narudžbu više od pet radnih dana prije dogovorenog datuma isporuke bez prethodnog pismenog pristanka kupca. Kupac može otkazati bilo koju narudžbu ako dostava nije izvršena na vrijeme ili ako je dana obavijest da se očekuje da dostava kasni. (c) Kupac može odbiti bilo kakvu isporuku ili otkazati sve ili bilo koji dio bilo koje Narudžbenice ako prodavatelj ne izvrši isporuku u skladu s uvjetima i odredbama Ugovora, uključujući, bez ograničenja, bilo koji neuspjeh Robe u skladu sa specifikacijama („ Specifikacije ”) i kriterije izvedbe koje je prodavač objavio za robu. Kupčevo prihvaćanje bilo koje neusklađene isporuke neće predstavljati odricanje od prava na odbijanje budućih isporuka. Ako prodavatelj (i) ne isporuči robu, (ii) ne isporuči robu koja udovoljava specifikacijama ili (iii) ne ispuni kupčeve rokove isporuke i zahtjeve isporuke, a prodavatelj ne pruži usporedivu zamjenu za kvalitetu (zamjenu za koju prodavatelj mora pretpostaviti bilo koji trošak i razlika u cijeni), tada Kupac može, prema vlastitom nahođenju, kupiti robu od drugog dobavljača kao zamjenski izvor, što Prodavatelj, prema vlastitom nahođenju, smatra potrebnim. U tom slučaju, prodavatelj će kupcu nadoknaditi sve dodatne troškove i troškove koji su nastali kupcu pri kupnji robe od drugog dobavljača kao zamjenskog izvora. Nakon identifikacije i obavijesti o oštećenim robama ili neusaglašenim pošiljkama, Kupac će dobiti puni kredit ili za otpad ili povrat, koji će uključivati ​​pune troškove plaćene Prodavatelju, zajedno s troškovima dostave, obrade i srodnih troškova, ako je primjenjivo. U roku od 5 radnih dana od obavijesti o neispravnoj Robi, Prodavatelj će Kupcu dostaviti pismeno objašnjenje osnovnog uzroka i korektivnih radnji provedenih kako bi se spriječila ponovna pojava. Ovaj odjeljak 2. jednako će se primjenjivati ​​na svaku popravljenu ili zamjensku robu. (d) Kupac može, bez odgovornosti, najmanje 14 dana prije zakazanog datuma isporuke odgoditi isporuku bilo kojeg ili svakog naručenog predmeta davanjem usmene obavijesti Prodavatelju o bilo kojem potrebnom reprogramiranju (ta usmena obavijest mora se pismeno potvrditi u roku od 10 dana usmene obavijesti) 3. Cijene; Plaćanje. Cijene za sve naručene stavke bit će navedene u narudžbenici i uključuju sve primjenjive poreze; međutim, pod uvjetom da cijena koja Prodavatelj naplaćuje prema Ugovoru neće biti manje povoljna od najniže cijene koju prodavatelj naplaćuje drugim kupcima koji kupuju slične ili manje količine naručenih predmeta. Uvjeti plaćanja za sve naručene stavke bit će navedeni u narudžbenici. Kupac će imati pravo poravnati bilo koji iznos koji u bilo kojem trenutku duguje od Prodavatelja Kupcu ili bilo kojoj od njegovih povezanih tvrtki protiv bilo kojeg iznosa koji u bilo kojem trenutku mora platiti Kupac ili takva povezana društva u vezi sa Ugovorom. 4. Inspekcija / ispitivanje. Plaćanje naručenih predmeta ne znači njihovo prihvaćanje. Kupac ima pravo pregledati sve naručene artikle i odbiti bilo koji ili sve naručene artikle koji su prema kupčevoj presudi neispravni ili neusaglašeni. Ne smatra se da je kupac prihvatio bilo kakvu robu sve dok nije imao razumnog vremena da je pregleda nakon isporuke ili, u slučaju latentnog kvara na robi, sve dok u razumnom roku nakon što latentna mana postane očita kupac može po svojoj želji zatražiti popravak ili zamjenu odbijenih naručenih predmeta ili povrat kupnje. Naručeni artikli isporučeni u količinama većim od količina navedenih u Narudžbenici mogu se prodavatelju vratiti na trošak prodavatelja. Kupac zadržava pravo na upotrebu odbačenih materijala, za koje smatra da je korisno ili neophodno kako bi se ispunile ugovorne obveze prema kupcima, bez odricanja od bilo kakvih prava protiv Prodavatelja. Ništa sadržano u ugovoru ne oslobađa prodavatelja obveze ispitivanja, inspekcije i kontrole kvalitete. 5. Povjerljivost i vlasnička prava. Svaka će stranka povjerljive podatke druge osobe čuvati u povjerenju i neće stavljati povjerljive podatke druge osobe na raspolaganje bilo kojoj trećoj strani ili koristiti povjerljive podatke druge osobe u bilo koje druge svrhe, osim u slučaju izričito dopuštene ovim Ugovorom. U ove svrhe "Povjerljivi podaci" znače informacije (bilo u usmenom, pismenom ili elektroničkom obliku) koje pripadaju ili se odnose na tu stranku, njezino poslovanje ili aktivnosti koje nisu u javnoj domeni i koje su: (i) bilo koja strana označile kao povjerljive ili vlasništvo, (ii) bilo koja strana, usmeno ili pismeno, savjetovala je da je druga strana povjerljive prirode, ili (iii) razumna osoba u sličnom položaju i pod istim okolnostima tretirala bi kao povjerljivu ; ali neće uključivati ​​informacije koje (i) jesu ili postaju javno poznate bez ikakvog čina ili propusta stranke primateljice (ii) bile u zakonitom posjedu druge strane prije otkrivanja (iii) treće strane zakonito otkrile stranci primateljici stranka bez ograničenja na otkrivanje (iv) neovisno razvija stranka primateljica, čiji se neovisni razvoj može pokazati pismenim dokazima; ili (v) mora biti objavljeno po zakonu, bilo kojem nadležnom sudu ili bilo kojem regulatornom ili upravnom tijelu ili pravilima priznate burze ili tijela koja kotiraju na burzi. Svaka će se stranka složiti da će poduzeti sve razumne korake kako bi osigurala da njezini zaposlenici ili agenti ne otkrivaju i ne distribuiraju povjerljive informacije kojima ima pristup, kršeći uvjete ovog Ugovora. 6. Jamstva. Prodavatelj izjavljuje i jamči da će: (a) svi naručeni artikli i prodavačeve performanse prema Ugovoru (i) biti u skladu sa svim primjenjivim crtežima, specifikacijama, opisima i uzorcima koje prodavatelj isporučuje ili isporučuje, (ii) biti zadovoljavajuće kvalitete i bez nedostataka u dizajnu, materijalu i izradi, (iii) biti u skladu sa svim tada važećim zakonima (bilo stranim ili domaćim), uključujući bez ograničenja zakone koji se odnose na zdravlje i sigurnost potrošača i zaštitu okoliša i dječjeg rada zakoni; (iv) bit će prikladni za svrhu za koju se takva Roba obično isporučuje; i (v) bit će prikladni za bilo koju svrhu koju prodavatelj ili kupac obznani prodavaču; (b) naručene stavke ne krše niti krše bilo koje intelektualno vlasništvo, pravo na privatnost ili druga vlasnička ili imovinska prava bilo koje treće strane; (c) ima pravo dodijeliti i ovime odobrava Kupcu licencu za korištenje bilo kojeg softvera ugrađenog ili ugrađenog u bilo koje naručene stavke; (d) sve će se usluge obavljati s razumnom vještinom i pažnjom i u skladu s dobrom industrijskom praksom; i (e) poštivalo je i poštivat će sve zakone koji se primjenjuju na njegovo izvršavanje prema Sporazumu. 7. Raskid. Kupac može u cijelosti ili djelomično raskinuti Ugovor (i) nakon 15-dnevnog pismenog obavještavanja Prodavatelja u bilo kojem trenutku radi praktičnosti (ii) odmah nakon pismene obavijesti ako Prodavatelj ne izvrši svoje obveze prema Ugovoru i ne može izliječiti neplaćanje u roku od 10 dana od obavijesti o neispunjenju obveza, (iii) odmah nakon pismene obavijesti u slučaju da Prodavatelj pretrpi slučaj insolventnosti uključujući obustavu ili prijetnju obustavom plaćanja svojih dugova ili ako se smatra da nije u mogućnosti platiti svoje dugove u uobičajeni tečaj koji je odredio Kupac u svojoj razumnoj odluci ili se podnosi zahtjev sudu ili izdaje nalog za imenovanje administratora ili ako se daje obavijest o namjeri imenovanja administratora ili ako se imenuje administrator, preko Prodavatelja; podnesena je peticija, dana obavijest, donesena je odluka ili je donesena naredba za ili u vezi s likvidacijom Prodavatelja. Po prestanku Ugovora, u cijelosti ili djelomično, od strane Kupca iz bilo kojeg razloga, Prodavatelj će odmah (a) zaustaviti sav posao prema raskinutom Ugovoru, (b) učiniti da bilo koji od njegovih dobavljača ili kooperanata prestane s radom i (c ) čuva i štiti nedovršenu proizvodnju i ručne materijale kupljene za ugovor ili za koje se obvezuju prema Ugovoru u svom pogonu i u pogonima svojih dobavljača ili kooperanata, čekajući upute kupca. Kupac ne duguje prodavatelju izgubljenu dobit ili plaćanje bilo kojeg materijala ili robe koju prodavatelj može potrošiti ili prodati drugima u svom uobičajenom poslovanju. 8. Odšteta. Prodavatelj će braniti, obeštetiti i zadržati bezazlenog Kupca, njegove podružnice, službenike, zaposlenike i agente od svih zahtjeva, šteta, odgovornosti, gubitaka, novčanih kazni ili presuda, uključujući troškove, pravne takse i druge troškove (bilo izravne ili neizravne), koji se odnose na na ili koji proizlaze iz (a) prodavateljeve povrede ugovora; (b) smrt ili ozljede ljudi ili imovine zbog kršenja Ugovora od strane prodavatelja; (c) neuspjeh Robe ili prodavateljevo izvršavanje Usluga u skladu sa zahtjevima Ugovora, ili (d) kršenje prava intelektualnog vlasništva treće strane u bilo kojoj Robi ili Uslugama. 9. Katastrofalne mane. Prodavatelj će u roku od 30 dana od zahtjeva Kupca nadoknaditi kupcu ili imenovanom trećem pružatelju usluga sve troškove i troškove dijelova, rada, administrativne troškove, troškove otpreme, zamjenske troškove robe i druge troškove (uključujući razumne odvjetničke naknade i troškove) povezane s katastrofalnim nedostatkom, opozivom robe ili popravkom polja robe ili koji proizlaze iz njega. Smatrat će se da se „katastrofalni nedostatak“ dogodio kada: (a) su povrede izjava i jamstava iz odjeljka 6. u pogledu (i) 3% ili više robe isporučene u bilo kojem tromjesečnom razdoblju, ili (ii) 1% robe isporučene u prvih šest mjeseci od početnog sporazuma između prodavatelja i kupca; (b) povrat i tečaj Robe koju Prodavatelj prodaje Kupcu premašuje prosjek kategorije za Robu, kako je utvrđeno u evidenciji Kupca; (c) kupac utvrdi da pojedinačna ili pojedinačna grupa nedostataka na Robi (bilo koji proizvodni nedostatak koji utječe na Robu kozmetički ili funkcionalno) utječe na više od 10% takve robe; (d) Opoziv robe (uključujući sve servisne dijelove, zamjenske dijelove, rezervne dijelove, sklopove i alate potrebne za servisiranje robe) potreban je po razumnom mišljenju kupca ili prodavatelja; ili (e) Robu treba povući s tržišta kako bi bila u skladu s primjenjivim zakonom kako je odredio Kupac prema vlastitom nahođenju (uključujući, ali ne ograničavajući se na slučajeve dobrovoljnog ili obveznog opoziva potrošačke robe). 10. Osiguranje. Prodavatelj će i zahtijevat će od svojih podizvođača da od uglednih osiguravajućih društava pribavljaju i u svakom trenutku održavaju odgovarajuću razinu osiguranja (uključujući odgovarajuću odgovornost za proizvode i javnu odgovornost) kako bi pokrili svoju obvezu prema ovom Ugovoru i prema važećem zakonu. Na zahtjev Kupca, Prodavatelj će Kupca dodati kao dodatnog osiguranika na polisu osiguranja od opće komercijalne odgovornosti te će Kupcu dostaviti potvrdu o osiguranju i odgovarajuće potvrde polisa osiguranja koja dokazuju takvo osiguranje. Prodavatelj neće učiniti ništa da poništi bilo koju policu osiguranja ili da šteti kupčevim pravima iz nje i obavijestiti kupca ako je bilo koja polica otkazana (ili će biti) otkazana ili ako njezini uvjeti podliježu (ili će biti) podložni bilo kakvoj značajnoj promjeni. Ako bilo koji dio Ugovora uključuje prodavačeve nastupe u prostorijama kupca ili na bilo kojem mjestu na kojem kupac obavlja poslove, ili s materijalom ili opremom koji je prodavatelj kupcu isporučio, prodavač će poduzeti sve mjere predostrožnosti kako bi spriječio ozljedu osobe ili imovine tijekom napretka djela prodavatelja. 11. Ograničenje odgovornosti. Ukupna odgovornost kupca za bilo koji gubitak ili štetu nastalu kao rezultat ili u vezi sa ili koji proizlazi iz Ugovora neće premašiti cijenu koja se dodjeljuje Robi ili Uslugama ili njihovoj jedinici zbog čega nastaje zahtjev, osim što Prodavatelj može naplatiti Kamata kupca na bilo koju uplatu primljenu kasnije od 60 dana nakon datuma dospijeća u skladu s odjeljkom 3. po stopi od 2% godišnje. 12. Mjerodavno pravo / nadležnost. Sporazumom, njegovim tumačenjem i svim sporovima koji proizlaze iz ili s njim u vezi (uključujući vanugovorne sporove) upravljat će se i tumačiti u skladu sa zakonima države Kentucky (uključujući, ali ne ograničavajući se na Jedinstvenu komercijalnu Kodeksa na snazi ​​u državi Kentucky), bez obzira na načela sukoba zakona u Kentuckyju. Kupac i prodavatelj izričito prihvaćaju i slažu se da se Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe ("CISG") ne odnosi na Sporazum i takve su stranke dobrovoljno odlučile odjaviti se od primjene CISG-a na Sporazum. Prava kupca prema Ugovoru su kumulativna i pored svih ostalih pravnih ili pravičnih pravnih lijekova koje može imati protiv Prodavatelja. Kupac i prodavatelj neopozivo se slažu i podvrgavaju se isključivoj nadležnosti bilo kojeg državnog ili federalnog suda smještenog u okrugu Kenton u državi Kentucky da pokrenu postupak ili na neki drugi način izvrše neko pravo ili pravni lijek, a kupac i prodavatelj neopozivo se odriču bilo kakvih prigovora na temelju foruma koji nije prikladan i bilo kojeg drugog prigovor na mjesto bilo koje takve radnje ili postupka. 13. Važnost usklađenosti. Prodavatelj se mora pridržavati svih pravila kupca koja se primjenjuju na prodavatelja i o kojima je obaviješten. Prodavatelj se mora strogo pridržavati svih važećih zakona, zakona i propisa („Zakoni“), uključujući, bez ograničenja, sve primjenjive zakone o zaštiti okoliša, zdravlju i sigurnosti, trgovini i uvozu / izvozu. Prodavatelj se obvezuje obavijestiti kupca o bilo kojoj inherentnoj opasnosti koja se odnosi na Robu koja se kupuje prema Ugovoru koja bi izlagala opasnost tijekom rukovanja, prijevoza, skladištenja, uporabe, preprodaje, odlaganja ili uklanjanja robe. Navedena će se obavijest poslati Kupčevom upravitelju globalnog lanca opskrbe i sadržavat će naziv proizvoda, prirodu opasnosti, mjere opreza koje kupac ili drugi moraju poduzeti, sve primjenjive sigurnosne listove i sve druge dodatne informacije koje bi kupac trebao razumno očekujte da ćete znati zaštititi svoj interes, imovinu i / ili osoblje. 14. Prodavač kao neovisni dobavljač. Prodavatelj će izvršiti obveze iz Ugovora kao neovisni dobavljač i ni pod kojim se uvjetima neće smatrati agentom ili zaposlenikom Kupca. Ugovor se ni na koji način neće tumačiti kao stvaranje partnerstva ili bilo koje druge vrste zajedničkog poduhvata između kupca i prodavatelja. Prodavatelj je isključivo odgovoran za sve savezne, državne i lokalne poreze, doprinose i ostale obveze u vezi s uplatama kupca prodavatelju. 15. Antikorupcija. Prodavatelj će u svakom trenutku obavljati svoje aktivnosti u skladu sa svim važećim zakonima, pravilima, propisima, sankcijama i naredbama vezanim uz protupodmićivanje ili antikorupcijsko zakonodavstvo, uključujući, ali ne ograničavajući se na SAD Zakon o stranoj korupcijskoj praksi iz 1977 („Relevantni zahtjevi“). Prodavatelj će se (i) pridržavati svih pravila Kupca u vezi s borbom protiv korupcije o kojima se može povremeno obavijestiti i svih relevantnih industrijskih kodeksa, u svakom slučaju dok ih Kupac ili relevantno industrijsko tijelo mogu ažurirati s vremena na vrijeme vremenom („Relevantne politike“) i (ii) imati i održavati tijekom trajanja ovog Sporazuma vlastite politike i postupke kako bi se osiguralo poštivanje relevantnih zahtjeva i relevantnih politika i provodit će ih tamo gdje je to prikladno (iii) odmah izvještavati kupcu bilo koji zahtjev ili zahtjev za bilo kakvom neprimjerenom financijskom ili nekom drugom pogodnošću bilo koje vrste koju je prodavač primio u vezi s izvršenjem ovog ugovora; (iv) odmah obavijestiti kupca ako strani javni službenik postane službenik ili zaposlenik prodavatelja ili stekne li izravni ili neizravni interes za prodavatelja (a prodavač jamči da nema stranih javnih dužnosnika kao službenici, zaposlenici ili izravni ili neizravni vlasnici na datum ovog Ugovora); (v) u roku od šest mjeseci od datuma ovog Ugovora, a svake godine nakon toga, kupcu pismeno potvrđuje da ga potpisuje službenik Prodavatelja, da Prodavač i sve druge osobe za koje je Prodavač odgovoran pridržavaju se ovog članka 15. ovom odjeljku 15. Prodavatelj će dostaviti takve dokaze o usklađenosti koje dobavljač može razumno zatražiti. Prodavatelj će osigurati da bilo koja osoba povezana s prodavateljem koja obavlja usluge ili pruža robu u vezi s ovim Ugovorom čini to samo na temelju pismenog ugovora kojim se takvoj osobi nameću i osiguravaju uvjeti jednaki onima nametnutim prodavaču u ovaj odjeljak 15 („Relevantni uvjeti“). Prodavač će u svim okolnostima biti odgovoran za poštivanje i izvršavanje relevantnih uvjeta od strane takvih osoba i u svim će okolnostima biti direktno odgovoran kupcu za bilo kakvo kršenje bilo kojih relevantnih uvjeta od strane takvih osoba. Kršenje ovog odjeljka 15. Prodavač će smatrati nepopravljivim, materijalnim kršenjem ovog Ugovora. 16. Suradnja. Prodavatelj će pružiti sve one dokaze koje kupac može razumno zatražiti kako bi provjerio bilo koje dostavljene račune ili bilo koje izjave o popustu ili druga smanjenja troškova koja je prodavač postigao (uključujući datume kada je postignuto smanjenje troškova). Uz to, Dobavljač će, na zahtjev, omogućiti Kupcu da pregleda i uzme kopije (ili izvode iz) svih relevantnih evidencija i materijala Prodavatelja koji se odnose na isporuku Robe, a koji mogu biti opravdano potrebni za provjeru takvih stvari. . 17. Općenito. Nevaljanost bilo koje odredbe sadržane u Sporazumu neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe. Ovaj sporazum, zajedno s bilo kojim prethodnim sporazumom o povjerljivosti koji su sklopile stranke, čini cjelokupni sporazum i razumijevanje strana u vezi s predmetom ovog sporazuma. Ovaj Ugovor zamjenjuje sve prethodne pisane i usmene sporazume i sve ostale komunikacije između stranaka. Svaka se stranka slaže da neće imati pravni lijek u vezi s bilo kakvim zastupanjem ili jamstvom (bilo nevinim ili iz nehata) koje nisu navedene u ovom Ugovoru. Propust kupca da inzistira na ispunjavanju bilo kojeg uvjeta ili uvjeta ili na bilo kojem pravu ili privilegiji neće se odreći bilo kojeg takvog uvjeta, prava ili povlastice, osim ako takvo odricanje nije pismeno navedeno i potpisano od obje strane. Ugovor se može izmijeniti ili izmijeniti samo pismenim instrumentom koji odvojeno potpisuju kupac ili prodavatelj. Prodavatelj neće ugovarati, opterećivati ​​ili ustupiti svoja prava i obveze prema Ugovoru, u cijelosti ili djelomično, bez prethodnog pismenog pristanka Kupca. Odredbe odjeljaka 5-9, 11, 12 i 17 preživljavaju raskid Ugovora. Ništa u Ugovoru ne daje bilo kojoj osobi osim Prodavatelju i Kupcu bilo kakvo pravo ili pravni lijek prema ovom Ugovoru ili zbog njega. Prodavatelj će, na zahtjev i po trošku Kupca, izvršiti ili osigurati izvršenje svih takvih daljnjih radnji i izvršiti ili osigurati valjano izvršenje svih takvih dokumenata, što bi s vremena na vrijeme moglo biti potrebno po razumnom mišljenju Kupca da dati puni učinak ovom Ugovoru. Sve obavijesti, zahtjevi, saglasnosti i druge komunikacije potrebne ili dopuštene za isporuku u skladu s ovim dokumentom moraju se dostaviti u pisanom obliku i dostaviti faksom ili ručno, preko noći ili putem preporučene ili ovjerene pošte, poštarinom unaprijed, na adresu ili broj faksa druga strana u Narudžbenici (ili takva druga adresa ili broj faksa koji ta stranka u ove svrhe može pismeno obavijestiti).

UVJETI PRODAJE Ovi Uvjeti prodaje, zajedno s bilo kojim priloženim terminskim listom („Term Sheet“) (zajedno, „Ugovor“) u svemu uređuju svu prodaju i potencijalnu prodaju bilo kojih proizvoda („Products“) i usluge ("Usluge") od pravne osobe TV One Limited koja je imenovana na Popisu ili ako nije tako imenovana, a koja zapravo prodaje Proizvode ili Usluge ("Prodavač") kupcu navedenom na Popisnom roku, ili ako nije tako imenovan, što zapravo kupuje Proizvode ili Usluge („Kupac“), izuzimajući sve ostale uvjete i odredbe (uključujući sve uvjete i odredbe koje Kupac treba primijeniti prema bilo kojoj narudžbenici, potvrdi narudžbe, specifikaciji ili drugi dokument). Kupac prihvaća da Prodavatelj putem svojih povezanih društava (tj. Roditelja, podružnica i ostalih povezanih društava) nudi proširene proizvodne mogućnosti, a Prodavatelj može prema vlastitom nahođenju proizvoditi, isporučivati ​​ili isporučivati ​​s bilo kojeg mjesta ili izvora, uključujući bilo koje od svojih povezanih društava, bilo koji Proizvod ili Usluge i takva proizvodnja, opskrba ili isporuka od takvih podružnica također će biti predmet ovih Uvjeta i odredbi. 1. Cijene i porezi. Cijene su na snazi ​​kada prodavatelj prihvati narudžbenicu ili ako se potpiše ili prihvati obrazac s uvjetima. Ako nije navedena cijena, bilo koje Usluge pružat će se na vrijeme i na osnovi materijala. Prodavatelj može prihvatiti ili odbiti narudžbenice prema vlastitom nahođenju. Nijedna narudžba neće biti prihvaćena (i shodno tome Prodavatelj neće biti podložan nikakvim obvezama ili odgovornostima prema bilo kojem Ugovoru) sve dok Prodavač ne izda pismeno potvrdu Kupcu, Obveznice ne potpišu ili ne prihvate obje strane ili ako Prodavatelj isporuči Proizvode ili Usluge kupcu (ovisno o tome što se ranije dogodi). Ako nije drugačije naznačeno u pisanom obliku, svaka narudžba kada je prihvaćena predstavlja zasebni ugovor. Ako u Popisu nije drugačije naznačeno, sve cijene izražene su bez PDV-a (ili drugog poreza na promet) i svih troškova ili naknada u vezi s utovarom, istovarom, prijevozom i osiguranjem. Sve cijene, modeli i specifikacije materijala podložni su promjeni ili povlačenju od strane prodavatelja u bilo kojem trenutku prije prihvaćanja narudžbe ili u skladu s odjeljkom 3. Cijene se mogu mijenjati samo nakon tog vremena (i prije isporuke ili izvedbe) na pisanu obavijest kupcu, zbog povećanja troškova sirovina ili radne snage ili zbog kolebanja tečaja, a kupac će biti ima pravo otkazati narudžbu bez odgovornosti, pod uvjetom da prodavatelj takvu otkaz primi u pisanom obliku najmanje dvadeset i osam dana prije prijavljene isporuke ili datuma izvedbe (ili, ako je ranije), u roku od četrnaest dana od obavijesti prodavatelja. 2. Plaćanje. Uvjeti plaćanja su 30 dana od datuma fakture, osim ako je drugačije navedeno u Obrascu. Kupac mora sve iznose platiti bankovnom doznakom na račun koji je odredio prodavatelj, bez ikakvog odbitka putem prijeboja, protutužbe, popusta, umanjenja ili na neki drugi način. Sve su cijene navedene i moraju se platiti u funtama sterlinga ili na način koji je drugačije naveden u Popisu uvjeta. Ako Kupac ne izvrši bilo kakvu uplatu ili plati bilo koju fakturu u skladu s njegovim uvjetima ili prema onim kreditnim uvjetima za koje se prodavač izričito dogovori, tada, pored svih ostalih prava i pravnih lijekova dostupnih Prodavaču: (a) Kupac je odgovoran za sve komercijalno opravdane troškove, troškove ili provizije koje je Prodavatelj imao za zaustavljanje isporuke, prijevoza i skladištenja Proizvoda, te u vezi s povratom ili preprodajom Proizvoda; (b) Prodavatelj ima pravo raskinuti Ugovor ili obustaviti daljnje izvršavanje prema Ugovoru i drugim ugovorima s Kupcem; (c) Kupac je odgovoran Prodavatelju za sve razumne troškove povrata dugovanih sredstava, uključujući razumne odvjetničke naknade; i (d) Prodavatelj nije dužan izvršiti bilo kakve buduće isporuke. Prodavatelj može, prema vlastitoj želji, naplatiti kupcu kamate (izračunate na dnevnoj bazi) na bilo koju dospjelu uplatu od datuma kada je takva isplata dospjela do datuma stvarne uplate. 3. Promjene. Prodavač može revidirati cijene, datume isporuke i jamstva nakon prihvaćanja zahtjeva Kupca za izmjene Proizvoda ili Usluga. Ako kupac odbije predložene izmjene proizvoda po narudžbi koje prodavatelj smatra potrebnim da bi se udovoljilo važećim specifikacijama, prodavatelj je oslobođen obveze usklađivanja s tom specifikacijom u mjeri u kojoj takav prigovor može utjecati na sukladnost u razumnom mišljenju Prodavač. 4. Pošiljka i dostava. Isporuka proizvoda i rizik od gubitka prelaze na kupca EXW po INCOTERMS 2010 (prostorije prodavatelja), osim ako je drugačije navedeno u Popisu uvjeta. Kupac će osigurati o svom trošku na mjestu isporuke odgovarajuću i odgovarajuću opremu i ručni rad za utovar Proizvoda. Kupac je odgovoran za sve troškove odlaganja ili zadržavanja. Svi zahtjevi za nedostatke ili štete moraju se prijaviti prodavaču u roku od tri dana od isporuke, a nedostaci ili štete pretrpljeni u tranzitu moraju se podnijeti izravno prijevozniku i podložit će se relevantnim uvjetima prijevoza. Svi su datumi otpreme približni i nisu zajamčeni, a vrijeme isporuke neće biti od suštine. Prodavatelj zadržava pravo izvršiti djelomične pošiljke ili isporučiti u ratama i fakturirati kupcu za svaku otpremljenu ratu. Prodavatelj nije obvezan ponuditi dostavu bilo kojeg proizvoda za koji je kupac dao nepotpune ili netočne upute za otpremu. Ako Kupac ne prihvati ili ne isporuči Proizvode u roku od pet radnih dana nakon što Prodavatelj obavijesti Kupca da su Proizvodi spremni ili ako Kupac iz bilo kojeg razloga odgađa ili odgađa isporuku Proizvoda, uključujući Višu silu (definirano u odjeljku 9), prodavatelj može premjestiti proizvode u skladište za račun kupca i na rizik kupca, a proizvodi će se smatrati isporučenima. Proizvodi se ne mogu vratiti, osim uz prethodnu pisanu suglasnost prodavatelja, koja može sadržavati dodatne uvjete. Prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakvu neisporuku Proizvoda (čak i ako je prouzročena nepažnjom Prodavatelja), osim ako Kupac prodavaču ne da pisanu obavijest u roku od deset dana od datuma kada bi Proizvodi u uobičajenom toku događaja imali primljeno. Potpisani dokument o prijevozu kupčevog prijevoza mora biti dokaz pravilne isporuke. Svaka odgovornost za neisporuku bit će ograničena na, prema prodavaljevom nahođenju: (i) zamjenu Proizvoda u razumnom roku (ii) izdavanje odobrenja po proporcionalnoj nabavnoj cijeni na bilo kojoj fakturi koja je podignuta za takve proizvode; ili (iii) povrat plaćene kupoprodajne cijene. 5. Inspekcija. Ako se drugačije ne dogovori terminom, kupac će pregledati proizvode po primitku na odredištu. Propust kupca da pregleda proizvode i pismeno obavijesti prodavatelja o svim navodnim nedostacima ili nesukladnostima u roku od deset dana od primitka na odredište predstavlja neopozivo prihvaćanje isporučenih proizvoda od strane kupca, osim što u slučaju latentnih nedostataka koji nisu vidljivi pri razumnom pregledu, Kupac će imati deset dana od kada razumno sazna za takav latentni nedostatak. 6. Ograničena garancija. 6.1 Prodavatelj jamči Kupcu da će se sljedeći proizvodi prodati s potpunim jamstvom za popravak ili zamjenu, samo za dolje navedena razdoblja od datuma kupnje (navedeno na Popisu uvjeta): GARANCIJSKO RAZDOBLJE KATEGORIJA PROIZVODA (godine, od datuma kupnje) (A) Proizvodi s robnom markom TvONE ™ zasnovani na tehnologiji CORIO ™ tvrtke tvONE ™, uključujući proizvode s prefiksima broja modela CM2, C2, 1T-C2, C3, CX, A2 ili S2 (5 godina) (B) ONErack ™ proizvodi s oznakom (1 godina) (C) Svi ostali proizvodi TvONE ™, uključujući sve ostale proizvode s prefiksima broja modela 1T (osim onih navedenih u kategorijama AB) (1 godina) (D) Proizvodi s oznakom Magenta ™ (5 godina) 6.2 ako kupac želi ostvariti svoja prava prema odgovarajućem jamstvu, kupac mora dobiti prodajni broj odobrenja za povrat i vratiti proizvod na mjesto koje je prodavač odredio (isporuka unaprijed plaćena). Nakon završetka popravka, proizvod će se vratiti (o trošku prodavatelja) .6.3 Proizvodi se prodaju "takvi kakvi jesu". Prodavatelj ne daje nikakva jamstva ili izjave da će Proizvodi udovoljavati bilo kojoj određenoj namjeri Prodavatelja. 6.4 Gore navedena ograničena jamstva utvrđuju puna jamstva za Proizvode, izuzimajući bilo koja druga jamstva (izražena ili podrazumijevana), i strogo su ograničena na primjenjivi navedeni broj godina od datuma kupnje. 7. Ograničenje pravnog lijeka i odgovornosti. PAŽNJA KUPCA DETALJNO SE IZVLAČE ODREDBAMA OVOG UVJETA 7. (a) Ukupna odgovornost prodavatelja u skladu s ovim Sporazumom ili u vezi s njim, bilo u ugovoru, deliktu (uključujući nemar ili povredu zakonske dužnosti), lažnom predstavljanju ili na bilo koji drugi način (svaki je "radnja"), neće premašiti 100% cijene platio Kupac prema Ugovoru za Proizvod ili Usluge koji su povod za Akciju. (b) Prodavač ni pod kojim okolnostima neće biti odgovoran za: (i) bilo kakvu posebnu, slučajnu, neizravnu, kaznenu ili posljedičnu štetu iz bilo kojeg razloga; (ii) gubitak dobiti (iii) gubitak posla (iv) gubitak prihoda (v) iscrpljivanje dobre volje (vi) gubitak reputacije ili podataka; ili (vii) troškovi nastali zbog čišćenja kapitala, goriva, električne energije ili okoliša (bilo da se gubitak ili šteta utvrđena u (ii) - (vii) smatra izravnim ili neizravnim). (c) Ništa u ovom Ugovoru ne isključuje ili ograničava odgovornost Prodavatelja za (i) smrt ili osobnu ozljedu uzrokovanu Prodavačevim nemarom (ii) prijevare ili lažne lažne prezentacije; ili (iii) kršenje uvjeta predviđenih odjeljkom 2. Zakona o opskrbi robom i uslugama iz 1982. (vlasništvo i tiho posjedovanje) ili člankom 12. Zakona o prodaji robe iz 1979. (vlasništvo i tiho posjedovanje) ili (iv) bilo kojom drugom vrstom gubitka koji se prema važećem zakonu ne može isključiti ili ograničiti. Svaka radnja mora započeti godinu dana nakon datuma isporuke ili Proizvoda ili završetka Usluga (osim svih radnji koje proizlaze iz latentnih nedostataka, a koje se moraju započeti u roku od jedne godine nakon što latentni nedostatak postane razumno očit nakon pregleda). Prodavatelj ne preuzima nikakvu obvezu ili odgovornost za dani ili ne dati tehnički savjet ili za dobivene rezultate. Kupac prihvaća i prihvaća da su ograničenja i izuzeća navedena u ovom Ugovoru razumna s obzirom na okolnosti i da je Prodavatelj odredio svoje cijene i sklopio Ugovor oslanjajući se na takve uvjete. 8. Izgovor za izvedbu. Nijedna se stranka neće smatrati neispunjenom bilo kojom obvezom prema Sporazumu (osim obvezom izvršenja bilo kakvog plaćanja prema Sporazumu) u mjeri u kojoj je izvršenje takve obveze spriječeno ili odloženo Božjim djelima; rat (objavljen ili neprijavljen); terorizam ili drugo kriminalno ponašanje; vatra; poplava; vrijeme; sabotaža; štrajkovi ili radni ili građanski nemiri; vladini zahtjevi, ograničenja, zakoni, propisi, naredbe, propusti ili radnje; nedostupnost ili kašnjenje komunalnih usluga ili prijevoza; propust dobavljača ili druga nemogućnost pribavljanja potrebnih materijala; embargo ili bilo koji drugi događaj ili uzrok izvan razumne kontrole te stranke (svaki od njih „događaj više sile“). U slučaju više sile, datum isporuke produžit će se za razdoblje jednako zakašnjenju plus razumno vrijeme za obuku i nastavak proizvodnje, a cijena će se ravnopravno prilagoditi kako bi prodavaču nadoknadila takvo kašnjenje i povezane troškove i troškovi. 9. Zakoni i propisi. Poštivanje svih važećih zakona (uključujući Zakon o zdravlju i sigurnosti na radu itd. Iz 1974), propisa i kodeksa prakse koji se odnose na instalaciju, rad ili upotrebu Proizvoda ili Usluga isključiva je odgovornost Kupca. Ovaj će se sporazum, njegovo tumačenje i svi sporovi koji proizilaze iz ili u vezi s njim (uključujući vanugovorne sporove) regulirati zakonima Engleske i Walesa, a obje strane ovime se obvezuju podvrgnuti isključivoj nadležnosti Engleskog suda i Wales. Primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe neće se primijeniti. 10. Crteži i intelektualno vlasništvo. Svi dizajni, proizvodni crteži ili druge informacije ili opisni materijali koje izdaje prodavatelj ili se pojavljuju na njegovom web mjestu ili brošurama izdaju se ili objavljuju samo u svrhu davanja približne ideje o proizvodima koji su tamo opisani. Oni neće biti dio Sporazuma. Bilo koji takav materijal dostupan Kupcu (i sva prava intelektualnog vlasništva u njemu) ostat će u isključivom vlasništvu Prodavatelja. Kupac neće, bez prethodnog pismenog pristanka prodavatelja, kopirati takve podatke ili ih otkriti trećoj strani. Sva prava intelektualnog vlasništva nad Uslugama ili koja proizlaze iz njih ili u vezi s njima bit će u vlasništvu Prodavatelja. Kupac će nadoknaditi i zadržati odštetu Prodavatelju za sve izravne ili neizravne obveze, zahtjeve, troškove, štete i izdatke (uključujući pravne troškove) („Troškovi“) nastale ili podmirene od strane Prodavatelja, u mjeri u kojoj takvi Troškovi nastanu kao rezultat bilo kojih Proizvoda izrađenih prema bilo kojem dizajnu ili specifikacijama koje je dostavio Kupac. 11. Otkazivanje. Kupac može otkazati narudžbe samo uz razumnu pisanu obavijest unaprijed i nakon plaćanja Prodavatelju troškova otkazivanja koji uključuju: (a) sve troškove i troškove koji su nastali od strane Prodavatelja, i (b) fiksni iznos od 10% ukupne cijene Proizvoda za nadoknadu zbog poremećaja u planiranju, planiranoj proizvodnji i ostalim neizravnim i administrativnim troškovima. Prodavatelj će imati pravo raskinuti ili suspendirati bilo koji Ugovor na pisanu obavijest Kupcu ako (i) Kupac počini materijalnu povredu bilo kojeg od uvjeta ovog Ugovora i ne ispravi ga (ako je to moguće otkloniti) u roku od 30 dana od biti obaviješten o kršenju; ili (ii) kupac pretrpi slučaj insolventnosti, uključujući: obustavu ili prijetnju obustavom, plaćanjem svojih dugova ili se smatra nesposobnim za plaćanje dugova u smislu članka 123. Zakona o insolventnosti iz 1986. ili se zahtjev podnosi sudu , ili je izdana naredba za imenovanje administratora ili ako je dana obavijest o namjeri imenovanja administratora ili ako je imenovan administrator nad Kupcem (kao tvrtkom); podnesena je peticija, dana obavijest, donesena je odluka ili je donesena naredba za ili u vezi s likvidacijom kupca (kao tvrtke). Po prestanku ili tijekom bilo kojeg razdoblja obustave, prodavatelj nije dužan isporučiti (i ima pravo na oporavak iz prostorija kupca) bilo koje proizvode ili usluge koje je kupac naručio ako nisu već u potpunosti plaćeni i sva plaćanja koja se plaćaju kupcu Prodavatelj prema Ugovoru odmah mora dospjeti i biti plativ. 12. Obveze kupca. Kupac će (i) osigurati da su uvjeti bilo koje narudžbenice i bilo koje specifikacije proizvoda (ako ih izda kupac) potpuni i točni; (ii) surađivati ​​s prodavateljem u svim pitanjima koja se odnose na usluge; i (iii) prodavatelju i njegovim zaposlenicima ili agentima omogućiti pristup prodavačevim prostorijama i drugim objektima te pružiti sve informacije i materijale, kako je opravdano potrebno za pružanje bilo kakvih usluga, i osigurati da su takve informacije točne u svim materijalnim aspektima . Svaki propust to će se smatrati događajem više sile za Prodavatelja u skladu s Uvjetom 8. Određeni proizvodi mogu biti podložni kontroli izvoza prema važećem zakonu. Kupac jamči da će se pridržavati svih takvih zakona i da neće izvoziti, ponovno izvoziti ili prenositi, izravno ili neizravno, bilo koji takav Proizvod, osim u skladu s tim zakonima, te će pribaviti sve potrebne licence, dozvole ili ovlaštenja koja mogu biti potrebna u vezi s tim s isporukom Proizvoda ili usluga koje će se obavljati prema Ugovoru. 13. Zadržavanje naslova. Vlasništvo nad bilo kojim softverom koji se isporučuje s proizvodima ostaje kod prodavatelja ili njegovog dobavljača i licencira se, a ne prodaje, kupcu. Vlasništvo nad proizvodima neće prijeći na kupca dok prodavatelj u cijelosti (u gotovini ili odobrenim sredstvima) ne primi sve iznose koji mu se duguju u vezi s proizvodima i sve ostale iznose koji su ili koji dospijevaju prodavaču od kupca u bilo kojem trenutku. račun. Do tada, Kupac mora (i) držati Proizvode na povjerljivoj osnovi kao prodavačevu jamčevinu; (ii) ako je fizički moguće (ali ne tako da spriječi ili ograniči upotrebu Proizvoda od strane Kupca), držite Proizvode odvojeno pohranjene i identificirane kao vlasništvo Prodavatelja; (iii) ne uništavati, uprljavati ili zaklanjati bilo koju identifikacijsku oznaku na proizvodima ili u vezi s njima; (iv) održavati Proizvode u zadovoljavajućem stanju i osigurati ih u ime Prodavatelja za njihovu punu cijenu od rizika na razumno zadovoljstvo Prodavatelja; i (ii) zadržati prihod od prodaje takvog osiguranja na povjerenju za prodavatelja i ne miješati ga s bilo kojim drugim novcem niti uplaćivati ​​prihod na prekoračeni bankovni račun. Kupac pravo na posjed prestaje odmah ako Kupac otkaže Ugovor u slučaju nesolventnosti kako je navedeno u Odjeljku 11. Kupac odobrava i priskrbit će neopozivo pravo Prodavaču ili njegovim agentima da uđu u bilo koji prostor u kojem se Proizvodi čuvaju ili se mogu čuvati kako bi ih mogao pregledati ili u kojima je Kupcu prestalo pravo posjedovanja, da ih povrati. 14. general Lien. Prodavatelj će imati opće založno pravo nad bilo kojom robom Kupca u svom posjedu za bilo koji iznos koji kupac mora prodati. Ako bilo koje založno pravo nije ispunjeno u roku od 14 dana od dana dospijeća takvih novčanih sredstava, prodavatelj može po vlastitom nahođenju prodati robu kao zastupnik za kupca i podnijeti zahtjev za prihodom od dospjelih novčanih sredstava i troškovima prodaje, a po obračunu Kupac preostalog salda (ako postoji) oslobađa se svake odgovornosti u vezi s robom.15. Povjerljivost. Sporazum o povjerljivosti koji su stranke sklopile [i naveden u Popisu uvjeta] („Ugovor o povjerljivosti“) uređivat će razmjenu bilo kojih „povjerljivih podataka“ (jer je takav pojam definiran u Ugovoru o povjerljivosti) u svrhu provođenja izloži namjeru ovog Sporazuma i smatrat će se dijelom ovog Sporazuma kao što je ovdje navedeno. 15. Zaštita podataka. U ovoj se odredbi 12. "Zakon" odnosi na Zakon o zaštiti podataka Ujedinjenog Kraljevstva iz 1998. (izmijenjen i dopunjen Zakonom o zaštiti podataka Ujedinjenog Kraljevstva iz 2018.), a "GDPR" odnosi se na Opću uredbu EU o zaštiti podataka (2016/679). Zakoni o zaštiti podataka zajednički se pozivaju na Zakon, GDPR i sve britanske provedbene zakone, propise i podzakonske akte prema GDPR-u (s vremena na vrijeme). Izrazi korišteni u ovoj odredbi 16. koji se odnose na privatnost / zaštitu podataka (ali nisu drugačije definirani), poput osobnih podataka, obrađivača podataka i subjekta podataka, imat će značenja koja su im dana u Zakonu ili GDPR-u (prema potrebi). Kupac izričito prihvaća da će prodavatelj obrađivati ​​ograničene količine osobnih podataka isključivo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za prodaju proizvoda kupcu i pružanje bilo kakvih usluga pod bilo kojim primjenjivim jamstvom. Kategorije osobnih podataka koje je potrebno obraditi bit će ograničene na one kategorije navedene u prodavateljevoj politici privatnosti (dostupne na njegovoj web stranici) i sadržane u odgovarajućim narudžbenicama (ili povezanoj korespondenciji) izdanim prema ovom Ugovoru. Osobni podaci obrađivat će se isključivo u vezi s prodajom Proizvoda i nakon toga zadržava se samo u onoj mjeri u kojoj je to razumno potrebno za interno vođenje evidencije ili u skladu s bilo kojim jamstvom za Proizvod. Prodavatelj neće zadržavati osobne podatke neograničeno i pridržavat će se GDPR-a u vezi sa sigurnim uništavanjem osobnih podataka u odgovarajuće vrijeme. Prodavatelj jamči Kupcu da ima uspostavljene odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu od neovlaštenih ili nezakonita obrada ili slučajni gubitak, uništavanje ili oštećenje osobnih podataka (prikladno šteti koja bi mogla proizaći s obzirom na prirodu i osjetljivost podataka koji se obrađuju). Prodavatelj službeno obavještava, a kupac izričito prihvaća, da osobni podaci koje obrađuje u skladu s ovim Ugovorom ili u vezi s njim pohranit će se unutar prodavateljevog softvera za planiranje resursa za poduzeće, kojeg hostira NetSuite ™ (zajedno s Oracleom pod uvjetima Oraclove politike privatnosti dostupne na https://www.oracle.com/legal/ privacy / index.html) s poslužitelja smještenih u Sjedinjenim Državama. Daljnji detalji dostupni su u prodavateljevoj politici privatnosti. Prodavatelj će ograničiti otkrivanje i pristup osobnim podacima na osoblje koje treba znati (za potrebe ovog Ugovora i ispunjavanje narudžbi i jamstava proizvoda) i koje je svjesno svojih obveza zaštite osobnih podataka prema GDPR-u. Prodavatelj će dodatno: (i) obavijestiti kupca čim to bude razumno moguće kada postane svjestan kršenja osobnih podataka, uključujući, bez ograničenja, ako se neki osobni podaci izgube, unište ili postane oštećen, oštećen ili neupotrebljiv, a ako se zatraži ili se od njega zatraži da pomogne, obavijestiti nositelja podataka o takvom kršenju; (ii) pismeno uputstvo Kupca, prenijeti, izbrisati ili vratiti osobne podatke (uključujući sve kopije) kupcu , osim ako mjerodavno pravo zahtijeva zadržavanje osobnih podataka. 16. Opće odredbe. Sporazum, zajedno s bilo kojim prethodnim sporazumom o povjerljivosti koji su sklopile stranke, čini cjelokupni sporazum između stranaka u vezi s njegovim predmetom i zamjenjuje svaki prethodni sporazum ili drugu komunikaciju između stranaka u vezi s tim predmetom. Svaka stranka priznaje da se prilikom sklapanja Sporazuma nije oslanjala i neće imati pravo niti pravni lijek u vezi s bilo kojim zastupanjem ili jamstvom (bilo danim iz nehata ili nevinosti) koji nisu navedeni u ovom Ugovoru. Svaka se stranka slaže da će njena jedina odgovornost u vezi s takvim izjavama i jamstvima (bez obzira jesu li nevino ili iz nehata) snositi odgovornost za kršenje ugovora. Ništa u ovom odjeljku 16. ne ograničava niti isključuje bilo kakvu odgovornost za prijevaru. Nijedna izmjena ovog Ugovora neće biti obvezujuća, osim ako je izrađena u pisanom obliku i ako ga obje strane ne potpišu. Nijedno odricanje bilo koje strane u vezi s bilo kakvom povredom ili neispunjavanjem obveza, bilo kojeg prava ili pravnog lijeka i nikakvim postupkom, neće se smatrati stalnim odricanjem od bilo koje druge povrede ili propusta ili bilo kojeg drugog prava ili pravnog lijeka, osim ako takvo odricanje nije pismeno izraženo s potpisom obje strane. Ništa u Sporazumu ne dodjeljuje bilo kojoj osobi osim Prodavatelju i Kupcu bilo kakvo pravo ili pravni lijek prema ovom Ugovoru ili na osnovu njega temeljem Zakona o ugovorima (pravo trećih strana) iz 1999. ili na neki drugi način. Sve tipografske ili administrativne pogreške koje je prodavač počinio u bilo kojem navodu, priznanju ili objavi podložne su ispravci. Kupac će, na zahtjev i po cijeni Prodavatelja, izvršiti ili osigurati izvršenje svih takvih daljnjih radnji i izvršiti ili osigurati valjano izvršenje svih takvih dokumenata, što bi s vremena na vrijeme moglo biti potrebno po razumnom mišljenju Prodavatelja da dati puni učinak ovom Ugovoru. Prodavatelj će imati pravo sklopiti ugovor o bilo kojoj od svojih obveza iz ovog Ugovora, ali će biti odgovoran za radnje ili propuste bilo kojeg podizvođača koji se koristi. Prodavatelj će, bez obavijesti kupca, imati pravo dodijeliti ili opteretiti ili dati jamstvo za ovaj Ugovor ili bilo koje od njegovih prava iz ovog ugovora. Kupac neće ustupiti svoj interes za ovaj Ugovor bez prethodnog pismenog pristanka Prodavatelja. Nevaljanost ili neprovedivost bilo koje klauzule ili dijela bilo koje klauzule ovog Ugovora neće utjecati na valjanost ili izvršnost preostalih klauzula ili dijelova te klauzule. Svaka klauzula ili dio klauzule za koji sud nadležnog suda smatra da je nevaljan ili neizvršljiv smatrat će se izbrisanima iz ovog Sporazuma, a bez prejudiciranja gore navedenog, o takvom brisanju, stranke će se u pisanom obliku složiti o tim izmjenama i dopunama ovog Ugovora. Sporazum koji je potreban za daljnju valjanost i izvršnost preostalih klauzula. Sve obavijesti, zahtjevi, saglasnosti i ostale komunikacije potrebne ili dopuštene za isporuku u skladu s ovim dokumentom moraju se dostaviti u pisanom obliku i dostaviti faksom ili ručno, putem službe za dostavu preko noći ili preporučenom ili ovjerenom poštom, poštarinom unaprijed, na adresu ili broj faksa druga strana u Izvještaju (ili druga adresa ili broj faksa koji bi ta stranka mogla pismeno obavijestiti u te svrhe).