fbpx
English English

Naciśnij przycisk prasowe

  Od 1 stycznia 2020 r. Do 1 stycznia 2021 r. TvONE Inc. przekaże Susan G Komen® darowiznę w wysokości 8 USD za każdą sprzedaną jednostkę Pathfinder. Misją Susan G. Komen® jest ratowanie życia poprzez zaspokajanie najbardziej krytycznych potrzeb naszych społeczności i inwestowanie w przełomowe badania w celu zapobiegania i leczenia raka piersi. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Susan G. Komen® pod numerem 5005 LBJ Freeway, Suite 250, Dallas, Teksas 75244 lub odwiedź www.komen.org. Aby pobrać zdjęcie dla prasy, kliknij tutaj.         

WARUNKI ZAKUPU PRZEZ TV ONE BROADCAST SPRZEDAŻY 1. Możliwość zastosowania Zamówienie zakupu („Zamówienie”) wraz z niniejszymi warunkami, do których odsyłają hiperłącza z Zamówienia zakupu lub w inny sposób przekazane Sprzedawcy, łącznie stanowią ofertę Kupującego na zakup towarów („Towary”) lub usług ( „Usługi” i wraz z Towarem „Zamówione pozycje”) określone od Sprzedającego zgodnie z niniejszymi warunkami i Zamówieniem. Po przyjęciu tej oferty przez Sprzedającego niniejsze warunki i Zamówienie stanowią wiążącą umowę („Umowa”) między Kupującym a Sprzedającym i mają zastosowanie do wszystkich zakupów Zamówionych Towarów przez Kupującego od Sprzedającego, jako takich. Zamówione pozycje mogą być opisane na awersie Zamówienia. Ta oferta zostanie uznana za zaakceptowaną przez Sprzedawcę po pierwszym z następujących zdarzeń: (a) Sprzedający sporządzenie, podpisanie lub dostarczenie Kupującemu jakiegokolwiek listu, w formie pisemnej lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie, (b) jakiegokolwiek wykonania przez Sprzedawcę na podstawie oferty lub (c) upływ trzech (3) dni od otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia bez pisemnego powiadomienia Kupującego, że Sprzedawca nie przyjmuje takiego Zamówienia. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między Umową a jakimkolwiek innym dokumentem lub instrumentem przedstawionym przez Sprzedawcę, Umowa ma pierwszeństwo. Umowa, wraz z wszelkimi dokumentami włączonymi do niej przez odniesienie, stanowi jedyną i całkowitą zgodę stron w odniesieniu do Zamówionych pozycji i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub jednoczesne porozumienia, porozumienia, negocjacje, oświadczenia i gwarancje oraz komunikację, zarówno ustną, jak i pisemną w odniesieniu do Zamówionych Towarów, chyba że została zawarta i podpisana odrębna nadrzędna umowa pisemna. Kupujący wyraźnie ogranicza akceptację Umowy do warunków określonych w niniejszym dokumencie oraz w Zamówieniu. Takie warunki wyraźnie wyłączają jakiekolwiek warunki sprzedaży Sprzedawcy lub jakiekolwiek inne dokumenty wydane przez Sprzedawcę w związku z Zamówionymi Towarami. Wszelkie dodatkowe, odmienne lub niespójne warunki zawarte w jakiejkolwiek formie, potwierdzeniu, akceptacji lub potwierdzeniu zastosowane przez Sprzedającego w związku z realizacją Zamówienia, są niniejszym przedmiotem sprzeciwu i odrzucenia przez Kupującego, jednakże taka propozycja nie działa jako odrzucenie Umowy (chyba że takie rozbieżności wynikają z opisu, ilości, ceny lub harmonogramu dostaw Zamawianych Przedmiotów), ale będzie uważane za istotną zmianę, a Umowę uważa się za zaakceptowaną przez Sprzedającego bez dodatkowych , różne lub niespójne terminy. 2. Wysyłka i dostawa; Alternatywne źródło. (A) Wszystkie Towary muszą być (i) odpowiednio zapakowane lub w inny sposób przygotowane przez Sprzedającego do wysyłki, aby zapobiec uszkodzeniom, uzyskać najniższe stawki transportu i ubezpieczenia oraz spełnić wymagania przewoźnika, oraz (ii) wysłane zgodnie z instrukcje na Zamówieniu. Za koszty poniesione w związku z nieprzestrzeganiem niniejszych warunków odpowiada Sprzedawca. Nazwa sprzedawcy, kompletny adres dostawy i numer zamówienia muszą znajdować się na wszystkich fakturach, konosamentach, listach przewozowych, kartonach i korespondencji. Do przesyłanych faktur należy dołączyć konosamenty, na których należy podać przewoźnika, liczbę kartonów oraz wagę i datę wysyłki. Listy przewozowe muszą towarzyszyć każdej przesyłce zawierającej szczegółowy wykaz zawartości przesyłki. Prawo własności i wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów pozostaje po stronie Sprzedawcy do momentu otrzymania przez Kupującego zgodnych Towarów w wymaganym miejscu przeznaczenia. Warunki wysyłki to FOB miejsce dostawy Kupującego, chyba że w Zamówieniu określono inaczej. Czas jest najważniejszy. Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w ilościach i terminach określonych w Zamówieniu. Do czasu dostarczenia Sprzedający musi przechowywać Towary oddzielnie i zidentyfikować je jako własność Kupującego. Prawo Sprzedającego do posiadania wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rozwiązania Umowy przez Kupującego w wyniku niewypłacalności, o którym mowa w punkcie 7. Sprzedający udziela Kupującemu lub jego przedstawicielom nieodwołalnego prawa do wchodzenia na teren, w którym przechowywane są lub mogą być przechowywane Towary w celu ich kontroli lub w przypadku wygaśnięcia prawa Sprzedającego do posiadania, w celu ich odzyskania. (b) Jeśli nie oczekuje się, że dostawa zostanie zrealizowana na czas, Sprzedający musi niezwłocznie powiadomić Kupującego i na jego koszt podjąć uzasadnione kroki w celu przyspieszenia dostawy. Sprzedawca nie dostarcza zamówienia na więcej niż pięć dni roboczych przed uzgodnionym terminem dostawy bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. Kupujący może anulować każde zamówienie, jeśli dostawa nie zostanie zrealizowana na czas lub jeśli zostanie powiadomione, że spodziewane jest opóźnienie dostawy. (c) Kupujący może odrzucić dowolną dostawę lub anulować całość lub część dowolnego Zamówienia, jeśli Sprzedawca nie dokona dostawy zgodnie z warunkami Umowy, w tym, bez ograniczeń, w przypadku braku zgodności Towarów ze specyfikacjami („ Specyfikacje ”) i kryteria wydajności opublikowane przez Sprzedawcę dla Towarów. Przyjęcie przez Kupującego jakiejkolwiek niezgodnej dostawy nie oznacza zrzeczenia się jego prawa do odrzucenia przyszłych dostaw. Jeżeli Sprzedawca (i) nie dostarczy Towarów, (ii) nie dostarczy Towarów spełniających Specyfikacje, lub (iii) nie spełni harmonogramów dostaw Kupującego i wymagań dotyczących dostaw, a Sprzedawca nie zapewni substytutu o porównywalnej jakości (w przypadku którego Sprzedawca musi przyjąć zamiennik wszelkie koszty i różnice cenowe), wówczas Kupujący może, według własnego uznania, zakupić Towary od innego dostawcy jako alternatywnego źródła, które Sprzedawca, według własnego uznania, uzna za konieczne. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu wszelkie dodatkowe koszty i wydatki poniesione przez Kupującego przy zakupie Towarów od innego dostawcy jako alternatywnego źródła. Po zidentyfikowaniu i powiadomieniu o wadliwych Towarach lub niezgodnych przesyłkach Kupujący otrzyma pełny kredyt za złom lub zwrot, który będzie obejmował pełne koszty zapłacone Sprzedającemu, wraz z kosztami wysyłki, przetwarzania i, jeśli ma to zastosowanie. W ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia wadliwego Towaru Sprzedawca przekaże Kupującemu pisemne wyjaśnienie przyczyny źródłowej oraz podjęte działania korygujące, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu. Niniejsza sekcja 2 ma zastosowanie w równym stopniu do wszelkich naprawionych lub wymienionych towarów. (d) Kupujący może, bez odpowiedzialności, co najmniej 14 dni przed planowaną datą dostawy odroczyć dostawę dowolnego lub wszystkich Zamówionych Przedmiotów poprzez ustne powiadomienie Sprzedającego o wszelkich koniecznych zmianach harmonogramu (które ustne powiadomienie musi zostać potwierdzone na piśmie w ciągu 10 dni ustnego zawiadomienia) 3. Ceny; Zapłata. Ceny wszystkich Zamówionych Pozycji będą takie, jak określono w Zamówieniu i będą zawierać wszystkie należne podatki; pod warunkiem jednak, że w żadnym wypadku cena naliczona przez Sprzedawcę na podstawie Umowy nie będzie mniej korzystna niż najniższa cena naliczana przez Sprzedawcę innym klientom kupującym podobne lub mniejsze ilości Zamówionych Przedmiotów. Warunki płatności za wszystkie zamówione pozycje zostaną określone w Zamówieniu. Kupujący jest uprawniony do potrącenia wszelkich kwot należnych Kupującemu w dowolnym czasie od Sprzedawcy lub dowolnej z jego spółek zależnych z kwotami płatnymi w dowolnym momencie przez Kupującego lub takie podmioty stowarzyszone w związku z Umową. 4. Inspekcja / Testowanie. Zapłata za Zamówione Towary nie stanowi ich akceptacji. Kupujący ma prawo do sprawdzenia wszystkich Zamówionych Przedmiotów i do odrzucenia dowolnego lub wszystkich Zamówionych Produktów, które w ocenie Kupującego są wadliwe lub niezgodne. Uważa się, że Kupujący nie przyjął żadnych Towarów, dopóki nie miał rozsądnego czasu na ich sprawdzenie po dostawie lub, w przypadku ukrytej wady Towarów, do rozsądnego czasu po ujawnieniu się wady ukrytej Kupujący może zażądać, według własnego uznania, naprawy lub wymiany odrzuconych Zamówionych pozycji lub zwrotu ceny zakupu. Zamówione pozycje dostarczone w ilości przekraczającej ilości określone w Zamówieniu mogą zostać zwrócone Sprzedającemu na koszt Sprzedającego. Kupujący zastrzega sobie prawo do wykorzystania odrzuconych materiałów, jeśli uzna to za wskazane lub konieczne do wypełnienia swoich zobowiązań umownych wobec klientów, bez zrzeczenia się jakichkolwiek praw wobec Sprzedającego. Żadne z postanowień Umowy nie zwalnia Sprzedającego z obowiązku testowania, inspekcji i kontroli jakości. 5. Poufność i prawa własności. Każda ze stron będzie utrzymywać w tajemnicy Informacje poufne drugiej strony i nie będzie udostępniać Informacji poufnych drugiej stronie osobom trzecim ani wykorzystywać Informacji poufnych drugiej strony w jakimkolwiek celu innym niż wyraźnie dozwolony w niniejszej Umowie. Do tych celów „Informacje poufne” oznaczają informacje (ustne, pisemne lub elektroniczne) należące do tej strony lub odnoszące się do tej strony, jej spraw biznesowych lub działań, które nie należą do domeny publicznej i które: (i) którakolwiek ze stron oznaczyła jako poufne lub zastrzeżone, (ii) jedna ze stron, ustnie lub pisemnie, poinformowała drugą stronę o poufności lub (iii) ze względu na swój charakter lub charakter rozsądna osoba na podobnym stanowisku iw podobnych okolicznościach będzie traktować jako poufne ; ale nie obejmuje informacji, które (i) są lub staną się publicznie znane bez działania lub zaniechania strony otrzymującej (ii) znajdowały się w zgodnym z prawem posiadaniu drugiej strony przed ujawnieniem (iii) zostały zgodnie z prawem ujawnione stronie otrzymującej przez osobę trzecią strona bez ograniczeń co do ujawniania (iv) została niezależnie opracowana przez stronę otrzymującą, której niezależny rozwój można wykazać na podstawie pisemnych dowodów; lub (v) muszą zostać ujawnione przez prawo, jakikolwiek sąd właściwej jurysdykcji lub przez jakikolwiek organ regulacyjny lub administracyjny lub przez przepisy uznanej giełdy lub organu notującego. Każda ze stron zobowiązuje się do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu zapewnienia, że ​​Informacje poufne drugiej strony, do których ma ona dostęp, nie zostaną ujawnione ani rozpowszechnione przez jej pracowników lub agentów z naruszeniem warunków niniejszej Umowy. 6. Gwarancje. Sprzedawca oświadcza i gwarantuje, że: (a) wszystkie Zamówione pozycje i działania Sprzedającego w ramach Umowy będą (i) zgodne ze wszystkimi stosownymi rysunkami, specyfikacjami, opisami i próbkami dostarczonymi lub dostarczonymi przez Sprzedawcę, (ii) będą miały zadowalającą jakość oraz wolne od wad projektowych, materiałowych i wykonawczych, (iii) być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami (zarówno zagranicznymi, jak i krajowymi), w tym między innymi z przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów oraz ochrony środowiska i pracy dzieci prawa; (iv) będą nadawać się do celu, w jakim takie Towary są zwykle dostarczane; oraz (v) będą nadawać się do dowolnego celu wyznaczonego przez Sprzedającego lub ujawnionego Sprzedającemu przez Kupującego; (b) Zamówione pozycje nie naruszają ani nie naruszają żadnej własności intelektualnej, prawa do prywatności ani innych praw własności lub własności osób trzecich; (c) ma prawo udzielić, a niniejszym udziela Kupującemu licencji na używanie oprogramowania wbudowanego lub włączonego do jakichkolwiek Zamówionych Pozycji; (d) wszystkie Usługi będą wykonywane z należytą fachowością i starannością oraz zgodnie z dobrą praktyką branżową; oraz (e) przestrzega i będzie przestrzegać wszystkich przepisów prawa mających zastosowanie do jej wykonywania w ramach Umowy. 7. Zakończenie. Kupujący może wypowiedzieć Umowę w całości lub w części (i) za 15-dniowym pisemnym wypowiedzeniem przekazanym Sprzedawcy w dowolnym momencie dla wygody (ii) niezwłocznie po pisemnym zawiadomieniu, jeśli Sprzedawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy i nie jest w stanie naprawić uchybienia w ciągu 10 dni od zawiadomienia o naruszeniu, (iii) niezwłocznie po pisemnym zawiadomieniu w przypadku, gdy Sprzedający dozna niewypłacalności, w tym zawieszeniem lub grożącym zawieszeniem spłaty swoich długów lub uznaniem, że nie jest w stanie spłacić swoich długów w tryb zwykły określony przez Kupującego w jego rozsądnym ustaleniu lub złożeniu wniosku do sądu lub zarządzeniu powołania zarządcy lub w przypadku złożenia zawiadomienia o zamiarze powołania zarządcy lub powołania zarządcy, nad Sprzedawcą; złożono wniosek, przekazano zawiadomienie, podjęto uchwałę lub wydano zarządzenie dotyczące lub w związku z likwidacją Sprzedającego. Po rozwiązaniu Umowy, w całości lub w części, przez Kupującego z dowolnego powodu, Sprzedawca niezwłocznie (a) zaprzestanie wszelkich prac w ramach rozwiązanej Umowy, (b) spowoduje zaprzestanie prac przez któregokolwiek ze swoich dostawców lub podwykonawców oraz (c ) zachowywać i chronić prace w toku oraz dostępne materiały zakupione lub oddane na mocy Umowy we własnym zakresie oraz w zakładach dostawców lub podwykonawców w oczekiwaniu na instrukcje Kupującego. Kupujący nie jest winien Sprzedawcy żadnych utraconych zysków ani płatności za jakiekolwiek materiały lub Towary, które Sprzedawca może skonsumować lub sprzedać innym osobom w ramach swojej zwykłej działalności. 8. Odszkodowanie. Sprzedawca będzie bronić, zabezpieczać przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, odpowiedzialnością, stratami, karami lub orzeczeniami, w tym kosztami, opłatami prawnymi i innymi wydatkami (zarówno bezpośrednimi, jak i pośrednimi), oraz zwolnić go z odpowiedzialności do lub wynikające z (a) naruszenia Umowy przez Sprzedawcę; (b) śmierć lub obrażenia osób lub mienia w wyniku naruszenia Umowy przez Sprzedawcę; (c) niezgodność Towarów lub wykonania Usług przez Sprzedawcę z wymogami Umowy lub (d) naruszenie praw własności intelektualnej osoby trzeciej do jakichkolwiek Towarów lub Usług. 9. Katastrofalne wady. Sprzedawca, w ciągu 30 dni od wezwania Kupującego, zwróci Kupującemu lub wyznaczonemu przez niego usługodawcy trzeciemu odszkodowanie za wszelkie koszty i wydatki związane z częściami, robocizną, kosztami administracyjnymi, kosztami wysyłki, kosztami towarów zastępczych i innymi wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami i wydatkami prawników) związane lub wynikające z Katastrofalnej Wady, Wycofania Towarów lub Poprawki w zakresie Towarów. Uznaje się, że „Katastrofalna Wada” ma miejsce, gdy: (a) oświadczenia i gwarancje określone w Sekcji 6 zostaną naruszone w odniesieniu do (i) 3% lub więcej Towarów wysłanych w ciągu dowolnego trzymiesięcznego okresu lub (ii) 1% Towarów wysłanych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od zawarcia umowy wstępnej między Sprzedającym a Kupującym; (b) zwrot i kurs wymiany Towarów sprzedanych Kupującemu przez Sprzedawcę przekracza średnią dla kategorii Towarów, określoną w dokumentacji Kupującego; (c) pojedyncza lub pojedyncza grupa wad Towarów (jakakolwiek wada produkcyjna, która wpływa kosmetycznie lub funkcjonalnie na Towar) zostanie uznana przez Kupującego za mającą wpływ na ponad 10% takich Towarów; (d) Towary (w tym wszelkie części serwisowe, części zamienne, części zamienne, zespoły i narzędzia wymagane do obsługi Towarów) wycofanie jest konieczne w uzasadnionej opinii Kupującego lub Sprzedającego; lub (e) Towar powinien zostać usunięty z rynku w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem określonym przez Kupującego według jego wyłącznego uznania (w tym między innymi w przypadkach dobrowolnego lub obowiązkowego wycofania towarów konsumpcyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa). 10. Ubezpieczenie. Sprzedawca będzie wymagał od swoich podwykonawców uzyskania i utrzymywania w każdym czasie od renomowanych firm ubezpieczeniowych odpowiedniego poziomu ubezpieczenia (w tym odpowiedzialności za produkt i odpowiedniej odpowiedzialności publicznej) w celu pokrycia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i zgodnie z obowiązującym prawem. Na żądanie Kupującego Sprzedający doda Kupującego jako dodatkowe ubezpieczenie do ogólnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz dostarczy Kupującemu certyfikat ubezpieczenia oraz odpowiednie potwierdzenia polisy ubezpieczeniowej potwierdzające takie ubezpieczenie. Sprzedający nie podejmie żadnych działań, aby unieważnić jakąkolwiek polisę ubezpieczeniową lub naruszyć uprawnienia Kupującego z niej wynikające oraz powiadomi Kupującego, jeśli jakakolwiek polisa zostanie (lub zostanie) anulowana lub jej warunki zostaną (lub będą) podlegać jakiejkolwiek istotnej zmianie. Jeśli jakakolwiek część Umowy wiąże się z wykonywaniem przez Sprzedającego czynności na terenie Kupującego lub w dowolnym miejscu, w którym Kupujący prowadzi działalność, lub z użyciem materiałów lub wyposażenia dostarczonego Sprzedającemu przez Kupującego, Sprzedawca podejmie wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby zapobiec obrażeniom ciała lub mienia w trakcie pracy Sprzedawcy. 11. Ograniczenie odpowiedzialności. W żadnym wypadku łączna odpowiedzialność Kupującego za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z Umowy lub w związku z nią lub z niej wynikające nie przekroczy ceny przypisanej do Towarów lub Usług lub ich jednostki, która stanowi podstawę roszczenia, z wyjątkiem tego, że Sprzedawca może obciążyć Odsetki kupującego od każdej płatności otrzymanej później niż 60 dni po terminie płatności zgodnie z sekcją 3 w wysokości 2% w skali roku. 12. Prawo właściwe / Jurysdykcja. Umowa, jej interpretacja i wszelkie spory wynikające z niej lub z nią związane (w tym spory pozaumowne) podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem stanu Kentucky (w tym między innymi Uniform Commercial Kodeks obowiązujący w stanie Kentucky), bez względu na normy kolizyjne obowiązujące w stanie Kentucky. Kupujący i Sprzedający wyraźnie przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów („CISG”) nie ma zastosowania do Umowy i takie strony dobrowolnie zdecydowały się zrezygnować ze stosowania CISG do Umowy. Prawa Kupującego wynikające z Umowy są kumulatywne i stanowią uzupełnienie wszelkich innych prawnych lub słusznych środków zaradczych, jakie przysługują mu wobec Sprzedawcy. Kupujący i Sprzedający nieodwołalnie zgadzają się i poddają wyłącznej jurysdykcji dowolnego sądu stanowego lub federalnego znajdującego się w hrabstwie Kenton w stanie Kentucky w celu wniesienia pozwu lub skorzystania w inny sposób z prawa lub środka zaradczego, a Kupujący i Sprzedawca nieodwołalnie zrzekają się wszelkich zastrzeżeń opartych na forum niewygodnym i sprzeciw co do miejsca takiego działania lub postępowania. 13. Compliance Matters. Sprzedawca musi przestrzegać wszystkich zasad Kupującego mających zastosowanie do Sprzedającego i o których został powiadomiony. Sprzedawca musi ściśle przestrzegać wszystkich obowiązujących ustaw, praw i przepisów („Prawa”), w tym między innymi wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, handlu oraz importu / eksportu. Sprzedający zobowiązuje się powiadomić Kupującego o jakimkolwiek nieodłącznym zagrożeniu związanym z zakupem Towarów w ramach Umowy, które naraziłoby to zagrożenie podczas obsługi, transportu, przechowywania, użytkowania, odsprzedaży, utylizacji lub złomowania Towarów. Wspomniane powiadomienie zostanie przesłane do Kierownika Globalnego Łańcucha Dostaw Kupującego i będzie określać nazwę produktu, charakter zagrożenia, środki ostrożności, które musi podjąć Kupujący lub inne osoby, wszystkie mające zastosowanie Karty Charakterystyki oraz wszelkie inne dodatkowe informacje, które Kupujący powinien rozsądnie spodziewać się, że będziesz wiedzieć, jak chronić swoje interesy, własność i / lub personel. 14. Sprzedawca jako niezależny wykonawca. Sprzedający wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy jako niezależny wykonawca iw żadnym wypadku nie może być uważany za przedstawiciela lub pracownika Kupującego. Umowa w żaden sposób nie może być interpretowana jako utworzenie spółki osobowej lub innego rodzaju wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie podatki federalne, stanowe i lokalne, składki i inne zobowiązania związane z płatnościami Kupującego na rzecz Sprzedającego. 15. Przeciw Korupcji. Sprzedawca zawsze prowadzi swoją działalność zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami, regulacjami, sankcjami i nakazami związanymi z przepisami antykorupcyjnymi, w tym między innymi ze Stanami Zjednoczonymi. Ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych z 1977 r. („Odpowiednie wymagania”). Sprzedający (i) będzie przestrzegać wszystkich zasad Kupującego dotyczących przeciwdziałania korupcji, o których może być od czasu do czasu powiadamianych, oraz wszelkich odpowiednich kodeksów branżowych, w każdym przypadku, ponieważ Kupujący lub odpowiedni organ branżowy może je okresowo aktualizować do czasu („Odpowiednie zasady”) oraz (ii) będą posiadać i utrzymywać przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy własne zasady i procedury w celu zapewnienia zgodności z Odpowiednimi Wymaganiami i Stosownymi Zasadami oraz będą je egzekwować w stosownych przypadkach (iii) niezwłocznie zgłosić Kupującemu wszelkie żądania lub żądania dotyczące nienależnych korzyści finansowych lub innego rodzaju korzyści otrzymanych przez Sprzedającego w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy; (iv) niezwłocznie powiadomić Kupującego, jeśli zagraniczny funkcjonariusz publiczny zostanie urzędnikiem lub pracownikiem Sprzedającego lub nabędzie bezpośredni lub pośredni udział w Sprzedawcy (a Sprzedający gwarantuje, że nie ma zagranicznych funkcjonariuszy publicznych jako urzędników, pracowników lub bezpośrednio lub pośrednio właścicieli na dzień zawarcia niniejszej Umowy); (v) w ciągu sześciu miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy, a następnie corocznie, zaświadcza Kupującemu na piśmie, podpisanym przez przedstawiciela Sprzedającego, zgodność z postanowieniami niniejszego punktu 15 przez Sprzedawcę i wszystkie inne osoby, za które Sprzedawca jest odpowiedzialny zgodnie z do niniejszej sekcji 15. Sprzedawca dostarczy taki dowód potwierdzający zgodność, jakiego Dostawca może zasadnie zażądać. Sprzedawca zapewnia, że ​​każda osoba związana ze Sprzedawcą, która świadczy usługi lub dostarcza towary w związku z niniejszą Umową, czyni to wyłącznie na podstawie pisemnej umowy, która nakłada na taką osobę i zabezpiecza przed nią warunki równoważne z warunkami nałożonymi na Sprzedającego w niniejszej sekcji 15 („Odpowiednie terminy”). Sprzedawca we wszystkich okolicznościach będzie odpowiedzialny za przestrzeganie i wykonywanie przez takie osoby Stosownych Warunków i we wszystkich okolicznościach będzie bezpośrednio odpowiedzialny wobec Kupującego za jakiekolwiek naruszenie przez takie osoby któregokolwiek z Stosownych Warunków w jakikolwiek sposób powstałe. Naruszenie tego punktu 15 będzie uważane za nieodwracalne, istotne naruszenie niniejszej Umowy przez Sprzedawcę. 16. Współpraca. Sprzedawca dostarczy wszelkie dowody, jakich Kupujący może zasadnie zażądać w celu weryfikacji wszelkich faktur przedłożonych przez Sprzedającego lub oświadczenia o rabatach lub innych obniżkach kosztów osiągniętych przez Sprzedającego (w tym dat, w których obniżki kosztów zostały osiągnięte). Ponadto Dostawca, na żądanie, umożliwi Kupującemu sprawdzenie i wykonanie kopii (lub wyciągów) wszystkich odpowiednich zapisów i materiałów Sprzedawcy związanych z dostawą Towarów, jakie mogą być uzasadnione w celu zweryfikowania takich spraw . 17. Generał. Nieważność któregokolwiek z postanowień zawartych w Umowie nie wpłynie na ważność innych postanowień. Niniejsza Umowa, wraz z wszelkimi wcześniejszymi umowami o zachowaniu poufności zawartymi między stronami, stanowi całość porozumienia i porozumienia stron w odniesieniu do jej przedmiotu. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze pisemne i ustne umowy oraz wszelką inną komunikację między stronami. Każda ze stron zgadza się, że nie będzie przysługiwało jej żadne zadośćuczynienie w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji (niezależnie od tego, czy zostały one złożone niewinnie lub w wyniku zaniedbania), które nie zostały określone w niniejszej Umowie. Jeśli Kupujący nie będzie nalegał na spełnienie któregokolwiek warunku lub warunku lub skorzystanie z jakiegokolwiek prawa lub przywileju, nie zrzeka się takiego warunku, prawa lub przywileju, chyba że takie zrzeczenie się zostanie określone na piśmie i podpisane przez obie strony. Umowa może zostać zmieniona lub zmodyfikowana wyłącznie na podstawie pisemnego dokumentu podpisanego oddzielnie przez Kupującego lub Sprzedającego. Sprzedawca nie może zlecać podwykonawstwa, obciążać ani cedować swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. Postanowienia sekcji 5-9, 11, 12 i 17 pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy. Żadne z postanowień Umowy nie przyznaje żadnej osobie innej niż Sprzedający i Kupujący jakichkolwiek praw lub środków prawnych na mocy niniejszej Umowy lub z jej powodu. Sprzedający, na żądanie i koszt Kupującego, wykona lub zleci wykonanie wszystkich takich dalszych czynności oraz wykona lub zapewni prawidłowe wykonanie wszystkich takich dokumentów, jakie mogą być od czasu do czasu konieczne w uzasadnionej opinii Kupującego do nadać pełnej mocy niniejszej Umowie. Wszelkie zawiadomienia, prośby, zgody i inne komunikaty wymagane lub dopuszczone do doręczenia na mocy niniejszej Umowy muszą być dokonywane na piśmie i dostarczane faksem lub osobiście, przesyłką pocztową lub listem poleconym lub listem poleconym, opłaconym z góry, na adres lub numer faksu: druga strona w Zamówieniu (lub inny adres lub numer faksu, o którym ta strona może powiadomić pisemnie w tych celach).

ZASADY I WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Warunki sprzedaży, wraz z załączonym arkuszem warunków („Arkusz warunków”) (łącznie „Umowa”), regulują pod każdym względem całą sprzedaż i przyszłą sprzedaż wszelkich produktów („Produkty”) oraz usługi („Usługi”) świadczone przez podmiot prawny TV One Limited, który jest wymieniony w Term Sheet, lub jeśli nie został wymieniony w taki sposób, który faktycznie sprzedaje Produkty lub Usługi („Sprzedawca”) nabywcy wymienionemu w Term Sheet, lub jeśli nie został wymieniony na tej podstawie, to faktycznie kupuje Produkty lub Usługi („Kupujący”) z wyłączeniem wszelkich innych warunków (w tym wszelkich warunków, które Kupujący zamierza zastosować w ramach dowolnego zamówienia zakupu, potwierdzenia zamówienia, specyfikacji lub inny dokument). Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca za pośrednictwem swoich podmiotów stowarzyszonych (tj. Spółek nadrzędnych, filii i innych podmiotów stowarzyszonych) oferuje rozszerzone możliwości produkcyjne, a Sprzedawca może według własnego uznania produkować, dostarczać lub dostarczać z dowolnego miejsca lub źródła, w tym z dowolnego podmiotu stowarzyszonego, dowolnych Produktów lub Usługi oraz taka produkcja, dostawa lub dostawa od takich podmiotów zależnych również podlegają niniejszym Warunkom. 1. Ceny i podatki. Ceny są cenami obowiązującymi, gdy Sprzedawca akceptuje zamówienie zakupu lub gdy zostanie podpisany lub zaakceptowany arkusz warunków. W przypadku braku ceny wszelkie Usługi będą świadczone na podstawie czasu i materiałów. Sprzedawca może przyjmować lub odrzucać zamówienia według własnego uznania. Żadne zamówienie nie zostanie przyjęte (iw związku z tym Sprzedawca nie zostanie obciążony jakimikolwiek zobowiązaniami lub odpowiedzialnością wynikającą z jakiejkolwiek Umowy), dopóki Sprzedawca nie wyda Kupującemu pisemnego potwierdzenia, nie zostanie podpisany lub zaakceptowany przez obie strony Term Sheet lub Sprzedający dostarczy Produkty lub Usługi na rzecz Kupującego (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). O ile nie określono inaczej na piśmie, każde przyjęte zamówienie stanowi odrębną Umowę. O ile nie określono inaczej w Term Sheet, wszystkie ceny są wyrażone bez podatku VAT (lub innego podatku od sprzedaży) oraz wszystkich kosztów lub opłat związanych z załadunkiem, rozładunkiem, przewozem i ubezpieczeniem. Wszystkie ceny, modele i specyfikacje materiałów mogą ulec zmianie lub wycofaniu przez Sprzedawcę w dowolnym momencie przed przyjęciem zamówienia lub zgodnie z sekcją 3. Ceny mogą ulec zmianie dopiero po tym czasie (i przed dostawą lub wykonaniem) po pisemnym powiadomieniu Kupującego, z powodu wzrostu kosztów surowców lub robocizny lub z powodu wahań kursów walutowych, a Kupujący będzie uprawniony do anulowania zamówienia bez ponoszenia odpowiedzialności, pod warunkiem, że Sprzedający otrzyma takie anulowanie na piśmie co najmniej dwadzieścia osiem dni przed zgłoszoną datą dostawy lub wykonania (lub, jeśli wcześniej), w ciągu czternastu dni od powiadomienia Sprzedającego. 2. Zapłata. Warunki płatności to 30 dni od daty wystawienia faktury, chyba że określono inaczej w Term Sheet. Kupujący musi zapłacić wszystkie kwoty przelewem bankowym na konto wskazane przez Sprzedającego, bez potrąceń z tytułu potrącenia, roszczenia wzajemnego, rabatu, ulgi lub w inny sposób. Wszystkie ceny są podane i muszą być zapłacone w funtach szterlingach lub w inny sposób określony w Term Sheet. Jeśli Kupujący nie dokona żadnej płatności lub nie opłaci faktury zgodnie z jej warunkami lub na warunkach kredytu wyraźnie uzgodnionych na piśmie przez Sprzedającego, wówczas oprócz wszystkich innych praw i środków zaradczych dostępnych Sprzedawcy: (a) Kupujący jest odpowiedzialny za wszelkie uzasadnione handlowo opłaty, wydatki lub prowizje poniesione przez Sprzedawcę w związku z wstrzymaniem dostawy, transportu i składowania Produktów oraz w związku ze zwrotem lub odsprzedażą Produktów; (b) Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Umowę lub zawiesić dalsze wykonywanie na podstawie Umowy i innych umów z Kupującym; (c) Kupujący będzie odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za wszelkie uzasadnione koszty odzyskania należnych pieniędzy, w tym uzasadnione koszty obsługi prawnej; oraz (d) Sprzedawca nie ma obowiązku dokonywania jakichkolwiek przyszłych dostaw. Sprzedający może według własnego uznania naliczyć Kupującemu odsetki (naliczane codziennie) od wszelkich zaległych płatności od dnia, w którym płatność była wymagalna do dnia faktycznej zapłaty. 3. Zmiany. Sprzedawca może zmienić ceny, terminy dostaw i gwarancje po zaakceptowaniu przez Kupującego żądań modyfikacji Produktów lub Usług. Jeśli Kupujący odrzuci proponowane zmiany w Produktach wykonywanych na zamówienie, które Sprzedający uzna za niezbędne w celu dostosowania się do obowiązującej specyfikacji, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku dostosowania się do takiej specyfikacji w zakresie, w jakim taki sprzeciw może mieć wpływ na zgodność w uzasadnionej opinii Sprzedawca. 4. Wysyłka i dostawa. Dostawa Produktów i ryzyko utraty przechodzi na Kupującego EXW zgodnie z INCOTERMS 2010 (siedziba Sprzedawcy), chyba że określono inaczej w Term Sheet. Kupujący zapewni na swój koszt w miejscu dostawy odpowiedni i odpowiedni sprzęt oraz siłę roboczą do załadunku Produktów. Kupujący jest odpowiedzialny za wszystkie opłaty za przestój lub zatrzymanie. Wszelkie roszczenia z tytułu braków lub szkód należy zgłaszać Sprzedającemu w ciągu trzech dni od dostawy, a wszelkie braki lub uszkodzenia powstałe w transporcie należy również zgłaszać bezpośrednio przewoźnikowi i będą podlegać odpowiednim warunkom przewozu. Wszystkie daty wysyłki są przybliżone i nie są gwarantowane, a czas dostawy nie ma znaczenia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji dostaw częściowych lub dostaw partiami oraz do wystawiania Kupującemu faktury za każdą wysłaną partię. Sprzedawca nie jest zobowiązany do składania ofert na dostawę jakichkolwiek Produktów, dla których Kupujący dostarczył niekompletne lub niedokładne instrukcje dotyczące wysyłki. Jeśli Kupujący nie przyjmie lub nie odbierze dostawy Produktów w ciągu pięciu dni roboczych od powiadomienia Kupującego przez Sprzedawcę, że Produkty są gotowe, lub jeśli wysyłka Produktów zostanie odroczona lub opóźniona przez Kupującego z jakiegokolwiek powodu, w tym Zdarzenia Siły Wyższej (zdefiniowanej w punkcie 9) Sprzedawca może przenieść Produkty do magazynu na rachunek i na ryzyko Kupującego, a Produkty zostaną uznane za dostarczone. Produkty nie mogą być zwracane bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego, która może zawierać dodatkowe warunki. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów (nawet jeśli spowodowane było zaniedbaniem Sprzedawcy), chyba że Kupujący przekaże Sprzedawcy pisemne zawiadomienie w ciągu dziesięciu dni od dnia, w którym Produkty w zwykłym toku zdarzeń otrzymano. Dowodem prawidłowej dostawy będzie podpisany dokument przyjęcia przewozu Kupującego. Wszelka odpowiedzialność z tytułu niedostarczenia jest ograniczona, według uznania Sprzedającego, do: (i) wymiany Produktów w rozsądnym terminie (ii) wystawienia noty kredytowej po proporcjonalnej cenie zakupu na podstawie dowolnej faktury wystawionej za takie Produkty; lub (iii) zwrot zapłaconej ceny zakupu. 5. Kontrola. O ile nie uzgodniono inaczej w Karcie Warunków, Kupujący dokona inspekcji Produktów po ich otrzymaniu w miejscu przeznaczenia. Brak sprawdzenia Produktów przez Kupującego i nieprzekazanie Sprzedawcy pisemnego zawiadomienia o wszelkich domniemanych wadach lub niezgodności w ciągu dziesięciu dni od ich otrzymania w miejscu przeznaczenia będzie stanowić nieodwołalne przyjęcie dostarczonych Produktów przez Kupującego, z wyjątkiem przypadków ukrytych wad niewidocznych po rozsądnej kontroli, Kupujący będzie miał dziesięć dni od uzyskania wystarczającej wiedzy o takiej wadzie ukrytej. 6. Ograniczona gwarancja. 6.1 Sprzedawca gwarantuje Kupującemu, że następujące produkty będą sprzedawane z pełną gwarancją naprawy lub wymiany, tylko przez okresy określone poniżej od daty zakupu (podanej w Karcie terminów): KATEGORIE PRODUKTÓW OKRES GWARANCJI (lata, od daty (A) produkty marki TvONE ™ oparte na technologii CORIO ™ firmy tvONE ™, w tym produkty z prefiksami numerów modeli CM2, C2, 1T-C2, C3, CX, A2 lub S2 (5 lat) (B) ONErack Produkty marki ™ (1 rok) (C) Wszystkie inne produkty TvONE ™, w tym wszystkie inne produkty z prefiksami modelu 1T (inne niż wymienione w kategoriach AB) (1 rok) (D) Produkty marki Magenta ™ (5 lat) 6.2 Gdzie Kupujący chce skorzystać z uprawnień wynikających z odpowiedniej gwarancji, Kupujący musi uzyskać od Sprzedającego Numer Autoryzacji Zwrotu i zwrócić produkt w miejsce wskazane przez Sprzedającego (przesyłka opłacona z góry). Po zakończeniu naprawy produkt zostanie zwrócony (na koszt Sprzedającego). 6.3 Produkty sprzedawane są „tak jak jest”. Sprzedawca nie gwarantuje ani nie oświadcza, że ​​Produkty będą służyć jakiemukolwiek konkretnemu celowi Sprzedawcy. 6.4 Powyższe ograniczone gwarancje określają pełną gwarancję na Produkty, z wyłączeniem wszelkich innych gwarancji (wyraźnych lub dorozumianych) i są ściśle ograniczone do stosownej określonej liczby lat od daty zakupu. 7. Ograniczenie zadośćuczynienia i odpowiedzialności. SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ KUPUJĄCEGO ZWRACA SIĘ NA POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO WARUNKU 7. (a) Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy na mocy niniejszej Umowy lub w związku z nią, czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania lub naruszenia ustawowego obowiązku), wprowadzenia w błąd lub w inny sposób (każde z nich jest „Czynem”), nie przekracza 100% ceny zapłacone przez Kupującego na podstawie Umowy za Produkt lub Usługi będące podstawą Działania. (b) W żadnych okolicznościach Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za: (i) jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie, karne lub wynikowe szkody z jakiegokolwiek powodu; (ii) utrata zysku (iii) utrata działalności (iv) utrata przychodów (v) utrata wartości firmy (vi) utrata reputacji lub utraty danych; lub (vii) koszty poniesione na kapitał, paliwo, energię lub oczyszczenie środowiska (niezależnie od tego, czy stratę lub szkodę, o których mowa w pkt (ii) - (vii), uznaje się za bezpośrednie czy pośrednie). (c) Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Sprzedawcy za (i) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem Sprzedawcy (ii) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd; lub (iii) naruszenie warunków dorozumianych w sekcji 2 ustawy o dostawach towarów i usług z 1982 r. (tytuł i ciche posiadanie) lub sekcji 12 ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r. (tytuł i ciche posiadanie) lub (iv) jakikolwiek inny rodzaj straty, której nie można wykluczyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem. Wszelkie Działania muszą zostać rozpoczęte w ciągu jednego roku od daty wysyłki lub Produktów lub zakończenia Usług (z wyjątkiem wszelkich Działań wynikających z wad ukrytych, które należy rozpocząć w ciągu jednego roku od dnia, w którym wada ukryta stanie się dostatecznie widoczna podczas kontroli). Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udzielone lub nie udzielone porady techniczne ani za uzyskane wyniki. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ograniczenia i wyłączenia określone w niniejszej Umowie są rozsądne, biorąc pod uwagę okoliczności oraz że Sprzedawca ustalił swoje ceny i zawarł Umowę w oparciu o te warunki. 8. Wymówka wydajności. Żadna ze stron nie będzie uważana za niewywiązującą się z wykonania jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy (poza zobowiązaniem do dokonania jakiejkolwiek płatności należnej na podstawie Umowy) w zakresie, w jakim wykonanie takiego zobowiązania jest uniemożliwiane lub opóźniane przez działanie siły wyższej; wojna (wypowiedziana lub niewypowiedziana); terroryzm lub inne działania przestępcze; ogień; powódź; pogoda; sabotaż; strajki, niepokoje pracownicze lub społeczne; rządowe żądania, ograniczenia, prawa, przepisy, nakazy, zaniechania lub działania; niedostępność lub opóźnienia w dostawach mediów lub transportu; brak dostawców lub inny brak możliwości uzyskania niezbędnych materiałów; embargo lub inne zdarzenia lub przyczyny pozostające poza uzasadnioną kontrolą strony (każde z nich jest „zdarzeniem siły wyższej”). W przypadku wystąpienia siły wyższej termin dostawy zostanie wydłużony o okres równy opóźnieniu plus rozsądny czas na przeszkolenie i wznowienie produkcji, a cena zostanie sprawiedliwie skorygowana, aby zrekompensować Sprzedawcy takie opóźnienie i powiązane koszty oraz wydatki. 9. Prawa i regulacje. Za zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym Ustawą o bezpieczeństwie i higienie pracy itp. Z 1974 r.), Regulacjami i kodeksami postępowania odnoszącymi się do instalacji, obsługi lub użytkowania Produktów lub Usług odpowiada wyłącznie Kupujący. Niniejsza Umowa, jej interpretacja i wszelkie spory wynikające z niej lub z nią związane (w tym spory pozaumowne) podlegają prawu Anglii i Walii, a obie strony niniejszym zgadzają się poddać wyłącznej jurysdykcji Sądu Anglii i Walia. Nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. 10. Rysunki i własność intelektualna. Wszelkie projekty, rysunki produkcyjne lub inne informacje lub opisy wydane przez Sprzedawcę lub pojawiające się na jego stronie internetowej lub w broszurach są wydawane lub publikowane wyłącznie w celu przybliżenia opisywanych tam Produktów. Nie będą stanowić części Umowy. Wszelkie takie materiały udostępnione Kupującemu (i wszelkie związane z nimi prawa własności intelektualnej) pozostają wyłączną własnością Sprzedającego. Kupujący nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego kopiować takich informacji ani ujawniać ich osobom trzecim. Wszelkie prawa własności intelektualnej wynikające z Usług lub z nimi związane należą do Sprzedawcy. Kupujący zwolni Sprzedawcę z wszelkich bezpośrednich lub pośrednich zobowiązań, roszczeń, kosztów, szkód i wydatków (w tym kosztów prawnych) („Koszty”) poniesionych lub poniesionych przez Sprzedawcę, w zakresie, w jakim takie Koszty powstają w wyniku jakichkolwiek Produktów wykonanych według dowolnego projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Kupującego. 11. Anulowanie. Kupujący może anulować zamówienia tylko po uprzednim pisemnym powiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem i po zapłaceniu Sprzedającemu opłat za anulowanie, które obejmują: (a) wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Sprzedawcę oraz (b) stałą sumę w wysokości 10% całkowitej ceny Produktów w celu zrekompensowania za zakłócenie harmonogramu, planowaną produkcję i inne koszty pośrednie i administracyjne. Sprzedawca ma prawo rozwiązać lub zawiesić dowolną Umowę za pisemnym powiadomieniem Kupującego, jeśli (i) Kupujący dopuści się istotnego naruszenia któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy i nie naprawi tego (jeśli można to naprawić) w ciągu 30 dni od otrzymanie powiadomienia o naruszeniu; lub (ii) Kupujący dozna niewypłacalności, w tym: zawiesi lub grozi zawieszeniem spłaty swoich długów lub zostanie uznany za niezdolnego do spłaty swoich długów w rozumieniu sekcji 123 ustawy o upadłości z 1986 r. lub złożono wniosek do sądu lub w przypadku złożenia zamówienia na powołanie zarządcy lub w przypadku zawiadomienia o zamiarze powołania administratora lub powołania zarządcy nad Kupującym (będącym firmą); złożenie wniosku, zawiadomienie, podjęcie uchwały lub wydanie postanowienia o lub w związku z likwidacją Kupującego (będącego spółką). Po rozwiązaniu umowy lub w jakimkolwiek okresie zawieszenia Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia (i jest uprawniony do odzyskania z siedziby Kupującego) jakichkolwiek Produktów lub Usług zamówionych przez Kupującego, chyba że zostały już zapłacone w całości, a wszelkie płatności należne Sprzedawca na podstawie Umowy staje się natychmiast wymagalny i wymagalny. 12. Obowiązki kupującego. Kupujący (i) zapewni, że warunki każdego zamówienia i wszelkie specyfikacje produktu (jeśli zostały wydane przez Kupującego) są kompletne i dokładne; (ii) współpracować ze Sprzedawcą we wszystkich sprawach związanych z Usługami; oraz (iii) zapewnić Sprzedawcy i jego pracownikom lub agentom dostęp do lokali Sprzedawcy i innych obiektów oraz dostarczyć wszelkie informacje i materiały wymagane w celu świadczenia jakichkolwiek Usług oraz zapewnić, że takie informacje są dokładne we wszystkich istotnych aspektach . Wszelkie zaniedbania będą uważane za Zdarzenie Siły Wyższej dla Sprzedającego zgodnie z Warunkiem 8. Niektóre Produkty mogą podlegać kontroli eksportu zgodnie z obowiązującym prawem. Kupujący gwarantuje, że będzie przestrzegać wszystkich tych przepisów i nie będzie eksportować, reeksportować ani przekazywać, bezpośrednio lub pośrednio, żadnego takiego Produktu, chyba że będzie to zgodne z tymi przepisami, oraz uzyska wszelkie niezbędne licencje, zezwolenia lub upoważnienia, które mogą być wymagane w związku z dostawą Produktów lub Usług, które mają być realizowane w ramach Umowy. 13. Zastrzeżenie własności. Prawo własności do oprogramowania dostarczonego z Produktami pozostaje przy Sprzedawcy lub jego dostawcy i jest licencjonowane, a nie sprzedawane Kupującemu. Prawo własności do Produktów nie przechodzi na Kupującego, dopóki Sprzedawca nie otrzyma w całości (gotówką lub rozliczonymi środkami) wszystkich kwot należnych mu w odniesieniu do Produktów oraz wszystkich innych kwot, które są lub staną się należne Sprzedającemu od Kupującego z tytułu konto. Do tego czasu Kupujący musi (i) posiadać Produkty na zasadzie powiernictwa jako osoba, której powierzono ładunek Sprzedawcy; (ii) o ile jest to fizycznie możliwe (ale nie po to, aby uniemożliwić lub ograniczyć korzystanie z Produktów przez Kupującego) przechowywać Produkty oddzielnie przechowywane i zidentyfikowane jako własność Sprzedawcy; (iii) nie niszczyć, nie niszczyć ani nie zasłaniać żadnych znaków identyfikacyjnych na Produktach lub związanych z nimi; (iv) utrzymywać Produkty w zadowalającym stanie i ubezpieczać je w imieniu Sprzedającego na ich pełną cenę od ryzyk w stopniu wystarczającym dla Sprzedającego; oraz (ii) przechowywać wpływy ze sprzedaży takiego ubezpieczenia na fundusz powierniczy Sprzedawcy i nie mieszać ich z żadnymi innymi pieniędzmi ani nie wpłacać wpływów na konto bankowe z przekroczonym limitem. Prawo Kupującego do posiadania wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rozwiązania Umowy przez Kupującego w przypadku niewypłacalności, o którym mowa w punkcie 11. Kupujący udziela i zapewnia Sprzedawcy lub jego przedstawicielom nieodwołalne prawo do wejścia na teren, w którym są lub mogą być przechowywane Produkty, w celu ich kontroli lub w przypadku wygaśnięcia prawa Kupującego do ich posiadania, do ich odzyskania. 14. Generalny Zastaw. Sprzedający ma ogólne prawo zastawu na jakimkolwiek towarze Kupującego będącym w jego posiadaniu za wszelkie kwoty należne Sprzedającemu od Kupującego. Jeśli jakikolwiek zastaw nie zostanie spełniony w ciągu 14 dni od wymagalności takich pieniędzy, Sprzedawca może według własnego uznania sprzedać towary jako agenci Kupującego i ubiegać się o wpływy z tytułu należnych pieniędzy i kosztów sprzedaży, a po rozliczeniu się z Kupujący za pozostałe saldo (jeśli występuje) jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za towary. Poufność. Umowa o zachowaniu poufności zawarta między stronami [o której mowa w arkuszu warunków] („Umowa o zachowaniu poufności”) będzie regulować wymianę wszelkich „Informacji poufnych” (zgodnie z definicją tego terminu w Umowie o zachowaniu poufności) w celu intencji niniejszej Umowy i będzie uważane za część niniejszej Umowy, tak jak w niej określono. 15. Ochrona danych. W tym punkcie 12 „Ustawa” odnosi się do brytyjskiej ustawy o ochronie danych z 1998 r. (Zmienionej i zastąpionej przez brytyjską ustawę o ochronie danych z 2018 r.), A „RODO” odnosi się do ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (2016/679). Przepisy o ochronie danych odnoszą się łącznie do ustawy, RODO i wszelkich przepisów wykonawczych w Wielkiej Brytanii, rozporządzeń i przepisów wtórnych wynikających z RODO (od czasu do czasu). Terminy użyte w niniejszym punkcie 16 odnoszące się do prywatności / ochrony danych (ale nie zdefiniowane inaczej), takie jak dane osobowe, podmiot przetwarzający dane i osoba, której dane dotyczą, mają znaczenie nadane im w ustawie lub RODO (odpowiednio). Kupujący wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca będzie przetwarzał ograniczone ilości danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do sprzedaży Produktów Kupującemu oraz świadczenia wszelkich usług w ramach obowiązującej gwarancji. Kategorie danych osobowych, które mają być przetwarzane, są ograniczone do kategorii określonych w polityce prywatności Sprzedawcy (dostępnej na jego stronie internetowej) oraz zawartych w odpowiednich zamówieniach zakupu (lub powiązanej korespondencji) wydanych na podstawie niniejszej Umowy. wyłącznie w związku ze sprzedażą Produktów, a następnie przechowywane tylko w takim zakresie, w jakim jest to uzasadnione do celów prowadzenia dokumentacji wewnętrznej lub w ramach jakiejkolwiek gwarancji na Produkt. Sprzedawca nie będzie przechowywać danych osobowych w nieskończoność i będzie postępować zgodnie z RODO w zakresie bezpiecznego niszczenia danych osobowych w odpowiednim czasie. Sprzedający gwarantuje Kupującemu, że posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające przed nieuprawnionym lub niezgodne z prawem przetwarzanie lub przypadkowa utrata, zniszczenie lub uszkodzenie danych osobowych (stosowne do szkody, jaka może wyniknąć ze względu na charakter i wrażliwość przetwarzanych danych) .Sprzedający formalnie informuje, a Kupujący wyraźnie potwierdza, że ​​dane osobowe przetwarza w ramach niniejszej Umowy lub w związku z nią będzie przechowywana w oprogramowaniu Sprzedawcy do planowania zasobów przedsiębiorstwa, obsługiwanym przez NetSuite ™ (w połączeniu z Oracle na warunkach polityki prywatności Oracle dostępnej pod adresem https://www.oracle.com/legal/ privacy / index.html) z serwerów znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Dalsze szczegóły są dostępne w polityce prywatności Sprzedawcy. Sprzedawca ogranicza ujawnianie i dostęp do danych osobowych tym pracownikom, którzy muszą je znać (na potrzeby niniejszej Umowy oraz realizacji zamówień i gwarancji Produktów) i którzy są świadomi o swoich obowiązkach w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO, a ponadto: (i) powiadomi Kupującego w najkrótszym możliwym terminie o stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w szczególności o utracie lub zniszczeniu danych osobowych lub zostanie uszkodzony, uszkodzony lub bezużyteczny, a jeśli zostaniesz o to poproszony lub wymagany do pomocy, powiadomienie osoby, której dane dotyczą, o takim naruszeniu; (ii) pisemne polecenie Kupującego, przekazanie, usunięcie lub zwrócenie danych osobowych (w tym wszelkich kopii) Kupującemu , chyba że obowiązujące prawo wymaga zatrzymania danych osobowych. 16. Postanowienia ogólne. Umowa, wraz z wszelkimi wcześniejszymi umowami o zachowaniu poufności zawartymi między stronami, stanowi całość porozumienia między stronami w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy lub inne komunikaty między stronami dotyczące tego przedmiotu. Każda ze stron przyjmuje do wiadomości, że zawierając Umowę, nie polegała i nie ma prawa ani zadośćuczynienia w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji (złożonych w wyniku zaniedbania lub niewinności), które nie zostały określone w niniejszej Umowie. Każda ze stron zgadza się, że jej jedyna odpowiedzialność w odniesieniu do takich oświadczeń i gwarancji (złożonych niewinnie lub w wyniku zaniedbania) będzie dotyczyła naruszenia umowy. Żadne z postanowień niniejszej sekcji 16 nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności za oszustwa. Żadna zmiana niniejszej Umowy nie będzie wiążąca, jeśli nie zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez obie strony. Żadne zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron w odniesieniu do jakiegokolwiek naruszenia lub uchybienia lub jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego i żadnego sposobu postępowania nie będzie uważane za ciągłe zrzeczenie się jakiegokolwiek innego naruszenia lub uchybienia lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka zaradczego, chyba że takie zrzeczenie się wyrażone na piśmie, podpisane przez obie strony. Żadne z postanowień Umowy nie przyznaje żadnej osobie innej niż Sprzedający i Kupujący jakichkolwiek praw lub środków zaradczych na mocy lub z powodu niniejszej Umowy na mocy Ustawy o kontraktach (prawa osób trzecich) z 1999 r. Lub w inny sposób. Wszystkie błędy typograficzne lub pisarskie popełnione przez Sprzedawcę w jakiejkolwiek wycenie, potwierdzeniu lub publikacji podlegają korekcie. Kupujący, na żądanie i koszt Sprzedającego, wykona lub zleci wykonanie wszystkich takich dalszych czynności oraz wykona lub zapewni prawidłowe wykonanie wszystkich takich dokumentów, jakie mogą być od czasu do czasu konieczne w uzasadnionej opinii Sprzedającego do nadać pełnej mocy niniejszej Umowie. Sprzedający jest uprawniony do podzlecenia wszelkich swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, ale będzie odpowiedzialny za działania lub zaniechania jakiegokolwiek podwykonawcy, z którego korzysta. Sprzedający będzie uprawniony bez powiadomienia Kupującego do cesji, obciążenia lub udzielenia zabezpieczenia w odniesieniu do niniejszej Umowy lub któregokolwiek z jego praw wynikających z niniejszej Umowy. Kupujący nie przenosi swoich udziałów w niniejszej Umowie bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. Nieważność lub niewykonalność jakiejkolwiek klauzuli lub części dowolnej klauzuli niniejszej Umowy nie ma wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych klauzul lub części tej klauzuli. Każda klauzula lub część klauzuli, która zostanie uznana przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważną lub niewykonalną, zostanie uznana za usuniętą z niniejszej Umowy i, bez uszczerbku dla powyższego, w przypadku takiego usunięcia strony uzgodnią na piśmie takie zmiany niniejszej Umowy Umowa, jaka może być niezbędna dla zachowania ważności i wykonalności pozostałych klauzul. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, zgody i inne komunikaty wymagane lub dopuszczone do doręczenia na mocy niniejszej Umowy muszą być dokonywane na piśmie i dostarczane faksem lub osobiście, przesyłką pocztową lub listem poleconym lub poleconym, opłaconym pocztą na adres lub numer faksu: druga strona w Term Sheet (lub inny adres lub numer faksu, o którym ta strona może powiadomić pisemnie w tych celach).