fbpx
English English

Stisknout Zprávy

  Od 1. ledna 2020 do 1. ledna 2021 poskytne společnost tvONE Inc. dar 8 USD společnosti Susan G Komen® za každou prodanou jednotku Pathfinder. Posláním Susan G. Komen® je zachránit životy tím, že uspokojí nejkritičtější potřeby našich komunit a investuje do průlomového výzkumu prevence a léčby rakoviny prsu. Pro více informací kontaktujte Susan G. Komen® na 5005 LBJ Freeway, Suite 250, Dallas, Texas 75244 nebo navštivte www.komen.org. Chcete-li stáhnout fotografii pro tisk, klikněte sem.         

PODMÍNKY NÁKUPU TV ONE BROADCAST SALES CORPORATION 1. Použitelnost. Objednávka (dále jen „objednávka“) spolu s těmito obchodními podmínkami, které jsou hypertextově propojeny s objednávkou nebo jinak poskytovány prodejci, společně představují nabídku kupujícího na nákup zboží („zboží“) nebo služeb ( „Služby“ a společně se Zboží, „Objednané položky“) uvedené od Prodávajícího v souladu s těmito obchodními podmínkami a nákupní objednávkou. Po přijetí této nabídky prodávajícím budou tyto podmínky a nákupní objednávka představovat závaznou dohodu (dále jen „smlouva“) mezi kupujícím a prodávajícím a budou se vztahovat na všechny nákupy objednaného zboží kupujícím od prodávajícího jako takové. Objednané položky mohou být popsány na první straně nákupní objednávky. Tato nabídka bude považována za přijatou prodejcem, jakmile dojde k prvnímu z následujících případů: (a) Prodávající učiní, podepíše nebo doručí Kupujícímu jakýkoli dopis, nebo jiný písemný dokument nebo dokument potvrzující přijetí, (b) jakékoli plnění Prodávajícím podle nabídnout, nebo (c) uplynutím tří (3) dnů po obdržení kupní objednávky prodejcem bez písemného upozornění kupujícímu, že prodávající takovou nákupní objednávku nepřijímá. V případě jakéhokoli rozporu mezi Smlouvou a jakýmkoli jiným dokumentem nebo nástrojem předloženým Prodávajícím má přednost Smlouva. Smlouva spolu s jakýmikoli dokumenty zde zahrnutými jako odkaz představuje jedinou a úplnou dohodu stran s ohledem na objednané položky a nahrazuje veškerá předchozí nebo současná ujednání, dohody, jednání, prohlášení a záruky a komunikaci, ústní i písemnou , pokud jde o objednané zboží, pokud nebyla uzavřena samostatná převažující písemná smlouva podepsaná oběma stranami. Kupující výslovně omezuje přijetí Smlouvy na podmínky zde uvedené a v Objednávce. Takové podmínky výslovně vylučují jakékoli prodejní podmínky prodejce nebo jakýkoli jiný dokument vydaný prodejcem v souvislosti s objednaným zbožím. Jakékoli další, odlišné nebo nekonzistentní podmínky obsažené v jakékoli formě, potvrzení, přijetí nebo potvrzení použité prodejcem v souvislosti s implementací nákupní objednávky jsou tímto vzneseny námitkou a odmítnuty kupujícím, avšak takový návrh nefunguje jako odmítnutí Smlouvy (pokud tyto odchylky nejsou ve smyslu popisu, množství, ceny nebo harmonogramu dodání Objednaných položek), ale bude považováno za její podstatnou změnu a Smlouva bude považována Prodávajícím za akceptovanou bez jakýchkoli dalších , odlišné nebo nekonzistentní výrazy. 2. Dodání a doručení; Alternativní zdroj. (A) Veškeré zboží musí být (i) prodejcem vhodně zabaleno nebo jinak připraveno k přepravě, aby nedošlo k jeho poškození, aby byly získány nejnižší přepravní a pojistné sazby a aby byly splněny požadavky přepravce, a (ii) odesláno v souladu s pokyny na nákupní objednávce. Za výdaje vzniklé v důsledku nedodržení těchto podmínek odpovídá prodejce. Na všech fakturách, nákladních listech, dodacích listech, kartonech a korespondenci musí být uvedeno jméno prodávajícího, úplná zásilka na adresu a číslo nákupní objednávky. K předloženým fakturám musí být přiloženy nákladní listy, které obsahují přepravce, počet kartonů a hmotnost a datum odeslání. K zásilkám musí být přiložen podrobný výpis obsahu zásilky. Vlastnické právo a veškerá rizika ztráty nebo poškození Zboží zůstávají na Prodávajícím, dokud neobdrží Kupující vyhovující Zboží na požadovaném místě určení. Podmínky dopravy jsou FOB místo dodání kupujícího, pokud není v objednávce uvedeno jinak. Čas je zásadní. Dodávky lze uskutečnit pouze v množství a v době uvedené v objednávce. Dokud nedojde k dodání, musí Prodávající uschovat Zboží samostatně uložené a označené jako majetek Kupujícího. Právo prodávajícího na držení bude okamžitě ukončeno v případě, že kupující ukončí smlouvu v případě platební neschopnosti, jak je uvedeno v oddíle 7. Prodávající uděluje a zajistí neodvolatelné právo kupujícímu nebo jeho zástupcům vstoupit do všech prostor, kde je zboží uloženo nebo kde může být uloženo za účelem jeho kontroly, nebo pokud právo prodávajícího na vlastnictví bylo ukončeno, získat je zpět. (b) Pokud se neočekává, že dodávka bude provedena včas, musí prodejce neprodleně informovat kupujícího a na jeho náklady učinit přiměřené kroky k urychlení dodávky. Prodávající bez předchozího písemného souhlasu kupujícího nedoručí objednávku více než pět pracovních dnů před dohodnutým datem dodání. Kupující může zrušit jakoukoli objednávku, pokud doručení není provedeno včas nebo pokud je oznámeno, že se očekává, že doručení bude opožděné. (c) Kupující může odmítnout jakoukoli dodávku nebo zrušit celou nebo jakoukoli část jakékoli nákupní objednávky, pokud prodávající neprovede dodávku v souladu s podmínkami této smlouvy, mimo jiné včetně jakéhokoli nedodržení specifikací ze strany zboží („ Specifikace “) a výkonnostní kritéria zveřejněná prodejcem pro zboží. Přijetí jakékoli nevyhovující dodávky kupujícím neznamená vzdání se práva odmítnout budoucí dodávky. Pokud Prodávající (i) nedodá Zboží, (ii) nedodá Zboží splňující Specifikace nebo (iii) nesplní Dodací plány a požadavky na dodání Kupujícího a Prodejce neposkytne srovnatelnou náhradu kvality (za kterou musí Prodejce převzít náhradu jakýkoli výdajový a cenový rozdíl), pak může Kupující podle svého výhradního uvážení zakoupit Zboží od jiného dodavatele jako alternativní zdroj, který Prodávající podle svého výhradního uvážení považuje za nutné. V takovém případě prodávající uhradí kupujícímu veškeré další náklady a výdaje vzniklé kupujícímu při nákupu zboží od jiného dodavatele jako alternativního zdroje. Po identifikaci a oznámení vadného zboží nebo neshodných zásilek obdrží kupující plný kredit buď za šrot nebo vrácení, přičemž tento kredit bude zahrnovat veškeré náklady zaplacené prodejci, spolu s případnými náklady na dopravu, zpracování a související náklady. Do 5 pracovních dnů od oznámení vadného zboží prodávající předá kupujícímu písemné vysvětlení hlavní příčiny a provedená nápravná opatření, aby se zabránilo opětovnému výskytu. Tato část 2 se použije stejně na jakékoli opravené nebo náhradní zboží. (d) Kupující může bez odpovědnosti nejméně 14 dní před plánovaným datem dodání odložit dodávku kterékoli nebo každé objednané položky zasláním ústního oznámení prodejci o jakémkoli nezbytném změně termínu (které má být písemně potvrzeno do 10 dnů) ústního oznámení) 3. Ceny; Způsob platby. Ceny všech objednaných položek budou uvedeny v nákupní objednávce a zahrnují všechny příslušné daně; avšak za předpokladu, že v žádném případě nebude cena účtovaná prodejcem na základě smlouvy méně příznivá než nejnižší cena účtovaná prodejcem ostatním zákazníkům kupujícím podobné nebo menší množství objednaných položek. Platební podmínky pro všechny objednané položky budou takové, jaké jsou uvedeny v nákupní objednávce. Kupující je oprávněn započíst jakékoli částky, které kdykoli dluží prodávající kupujícímu nebo kterékoli z jeho přidružených společností, vůči jakékoli částce, kterou kdykoli zaplatí kupující nebo takové přidružené společnosti v souvislosti se smlouvou. 4. Inspekce / testování. Platba za objednané položky nepředstavuje jejich přijetí. Kupující má právo prohlédnout všechny objednané položky a odmítnout kteroukoli nebo všechny objednané položky, které jsou podle úsudku kupujícího vadné nebo nevyhovující. Kupující nebude mít za to, že převzal jakékoli Zboží, dokud neměl přiměřenou dobu na jeho kontrolu po dodání, nebo v případě skryté vady Zboží, dokud nebude zřejmá přiměřená doba po zjevné vadě. požadovat podle svého uvážení opravu nebo výměnu odmítnutých objednaných položek nebo vrácení kupní ceny. Objednané položky dodané nad množství uvedené v nákupní objednávce mohou být vráceny prodejci na jeho náklady. Kupující si vyhrazuje právo použít odmítnuté materiály, pokud to považuje za vhodné nebo nezbytné ke splnění svých smluvních závazků vůči zákazníkům, aniž by se vzdal jakýchkoli práv vůči prodejci. Nic obsažené ve Smlouvě nezbavuje Prodávajícího povinnosti testování, inspekce a kontroly kvality. 5. Důvěrnost a vlastnická práva. Každá strana bude zachovávat důvěrné informace druhé strany v tajnosti a neposkytne důvěrné informace druhé strany žádné třetí straně ani nebude používat důvěrné informace druhé strany k jiným účelům, než jak je výslovně povoleno v této dohodě. Pro tyto účely se „důvěrnými informacemi“ rozumějí informace (ať už v ústní, písemné nebo elektronické podobě) patřící nebo vztahující se k této straně, jejím obchodním záležitostem nebo činnostem, které nejsou veřejné, a které: (i) kterákoli strana označila jako důvěrné nebo proprietární, (ii) kterákoli strana, ústně nebo písemně, informovala druhou stranu o důvěrné povaze, nebo (iii) vzhledem ke své povaze nebo povaze bude rozumná osoba v podobné situaci a za podobných okolností bude považovat za důvěrnou ; ale nezahrnuje informace, které (i) jsou nebo se stanou veřejně známými na základě žádného jednání nebo opomenutí přijímající strany; ii) byly v zákonném držení druhé strany před zveřejněním; iii) byly zákonně sděleny přijímající straně třetím strana bez omezení zveřejnění (iv) je nezávisle vyvinuta přijímající stranou, jejíž nezávislý vývoj lze prokázat písemnými důkazy; nebo (v) musí být zveřejněny zákonem, jakýmkoli soudem s příslušnou jurisdikcí nebo jakýmkoli regulačním nebo správním orgánem nebo pravidly uznaného burzovního nebo kotujícího orgánu. Každá strana souhlasí, že přijme veškerá přiměřená opatření, aby zajistila, že důvěrné informace druhé strany, ke kterým má přístup, nebudou zveřejněny ani distribuovány jejími zaměstnanci nebo zástupci v rozporu s podmínkami této smlouvy. 6. Záruky. Prodejce prohlašuje a zaručuje, že: (a) všechny objednané položky a výkon prodejce podle smlouvy budou (i) odpovídat všem příslušným výkresům, specifikacím, popisům a vzorkům poskytnutým nebo dodaným prodejcem, (ii) budou uspokojivé kvality a bez závad v designu, materiálu a provedení, (iii) musí být v souladu se všemi platnými zákony (ať už zahraničními nebo domácími), mimo jiné včetně zákonů týkajících se zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a ochrany životního prostředí a dětské práce zákony; (iv) bude vyhovovat účelu, pro který je takové Zboží běžně dodáváno; a (v) budou způsobilé pro jakýkoli účel, který prodávající uvede nebo o kterém bude kupujícímu informován; (b) objednané položky neporušují ani neporušují žádné duševní vlastnictví, právo na soukromí nebo jiná vlastnická či vlastnická práva jakékoli třetí strany; (c) má právo udělit a tímto uděluje kupujícímu licenci k užívání jakéhokoli softwaru vloženého nebo zabudovaného do jakékoli objednané položky; (d) všechny Služby budou poskytovány s přiměřenými dovednostmi a péčí a v souladu s dobrou praxí v oboru; a (e) dodržela a bude dodržovat všechny zákony vztahující se k jejímu plnění podle této dohody. 7. Ukončení. Kupující může Smlouvu zcela nebo zčásti vypovědět (i) na základě písemné výpovědi prodávajícímu 15 dní kdykoli z důvodu pohodlí (ii) okamžitě na základě písemného oznámení, pokud prodávající nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy a nebude schopen vyléčit neplnění do 10 dnů od oznámení o neplnění, (iii) okamžitě po písemném oznámení v případě, že prodávající utrpí úpadkovou událost, včetně pozastavení nebo hrozby pozastavení, splácení svých dluhů nebo bude považován za neschopného splácet své dluhy v běžný kurz určený kupujícím v jeho přiměřeném rozhodnutí nebo je podána žádost u soudu nebo je vydán příkaz ke jmenování správce, nebo je-li oznámeno úmysl jmenovat správce nebo je-li jmenován správce, nad prodejcem; je podán návrh, je vydáno oznámení, je přijato usnesení nebo je vydána objednávka, nebo v souvislosti s likvidací prodávajícího. Po ukončení Smlouvy, zčásti nebo z části, ze strany Kupujícího z jakéhokoli důvodu, Prodávající okamžitě (a) zastaví veškerou práci podle ukončené Smlouvy, (b) způsobí, že kterýkoli z jeho dodavatelů nebo subdodavatelů zastaví práci, a (c ) uchovat a chránit nedokončenou výrobu a materiály, které jsou po ruce zakoupeny nebo na které se podle této smlouvy zavazuje, ve svých vlastních závodech a v závodech svých dodavatelů nebo subdodavatelů až do pokynů kupujícího. Kupující nebude dlužit Prodávajícímu žádný ušlý zisk ani platby za žádné materiály nebo Zboží, které může Prodávající spotřebovat nebo prodat jiným v rámci své běžné obchodní činnosti. 8. Odškodnění. Prodávající bude hájit, odškodňovat a chránit Kupujícího, jeho přidružené společnosti, úředníky, zaměstnance a zástupce před všemi nároky, škodami, odpovědností, ztrátami, pokutami nebo rozsudky, včetně nákladů, poplatků za právní zastoupení a dalších výdajů (přímých nebo nepřímých) souvisejících k (nebo) z (a) porušení Smlouvy Prodávajícím; (b) smrt nebo zranění osob nebo majetku v důsledku porušení smlouvy prodejcem; (c) nedodržení požadavků Smlouvy ze strany Zboží nebo Prodejce Služeb, nebo (d) porušení práv duševního vlastnictví třetí strany na jakékoli Zboží nebo Služby. 9. Katastrofické vady. Prodávající do 30 dnů od požadavku kupujícího odškodní kupujícího nebo jím určeného poskytovatele služeb třetí strany za veškeré náklady a výdaje na díly, práci, administrativní náklady, náklady na dopravu, náklady na výměnu zboží a další výdaje (včetně přiměřených poplatků a výdajů za právní zastoupení) související s Katastrofickou vadou, odvoláním zboží nebo opravou pole zboží. „Katastrofická vada“ se má za to, že nastane, když: (a) dojde k porušení prohlášení a záruk uvedených v části 6, pokud jde o (i) 3% nebo více zboží odeslaného během kteréhokoli tříměsíčního období, nebo (ii) 1% zboží odeslaného během prvních šesti měsíců od počáteční dohody mezi prodávajícím a kupujícím; (b) návratnost a směnný kurz zboží prodaného prodávajícím kupujícímu přesahuje průměr kategorie zboží stanovený v záznamech kupujícího; (c) Kupující určí jednu nebo jednu skupinu vad Zboží (jakákoli výrobní vada, která ovlivňuje Zboží kosmeticky nebo funkčně), která bude mít dopad na více než 10% takového Zboží; (d) stažení zboží (včetně jakýchkoli servisních dílů, náhradních dílů, náhradních dílů, sestav a nástrojů potřebných pro servis zboží) je podle rozumného názoru kupujícího nebo prodávajícího nutné; nebo (e) Zboží by mělo být vytaženo z tržiště, aby bylo v souladu s příslušnými právními předpisy stanovenými Kupujícím na základě jeho výhradního uvážení (mimo jiné včetně případů dobrovolného nebo povinného stažení zboží ze spotřebního zboží). 10. Pojištění. Prodejce bude vyžadovat a bude vyžadovat, aby jeho subdodavatelé od renomovaných pojišťovacích společností získávali a po celou dobu udržovali přiměřenou úroveň pojištění (včetně odpovědnosti za produkty a veřejné odpovědnosti) k pokrytí jeho závazků podle této dohody a podle platných zákonů. Na žádost kupujícího nechá prodejce přidat kupujícího jako dalšího pojištěného na základě smlouvy o všeobecném obchodním pojištění odpovědnosti za škodu a poskytne kupujícímu osvědčení o pojištění a příslušná potvrzení o pojistné smlouvě dokládající toto pojištění. Prodávající neudělá nic pro to, aby zneplatnil jakoukoli pojistnou smlouvu nebo aby nepoškodil nárok kupujícího z ní vyplývající, a informuje kupujícího, pokud bude (nebo bude) některá pojistná smlouva zrušena nebo její podmínky budou (nebo budou) předmětem jakékoli podstatné změny. Pokud některá část Smlouvy zahrnuje plnění Prodávajícího v prostorách Kupujícího nebo na jakémkoli místě, kde Kupující provádí operace, nebo s materiálem nebo vybavením poskytnutým Prodávajícímu Kupujícím, přijme Prodávající veškerá nezbytná preventivní opatření, aby zabránil zranění osob nebo majetku během postupu práce prodejce. 11. Omezení odpovědnosti. V žádném případě nesmí souhrnná odpovědnost kupujícího za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou v souvislosti se Smlouvou nebo v souvislosti s ní nebo z ní vyplývající překročit cenu přidělenou zboží nebo službám nebo jejich jednotkám, které vedou k uplatnění nároku, kromě toho, že prodejce může účtovat Úrok kupujícího z jakékoli platby přijaté později než 60 dnů po datu splatnosti v souladu s oddílem 3 ve výši 2% ročně. 12. Rozhodné právo / jurisdikce. Smlouva, její výklad a veškeré spory vzniklé z ní nebo v souvislosti s ní (včetně mimosmluvních sporů) se řídí a vykládají v souladu se zákony státu Kentucky (mimo jiné včetně Jednotné obchodní smlouvy Code ve znění platném ve státě Kentucky), bez ohledu na kolizní právní zásady Kentucky. Kupující a prodávající výslovně berou na vědomí a souhlasí s tím, že Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží („CISG“) se na tuto smlouvu nevztahuje a tyto strany se dobrovolně rozhodly odhlásit z používání CISG na tuto smlouvu. Práva kupujícího podle smlouvy jsou kumulativní a navíc k jakýmkoli dalším právním nebo spravedlivým opravným prostředkům, které může mít vůči prodejci. Kupující a prodávající neodvolatelně souhlasí a podřizují se výlučné jurisdikci kteréhokoli státu nebo federálního soudu se sídlem v okrese Kenton v Kentucky, aby podali žalobu nebo jinak uplatnili právo nebo nápravu, a kupující a prodávající se neodvolatelně vzdávají jakékoli námitky na základě forum non conveniens a námitka proti místu takovéhoto jednání nebo řízení. 13. Záležitosti dodržování předpisů. Prodejce musí dodržovat všechny zásady kupujícího vztahující se na prodejce a upozorněné na něj. Prodejce musí přísně dodržovat všechny příslušné zákony, zákony a nařízení („zákony“), mimo jiné včetně všech příslušných zákonů o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti, obchodu a dovozu / vývozu. Prodávající souhlasí s tím, že bude kupujícího informovat o jakémkoli inherentním nebezpečí spojeném se zbožím zakoupeným na základě smlouvy, které by toto nebezpečí vystavilo během manipulace, přepravy, skladování, používání, dalšího prodeje, likvidace nebo sešrotování zboží. Toto oznámení bude zasláno manažerovi globálního dodavatelského řetězce kupujícího a bude obsahovat název produktu, povahu nebezpečí, opatření týkající se majetku, která musí kupující nebo jiné osoby učinit, všechny příslušné bezpečnostní listy a veškeré další doplňující informace, které by měl kupující přiměřeně Očekávejte, že budete vědět o ochraně svých zájmů, majetku a / nebo personálu. 14. Prodejce jako nezávislý dodavatel. Prodávající bude plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy jako nezávislý dodavatel a za žádných okolností se nebude považovat za agenta nebo zaměstnance Kupujícího. Smlouva nebude v žádném případě vykládána jako vytvoření partnerství nebo jakéhokoli jiného druhu společného závazku mezi kupujícím a prodávajícím. Prodávající je výhradně odpovědný za veškeré federální, státní a místní daně, příspěvky a další závazky, pokud jde o platby kupujícího prodejci. 15. Protikorupční. Prodejce bude neustále vykonávat svou činnost v souladu se všemi příslušnými zákony, pravidly, předpisy, sankcemi a příkazy souvisejícími s protikorupčními nebo protikorupčními právními předpisy, mimo jiné včetně USA Zákon o zahraničních korupčních praktikách z roku 1977 („příslušné požadavky“). Prodávající je povinen (i) dodržovat všechny zásady kupujícího týkající se boje proti korupci, které mu mohou být čas od času oznámeny, a veškerý příslušný průmyslový zákon, v každém případě, protože je může kupující nebo příslušný průmyslový orgán čas od času aktualizovat časově („příslušné zásady“) a (ii) mít a udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této dohody své vlastní zásady a postupy zajišťující soulad s příslušnými požadavky a příslušnými zásadami a bude je případně prosazovat (iii) neprodleně hlásit kupujícímu jakoukoli žádost nebo požadavek na jakoukoli nepřiměřenou finanční nebo jinou výhodu jakéhokoli druhu, kterou prodávající obdržel v souvislosti s plněním této smlouvy; (iv) neprodleně informovat kupujícího, pokud se zahraniční veřejný činitel stane úředníkem nebo zaměstnancem prodávajícího nebo získá přímý nebo nepřímý zájem o prodávajícího (a prodávající zaručuje, že nemá žádné zahraniční veřejné činitele jako úředníky, zaměstnance ani přímé či nepřímé vlastníci ke dni této smlouvy); (v) do šesti měsíců od data této smlouvy a poté každý rok písemně potvrdí kupujícímu podepsanému úředníkem prodávajícího, že dodržuje ustanovení tohoto oddílu 15 ze strany prodávajícího a všech dalších osob, za které je prodávající odpovědný podle k tomuto oddílu 15. Prodávající poskytne takové podpůrné důkazy o shodě, jaké může dodavatel přiměřeně požadovat. Prodávající zajistí, aby každá osoba spojená s prodávajícím, která poskytuje služby nebo poskytuje zboží v souvislosti s touto smlouvou, tak činila pouze na základě písemné smlouvy, která ukládá a zajišťuje od takové osoby podmínky rovnocenné podmínkám uloženým prodejci v tato část 15 („Relevantní podmínky“). Prodávající je za všech okolností odpovědný za dodržování a plnění příslušných podmínek těmito osobami a za všech okolností je přímo odpovědný kupujícímu za jakékoli porušení jakýchkoli relevantních podmínek ze strany těchto osob. Porušení tohoto článku 15 se bude považovat za nenapravitelné a podstatné porušení této smlouvy ze strany prodejce. 16. Spolupráce. Prodávající poskytne veškeré důkazy, které může kupující přiměřeně požadovat, aby ověřil všechny faktury předložené prodávajícím nebo jakékoli prohlášení o slevě nebo jiné snížení nákladů, které prodávající dosáhl (včetně dat, kdy bylo dosaženo snížení nákladů). Dodavatel navíc na požádání umožní kupujícímu zkontrolovat a pořídit kopie (nebo výpisy z) všech příslušných záznamů a materiálů prodávajícího týkajících se dodávky zboží, které mohou být přiměřeně požadovány za účelem ověření těchto záležitostí . 17. Všeobecné. Neplatnost jakéhokoli ustanovení obsaženého ve Smlouvě nebude mít vliv na platnost jakéhokoli jiného ustanovení. Tato dohoda spolu s jakoukoli předchozí dohodou o zachování důvěrnosti uzavřenou mezi stranami představuje úplnou dohodu a porozumění stran týkající se předmětu této smlouvy. Tato dohoda nahrazuje veškeré předchozí písemné a ústní dohody a veškerou další komunikaci mezi stranami. Každá strana souhlasí s tím, že nebude mít žádné prostředky nápravy ve vztahu k jakémukoli zastoupení nebo záruce (ať už nevinně nebo z nedbalosti), která není uvedena v této dohodě. Pokud kupující nebude trvat na splnění kterékoli podmínky nebo podmínky nebo neuplatní jakékoli právo nebo privilegium, nezbaví se takové podmínky, podmínky, práva nebo privilegia, pokud takové vzdání není písemně stanoveno a podepsáno oběma stranami. Smlouva může být měněna nebo upravována pouze písemným nástrojem, který je samostatně podepsán kupujícím nebo prodávajícím. Prodejce nesmí bez předchozího písemného souhlasu kupujícího zcela nebo zčásti subdodávat, zatěžovat ani postoupit svá práva a povinnosti podle této smlouvy. Ustanovení oddílů 5–9, 11, 12 a 17 zůstávají v platnosti i po ukončení Smlouvy. Nic v této smlouvě nepřiznává žádné jiné osobě než prodejci a kupujícímu jakékoli právo nebo nápravu podle této smlouvy nebo z důvodu této smlouvy. Prodávající na žádost a náklady kupujícího provede nebo zajistí provedení všech těchto dalších úkonů a provede nebo obstará platné provedení všech těchto dokumentů, jak může být podle rozumného názoru kupujícího čas od času nutné plně uplatňovat tuto dohodu. Veškerá oznámení, žádosti, souhlasy a další komunikace vyžadované nebo povolené podle této smlouvy musí být učiněny písemně a doručeny faxem nebo ručně, prostřednictvím doručovací služby přes noc nebo doporučenou nebo ověřenou poštou, předplaceným poštovným, na adresu nebo faxové číslo druhá strana v nákupní objednávce (nebo jiná adresa nebo faxové číslo, které může být pro tyto účely písemně oznámeno).

PODMÍNKY PRODEJE Tyto prodejní podmínky spolu s jakýmkoli připojeným termínem („Termín“) (souhrnně „smlouva“) řídí ve všech ohledech veškerý prodej a případný prodej jakéhokoli produktu („produkty“) a služby („Služby“) od právnické osoby TV One Limited, která je uvedena v Termínovém listu, nebo pokud není tak jmenována, která ve skutečnosti prodává Produkty nebo Služby („Prodejce“) kupujícímu uvedenému v Termínovém listu, nebo pokud není uvedeno jinak, která ve skutečnosti nakupuje Produkty nebo Služby („Kupující“) s vyloučením všech ostatních podmínek (včetně podmínek, které má Kupující v rámci jakékoli nákupní objednávky, potvrzení objednávky, specifikace) nebo jiný dokument). Kupující bere na vědomí, že prodávající prostřednictvím svých přidružených společností (tj. Rodičů, dceřiných společností a dalších přidružených společností) nabízí rozšířené výrobní možnosti a prodejce může podle svého výhradního uvážení vyrábět, dodávat nebo dodávat z jakéhokoli místa nebo zdroje, včetně kterékoli ze svých přidružených společností, jakýchkoli produktů nebo Na služby a jejich výrobu, dodávky nebo dodávky od těchto přidružených společností se rovněž vztahují tyto podmínky. 1. Ceny a daně. Ceny jsou takové, jaké platí, když prodejce přijme nákupní objednávku nebo je podepsán nebo přijat Termínový list. Pokud není uvedena cena, budou jakékoli Služby poskytovány na základě času a materiálů. Prodejce může podle vlastního uvážení přijmout nebo odmítnout nákupní objednávky. Žádná objednávka nebude přijata (a v souladu s tím se na prodejce nevztahují žádné závazky ani odpovědnost podle jakékoli smlouvy), dokud prodejce neprovede písemné potvrzení kupujícímu, není podepsán nebo přijat termínový list oběma stranami nebo dokud prodejce nedodá produkty. nebo Služby kupujícímu (podle toho, co nastane dříve). Pokud není písemně uvedeno jinak, každá přijatá objednávka představuje samostatnou smlouvu. Není-li v Termínovém listu uvedeno jinak, jsou všechny ceny vyjádřeny bez DPH (nebo jiné daně z obratu) a všech nákladů nebo poplatků souvisejících s nakládkou, vykládkou, přepravou a pojištěním. Všechny ceny, modely a specifikace materiálu mohou být prodejcem změněny nebo staženy kdykoli před přijetím objednávky nebo v souladu s částí 3. Ceny se mohou měnit až po této době (a před dodáním nebo plněním) na základě písemného oznámení kupujícímu, a to z důvodu zvýšení nákladů na suroviny nebo práci nebo z důvodu kolísání směnných kurzů, a kupujícímu bude oprávněn zrušit objednávku bez vzniku odpovědnosti za předpokladu, že toto zrušení obdrží Prodávající písemně nejméně dvacet osm dní před oznámeným datem dodání nebo plnění (nebo, pokud je to dříve) do čtrnácti dnů od oznámení Prodávajícího. 2. Platba. Platební podmínky jsou 30 dní od data vystavení faktury, pokud není v termínu uvedeno jinak. Kupující je povinen uhradit všechny částky bankovním převodem na účet určený prodejcem, a to bez jakékoli srážky formou započtení, protinároku, slevy, snížení nebo jiným způsobem. Všechny ceny jsou uvedeny a musí být zaplaceny v librách šterlinků, nebo jak je uvedeno jinak v termínu. Pokud kupující neprovede žádnou platbu ani nezaplatí žádnou fakturu v souladu s jeho podmínkami nebo na základě úvěrových podmínek, které jsou výslovně písemně odsouhlaseny prodejcem, pak kromě všech dalších práv a opravných prostředků, které má prodejce k dispozici: (a) Kupující je odpovědný za veškeré komerčně přiměřené poplatky, výdaje nebo provize vzniklé prodejci při zastavení dodávky, přepravy a skladování produktů a v souvislosti s vrácením nebo dalším prodejem produktů; (b) Prodávající má právo ukončit Smlouvu nebo pozastavit další plnění podle Smlouvy a dalších dohod s Kupujícím; (c) Kupující odpovídá Prodávajícímu za veškeré přiměřené náklady na vymáhání dlužných prostředků, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení; a (d) Prodávající není povinen provádět žádné budoucí dodávky. Prodávající může podle své volby účtovat kupujícímu úrok (počítaný denně) z jakékoli platby po splatnosti ode dne, kdy byla platba splatná do data skutečné platby. 3. Změny. Prodávající může revidovat ceny, data dodání a záruky po přijetí žádosti kupujícího o úpravy produktů nebo služeb. Pokud kupující odmítne navrhované změny produktů na zakázku, které prodejce považuje za nezbytné pro splnění příslušné specifikace, je prodávající zproštěn své povinnosti vyhovět této specifikaci v rozsahu, v jakém může být na základě přiměřeného názoru společnosti tato námitka ovlivněna. Prodávající. 4. Odeslání a doručení. Dodání Produktů a riziko ztráty přechází na Kupujícího EXW podle INCOTERMS 2010 (provozovna Prodávajícího), pokud není v Termínovém listu uvedeno jinak. Kupující zajistí na své náklady v místě dodání přiměřené a vhodné vybavení a manuální práci pro nakládání produktů. Kupující je odpovědný za veškeré poplatky za zadržení nebo zadržení. Veškeré reklamace nedostatků nebo škod musí být prodávajícímu oznámeny do tří dnů od dodání a veškeré nedostatky nebo škody vzniklé při přepravě musí být také předloženy přímo přepravci a budou podléhat příslušným přepravním podmínkám. Všechny dodací termíny jsou přibližné a nejsou zaručené a čas dodání nebude zásadní. Prodávající si vyhrazuje právo provádět dílčí zásilky nebo doručovat ve splátkách a fakturovat kupujícímu za každou odeslanou splátku. Prodávající není povinen nabídnout dodávku produktů, u nichž kupující poskytl neúplné nebo nepřesné pokyny k přepravě. Pokud kupující nepřijme nebo nepřijme dodávku produktů do pěti pracovních dnů od oznámení, že prodávající kupujícímu oznámil, že produkty jsou připraveny, nebo pokud kupující z jakéhokoli důvodu odloží nebo zpozdí dodávku produktů, včetně události vyšší moci (definované v části 9) může Prodávající přesunout Produkty do úložiště na účet Kupujícího a na riziko Kupujícího a Produkty budou považovány za dodané. Produkty nelze vrátit, pouze s předchozím písemným souhlasem prodejce, který může zahrnovat další podmínky. Prodávající nenese odpovědnost za nedoručení Produktů (i když je to způsobeno nedbalostí Prodávajícího), pokud Kupující nedostane písemné oznámení Prodávajícímu do deseti dnů ode dne, kdy by Produkty za běžných okolností měly byl přijat. Podepsaný akceptační doklad o přepravě kupujícího bude dokladem o řádném doručení. Jakákoli odpovědnost za nedodání bude podle uvážení Prodávajícího omezena na: (i) výměnu Produktů v přiměřené lhůtě (ii) vystavení dobropisu za poměrnou nákupní cenu oproti jakékoli faktuře vystavené za takové Produkty; nebo (iii) vrácení zaplacené kupní ceny. 5. Inspekce. Není-li v Termínovém listu dohodnuto jinak, Kupující zkontroluje Produkty při přijetí v místě určení. Neschopnost kupujícího prohlédnout si produkty a písemně upozornit prodávajícího na jakékoli údajné vady nebo nesoulad do deseti dnů po obdržení v místě určení znamená neodvolatelné přijetí dodaných produktů kupujícím, s výjimkou případů, kdy na základě přiměřené kontroly nejsou zjevné vady zjevné, Kupující bude mít deset dní od přiměřeného vědomí takové skryté vady. 6. Omezená záruka. 6.1 Prodávající zaručuje kupujícímu, že následující produkty budou prodávány s plnou zárukou na opravu nebo výměnu, a to pouze na období specifikovaná níže od data nákupu (uvedeného v Termínovém listu): KATEGORIE PRODUKTŮ ZÁRUČNÍ OBDOBÍ (roky, od data (A) Výrobky značky TvONE ™ založené na technologii CORIO ™ společnosti tvONE ™, včetně produktů s předponami modelových čísel CM2, C2, 1T-C2, C3, CX, A2 nebo S2 (5 let) (B) ONErack ™ značkové výrobky (1 rok) (C) Všechny ostatní výrobky TvONE ™ včetně všech ostatních výrobků s předponami čísla modelu 1T (jiné než uvedené v kategoriích AB) (1 rok) (D) značkové výrobky Magenta ™ (5 let) 6.2 Kde pokud si chce kupující uplatnit svá práva vyplývající z příslušné záruky, musí si od prodejce vyžádat číslo autorizace vrácení a vrátit produkt na místo určené prodejcem (předplacené doručení). Po dokončení oprav bude produkt vrácen (na náklady prodejce). 6.3 Produkty se prodávají „tak, jak jsou“. Prodávající neposkytuje žádné záruky ani prohlášení, že produkty uspokojí jakýkoli konkrétní účel prodávajícího. 6.4 Výše ​​uvedené omezené záruky stanoví úplné záruky na produkty, s vyloučením jakýchkoli dalších záruk (vyjádřených nebo předpokládaných), a jsou přísně omezeny na příslušný stanovený počet let od data nákupu. 7. Omezení nápravných opatření a odpovědnosti. POZOR KUPUJÍCÍHO JE ZVLÁŠTNĚ VYČERPÁN NA USTANOVENÍ TÉTO PODMÍNKY 7. (a) Celková odpovědnost prodávajícího podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní, ať už ve smlouvě, občanskoprávním deliktu (včetně nedbalosti nebo porušení zákonné povinnosti), zkreslení údajů nebo jiným způsobem (každá „akce“), nepřesáhne 100% ceny zaplacené Kupujícím na základě Smlouvy za Produkt nebo Služby, které vedly k Akce. (b) Prodávající za žádných okolností nenese odpovědnost za: (i) jakékoli zvláštní, náhodné, nepřímé, represivní nebo následné škody z jakéhokoli důvodu; (ii) ztráta zisku (iii) ztráta podnikání (iv) ztráta výnosů (v) vyčerpání dobrého jména (vi) ztráta reputace nebo dat; nebo vii) náklady vynaložené na kapitál, palivo, energii nebo vyčištění životního prostředí (ať už je ztráta nebo škoda uvedená v bodech ii) - vii) považována za přímou nebo nepřímou). (c) Nic v této dohodě nevylučuje ani neomezuje odpovědnost prodávajícího za (i) smrt nebo zranění způsobené nedbalostí prodávajícího (ii) podvod nebo podvodné zkreslení; nebo (iii) porušení podmínek vyplývajících z části 2 zákona o dodávkách zboží a služeb z roku 1982 (titul a tichá držba) nebo části 12 zákona o prodeji zboží z roku 1979 (titul a klidná držba) nebo (iv) jakýkoli jiný typ ztráty, které nelze podle platných zákonů vyloučit nebo omezit. Jakákoli Akce musí být zahájena jeden rok po datu dodávky nebo Produktů nebo dokončení Služeb (s výjimkou akcí, které vzniknou v důsledku skrytých vad, které musí být zahájeny do jednoho roku od okamžiku, kdy se skrytá vada stane zjevnou při kontrole). Prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost ani odpovědnost za poskytnuté či neposkytnuté technické rady ani za dosažené výsledky. Kupující bere na vědomí a přijímá, že omezení a vyloučení stanovená v této smlouvě jsou s ohledem na okolnosti přiměřená a že prodejce stanovil své ceny a uzavřel smlouvu na základě těchto podmínek. 8. Omluva z výkonu. Žádná ze stran nebude považována za nesplněnou při plnění jakéhokoli závazku vyplývajícího ze Smlouvy (kromě povinnosti provést jakoukoli platbu splatnou podle Smlouvy) v rozsahu, v jakém plnění tohoto závazku brání nebo je zpožděno Božím jednáním; válka (deklarovaná nebo nehlášená); terorismus nebo jiné kriminální chování; oheň; zaplavit; počasí; sabotovat; stávky nebo pracovní či občanské nepokoje; vládní požadavky, omezení, zákony, předpisy, objednávky, opomenutí nebo akce; nedostupnost nebo zpoždění v dodávkách nebo přepravě; selhání dodavatelů nebo jiná neschopnost získat potřebné materiály; embarga nebo jakékoli jiné události nebo příčiny mimo přiměřenou kontrolu této strany (každá „událost vyšší moci“). V případě události vyšší moci se datum dodání prodlouží o dobu rovnající se zpoždění plus přiměřený čas na zaškolení a obnovení výroby a cena bude spravedlivě upravena tak, aby prodávajícímu toto zpoždění a související náklady kompenzovala a výdaje. 9. Zákony a předpisy. Za dodržování veškerých příslušných zákonů (včetně zákona o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci atd. Z roku 1974), předpisů a kodexů týkajících se instalace, provozu nebo používání produktů nebo služeb nese výhradní odpovědnost kupující. Tato dohoda, její výklad a veškeré spory vzniklé z ní nebo v souvislosti s ní (včetně mimosmluvních sporů) se řídí právními předpisy Anglie a Walesu a obě strany tímto souhlasí, že se podřídí výlučné jurisdikci soudu Anglie a Wales. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije. 10. Výkresy a duševní vlastnictví. Jakékoli návrhy, výrobní výkresy nebo jiné informace či popisy vydané prodejcem nebo uvedené na jeho webových stránkách nebo v brožurách jsou vydávány nebo zveřejňovány pouze za účelem přibližné představy o zde popsaných produktech. Nebudou součástí dohody. Veškerý takový materiál poskytnutý kupujícímu (a všechna práva k duševnímu vlastnictví k němu) zůstává výlučným vlastnictvím prodejce. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího kopírovat tyto informace ani je nesdělovat třetí straně. Veškerá práva duševního vlastnictví ke Službám nebo z nich vyplývající nebo související s nimi budou vlastněna Prodávajícím. Kupující odškodní a bude odškodňovat prodávajícího za veškeré přímé nebo nepřímé závazky, nároky, náklady, škody a výdaje (včetně nákladů na právní zastoupení) („náklady“), které prodávajícímu vzniknou nebo vzniknou, v rozsahu, v jakém tyto náklady vzniknou v důsledku jakýchkoli Produktů vyráběných podle jakéhokoli designu nebo specifikace dodané Kupujícím. 11. Zrušení. Kupující může zrušit objednávky pouze na základě přiměřeného předchozího písemného upozornění a po zaplacení storno poplatků prodejci, které zahrnují: (a) veškeré náklady a výdaje vzniklé prodejci a (b) pevnou částku 10% z celkové ceny produktů za účelem kompenzace za narušení plánování, plánované výroby a dalších nepřímých a administrativních nákladů. Prodávající má právo ukončit nebo pozastavit jakoukoli dohodu na základě písemného oznámení kupujícímu, pokud (i) se kupující dopustí podstatného porušení kterékoli z podmínek této smlouvy a nenapraví to samé (pokud je napravitelné) do 30 dnů od být informován o porušení; nebo (ii) Kupující utrpí úpadkovou událost, včetně: pozastavení nebo hrozby pozastavením, splácení svých dluhů nebo považování za neschopného splácet své dluhy ve smyslu článku 123 insolvenčního zákona z roku 1986 nebo je podána žádost u soudu , nebo je vydána objednávka na jmenování správce, nebo je-li oznámeno úmysl jmenovat správce, nebo je-li jmenován správce, nad Kupujícím (jako společností); je podán návrh, je podáno oznámení, je přijato usnesení nebo je vydána objednávka, nebo v souvislosti s likvidací kupujícího (společnosti). Po ukončení nebo v jakémkoli období pozastavení není prodávající povinen dodat (a má nárok na vrácení z provozovny kupujícího) jakékoli produkty nebo služby objednané kupujícím, pokud již nebyly plně zaplaceny, a veškeré platby splatné kupujícímu. Prodávající podle této smlouvy se stává okamžitě splatným a splatným. 12. Povinnosti kupujícího. Kupující (i) zajistí, aby podmínky jakékoli nákupní objednávky a jakékoli specifikace produktu (pokud byly vydány kupujícím) byly úplné a přesné; (ii) spolupracovat s prodejcem ve všech záležitostech týkajících se služeb; a (iii) poskytnout prodejci a jeho zaměstnancům nebo zástupcům přístup do prostor a dalších zařízení prodejce a poskytnout veškeré informace a materiály, které jsou přiměřeně požadovány za účelem poskytování jakýchkoli služeb, a zajistit, aby tyto informace byly přesné ve všech významných ohledech . Pokud tak neučiníte, bude to považováno za událost vyšší moci pro prodejce podle podmínky 8. Některé produkty mohou podléhat vývozním kontrolám podle příslušných zákonů. Kupující zaručuje, že bude dodržovat všechny tyto zákony a nebude exportovat, reexportovat ani přímo či nepřímo převádět jakýkoli takový Produkt, kromě případů, kdy je v souladu s těmito zákony, a že získá veškerou potřebnou licenci, povolení nebo oprávnění, která mohou být požadována v souvislosti s dodávkou Produktů nebo Služeb, které mají být přepravovány na základě Smlouvy. 13. Výhrada vlastnictví. Vlastnické právo k jakémukoli softwaru dodávanému s produkty zůstává na prodejci nebo jeho dodavateli a je licencováno, nikoli prodáno kupujícímu. Vlastnické právo k Produktům nepřechází na Kupujícího, dokud Prodávající neobdrží v plné výši (v hotovosti nebo zúčtované prostředky) všechny částky, které mu náležejí v souvislosti s Produkty, a všechny ostatní částky, které jsou nebo budou splatné Prodávajícímu od Kupujícího účet. Do této doby je kupující povinen (i) držet produkty jako zmocněnce prodávajícího; (ii) pokud je to fyzicky možné (ale nikoli tak, aby se zabránilo nebo omezilo používání Produktů Kupujícím), uchovávat Produkty odděleně uložené a identifikované jako majetek Prodávajícího; (iii) nezničí, neznečistí ani nezakryje žádnou identifikační značku na nebo souvisejících s produkty; (iv) udržovat Produkty ve uspokojivém stavu a udržovat je pojištěné jménem Prodávajícího za plnou cenu proti rizikům přiměřené spokojenosti Prodávajícího; a (ii) zadržovat výnosy z prodeje takového pojištění na důvěru prodávajícího a nemíchat je s žádnými jinými penězi ani výplatu výplaty na přečerpaný bankovní účet. Právo kupujícího na vlastnictví zanikne okamžitě, pokud kupující zruší dohodu v případě platební neschopnosti, jak je uvedeno v oddíle 11. Kupující uděluje a zajistí neodvolatelné právo prodávajícímu nebo jeho zástupcům vstoupit do všech prostor, kde jsou produkty uchovávány nebo kde mohou být skladovány za účelem jejich kontroly, nebo kde právo kupujícího na vlastnictví bylo ukončeno, získat je zpět. 14. Generál Lien. Prodávající bude mít obecné zádržné právo na jakékoli zboží kupujícího, které má v držení, za jakékoli peníze, které kupující dluží prodávajícímu. Není-li zádržné právo uspokojeno do 14 dnů ode dne splatnosti těchto peněz, může prodávající podle svého absolutního uvážení prodat zboží jako zástupce pro kupujícího a požádat o výtěžek ze splatných peněz a nákladů na prodej a po vyúčtování Kupující za zbývající částku (pokud existuje) je zproštěn veškeré odpovědnosti za zboží. Důvěrnost. Výměna jakýchkoli „Důvěrných informací“ (jak je tento pojem definován ve Smlouvě o mlčenlivosti) pro účely přenášení se řídí dohodou o důvěrnosti uzavřenou mezi stranami [a uvedenou v Termínovém listu] („Smlouva o důvěrnosti“). záměr této smlouvy a bude považována za součást této dohody, jako by byla uvedena v této smlouvě. 15. Ochrana dat. V tomto článku 12 „Zákon“ odkazuje na britský zákon o ochraně osobních údajů z roku 1998 (ve znění pozdějších předpisů a nahrazen britským zákonem o ochraně osobních údajů z roku 2018) a „GDPR“ odkazuje na obecné nařízení EU o ochraně údajů (2016/679). Zákony o ochraně údajů souhrnně odkazují na zákon, GDPR a jakékoli prováděcí zákony, nařízení a sekundární právní předpisy Spojeného království podle GDPR (čas od času). Pojmy použité v tomto článku 16 týkající se ochrany osobních údajů / ochrany údajů (ale nejsou definovány jinak), jako jsou osobní údaje, zpracovatel údajů a subjekt údajů, mají význam, který jim dává zákon nebo GDPR (podle potřeby). Kupující výslovně bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat omezené množství osobních údajů pouze v rozsahu nezbytném k prodeji produktů kupujícímu a poskytování jakýchkoli služeb v rámci příslušné záruky. Kategorie osobních údajů, které mají být zpracovány, budou omezeny na kategorie uvedené v zásadách ochrany osobních údajů prodávajícího (k dispozici na jeho webových stránkách) a obsažené v příslušných nákupních objednávkách (nebo související korespondenci) vydaných na základě této smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány výhradně v souvislosti s prodejem produktů a poté uchovány pouze v rozsahu, který je přiměřeně vyžadován pro účely interní evidence nebo v rámci jakékoli záruky produktu. Prodávající nebude uchovávat osobní údaje po neomezenou dobu a bude v souladu s GDPR ve vztahu k bezpečnému zničení osobních údajů ve vhodnou dobu. Prodávající zaručuje kupujícímu, že přijal vhodná technická a organizační opatření na ochranu před neoprávněnými nebo nezákonné zpracování nebo náhodná ztráta, zničení nebo poškození osobních údajů (přiměřené škodě, která by mohla vzniknout, vzhledem k povaze a citlivosti zpracovávaných údajů). Prodávající formálně upozorňuje a kupující výslovně uznává, že osobní údaje zpracovává na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní bude uložena v softwaru pro plánování podnikových zdrojů prodávajícího, který je hostován společností NetSuite ™ (ve spojení se společností Oracle za podmínek zásad ochrany osobních údajů společnosti Oracle dostupných na adrese https://www.oracle.com/legal/ privacy / index.html) ze serverů umístěných ve Spojených státech. Další podrobnosti jsou k dispozici v zásadách ochrany osobních údajů prodávajícího. Prodejce omezuje zveřejňování a přístup k osobním údajům na ty pracovníky, kteří potřebují znát (pro účely této smlouvy a plnění objednávek a záruk na produkt) a kteří jsou si vědomi svých povinností chránit osobní údaje podle GDPR. Prodávající dále: (i) informuje kupujícího, jakmile to bude rozumně proveditelné, o tom, že se dozvěděl o porušení ochrany osobních údajů, mimo jiné včetně ztráty a zničení osobních údajů nebo se stane poškozeným, poškozeným nebo nepoužitelným a na požádání nebo na žádost o pomoc sdělit subjektu údajů takové porušení; (ii) písemný pokyn kupujícího, přenos, vymazání nebo vrácení osobních údajů (včetně jakýchkoli kopií) kupujícímu , pokud to nevyžaduje platné právo na uchování osobních údajů. 16. Obecná ustanovení. Dohoda spolu s jakoukoli předchozí dohodou o důvěrnosti uzavřenou mezi stranami představuje úplnou dohodu mezi stranami, pokud jde o její předmět, a nahrazuje veškerou předchozí dohodu nebo jinou komunikaci mezi stranami týkající se tohoto předmětu. Každá strana bere na vědomí, že při uzavírání smlouvy se nespoléhala na žádné zastoupení nebo záruku (ať už z nedbalosti nebo nevinnosti), které nejsou uvedeny v této smlouvě, a nebude mít žádné právo ani nápravu. Každá strana souhlasí s tím, že její jedinou odpovědností ve vztahu k takovým prohlášením a zárukám (ať už nevinně nebo z nedbalosti) bude za porušení smlouvy. Nic v tomto oddíle 16 neomezuje ani nevylučuje žádnou odpovědnost za podvod. Žádná změna této dohody není závazná, pokud není učiněna písemně a podepsána oběma stranami. Žádné zřeknutí se kterékoli ze stran s ohledem na jakékoli porušení nebo neplnění nebo jakékoli právo či nápravu a žádný postup jednání se nebude považovat za pokračující zřeknutí se jakéhokoli jiného porušení nebo neplnění nebo jakéhokoli jiného práva či nápravy, pokud takové zřeknutí není písemně podepsáno oběma stranami. Nic v této smlouvě nepřiznává žádné jiné osobě než prodejci a kupujícímu jakékoli právo nebo nápravu podle této smlouvy nebo z důvodu této smlouvy na základě zákona o smlouvách (práva třetích stran) z roku 1999 nebo jinak. Všechny typografické nebo administrativní chyby provedené prodejcem v jakékoli citaci, potvrzení nebo publikaci podléhají opravám. Kupující na žádost a náklady prodávajícího provede nebo zajistí provedení všech těchto dalších úkonů a provede nebo zajistí platné provedení všech těchto dokumentů, jak může být podle rozumného názoru prodejce čas od času nutné plně uplatňovat tuto dohodu. Prodávající je oprávněn subdodávat jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy, je však odpovědný za jednání nebo opomenutí jakéhokoli subdodavatele, kterého používá. Prodávající je bez předchozího upozornění kupujícího oprávněn postoupit, zatížit nebo poskytnout jistotu nad touto smlouvou nebo kterýmkoli ze svých práv z této smlouvy. Kupující nesmí převést svůj podíl na této smlouvě bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Neplatnost nebo nevymahatelnost kteréhokoli ustanovení nebo části kteréhokoli ustanovení této dohody nebude mít vliv na platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení nebo částí tohoto ustanovení. Jakákoli doložka nebo její část, která je soudem s příslušnou jurisdikcí považována za neplatnou nebo nevymahatelnou, bude považována za vypuštěnou z této dohody, a aniž je dotčeno výše uvedené, smluvní strany se písemně dohodnou na takových změnách této dohody Pro zachování platnosti a vymahatelnosti zbývajících doložek může být nezbytná dohoda. Veškerá oznámení, žádosti, souhlasy a další komunikace vyžadované nebo povolené podle této smlouvy musí být učiněny písemně a doručeny faxem nebo ručně, prostřednictvím doručovací služby přes noc nebo doporučenou nebo ověřenou poštou, předplaceným poštovným, na adresu nebo faxové číslo druhá strana v Termínovém listu (nebo jiná adresa nebo faxové číslo, které může pro tyto účely písemně oznámit).