fbpx
English English

Press Fréttatilkynningar

  Frá 1. janúar 2020 til 1. janúar 2021 mun tvONE Inc. leggja fram $ 8 framlag til Susan G Komen® fyrir hverja selda Pathfinder einingu. Verkefni Susan G. Komen® er að bjarga mannslífum með því að mæta mikilvægustu þörfum samfélaga okkar og fjárfesta í byltingarkenndum rannsóknum til að koma í veg fyrir og lækna brjóstakrabbamein. Fyrir frekari upplýsingar, hafðu samband við Susan G. Komen® í 5005 LBJ hraðbraut, Suite 250, Dallas, Texas 75244 eða heimsóttu www.komen.org. Til að hlaða niður mynd fyrir stutt, smelltu hér.         

SKILMÁL OG KJÖRKJAÐIR SJÓNVARPS EINS SÖLUFYRIRTÆKI 1. Gildis. Innkaupapöntunin („Innkaupapöntun“) ásamt þessum skilmálum og skilyrðum, sem eru tengdir frá innkaupapöntuninni eða á annan hátt afhentur seljanda, samanstanda af tilboði kaupanda um kaup á vörunni („vöru“) eða þjónustu ( „Þjónusta“ og ásamt vörunum „Pöntuðu hlutirnir“) sem tilgreindir eru frá seljanda í samræmi við þessa skilmála og skilmála og innkaupapöntunina. Þegar seljandi samþykkir þetta tilboð skulu skilmálar þess og innkaupapöntunin vera bindandi samningur („samningurinn“) milli kaupanda og seljanda og eiga við um öll kaup kaupanda af seljanda, sem slík Hægt er að lýsa pöntuðum hlutum á forsíðu innkaupapöntunarinnar. Þetta tilboð mun teljast samþykkt af seljanda þegar það fyrsta af eftirfarandi gerist: (a) seljandi gerir, undirritar eða afhendir kaupanda hvaða bréf sem er, fyrir eða önnur skrif eða tæki sem viðurkenna samþykki, (b) hvers konar flutningur seljanda samkvæmt tilboð, eða (c) framhjá þremur (3) dögum eftir móttöku seljanda á innkaupapöntun án skriflegrar tilkynningar til kaupanda um að seljandi taki ekki við slíkri innkaupapöntun. Komi upp ágreiningur milli samningsins og annarra skjala eða skjala sem seljandi leggur fram mun samningurinn gilda. Samningurinn, ásamt öllum skjölum sem tekin eru upp hér með tilvísun, felur í sér eina og alla samningsaðilana að því er varðar pöntuðu hlutina og kemur framar öllum fyrri eða samtímalegum skilningi, samningum, samningaviðræðum, fulltrúum og ábyrgðum og samskiptum, bæði munnlegum og skriflegum , að því er varðar pantaðar vörur nema að gerður hafi verið sérstakur yfirgripsmikill skriflegur samningur og undirritaður af báðum aðilum. Kaupandi takmarkar sérstaklega samþykki samningsins við skilmála sem koma fram hér og í innkaupapöntuninni. Slíkir skilmálar útiloka sérstaklega alla skilmála og söluskilyrði seljanda eða önnur skjöl sem seljandi gefur út í tengslum við pantaðar vörur. Öllum viðbótar, öðrum eða ósamræmdum skilmálum eða skilyrðum sem eru í hvaða formi, viðurkenningu, samþykki eða staðfestingu sem seljandi notar í tengslum við framkvæmd innkaupapöntunarinnar er hér með mótmælt og hafnað af kaupanda, þó að slík tillaga starfi ekki sem höfnun samningsins (nema slík frávik séu í skilmálum lýsingar, magns, verðs eða afhendingaráætlunar pöntuðu hlutanna), en teljast veruleg breyting á honum, og skal samningurinn teljast samþykktur af seljanda án nokkurrar viðbótar , önnur eða ósamræmd hugtök. 2. Sending og afhending; Varamaður. (A) Allar vörur verða að vera (i) pakkaðar á viðeigandi hátt eða á annan hátt útbúnar af seljanda til sendingar til að koma í veg fyrir skemmdir, til að fá lægstu flutnings- og tryggingarverð og til að uppfylla kröfur flutningsaðila og (ii) sendar skv. leiðbeiningunum á innkaupapöntuninni. Útgjöld sem falla til vegna vanefnda á þessum skilmálum eru á ábyrgð seljanda. Nafn seljanda, heilt skip að heimilisfangi og innkaupapöntunarnúmer verða að koma fram á öllum reikningum, farmskírteinum, fylgiseðlum, öskjum og bréfaskiptum. Farmskírteini verður að fylgja reikningum sem lagðir eru fram, þar sem fram kemur flutningsaðili, fjöldi öskju og þyngd og sendingardagur. Pakkningarseðlar verða að fylgja öllum sendingum sem innihalda innihald sendingar í smáatriðum. Eignarréttur að og öll hætta á tapi eða skemmdum á vörum er hjá seljanda þar til kaupandi fær samsvarandi vörur á nauðsynlegum ákvörðunarstað. Sendingarskilmálar eru FOB afhendingarstað kaupanda nema annað sé tekið fram í innkaupapöntuninni. Tíminn skiptir meginmáli. Afhendingar eiga aðeins að fara fram í því magni og á þeim tímum sem tilgreindir eru í innkaupapöntuninni. Þar til afhending fer fram verður seljandi að geyma vörurnar sérstaklega og auðkenndar sem eign kaupanda. Réttur seljanda til umráðaréttar lýkur þegar í stað ef samningi er sagt upp af verkkaupa samkvæmt gjaldþrotatilfelli eins og fram kemur í 7. lið. Seljandi veitir og skal afla óafturkallanlegs réttar til kaupanda eða umboðsmanna hans til að fara inn í hvaða húsnæði þar sem vörurnar eru geymdar eða kunna að vera geymdar til að kanna þær, eða þar sem eignarréttur seljanda er hætt, til að endurheimta þær. (b) Ef ekki er búist við að afhending fari fram á réttum tíma, verður seljandi að tilkynna kaupanda umsvifalaust og gera eðlilegar ráðstafanir, á kostnað þess, til að flýta fyrir afhendingu. Seljandi skal ekki afhenda pöntun meira en fimm virka daga fyrirfram umsaminn afhendingardag án undangengins skriflegs samþykkis kaupanda. Kaupandi getur hætt við hvaða pöntun sem er ef afhending er ekki gerð á réttum tíma eða ef tilkynnt er um afhendingu seint. (c) Kaupandi getur hafnað afhendingu eða hætt við allan eða einhvern hluta innkaupapöntunar ef seljandi nær ekki að afhenda í samræmi við skilmála og skilmála samningsins þar á meðal, án takmarkana, hvers konar vanefndir á vörum eru í samræmi við forskriftina („ Tæknilýsing “) og árangursviðmið gefin út af seljanda fyrir vörur. Samþykki verkkaupa á einhverri ósamræmdri afhendingu felur ekki í sér afsal á rétti hans til að hafna afhendingum í framtíðinni. Ef seljandi (i) nær ekki að afhenda vörur, (ii) ekki afhendir upplýsingar um vörufund, eða (iii) stenst ekki afhendingaráætlun kaupenda og afhendingarkröfur, og seljandi veitir ekki sambærilegan staðgengil í staðinn (sem skipting seljanda verður að gera ráð fyrir hvaða kostnað og verðmunur sem er), þá getur kaupandi, að eigin geðþótta, keypt vörur frá öðrum birgi sem varamaður sem seljandi, að eigin mati, telur nauðsynlegt. Í slíku tilviki skal seljandi endurgreiða kaupanda allan aukakostnað og kostnað sem kaupandi hefur haft vegna kaupa á vörum frá slíkum öðrum birgi sem varamaður. Við skilgreiningu og tilkynningu um gallaða vöru eða sendingar sem ekki eru í samræmi við það, skal kaupandi fá fulla inneign annað hvort fyrir rusl eða skil, en það inneign mun fela í sér allan kostnað sem greiddur er til seljanda, ásamt sendingarkostnaði, vinnslu og tengdum kostnaði, ef við á. Innan 5 virkra daga frá tilkynningu um gölluðu vörurnar skal seljandi leggja fyrir kaupanda skriflega skýringu á undirrótinni og úrbótaaðgerðum til að koma í veg fyrir endurtekningu. Þessi liður 2 gildir jafnt um allar vörur sem eru lagfærðar eða endurnýjaðar. (d) Kaupandi getur án ábyrgðar, að minnsta kosti 14 dögum fyrir áætlaðan afhendingardag, frestað afhendingu á einhverjum eða öllum pöntuðum hlutum með því að tilkynna seljanda munnlega um allar nauðsynlegar áætlanir (sem skal staðfesta munnleg tilkynning skriflega innan 10 daga munnlegrar tilkynningar) 3. Verð; Greiðsla. Verð fyrir alla pantaða hluti verður eins og fram kemur í innkaupapöntuninni og inniheldur alla viðeigandi skatta; að því tilskildu að í engu tilviki verði verð sem seljandi rukkar samkvæmt samningnum lægra en lægsta verð sem seljandi rukkar við aðra viðskiptavini sem kaupa svipað eða minna magn af pöntuðu hlutunum. Greiðsluskilmálar fyrir alla pantaða hluti verða eins og fram kemur í innkaupapöntuninni. Kaupandi skal hafa rétt til að skuldajafna öllum fjárhæðum sem eiga að vera hvenær sem er frá seljanda til kaupanda eða einhvers hlutdeildarfélags hans á móti hverri upphæð sem kaupandi eða slík hlutdeildarfélög greiða hvenær sem er í tengslum við samninginn. 4. Skoðun / prófun. Greiðsla fyrir pöntuðu hlutina felur ekki í sér samþykki þeirra. Kaupandi hefur rétt til að skoða alla pantaða hluti og hafna einhverjum eða öllum pantuðum hlutum sem eru að mati verkkaupa gallaðir eða ekki í samræmi. Kaupandi telst ekki hafa tekið við neinum vörum fyrr en hann hefur haft hæfilegan tíma til að skoða þær í kjölfar afhendingar, eða, ef um er að ræða dulinn galla á vörunum, fyrr en hæfilegum tíma eftir að dulinn galli hefur komið í ljós. beiðni, að eigin vali, viðgerð eða skipti á pöntuðum hlutum hafnað eða endurgreiðslu á kaupverði. Pantuðum hlutum sem eru afhentir umfram magn sem tilgreint er í innkaupapöntuninni má skila til seljanda á kostnað seljanda. Kaupandi áskilur sér rétt til að nota hafnað efni, þar sem hann telur ráðlegt eða nauðsynlegt til að uppfylla samningsskuldbindingar sínar gagnvart viðskiptavinum, án þess að afsala sér neinum rétti gagnvart seljanda. Ekkert sem er að finna í samningnum léttir seljanda frá prófunarskyldu, skoðun og gæðaeftirliti. 5. Trúnaður og eignarréttur. Hver aðili skal hafa trúnaðarupplýsingar annars í trúnaði og ekki gera trúnaðarupplýsingar hins aðgengilegar þriðja aðila eða nota trúnaðarupplýsingar hins í öðrum tilgangi en þeim sem sérstaklega er heimilt samkvæmt þessum samningi. Í þessum tilgangi merkir „trúnaðarupplýsingar“ upplýsingar (hvort sem er á munnlegri, skriflegri eða rafrænni formi) sem tilheyra eða tengjast þeim aðila, viðskiptamálefni hans eða starfsemi sem ekki er í almenningi og sem: (i) annar hvor aðilinn hefur merkt sem trúnaðarmál eða eignarréttur, (ii) annar hvor aðilinn, munnlega eða skriflega, hefur ráðlagt hinum aðilanum trúnaðarmálum, eða (iii) vegna eðlis hans eða eðlis myndi sanngjarn maður í svipaðri stöðu og undir svipuðum kringumstæðum líta á sem trúnaðarmál ; en skulu ekki fela í sér upplýsingar um að (i) séu eða verða opinberar með engum athöfnum eða aðgerðaleysi móttökuaðilans (ii) hafi verið í lögmætri vörslu hins aðilans áður en birtingin (iii) er löglega kynnt móttökuaðilanum af þriðja aðili án takmarkana á upplýsingagjöf (iv) er þróaður sjálfstætt af móttakanda, sem hægt er að sýna sjálfstæða þróun með skriflegum gögnum; eða (v) þarf að birta með lögum, af hvaða dómstóli sem er lögbær lögsaga eða af hvaða eftirlitsaðila eða stjórnsýslustofnun sem er eða samkvæmt reglum viðurkennds kauphallar eða skráningarstofnunar. Hver aðili skal samþykkja að gera allar skynsamlegar ráðstafanir til að tryggja að trúnaðarupplýsingar hins sem hann hefur aðgang að séu ekki birtar eða dreift af starfsmönnum sínum eða umboðsmönnum í bága við skilmála þessa samnings. 6. Ábyrgðir. Seljandi táknar og ábyrgist að: (a) allir pantaðir hlutir og frammistaða seljanda samkvæmt samningnum muni (i) vera í samræmi við allar viðeigandi teikningar, forskriftir, lýsingar og sýni sem seljandinn hefur afhent eða afhent, (ii) vera af fullnægjandi gæðum og vera laus við galla í hönnun, efni og framleiðslu, (iii) vera í samræmi við öll gildandi lög (hvort sem er erlend eða innlend), þar með talin án takmarkana lög sem tengjast heilsu og öryggi neytenda og vernd umhverfisins og barnavinnu lög; (iv) verður hentugur í þeim tilgangi sem slíkar vörur eru venjulega afhentar fyrir; og (v) verður hentugur í hvaða tilgangi sem seljandi heldur úti eða seljandi gerir kaupanda grein fyrir; (b) Pantaðir hlutir brjóta ekki í bága við eða brjóta gegn hugverkum, friðhelgi einkalífs eða öðrum eignarrétti eða eignarrétti þriðja aðila; (c) það hefur rétt til að veita og veitir hér með kaupanda leyfi til að nota hvaða hugbúnað sem er innbyggður eða felldur í pantaða hluti; (d) öll þjónusta verður framkvæmd af hæfilegri kunnáttu og aðgát og í samræmi við góða iðnaðarvenjur; og (e) það hefur farið að og skal fara að öllum lögum sem gilda um framkvæmd hennar samkvæmt samningnum. 7. Uppsögn. Kaupandi getur sagt samningnum upp að öllu leyti eða að hluta (i) með 15 daga skriflegri tilkynningu til seljanda hvenær sem er til hægðarauka (ii) strax við skriflega tilkynningu ef seljandi vanrækir skyldur sínar samkvæmt samningnum og getur ekki læknað vanskil innan 10 daga eftir tilkynningu um vanskil, (iii) strax eftir skriflega tilkynningu ef seljandi verður fyrir gjaldþrotatilvikum þar með talið stöðvun, eða hótað að stöðva, greiðslu skulda sinna eða telst ófær um að greiða skuldir sínar í venjulegt námskeið eins og kaupandi ákveður í skynsamlegri ákvörðun hans eða beiðni er lögð fyrir dómstóla, eða skipun er gerð um skipan stjórnanda, eða ef tilkynnt er um fyrirætlun um að skipa stjórnanda eða ef stjórnandi er skipaður, yfir seljanda; beiðni er lögð fram, tilkynning er gefin, ályktun er samþykkt eða pöntun er gerð fyrir eða í tengslum við slit seljanda. Við uppsögn samningsins, að öllu leyti eða að hluta, af kaupanda af einhverjum ástæðum, skal seljandi þegar í stað (a) hætta allri vinnu samkvæmt uppsögnum samningi, (b) láta einhvern af birgjum sínum eða undirverktökum hætta vinnu, og (c) ) varðveita og vernda verk sem eru í vinnslu og efni sem til eru keypt fyrir eða skuldbundið sig samkvæmt samningnum í hans eigin og í verksmiðjum birgja hans eða undirverktaka í bið fyrirmælum kaupanda. Kaupandi skal ekki skulda seljanda tapaðan hagnað eða greiðslu fyrir efni eða vörur sem seljandi kann að neyta eða selja öðrum í venjulegum viðskiptum sínum. 8. Bætur. Seljandi skal verja, bæta og halda skaðlausum kaupanda, hlutdeildarfélögum, yfirmönnum, starfsmönnum og umboðsmönnum gegn öllum kröfum, skaðabótum, ábyrgð, tapi, sektum eða dómum, þar með talið kostnaði, málskostnaði og öðrum kostnaði (hvort sem er beinum eða óbeinum), sem varða til eða stafar af (a) brot seljanda á samningnum; (b) andlát eða meiðsli á einstaklingum eða eignum vegna brota seljanda á samningnum; (c) bilun vöru eða sölu seljanda á þjónustunni til að uppfylla kröfur samningsins, eða (d) brot á hugverkarétti þriðja aðila í vörum eða þjónustu. 9. Hrikalegir gallar. Seljandi skal, innan 30 daga frá kröfu verkkaupa, skaðlausa kaupanda eða tilnefndan þriðja aðila þjónustuaðila fyrir allan kostnað og kostnað vegna hluta, vinnu, stjórnunarkostnaðar, flutningskostnaðar, endurnýjunar vörukostnaðar og annarra útgjalda (þar með talin sanngjörn gjöld lögfræðinga og gjalda) tengt eða stafar af stórskemmtilegum galla, vöruinnköllun eða vörusviðsrétti. „Hörmungargalli“ verður talinn eiga sér stað þegar: (a) þær forsendur og ábyrgðir sem settar eru fram í kafla 6 eru brotnar með tilliti til (i) 3% eða meira af vörunni sem send er innan þriggja mánaða tímabils, eða (ii) 1% af vörunni sem send var á fyrstu sex mánuðum upphaflegs samnings milli seljanda og kaupanda; (b) ávöxtun og gengi þeirra vara sem seljandi selur til kaupanda er umfram meðaltal flokksins fyrir vörurnar, eins og það er ákvarðað af skrám kaupanda; (c) einn eða einn hópur af göllum á vörum (sérhver framleiðslugalli sem hefur áhrif á vöruna snyrtivörur eða virkni) er ákvörðuð af kaupanda að hafa áhrif á meira en 10% slíkra vara; (d) Innköllun vöru (þar með talin allir þjónustuhlutir, varahlutir, varahlutir, samsetningar og verkfæri sem þarf til að þjónusta vörur) er nauðsynleg að sanngjörnu áliti kaupanda eða seljanda; eða (e) Vörurnar ættu að vera dregnar af markaðnum til að fara að gildandi lögum eins og kaupandi ákveður að eigin geðþótta (þar með talið, en ekki takmarkað við, tilvik um frjálsan eða skyldubundinn innköllun öryggisvarnings neytenda). 10. Tryggingar. Seljandi skal og krefst þess að undirverktakar hans, fái og á hverjum tíma viðhaldi, frá virtum tryggingafélögum, fullnægjandi tryggingar (þ.m.t. ábyrgð á vörum og fullnægjandi ábyrgð) til að standa undir skuldbindingum sínum samkvæmt þessum samningi og samkvæmt gildandi lögum. Að beiðni kaupanda skal seljandi láta kaupandann bæta við sér sem viðbótartryggðan á almennri viðskiptatryggingarskírteini og skal láta kaupanda í té vottorð um vátryggingu og viðeigandi áritanir á vátryggingarskírteini sem sanna slíkar tryggingar. Seljandi skal ekki gera neitt til að ógilda vátryggingarskírteini eða skaða rétt kaupanda samkvæmt henni og láta Kaupandann vita ef einhverri stefnu er (eða verður) aflýst eða skilmálar hennar eru (eða verða) háðir efnislegum breytingum. Ef einhver hluti samningsins felur í sér frammistöðu seljanda í húsnæði verkkaupa eða á einhverjum stað þar sem verkkaupi stundar starfsemi, eða með efni eða búnað sem seljandi afhendir seljanda, skal seljandi gera allar nauðsynlegar varúðarráðstafanir til að koma í veg fyrir meiðsl á einstaklingi eða eignum meðan á framvindu stendur. af verkum seljanda. 11. Takmörkun ábyrgðar. Í neinum tilvikum skal heildarábyrgð kaupanda vegna tjóns eða tjóns sem stafar af eða í tengslum við eða leiðir af samningnum fara yfir það verð sem úthlutað er til vörunnar eða þjónustunnar eða einingar þess sem gefur tilefni til kröfunnar, nema að seljandinn getur rukkað Kaupendur vexti af greiðslum sem berast seinna en 60 dögum eftir gjalddaga í samræmi við 3. lið á genginu 2% á ári. 12. Gildandi lög / lögsaga. Samningurinn, túlkun hans og ágreiningur sem stafar af eða tengist honum (þ.mt deilur utan samninga) skal stjórnað af og túlka í samræmi við lög Kentucky-ríkis (þ.m.t. en ekki takmörkuð við samræmdu viðskiptin Kóði eins og hann er í gildi í Kentucky-ríki), án tillits til lögmálsreglna Kentucky. Kaupandi og seljandi viðurkenna og samþykkja sérstaklega að samningur Sameinuðu þjóðanna um samninga um alþjóðlega sölu vöru („CISG“) eigi ekki við um samninginn og slíkir aðilar hafi kosið af frjálsum vilja að afþakka beitingu CISG við samninginn. Réttindi kaupanda samkvæmt samningnum eru uppsöfnuð og til viðbótar við önnur lögleg eða sanngjörn úrræði sem hann kann að hafa gagnvart seljanda. Kaupandi og seljandi samþykkja óafturkallanlega og lúta einkarétti lögsögu ríkis eða sambandsdómstóls í Kenton County, Kentucky til að höfða mál eða beita á annan hátt rétti eða úrræði og Kaupandi og seljandi afsala sér óafturkallanlega öllum mótmælum á grundvelli forum non conveniens og andmæli gegn vettvangi slíkra aðgerða eða málsmeðferðar. 13. Fylgismál. Seljandi verður að fara að öllum reglum kaupanda sem eiga við um og tilkynna seljanda. Seljandi verður að fara nákvæmlega eftir gildandi lögum, lögum og reglugerðum („Lög“), þar með talin án takmarkana, öll viðeigandi lög um umhverfi, heilsu og öryggi, viðskipti og innflutning / útflutning. Seljandi samþykkir að tilkynna kaupanda um alla áhættu sem tengist vörunni sem keypt er samkvæmt samningnum sem afhjúpar hættuna við meðhöndlun, flutning, geymslu, notkun, endursölu, förgun eða úreldingu vörunnar. Tilkynningin skal send til alþjóðlegrar verslunarkeðju kaupanda og skal tilgreina vöruheitið, eðli hættunnar, varúðarráðstafanir vegna eigna sem kaupandi eða aðrir verða að gera, öll viðeigandi öryggisblöð og allar aðrar viðbótarupplýsingar sem kaupandi ætti með eðlilegum hætti. búast við að vita til að vernda hagsmuni sína, eignir og / eða starfsfólk. 14. Seljandi sem sjálfstæður verktaki. Seljandi skal framkvæma skyldur samningsins sem sjálfstæður verktaki og skal undir engum kringumstæðum teljast vera umboðsaðili eða starfsmaður verkkaupa. Samningurinn skal ekki á neinn hátt túlkaður þannig að hann skapi sameignarfélag eða nokkurs konar sameiginlegt fyrirtæki milli kaupanda og seljanda. Seljandi er einn ábyrgur fyrir öllum sambands-, ríkis- og staðbundnum sköttum, framlögum og öðrum skuldbindingum með tilliti til greiðslna kaupanda til seljanda. 15. Andspilling. Seljandi skal á hverjum tíma haga starfsemi sinni í samræmi við öll viðeigandi lög, reglur, reglugerðir, viðurlög og skipanir sem tengjast mútugreiðslum eða löggjöf gegn spillingu þar með talið, en ekki takmarkað við, Bandaríkin Lög um spillingu erlendra aðila frá 1977 („Viðeigandi kröfur“). Seljandinn skal (i) fara að öllum stefnumálum kaupandans varðandi varnir gegn spillingu eins og honum er tilkynnt af og frá og öllum viðeigandi atvinnugreinakóða, í hverju tilviki þar sem kaupandinn eða viðkomandi iðnaðaraðili kann að uppfæra þær af og til til tíma („Viðeigandi stefnur“) og (ii) hafa og viðhaldið allan gildistíma þessa samnings sínar eigin stefnur og verklagsreglur til að tryggja að farið sé að viðeigandi kröfum og viðeigandi reglum og mun framfylgja þeim þar sem við á (iii) tilkynna strax til kaupanda hvers kyns beiðni eða krafna um óeðlilegan fjárhagslegan eða annan ávinning af hvaða tagi sem seljandinn fær í tengslum við efndir þessa samnings; (iv) tilkynnti kaupandanum strax ef erlendur opinberur embættismaður gerist yfirmaður eða starfsmaður seljanda eða öðlast beinan eða óbeinan hagsmuni af seljandanum (og seljandi ábyrgist að hann hafi enga erlenda opinbera embættismenn sem yfirmenn, starfsmenn eða beinan eða óbeinan eigendur á þeim degi sem samningur þessi); (v) innan sex mánaða frá dagsetningu þessa samnings, og árlega eftir það, votta kaupandanum skriflega undirritaðan af yfirmanni seljanda, í samræmi við þennan kafla 15 af seljanda og öllum öðrum sem seljandi ber ábyrgð á skv. við þennan 15. kafla. Seljandi skal leggja fram þær stuðningsgögn um samræmi sem birgir getur með sanngirni óskað eftir. Seljandinn skal sjá til þess að hver sá sem tengist seljandanum sem sinnir þjónustu eða veitir vörur í tengslum við þennan samning geri það aðeins á grundvelli skriflegs samnings sem leggur á og tryggir slíkum skilmálum sem eru jafngildir þeim sem lögð eru á seljandann í þessum kafla 15 („Viðeigandi skilmálar“). Seljandi skal undir öllum kringumstæðum bera ábyrgð á því að slíkir einstaklingar fylgi viðeigandi skilmálum og skal undir öllum kringumstæðum vera beint ábyrgur gagnvart kaupandanum fyrir hvers konar brot slíkra aðila á einhverjum viðeigandi skilmálum, hver sem upp kemur. Brot á þessum kafla 15 skal teljast óafturkræft, efnislegt brot á þessum samningi af hálfu seljanda. 16. Samstarf. Seljandi skal leggja fram allar slíkar sannanir sem kaupandinn getur með eðlilegum hætti beðið um til að sannreyna alla reikninga sem seljandi leggur fram eða einhverjar afsláttaryfirlýsingar eða aðrar lækkanir á kostnaði sem seljandi hefur náð (þ.m.t. dagsetningar sem kostnaðarlækkun náðist). Að auki skal birgir, að beiðni, leyfa kaupanda að skoða og taka afrit af (eða útdrætti úr) allar viðeigandi skrár og efni seljanda sem varða afhendingu vörunnar eins og eðlilegt getur verið krafist til að sannreyna slík mál . 17. Almennt. Ógildi ákvæða sem eru í samningnum mun ekki hafa áhrif á gildi neins annars ákvæðis. Þessi samningur, ásamt öllum fyrri þagnarskyldusamningum sem gerðir hafa verið milli samningsaðilanna, felur í sér allan samninginn og skilning samningsaðilanna varðandi efni þess. Þessi samningur kemur framar öllum fyrri skriflegum og munnlegum samningum og öllum öðrum samskiptum aðila. Hver aðili er sammála um að hafa engin úrræði varðandi framsetningu eða ábyrgð (hvort sem er framið sakleysislega eða vanrækslu) sem ekki er sett fram í þessum samningi. Brestur kaupanda að krefjast þess að uppfylla skilyrði eða skilyrði eða nýta sér rétt eða forréttindi skal ekki afsala sér slíkum skilmálum, skilyrðum, rétti eða forréttindum nema slík afsal sé sett fram skriflega og undirritað af báðum aðilum. Samkomulaginu má aðeins breyta eða breyta með skriflegu skjali sem sérstaklega er undirritað af kaupanda eða seljanda. Seljandi skal ekki undirverktaka, þyngja eða framselja réttindi sín og skyldur samkvæmt samningnum, að öllu leyti eða að hluta, án skriflegs samþykkis kaupanda fyrirfram. Ákvæði kafla 5-9, 11, 12 og 17 lifa af uppsögn samningsins. Ekkert í samningnum veitir neinum öðrum en seljanda og kaupanda rétt eða úrræði samkvæmt eða vegna þessa samnings. Seljandi skal, að beiðni og kostnaði kaupanda, gera eða útvega framkvæmd allra slíkra frekari athafna, og framkvæma eða afla gildrar framkvæmdar á öllum slíkum skjölum, eins og öðru hverju getur verið nauðsynlegt að sanngjörnu áliti verkkaupa til hafa fullan áhrif á þennan samning. Allar tilkynningar, beiðnir, samþykki og önnur samskipti sem krafist er eða leyfilegt er að afhenda hér á eftir verða að vera skriflegar og afhentar með símbréfi eða með hendi, með afhendingarþjónustu yfir nótt eða með skráðum eða staðfestum pósti, fyrirframgreitt póstsendingu, á heimilisfang eða faxnúmer hinn aðilinn í innkaupapöntuninni (eða annað slíkt heimilisfang eða faxnúmer sem viðkomandi aðili getur tilkynnt skriflega í þessum tilgangi).

SKILMÁL OG SÖLUSKILYRÐI Þessir skilmálar og skilyrði sölu, ásamt meðfylgjandi skilmálablaði („skilmálablað“) (sameiginlega „samningurinn“) stjórna í hvívetna allri sölu og væntanlegri sölu á vörum („vörur“) og þjónustur („þjónustan“) frá lögaðilanum TV One Limited sem er nefndur á kjörtímabilinu, eða ef ekki svo nefndur, sem raunverulega er að selja vörurnar eða þjónustuna („seljanda“) til kaupandans sem nefndur er á kjörtímabilinu, eða ef það er ekki nefnt svo, sem er í raun að kaupa vörurnar eða þjónustuna („Kaupandi“) að undanskildum öllum öðrum skilmálum og skilyrðum (þ.m.t. öllum skilmálum og skilyrðum sem kaupandinn hyggst beita samkvæmt hverri innkaupapöntun, staðfestingu á pöntun, forskrift eða annað skjal). Kaupandi viðurkennir að seljandi, í gegnum hlutdeildarfélag sitt (þ.e. foreldrar, dótturfélög og önnur hlutdeildarfélag), býður upp á aukna framleiðslugetu og seljandi getur að eigin vild framleitt, afhent eða afhent frá hvaða stað eða uppruna sem er, þar á meðal hvaða hlutdeildarfélagi sem er, hvaða vörur sem er eða Þjónusta og slík framleiðsla, afhending eða afhending frá slíkum hlutdeildarfélögum skal einnig lúta þessum skilmálum og skilyrðum. 1. Verð og skattar. Verð er það sem gildir þegar seljandi samþykkir innkaupapöntun, eða tímablað er undirritað eða samþykkt. Þar sem ekkert verð er gefið upp verður þjónusta veitt á tíma- og efnisgrundvelli. Seljandi getur samþykkt eða hafnað innkaupapöntunum að eigin geðþótta. Ekki verður tekið á móti pöntun (og í samræmi við það skal seljandinn ekki vera settur undir neinar skuldbindingar eða ábyrgð samkvæmt neinum samningi) fyrr en seljandinn gefur skriflega viðurkenningu til kaupandans, tímablaðið er undirritað eða samþykkt af báðum aðilum, eða seljandi afhendir vörur eða þjónustu við kaupandann (hvort sem á sér stað fyrr). Nema annað sé skriflega tekið fram, telst hver pöntun, þegar hún er samþykkt, sérstakur samningur. Nema annað sé tekið fram í kjörblaðinu eru öll verð gefin upp án VSK (eða annar söluskattur) og allur kostnaður eða gjöld í tengslum við fermingu, affermingu, flutning og tryggingar. Öll verð, gerðir og efnislýsingar eru háð breytingum eða afturköllun af seljanda hvenær sem er áður en pöntun er samþykkt eða í samræmi við 3. lið. Verð getur aðeins verið breytilegt eftir þennan tíma (og fyrir afhendingu eða flutning) með skriflegri tilkynningu til kaupandans vegna hækkunar á hráefnis- eða vinnuaflskostnaði eða vegna gengissveiflu og skal kaupandinn vera rétt til að hætta við pöntunina án ábyrgðar, að því tilskildu að slík uppsögn berist seljanda skriflega að minnsta kosti tuttugu og átta dögum fyrir tilkynnta afhendingu eða frammistöðudag (eða, ef fyrr) innan fjórtán daga frá tilkynningu seljanda. 2. Greiðsla. Greiðsluskilmálar eru 30 dagar frá dagsetningu reiknings, nema annað sé tekið fram á kjörtímabilinu. Kaupandi verður að greiða allar upphæðir með millifærslu á þann reikning sem seljandi tilgreinir, án frádráttar með skuldajöfnun, gagnkröfu, afslætti, lækkun eða á annan hátt. Öll verð eru gefin upp og þau verða að vera greidd í sterlingspundum eða eins og tilgreint er á annan veg í kjörtímabilinu. Ef kaupandi greiðir ekki greiðslu eða greiðir einhvern reikning samkvæmt skilmálum hans eða samkvæmt þeim lánskjörum sem seljandi hefur sérstaklega samið um skriflega, þá, auk allra annarra réttinda og úrræða sem seljanda standa til boða: (a) Kaupandi er ábyrgur fyrir öll og öll viðskiptaleg sanngjörn gjöld, útgjöld eða umboð sem seljandi hefur stofnað til við að stöðva afhendingu, flutning og geymslu vöru og í tengslum við skil eða endursölu á vörum; (b) Seljandi hefur rétt til að segja upp samningnum eða stöðva frekari framkvæmd samkvæmt samningnum og öðrum samningum við kaupanda; (c) Kaupandi er ábyrgur gagnvart seljanda fyrir allan sanngjarnan kostnað við að endurheimta skuldina, þar með talin sanngjörn þóknun lögmanna; og (d) seljandinn ber enga skyldu til að gera neinar afhendingar í framtíðinni. Seljandi getur, að eigin vali, rukkað kaupendur vexti (reiknaðir daglega) af öllum gjaldfallnum greiðslum frá þeim degi þegar slík greiðsla var vegna dagsetningar raunverulegrar greiðslu. 3. Breytingar. Seljandi getur endurskoðað verð, afhendingardaga og ábyrgðir við samþykki beiðna kaupanda um breytingar á vörum eða þjónustu. Hafni kaupandi fyrirhuguðum breytingum á framleiddum vörum sem teljast nauðsynlegar af seljanda til að vera í samræmi við viðeigandi forskrift er lausn seljanda frá skyldu sinni til að uppfylla slíkar forskriftir að því marki sem slík andmæli geta haft áhrif á samræmi að eðlilegu áliti Seljandi. 4. Sending og afhending. Afhending vöru og tapsáhætta fer til Kaupanda EXW á INCOTERMS 2010 (húsnæði seljanda) nema annað sé tekið fram í skilmálaritinu. Kaupandinn skal sjá fyrir kostnaði sínum á afhendingarstaðnum viðunandi og viðeigandi búnað og handavinnu til að hlaða vörurnar. Kaupandi ber ábyrgð á öllu gjaldeyris- eða kyrrsetningargjaldi. Tilkynna skal seljanda um kröfur um skort eða tjón innan þriggja daga frá afhendingu og skortur eða tjón sem orðið hefur í flutningi verður einnig að senda beint til flutningsaðila og verður háð viðeigandi flutningsskilyrðum. Allir sendingardagar eru áætlaðir og ekki tryggðir og afhendingartími skal ekki vera lykilatriði. Seljandi áskilur sér rétt til að gera hlutasendingar eða afhenda í áföngum og reikna kaupanda fyrir hverja afborgun sem send er. Seljandi er ekki skuldbundinn til að afhenda neinar vörur sem kaupandi hefur veitt ófullnægjandi eða ónákvæmar leiðbeiningar um flutning. Ef kaupandinn nær ekki að taka við eða taka við vörunum innan fimm virkra daga frá því að seljandi tilkynnti kaupandanum að vörurnar væru tilbúnar, eða ef sendingu afurða er frestað eða seinkað af kaupanda af einhverjum ástæðum, þar með talið yfirborðsmeðferð (skilgreind í kafla 9) getur seljandi flutt vörur til geymslu fyrir reikning kaupanda og með áhættu og vörurnar verða taldar afhentar. Ekki er heimilt að skila vörum nema með fyrirfram skriflegu samþykki seljanda, sem getur falið í sér viðbótarskilmála. Seljandinn er ekki ábyrgur fyrir því að afurðir séu ekki afhentar (jafnvel þó að það valdist af gáleysi seljandans) nema kaupandinn hafi tilkynnt seljandanum innan tíu daga frá þeim degi sem vörurnar myndu í venjulegum atburði hafa verið móttekið. Undirritað staðfestingarskjal um flutning verkkaupa skal vera sönnun fyrir réttri afhendingu. Öll ábyrgð á afhendingu skal takmarkast við, að mati seljanda: (i) að skipta út vörunum innan hæfilegs tíma (ii) að gefa út inneignarnótu á hlutfallslegu kaupverði á móti öllum reikningi sem safnað er fyrir slíkar vörur; eða (iii) endurgreiðslu á greiddu kaupverði. 5. Skoðun. Kaupandi skal skoða vörur eftir móttöku á ákvörðunarstað, nema um annað sé samið í kjörblaðinu. Ef kaupandi hefur ekki skoðað vörur og tilkynnt seljanda skriflega um meinta galla eða vanefndir innan tíu daga eftir móttöku á ákvörðunarstað, telst það óafturkallanlegt samþykki kaupanda á afhentum vörum, nema hvað varðar dulda galla sem ekki koma fram við eðlilega skoðun, Kaupandi skal hafa tíu daga frá því að hann er sæmilega meðvitaður um slíka dulda galla. 6. Takmörkuð ábyrgð. 6.1 Seljandi ábyrgist gagnvart kaupanda að eftirfarandi vörur skuli seldar með fullri viðgerðar- eða endurnýjunarábyrgð, aðeins í þau tímabil sem tilgreind eru hér að neðan frá kaupdegi (tilgreind á skilmálablaðinu): VÖRUFLOKKAR ÁBYRGÐARTÍMI af kaupum) (A) TvONE ™ vörumerki byggt á CORIO ™ tækni tvONE ™, þ.mt vörur með forskeyti fyrirmyndarnúmer CM2, C2, 1T-C2, C3, CX, A2 eða S2 (5 ár) (B) ONErack ™ vörumerki (1 ár) (C) Allar aðrar TvONE ™ vörur þ.mt allar aðrar vörur með númer forskeyti 1T (aðrar en þær sem taldar eru upp undir flokkum AB) (1 ár) (D) Magenta ™ vörumerki (5 ár) 6.2 Hvar Kaupandinn vill nýta rétt sinn samkvæmt viðkomandi ábyrgð, Kaupandinn verður að fá skilanúmer fyrir söluheimild frá seljanda og skila vörunni á stað sem seljandi tilgreinir (afhending fyrirfram). Eftir að viðgerð er lokið verður vörunni skilað (á kostnað seljanda). 6.3 Vörurnar eru seldar eins og þær eru. Seljandi gefur engar ábyrgðir eða fullyrðingar um að vörurnar fullnægi sérstökum tilgangi seljandans. 6.4 Ofangreindar takmarkaðar ábyrgðir setja fram fullar ábyrgðir fyrir vörunum, að undanskildum öðrum ábyrgðum (lýst eða gefið í skyn), og er strangt til tekið við viðeigandi tilgreindan fjölda ára frá kaupdegi. 7. Takmörkun úrbóta og ábyrgðar. Athygli kaupandans er einkum dregin af ákvæðum þessarar skilyrðar 7. (a) Heildarábyrgð seljanda samkvæmt eða í tengslum við þennan samning, hvort sem það er í samningi, skaðabótamál (þ.m.t. vanræksla eða brot á lögbundinni skyldu), rangfærsla eða annað (hver „aðgerð“), má ekki fara yfir 100% af verði greitt af kaupanda samkvæmt samningnum fyrir vöruna eða þjónustuna sem leiðir til aðgerðarinnar. (b) Seljandi skal undir engum kringumstæðum bera ábyrgð á: (i) sérstökum, tilfallandi, óbeinum, refsiverðum eða afleiddum skaða af einhverjum ástæðum; (ii) hagnaðartap (iii) viðskiptatap (iv) tekjutap (v) eyðing viðskiptavildar (vi) tap á mannorði eða gögnum; eða (vii) kostnaður vegna fjármagns, eldsneytis, orku eða hreinsunar umhverfisins (hvort sem tapið eða tjónið sem sett er fram í (ii) - (vii) er talið vera beint eða óbeint). (c) Ekkert í þessum samningi útilokar eða takmarkar skaðabótaábyrgð seljanda vegna (i) dauða eða líkamsmeiðsla af völdum vanrækslu seljanda (ii) svik eða sviksamlega rangfærslu; eða (iii) brot á skilmálum sem felast í kafla 2 í lögum um framboð á vörum og þjónustu 1982 (titill og hljóðlát eign) eða kafla 12 í lögum um sölu á vörum frá 1979 (eignarréttur og hljóðlát eign) eða (iv) hvaða tegund sem er tjóns sem ekki er hægt að útiloka eða takmarka samkvæmt gildandi lögum. Allar aðgerðir verða að hefjast einu ári eftir sendingardag eða afurðirnar eða ljúka þjónustunni (nema allar aðgerðir sem stafa af duldum göllum, sem þarf að hefja innan eins árs frá því að dulinn galli kemur í ljós með sanngirni við skoðun). Seljandi tekur enga skuldbindingu eða ábyrgð á tækniráðgjöf sem gefin er eða ekki gefin, eða niðurstaðna sem aflað er. Kaupandi viðurkennir og samþykkir að takmarkanir og undantekningar sem settar eru fram í þessum samningi séu sanngjarnar með hliðsjón af aðstæðum og að seljandi hafi sett verð sitt og gert samninginn í samræmi við slíka skilmála. 8. Afsökun frammistöðu. Hvorugur aðilinn skal teljast vanefndur á framkvæmd sinni á neinni kvöð samkvæmt samningnum (önnur en skylda til að greiða allar greiðslur samkvæmt samningnum) að því marki sem framkvæmd af slíkri skuldbindingu kemur í veg fyrir eða seinkar með verkum Guðs; stríð (lýst yfir eða ekki lýst); hryðjuverk eða önnur glæpsamleg háttsemi; eldur; flóð; veður; skemmdarverk; verkföll, eða vinnu- eða borgaraleg truflun; beiðnir stjórnvalda, takmarkanir, lög, reglugerðir, fyrirmæli, aðgerðaleysi eða aðgerðir; ófáanlegt eða seinkun á veitum eða flutningum; vanskil birgja eða annar vanhæfni til að afla nauðsynlegra efna; viðskiptabann eða aðrar uppákomur eða orsakir sem eru utan skynsamlegrar stjórnunar þess aðila (hver, „Force Majeure Event“). Komi til óviðráðanlegs atburðar verður afhendingardagur framlengdur um tímabil sem jafngildir töfinni auk hæfilegs tíma til að þjálfa og hefja framleiðslu á ný og verðið verður leiðrétt að jöfnu til að bæta seljanda fyrir slíka töf og tengdan kostnað og útgjöld. 9. Lög og reglugerðir. Fylgni við gildandi lög (þ.m.t. lög um heilsu og öryggi á vinnustöðum osfrv. 1974), reglugerðir og starfsreglur sem varða uppsetningu, rekstur eða notkun vöru eða þjónustu er alfarið á ábyrgð kaupanda. Þessi samningur, túlkun hans og ágreiningur sem stafar af honum eða tengist honum (þ.mt deilur utan samninga) fer eftir lögum Englands og Wales og báðir aðilar samþykkja hér með að lúta einkarétti dómstóls Englands og Wales. Beiting samnings Sameinuðu þjóðanna um samninga um alþjóðlega sölu vöru gildir ekki. 10. Teikningar og hugverk. Allar hönnun, framleiðsluteikningar eða aðrar upplýsingar eða lýsandi efni sem seljandi gefur út eða birtast á vefsíðu hans eða bæklingum eru gefnar út eða birtar í þeim tilgangi einum að gefa áætlaða hugmynd um þær vörur sem þar er lýst. Þeir verða ekki hluti af samningnum. Allt slíkt efni sem Kaupandi hefur fengið aðgengilegt (og öll hugverkaréttindi þar) skulu vera eingöngu eign seljanda. Kaupandi skal ekki, án skriflegs samþykkis seljanda, afrita slíkar upplýsingar eða láta slíkar upplýsingar í té til þriðja aðila. Allur hugverkaréttur eða sem stafar af eða tengist þjónustunni skal vera í eigu seljanda. Kaupandinn skal skaðlausa og halda skaðlausum seljanda gagnvart öllum beinum eða óbeinum skuldbindingum, kröfum, kostnaði, skaðabótum og gjöldum (þ.m.t. lögfræðikostnaði) („kostnaður“) sem seljandinn hefur stofnað til eða heldur uppi, að því marki sem slíkur kostnaður myndast vegna þessa af öllum vörum sem gerðar eru í hvaða hönnun eða forskrift sem kaupandinn lætur í té. 11. Afpöntun. Kaupandi getur aðeins afturkallað pantanir með hæfilegri fyrirfram skriflegri tilkynningu og við greiðslu til seljanda afpöntunargjöldum sem fela í sér: (a) allan kostnað og kostnað sem seljandi hefur stofnað til og (b) fasta upphæð sem nemur 10% af heildarverði vöru til að bæta vegna truflana á tímaáætlun, fyrirhugaðrar framleiðslu og annars óbeins og stjórnunarkostnaðar. Seljandi skal hafa rétt til að segja upp eða fresta öllum samningum með skriflegri tilkynningu til kaupandans ef (i) kaupandinn brýtur efnislega í bága við skilmála þessa samnings og tekst ekki að bæta úr því sama (ef það er hægt að bæta) innan 30 daga frá því að að fá tilkynningu um brotið; eða (ii) kaupandinn verður fyrir gjaldþrotatilviki þar á meðal: stöðvun eða hótun um að stöðva greiðslu skulda sinna eða telst ófær um að greiða skuldir sínar í skilningi 123. liðar gjaldþrotalaga frá 1986 eða beiðni er lögð fyrir dómstóla , eða pöntun er gerð, um skipan stjórnanda, eða ef tilkynning um ásetning um skipun stjórnanda er gefin eða ef stjórnandi er skipaður, yfir kaupandanum (þar sem hann er fyrirtæki); beiðni er lögð fram, tilkynning er gefin, ályktun er samþykkt eða pöntun er gerð fyrir eða í tengslum við slit kaupanda (sem er fyrirtæki). Við uppsögn eða meðan á stöðvun stendur, er seljanda ekki skylt að afhenda (og á rétt á að endurheimta frá húsnæði kaupanda) allar vörur eða þjónustu sem kaupandi pantar nema þegar greitt hafi verið að fullu og allar greiðslur sem greiða skal til Seljandi samkvæmt samningnum skal gjaldfallinn þegar í stað. 12. Skyldur kaupanda. Kaupandinn skal (i) sjá til þess að skilmálar hverrar innkaupapöntunar og hvers konar forskriftar (ef þeir eru gefnir út af kaupanda) séu fullkomnir og nákvæmir; (ii) vinna með seljanda í öllum málum sem tengjast þjónustunni; og (iii) veita seljanda og starfsmönnum hans eða umboðsmönnum aðgang að húsnæði seljanda og annarri aðstöðu og veita allar upplýsingar og efni, eins og sanngjarnt er krafist til að veita þjónustu, og tryggja að slíkar upplýsingar séu réttar í öllum efnislegum atriðum . Allur misbrestur á því skal teljast til óviðráðanlegs atburðar fyrir seljandann samkvæmt skilyrði 8. Ákveðnar vörur geta verið háðar útflutningseftirliti samkvæmt gildandi lögum. Kaupandi ábyrgist að hann skuli fara að öllum slíkum lögum og ekki flytja út, endurútflutta eða flytja, beint eða óbeint, neina slíka vöru nema í samræmi við slík lög og hann skal fá öll nauðsynleg leyfi, leyfi eða heimild sem krafist er í tengslum við með framboði á vörum eða þjónustu sem ber að flytja samkvæmt samningnum. 13. Eignarhald. Eignarhald hvers hugbúnaðar sem fylgir Vörum er áfram hjá seljanda eða birgi hans og hefur leyfi, ekki selt, til kaupanda. Eignaréttur að vörum skal ekki fara til kaupanda fyrr en seljandinn hefur fengið að fullu (í reiðufé eða hreinsað fé) allar fjárhæðir vegna hans vegna vörunnar og allar aðrar fjárhæðir sem verða eða verða vegna seljanda frá kaupanda á einhverjum reikning. Fram að þeim tíma verður kaupandinn (i) að hafa vörurnar á trúnaðargrunni sem hluthafa seljanda; (ii) ef það er líkamlega mögulegt (en ekki til að koma í veg fyrir eða takmarka notkun kaupandans á vörunum) geymdu vörurnar sérstaklega og auðkenndar sem eign seljanda; (iii) ekki eyðileggja, svívirða eða hylja auðkenni á eða tengjast vörunum; (iv) halda vörunum í fullnægjandi ástandi og halda þeim tryggðum fyrir hönd seljanda fyrir fullt verð þeirra gegn áhættu að sanngjarnri ánægju seljanda; og (ii) hafa andvirði sölu slíkrar tryggingar í trausti fyrir seljandann og ekki blanda þeim saman við aðra peninga né greiða andvirðið á ofdreginn bankareikning. Réttur kaupanda til umráðaréttar fellur niður þegar í stað ef samningur fellur niður af kaupanda samkvæmt gjaldþrotatilfelli eins og fram kemur í 11. lið. Kaupandinn veitir og skal afla óafturkallanlegs réttar til seljanda eða umboðsmanna hans til að fara inn í hvaða húsnæði þar sem vörurnar eru geymdar eða kunna að vera geymdar til að kanna þær, eða þar sem réttur kaupanda til umráðaréttar er hætt, til að endurheimta þær. 14. Lien hershöfðingi. Seljandi skal hafa almennt veð í vörum verkkaupa sem hann hefur undir höndum vegna hvers fjár sem er vegna kaupanda til seljanda. Ef veðréttur er ekki fullnægt innan 14 daga frá því að slíkir peningar komu í gjalddaga, getur seljandinn að eigin geðþótta selt vörurnar sem umboðsaðilar fyrir kaupandann og sótt um ágóða til gjaldsins og útgjöld vegna sölunnar og skal við bókhald til Kaupandi fyrir eftirstöðvar (ef einhverjar) eru leystar undan allri ábyrgð hvað varðar vöruna. Trúnaður. Trúnaðarsamningurinn sem gerður var milli aðila [og vísað er til í skilmálablaðinu] („þagnarskyldusamningurinn“) mun stjórna skiptum um allar „trúnaðarupplýsingar“ (eins og þetta hugtak er skilgreint í þagnarskyldusamningnum) í þeim tilgangi að flytja út frá tilgangi þessa samnings og skal teljast hluti af þessum samningi eins og hann er settur fram hér. 15. Persónuvernd. Í þessari grein 12 vísar „lög“ til bresku persónuverndarlaga 1998 (eins og þeim var breytt og í staðinn fyrir bresku persónuverndarlögin 2018) og „GDPR“ vísar til reglugerðar ESB um persónuvernd (2016/679). Persónuverndarlög vísa sameiginlega til laganna, GDPR og hvers kyns framkvæmdarlaga, reglugerða og aukalöggjafar í Bretlandi samkvæmt GDPR (af og til). Hugtök sem notuð eru í þessari grein 16 varðandi persónuvernd / verndun gagna (en ekki skilgreind á annan hátt) svo sem persónuupplýsingar, gagnavinnsluaðili og hinn skráða, skulu hafa þá merkingu sem þeim er gefin í lögunum eða GDPR (eftir því sem við á). Kaupandinn viðurkennir beinlínis að seljandinn muni vinna takmarkað magn persónulegra gagna eingöngu að því marki sem nauðsynlegt er til að selja vörurnar til kaupandans og veita alla þjónustu samkvæmt gildandi ábyrgð. Flokkar persónuupplýsinga sem þarf að vinna úr skulu takmarkast við þá flokka sem tilgreindir eru í persónuverndarstefnu seljanda (fáanlegar á vefsíðu hans) og eins og þær eru í viðeigandi innkaupapöntunum (eða tengdum bréfaskiptum) sem gefnar eru út samkvæmt þessum samningi. eingöngu í tengslum við sölu á vörunum og eftir það aðeins haldið að því marki sem eðlilegt er að krefjast í innri skráningarskyni eða samkvæmt einhverri vöruábyrgð. Seljandi skal ekki varðveita persónuupplýsingar um óákveðinn tíma og mun fylgja GDPR varðandi örugga eyðingu persónuupplýsinga á viðeigandi tíma. Sölumaðurinn ábyrgist kaupandanum að hann hafi til staðar viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar ráðstafanir til að vernda gegn óviðkomandi eða ólögmæta vinnslu, eða fyrir slysni tap, eyðileggingu eða skemmdum á persónulegum gögnum (viðeigandi þeim skaða sem kann að verða, miðað við eðli og næmi þeirra gagna sem unnið er með.) Seljandi tilkynnir formlega og kaupandi viðurkennir sérstaklega að persónuupplýsingar það vinnur undir eða í tengslum við þennan samning verður geymt innan hugbúnaðarskipulags hugbúnaðar seljanda, hýst hjá NetSuite ™ (í tengslum við Oracle á skilmálum persónuverndarstefnu Oracle sem er að finna á https://www.oracle.com/legal/ næði / index.html) frá netþjónum sem staðsettir eru í Bandaríkjunum. Nánari upplýsingar eru að finna í persónuverndarstefnu seljandans. Sölumaðurinn skal takmarka birtingu og aðgang að persónulegum gögnum við þá starfsmenn sem þurfa að vita (í þeim tilgangi að ná þessum samningi og efna vörupantanir og ábyrgðir) og eru meðvitaðir um um skyldur sínar til að vernda persónuupplýsingar samkvæmt GDPR. Sölumaðurinn skal að auki: (i) láta kaupandann vita eins fljótt og eðlilegt er þegar hann fær vitneskju um brot á persónulegum gögnum, þar með talin, án takmarkana, ef einhver persónuleg gögn glatast, eyðilögð eða skemmist, skemmist eða sé ónothæft, og sé þess krafist eða krafist til aðstoðar, að tilkynna hinum skráða um slíkt brot; (ii) skriflega leiðbeiningu kaupanda, flytja, eyða eða skila persónulegum gögnum (þ.m.t. afritum) til kaupandans , nema krafist sé samkvæmt gildandi lögum til að varðveita persónuupplýsingarnar. 16. Almenn ákvæði. Samningurinn, ásamt öllum fyrri þagnarskyldusamningum sem gerðir hafa verið milli aðila, felur í sér allan samninginn milli aðila að því er varðar efni hans og kemur í stað hvers fyrri samnings eða annarra samskipta milli aðila um slíkt efni. Hver aðili viðurkennir að við gerð samningsins hafi hann ekki reitt sig á og eigi hvorki rétt né úrræði að því er varðar framsetningu eða ábyrgð (hvort sem um er að ræða gáleysi eða sakleysislega) sem ekki er sett fram í þessum samningi. Hver aðili er sammála um að eina ábyrgð hans að því er varðar slíkar framsetningar og ábyrgðir (hvort sem þær eru gerðar sakleysislega eða vanrækslu) skuli vera vegna samningsbrota. Ekkert í þessum kafla 16 takmarkar eða útilokar ábyrgð á svikum. Engin breyting á þessum samningi er bindandi nema gerð sé skrifleg og undirrituð af báðum aðilum. Ekkert afsal frá báðum aðilum vegna brota eða vanskila eða neins réttar eða úrræða og engra viðskipta, telst vera áframhaldandi afsal á öðru broti eða vanskilum eða öðrum rétti eða úrræðum, nema slíkt afsal sé fram skriflega undirrituð af báðum aðilum. Ekkert í samningnum veitir neinum öðrum en seljanda og kaupanda neinn rétt eða úrræði samkvæmt eða vegna þessa samnings í krafti samninga (réttur þriðja aðila) frá 1999 eða á annan hátt. Allar prentvillur eða skrifvillur sem gerðar eru af seljanda í tilvitnun, staðfestingu eða birtingu eru háðar leiðréttingu. Kaupandi skal, að beiðni og kostnaði seljanda, framkvæma eða útvega allar slíkar frekari athafnir og framkvæma eða útvega rétta framkvæmd allra slíkra skjala, eins og öðru hverju getur verið nauðsynlegt að eðlilegu áliti seljanda til hafa fullan áhrif á þennan samning. Seljandinn skal hafa rétt til að undirverktaka allar skuldbindingar sínar samkvæmt þessum samningi en ber ábyrgð á aðgerðum eða aðgerðaleysi hvers undirverktaka sem hann notar. Seljandi skal, án fyrirvara til kaupanda, hafa rétt til að framselja eða veiða eða veita öryggi vegna þessa samnings eða réttar hans samkvæmt því. Kaupandinn skal ekki framselja hagsmuni sína af þessum samningi nema með fyrirfram skriflegu samþykki seljanda. Ógildi eða aðfararhæft ákvæði eða hluti af ákvæði þessa samnings hefur ekki áhrif á gildi eða aðfararhæfi þeirra ákvæða sem eftir eru eða hluta þess ákvæðis. Sérhver ákvæði eða hluti ákvæðis sem dómstóll lögbærs lögsögu telur ógildan eða óframkvæmanlegan telst vera eytt úr þessum samningi og, með fyrirvara um framangreint, um slíka eyðingu, skulu aðilar samþykkja skriflega slíkar breytingar á þessu Samningur eins og nauðsynlegt getur verið fyrir áframhaldandi gildi og framfylgni þeirra ákvæða sem eftir eru. Allar tilkynningar, beiðnir, samþykki og önnur samskipti sem krafist er eða leyfilegt er að afhenda hér á eftir verða að vera skriflegar og afhentar með símbréfi eða með hendi, með afhendingarþjónustu yfir nótt eða með skráðum eða staðfestum pósti, fyrirframgreitt póstsendingu, á heimilisfang eða faxnúmer hinn aðilinn á kjörtímabilinu (eða annað slíkt heimilisfang eða faxnúmer sem þeim aðila er tilkynnt skriflega í þessum tilgangi).