fbpx
English English

Press Utgivelser

  Fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021 vil tvONE Inc. donere $ 8 til Susan G Komen® for hver solgte Pathfinder-enhet. Susan G. Komen®s oppgave er å redde liv ved å møte de mest kritiske behovene i samfunnene våre og investere i banebrytende forskning for å forebygge og kurere brystkreft. For mer informasjon, kontakt Susan G. Komen® på 5005 LBJ Freeway, Suite 250, Dallas, Texas 75244 eller besøk www.komen.org. Klikk her for å laste ned et bilde for trykk.         

VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP AV TV ONE BROADCAST SALES CORPORATION 1. Egnethet. Innkjøpsordren (“Innkjøpsordre”) sammen med disse vilkårene, som er hyperkoblet fra Innkjøpsordren eller på annen måte levert til Selger, utgjør samlet et tilbud fra Kjøper for kjøp av varene (“Varer”) eller tjenestene ( “Tjenester” og sammen med Varene, “Bestilte varer”) spesifisert fra Selger i samsvar med disse vilkårene og innkjøpsordren. Ved aksept av dette tilbudet fra selger, skal disse vilkårene og innkjøpsordren utgjøre en bindende avtale (“avtalen”) mellom kjøperen og selgeren, og gjelder for alle kjøp av bestilte varer fra kjøper fra selger, som sådan Bestilte varer kan beskrives på forsiden av innkjøpsordren. Dette tilbudet vil bli ansett som akseptert av selgeren når det første av følgende skjer: (a) selger som gjør, signerer eller leverer ethvert brev til kjøper, for eller annen skrift eller instrument som anerkjenner aksept, (b) enhver oppføring av selger i henhold til tilbud, eller (c) passering av tre (3) dager etter selgers mottakelse av en innkjøpsordre uten skriftlig varsel til kjøperen om at selger ikke godtar en slik innkjøpsordre. I tilfelle konflikt mellom avtalen og ethvert annet dokument eller instrument som er levert av selger, vil avtalen ha forrang. Avtalen, sammen med alle dokumenter som er innlemmet her ved referanse, utgjør partenes enige og hele avtalen med hensyn til de bestilte varene og erstatter alle tidligere eller samtidige forståelser, avtaler, forhandlinger, representasjoner og garantier og kommunikasjon, både muntlig og skriftlig , med hensyn til de bestilte varene, med mindre en separat overordnet skriftlig kontrakt er inngått og signert av begge parter. Kjøper begrenser uttrykkelig aksept av avtalen til vilkårene som er angitt her og i innkjøpsordren. Slike vilkår ekskluderer uttrykkelig noen av Selgers vilkår og betingelser eller ethvert annet dokument utstedt av Selger i forbindelse med de bestilte varene. Eventuelle ytterligere, forskjellige eller inkonsekvente vilkår eller betingelser som finnes i en hvilken som helst form, bekreftelse, aksept eller bekreftelse som brukes av selger i forbindelse med gjennomføringen av innkjøpsordren blir herved motsagt og avvist av kjøper, men et slikt forslag fungerer ikke som en avvisning av avtalen (med mindre slike avvik er i vilkårene for beskrivelsen, mengden, prisen eller leveringsplanen for de bestilte varene), men vil bli ansett som en vesentlig endring av denne, og avtalen skal anses å være akseptert av selgeren uten ytterligere tillegg , forskjellige eller inkonsekvente vilkår. 2. Forsendelse og levering; Alternativ kilde. (A) Alle varer må (i) pakkes eller på annen måte klargjøres av selger for forsendelse for å forhindre skade, for å oppnå de laveste transport- og forsikringspriser, og for å oppfylle transportørens krav, og (ii) sendt i samsvar med instruksjonene på innkjøpsordren. Utgifter pådratt på grunn av manglende overholdelse av disse vilkårene er selgerens ansvar. Selgers navn, fullstendig leveringsadresse og innkjøpsordrenummer må vises på alle fakturaer, fraktbrev, pakksedler, kartonger og korrespondanse. Fraktlister må legges ved fakturaer som viser transportør, antall kartonger, vekt og leveringsdato. Pakksedler må følge alle forsendelser som inneholder detaljert innhold i forsendelsen. Eiendomsretten til og all risiko for tap eller skade på varer forblir hos selger inntil kjøper har mottatt samsvarende varer på ønsket destinasjon. Leveringsbetingelsene er FOB kjøpers leveringssted med mindre annet er angitt i innkjøpsordren. Tiden er essensen. Leveringene skal bare skje i mengder og på tidspunktene som er spesifisert i innkjøpsordren. Inntil levering finner sted må selger oppbevare varene separat og identifiseres som kjøpers eiendom. Selgers rett til besittelse opphører umiddelbart i tilfelle en avtale avsluttes av kjøperen i henhold til en insolvenshendelse som beskrevet i avsnitt 7. Selger gir og skal anskaffe en ugjenkallelig rett til kjøperen eller dens agenter til å gå inn i lokaler der varene oppbevares eller kan oppbevares for å inspisere dem, eller der selgerens rett til besittelse er opphørt, for å gjenopprette dem. (b) Hvis levering ikke forventes å skje i tide, må selger straks varsle kjøper og ta rimelige tiltak, for sin pris, for å fremskynde levering. Selger skal ikke levere en ordre mer enn fem virkedager før en avtalt leveringsdato uten forutgående skriftlig samtykke fra kjøperen. Kjøper kan kansellere bestillinger hvis levering ikke blir gjort i tide, eller hvis det blir gitt beskjed om at en levering forventes å være forsinket. (c) Kjøper kan avvise enhver levering eller kansellere hele eller deler av en innkjøpsordre hvis selger ikke leverer i samsvar med vilkårene og betingelsene i avtalen, inkludert, uten begrensning, manglende vares overholdelse av spesifikasjonene (“ Spesifikasjoner ”) og ytelseskriterier publisert av Seller for Goods. Kjøpers aksept av en eventuell avvikende levering skal ikke utgjøre et frafall av retten til å avvise fremtidige leveranser. Hvis selger (i) ikke leverer varer, (ii) ikke leverer spesifikasjoner for varer som møter, eller (iii) ikke oppfyller kjøpers leveringsplaner og leveringskrav, og selger ikke gir en sammenlignbar kvalitetserstatning (som erstatning selger må påta seg eventuelle utgifter og prisforskjeller), kan kjøper etter eget skjønn kjøpe varer fra en annen leverandør som en alternativ kilde som selger etter eget skjønn anser nødvendig. I et slikt tilfelle skal Selger betale godtgjørelse til Kjøper for tilleggskostnader og utgifter som Kjøper har pådratt seg ved kjøp av Varer fra en slik annen leverandør som en alternativ kilde. Ved identifikasjon og melding om mangelfulle varer eller ikke-samsvarende forsendelser, skal kjøper motta full kreditt enten for skrot eller retur, som kreditt vil omfatte hele kostnadene som er betalt til selger, samt frakt, behandling og relaterte kostnader, hvis aktuelt. Innen fem virkedager etter melding om de mangelfulle varene, skal selgeren sende kjøperen en skriftlig forklaring på grunnårsaken og korrigerende tiltak som er iverksatt for å forhindre gjentakelse. Denne del 2 skal gjelde like for reparerte eller erstatningsvarer. (d) Kjøper kan uten ansvar, minst 14 dager før den planlagte leveringsdatoen, utsette levering på en eller alle bestilte varer ved å gi melding til selgeren om nødvendig omplanering (hvilken muntlig varsel skal bekreftes skriftlig innen 10 dager av den muntlige meldingen) 3. Priser; Innbetaling. Prisene for alle bestilte varer vil være som oppgitt i innkjøpsordren, og inkluderer alle gjeldende avgifter; forutsatt imidlertid at prisen under ingen omstendigheter vil bli mindre gunstig enn den laveste prisen som selgeren tar mot andre kunder som kjøper lignende eller mindre mengder av de bestilte varene. Betalingsbetingelser for alle bestilte varer er som angitt i innkjøpsordren. Kjøper har rett til å motregne ethvert beløp som til enhver tid skal betales fra Selger til Kjøper eller et av dets tilknyttede selskaper mot ethvert beløp som når som helst skal betales av Kjøper eller slike tilknyttede selskaper i forbindelse med Avtalen. 4. Inspeksjon / testing. Betaling for de bestilte varene utgjør ikke aksept av dem. Kjøper har rett til å inspisere alle bestilte varer og å avvise noen eller alle bestilte varer som er etter kjøpers skjønn mangelfulle eller ikke-samsvarende. Kjøper skal ikke anses å ha akseptert noen varer før den har hatt rimelig tid til å inspisere dem etter levering, eller, i tilfelle en latent mangel på varene, til en rimelig tid etter at den latente mangelen har blitt åpenbar. be om, etter eget valg, reparasjon eller erstatning av avviste bestilte varer eller refusjon av kjøpesummen. Bestilte varer levert utover mengdene spesifisert i innkjøpsordren kan returneres til selger på selgers bekostning. Kjøper forbeholder seg retten til å bruke avvist materiale, ettersom det anses tilrådelig eller nødvendig for å oppfylle sine kontraktsforpliktelser overfor kunder, uten å frafalle noen rettigheter mot selger. Ingenting i avtalen fritar selger fra plikten til testing, inspeksjon og kvalitetskontroll. 5. Konfidensialitet og eiendomsrett. Hver part skal holde den andres konfidensielle informasjon konfidensiell og ikke gjøre den andres konfidensielle informasjon tilgjengelig for noen tredjepart eller bruke den andres konfidensielle informasjon til noe annet formål enn det som uttrykkelig er tillatt i henhold til denne avtalen. For disse formål betyr "konfidensiell informasjon" informasjon (enten i muntlig, skriftlig eller elektronisk form) som tilhører eller relaterer seg til den parten, dens forretningsforhold eller aktiviteter som ikke er offentlig tilgjengelige og som: (i) en av partene har merket seg konfidensiell eller proprietær, (ii) en av partene, muntlig eller skriftlig, har informert den andre parten om er konfidensiell karakter, eller (iii) på grunn av sin karakter eller natur, vil en rimelig person i en lignende stilling og under lignende omstendigheter behandle som konfidensiell ; men skal ikke inkludere informasjon om at (i) er eller blir offentlig kjent gjennom ingen handling eller unnlatelse av mottakersparten (ii) var i den annen parts lovlige besittelse før avsløringen (iii) er lovlig avslørt til mottakersparten av en tredje part uten begrensning i utlevering (iv) er uavhengig utviklet av mottakerpartiet, hvilken uavhengig utvikling kan vises ved skriftlig bevis; eller (v) er påkrevd å bli avslørt ved lov, ved enhver domstol med kompetent jurisdiksjon eller av et hvilket som helst regulerings- eller administrasjonsorgan eller etter reglene til en anerkjent børs eller børsnoteringsmyndighet. Hver part skal avtale å ta alle rimelige tiltak for å sikre at den andres konfidensielle informasjon som den har tilgang til ikke blir avslørt eller distribuert av sine ansatte eller agenter i strid med vilkårene i denne avtalen. 6. Garantier. Selger representerer og garanterer at: (a) alle bestilte varer og selgers ytelse under avtalen (i) vil være i samsvar med alle gjeldende tegninger, spesifikasjoner, beskrivelser og prøver levert til eller levert av selgeren, (ii) være av tilfredsstillende kvalitet og fri for mangler i design, materiale og utførelse, (iii) være i samsvar med alle gjeldende lover (utenlandske eller innenlandske), inkludert uten begrensning lover knyttet til helse og sikkerhet for forbrukere og beskyttelse av miljøet og barnearbeid lover; (iv) vil være egnet for det formålet som slike varer vanligvis leveres til; og (v) vil være egnet for ethvert formål som selgeren holder ut eller gjort kjent for selgeren av kjøperen; (b) De bestilte varene bryter ikke eller bryter med intellektuell eiendom, privatlivsrett eller annen eiendomsrett til tredjepart; (c) den har rett til å gi, og herved, gi kjøper en lisens til å bruke programvare innebygd eller innlemmet i bestilte varer; (d) alle tjenester vil bli utført med rimelig dyktighet og forsiktighet og i samsvar med god bransjepraksis; og (e) den har overholdt og skal overholde alle lover som gjelder for dens ytelse i henhold til avtalen. 7. Avslutning. Kjøper kan si opp avtalen helt eller delvis (i) med 15 dagers skriftlig varsel til selgeren når som helst for bekvemmelighet (ii) umiddelbart etter skriftlig varsel hvis selger misligholder oppfyllelsen av sine forpliktelser i henhold til avtalen og ikke er i stand til å kurere mislighold innen ti dager etter varsel om mislighold, (iii) umiddelbart etter skriftlig varsel i tilfelle selger lider av en insolvenshendelse, inkludert suspensjon, eller trussel om å suspendere, betaling av gjeld eller anses å være ute av stand til å betale gjeld i ordinær kurs som bestemt av kjøper i sin rimelige bestemmelse eller det blir søkt til domstolen, eller det blir gitt en pålegg om utnevnelse av en administrator, eller hvis en melding om intensjon om å utnevne en administrator blir gitt eller hvis en administrator er utnevnt, over selgeren; det inngis en begjæring, en melding gis, en beslutning blir vedtatt, eller det blir gjort en bestilling for eller i forbindelse med avviklingen av selgeren. Ved oppsigelse av Avtalen, helt eller delvis, av Kjøper av en eller annen grunn, skal Selger umiddelbart (a) stoppe alt arbeid under den oppsagte Avtalen, (b) få noen av sine leverandører eller underleverandører til å slutte å jobbe, og (c) ) bevare og beskytte pågående arbeid og materiale som er kjøpt for eller forpliktet til i henhold til avtalen i sine egne og i leverandørens eller underleverandørens fabrikker i påvente av kjøpers instruksjoner. Kjøper skal ikke skylde selger tapt fortjeneste eller betaling for materiale eller varer som selger kan konsumere eller selge til andre i sin ordinære virksomhet. 8. Skadesløsholdelse. Selger skal forsvare, skadesløsholde og holde kjøper, dets tilknyttede selskaper, ledere, ansatte og agenter ufarlig mot alle krav, skader, ansvar, tap, bøter eller dommer, inkludert kostnader, advokatkostnader og andre utgifter (direkte eller indirekte), relatert til til eller som følge av (a) Selgers brudd på avtalen; (b) død eller personskade eller eiendom på grunn av selgers brudd på avtalen; (c) manglende vares eller selgers ytelse av tjenestene for å oppfylle kravene i avtalen, eller (d) brudd på tredjeparts immaterielle rettigheter til varer eller tjenester. 9. Katastrofale feil. Selger skal, innen 30 dager etter kjøpers krav, skadesløse kjøperen eller dennes utpekte tredjeparts tjenesteleverandør for alle kostnader og utgifter til deler, arbeidskraft, administrasjonskostnader, fraktkostnader, erstatningskostnader og andre utgifter (inkludert rimelige advokatgebyrer og utgifter) relatert til eller som følge av en katastrofal feil, tilbakekalling av varer eller feltfiksing av varer. "Katastrofal defekt" vil bli ansett å oppstå når: (a) representasjonene og garantiene som er angitt i avsnitt 6, er brutt med hensyn til (i) 3% eller mer av varene som sendes innen en periode på tre måneder, eller (ii) 1% av varene som sendes i løpet av de første seks månedene av den første avtalen mellom selger og kjøper; (b) retur og valutakurs for varene som selger selger til kjøper overstiger kategoriets gjennomsnitt for varene, som bestemt av kjøpers opptegnelser; (c) en enkelt eller en enkelt gruppe av mangler i varer (enhver produksjonsfeil som påvirker varene kosmetisk eller funksjonelt) bestemmes av kjøperen til å påvirke mer enn 10% av slike varer; (d) Varer (inkludert eventuelle servicedeler, erstatningsdeler, reservedeler, samlinger og verktøy som kreves for service av varer) er nødvendig etter kjøpers eller selgers rimelige mening; eller (e) Varene skal hentes fra markedet for å overholde gjeldende lovgivning som bestemt av Kjøper etter eget skjønn (inkludert, men ikke begrenset til, tilfeller av frivillig eller obligatorisk tilbakekalling av forbruksvarer). 10. Forsikring. Selger skal, og kreve at underleverandørene skal, skaffe og til enhver tid vedlikeholde, fra anerkjente forsikringsselskaper, tilstrekkelige nivåer av forsikring (inkludert produktansvar og tilstrekkelig offentlig ansvar) for å dekke sin forpliktelse i henhold til denne avtalen og i henhold til gjeldende lov. På kjøpers forespørsel skal selger få kjøper lagt til som en tilleggsforsikring i den kommersielle generelle ansvarsforsikringen og skal gi kjøper et forsikringsbevis og gjeldende forsikringspolicyer som viser en slik forsikring. Selgeren skal ikke gjøre noe for å ugyldiggjøre noen forsikringspolise eller for å forringe kjøperens rettighet under den, og varsle kjøperen dersom en forsikring er (eller vil bli) kansellert eller vilkårene er (eller vil være) underlagt noen vesentlig endring. Hvis noen deler av avtalen innebærer selgers ytelse i kjøperens lokaler eller på et sted hvor kjøperen driver virksomhet, eller med materiell eller utstyr levert til selger av kjøper, skal selger ta alle nødvendige forholdsregler for å forhindre person- eller eiendomsskade under fremdriften. av Selgers arbeid. 11. Ansvarsbegrensning. Under ingen omstendigheter skal kjøpers samlede ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av eller i forbindelse med eller som følge av avtalen overstige prisen som tildeles varene eller tjenestene eller enheten derav som gir opphav til kravet, bortsett fra at selgeren kan belaste Kjøperrenter på betaling mottatt senere enn 60 dager etter forfallsdato i samsvar med avsnitt 3 med en sats på 2% per år. 12. Gjeldende lov / jurisdiksjon. Avtalen, dens tolkning og eventuelle tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med den (inkludert tvister utenfor kontrakten) skal styres av, og tolkes i samsvar med lovene i staten Kentucky (inkludert men ikke begrenset til Uniform Commercial Kode som gjelder i delstaten Kentucky), uten hensyn til Kentucky's lovkonfliktprinsipper. Kjøper og selger anerkjenner og godtar uttrykkelig at FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer (“CISG”) ikke gjelder for avtalen, og slike parter har frivillig valgt å velge bort anvendelsen av CISG på avtalen. Kjøpers rettigheter i henhold til avtalen er kumulative og i tillegg til andre juridiske eller rettferdige rettsmidler den måtte ha mot selger. Kjøper og selger godtar uigenkallelig og underlegger seg den eksklusive jurisdiksjonen til enhver stat eller føderal domstol i Kenton County, Kentucky for å anke eller på annen måte utøve en rett eller et middel, og kjøper og selger fraskriver seg ugjenkallelig enhver innvending basert på forum non conveniens og noen innsigelse mot verneting for en slik handling eller prosedyre. 13. Compliance Matters. Selger må overholde alle kjøperpolicyer som gjelder, og varsles til selger. Selger må strengt overholde alle gjeldende lover, lover og forskrifter ("lover"), inkludert uten begrensning, alle gjeldende miljø-, helse- og sikkerhets-, handels- og import- / eksportlover. Selger samtykker i å varsle kjøperen om enhver iboende fare knyttet til varene som blir kjøpt i henhold til avtalen som vil eksponere faren under håndtering, transport, lagring, bruk, videresalg, avhending eller skroting av varene. Nevnte varsel skal sendes til kjøpers globale forsyningskjedeansvarlige og skal spesifisere produktnavnet, farenes art, forholdsregler for eiendom som må tas av kjøperen eller andre, alle gjeldende sikkerhetsdatablad og annen tilleggsinformasjon som kjøper rimelig bør ha forventer å vite for å beskytte sin interesse, eiendom og / eller personell. 14. Selger som uavhengig entreprenør. Selger skal utføre forpliktelsene i avtalen som en uavhengig entreprenør og skal under ingen omstendigheter anses å være en agent eller ansatt hos kjøperen. Avtalen skal ikke på noen måte tolkes som å skape et partnerskap eller noen annen form for fellesforetak mellom kjøper og selger. Selger er eneansvarlig for alle føderale, statlige og lokale skatter, bidrag og andre forpliktelser med hensyn til betalinger fra kjøper til selger. 15. Antikorrupsjon. Selger skal til enhver tid utføre sin virksomhet i samsvar med alle gjeldende lover, regler, forskrifter, sanksjoner og ordrer relatert til bestikkelses- eller korrupsjonsbestemmelser, inkludert, men ikke begrenset til, USA Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (“Relevant Requirements”). Selgeren skal (i) overholde alle kjøperens retningslinjer angående antikorrupsjon som kan bli varslet til den fra tid til annen, og enhver relevant bransjekode, i hvert tilfelle som kjøperen eller det relevante bransjeorganet kan oppdatere dem fra tid til annen til tiden (“Relevante retningslinjer”) og (ii) har og opprettholder gjennom hele avtalen sin egen policy og prosedyrer for å sikre overholdelse av de relevante kravene og de relevante retningslinjene og vil håndheve dem der det er hensiktsmessig (iii) umiddelbart rapportere til kjøperen enhver forespørsel eller krav om urettmessige økonomiske eller andre fordeler av noe slag mottatt av selgeren i forbindelse med gjennomføringen av denne avtalen; (iv) umiddelbart varsle kjøperen hvis en utenlandsk offentlig tjenestemann blir en offiser eller ansatt hos selgeren eller får en direkte eller indirekte interesse i selgeren (og selgeren garanterer at den ikke har utenlandske offentlige tjenestemenn som offiserer, ansatte eller direkte eller indirekte eiere på datoen for denne avtalen); (v) innen seks måneder etter datoen for denne avtalen, og årlig deretter, bekrefte kjøperen skriftlig, signert av en offiser fra selgeren, i samsvar med denne paragraf 15 av selgeren og alle andre personer som selgeren er ansvarlig for i henhold til til denne seksjonen 15. Selger skal fremlegge bevis for samsvar som leverandøren med rimelighet kan be om. Selgeren skal sikre at enhver person tilknyttet selgeren som utfører tjenester eller leverer varer i forbindelse med denne avtalen bare gjør det på grunnlag av en skriftlig kontrakt som pålegger og sikrer fra slike personer vilkår som tilsvarer de som pålegges selgeren i denne seksjonen 15 (“Relevante vilkår”). Selgeren skal under alle omstendigheter være ansvarlig for at disse personene overholder de relevante vilkårene, og skal under alle omstendigheter være direkte ansvarlige overfor kjøperen for eventuelle brudd av slike personer på noen av de relevante vilkårene uansett hva som måtte oppstå. Brudd på denne seksjonen 15 skal anses som en uopprettelig, vesentlig brudd på denne avtalen fra selgeren. 16. Samarbeid. Selgeren skal fremlegge all bevis som kjøperen med rimelighet kan be om for å verifisere fakturaer som er levert av selger eller eventuelle rabattuttalelser eller andre kostnadsreduksjoner oppnådd av selgeren (inkludert datoene da kostnadsreduksjoner ble oppnådd). I tillegg skal leverandøren, på forespørsel, tillate kjøperen å inspisere og ta kopier av (eller utdrag fra) alle relevante poster og materialer fra selgeren som gjelder levering av varene som det med rimelighet kan være nødvendig for å verifisere slike forhold. . 17. Generell. Ugyldigheten til noen bestemmelse i Avtalen vil ikke påvirke gyldigheten av noen annen bestemmelse. Denne avtalen, sammen med enhver tidligere konfidensialitetsavtale som er inngått mellom partene, utgjør hele avtalen og forståelsen av partene knyttet til gjenstanden for denne. Denne avtalen erstatter alle tidligere skriftlige og muntlige avtaler og all annen kommunikasjon mellom partene. Hver av partene er enige om at de ikke har noen rettsmidler med hensyn til noen representasjon eller garanti (uansett om det er gjort uskyldig eller uaktsomt) som ikke er beskrevet i denne avtalen. Kjøpers unnlatelse av å insistere på å oppfylle noen vilkår eller betingelser eller å utøve noen rettigheter eller privilegier skal ikke frafalle slike vilkår, betingelser, rettigheter eller privilegier med mindre slik fravikelse er beskrevet skriftlig og signert av begge parter. Avtalen kan bare endres eller modifiseres av et skriftlig instrument separat signert av kjøper eller selger. Selger skal ikke underleverandere, besette eller overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen, helt eller delvis, uten kjøpers skriftlige forhåndsgodkjenning. Bestemmelsene i seksjonene 5-9, 11, 12 og 17 overlever opphør av avtalen. Ingenting i avtalen gir noen andre enn selger og kjøper noen rett eller et middel i henhold til eller på grunn av denne avtalen. Selgeren skal på forespørsel og kostnad fra kjøperen gjøre eller anskaffe utførelsen av alle slike ytterligere handlinger, og utføre eller anskaffe gyldig gjennomføring av alt slikt dokument, som fra tid til annen kan være nødvendig etter kjøpers rimelige mening til gi full effekt til denne avtalen. Alle kunngjøringer, forespørsler, samtykke og annen kommunikasjon som kreves eller tillates levert under, må gjøres skriftlig og leveres pr. Faks eller for hånd, via leveringstjeneste over natten eller med anbefalt eller sertifisert post, forhåndsbetalt porto, til adressen eller faksnummeret til den andre parten i innkjøpsordren (eller et annet adresse- eller faksnummer som kan bli varslet skriftlig av den parten for disse formål).

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG Disse vilkårene for salg, sammen med et vedlagt vilkår ("vilkår") (samlet, "avtalen") regulerer i alle henseender alt salg og potensielt salg av produkter ("produkter") og tjenester (“Tjenestene”) fra den juridiske enheten TV One Limited som er oppkalt på terminsarket, eller hvis ikke det heter, som faktisk selger produktene eller tjenestene (“selger”) til kjøperen som er oppkalt på terminkortet, eller hvis ikke det er nevnt, som faktisk kjøper produktene eller tjenestene ("kjøper") med unntak av alle andre vilkår og betingelser (inkludert vilkår og betingelser som kjøperen har til hensikt å bruke under en innkjøpsordre, bekreftelse på bestilling, spesifikasjon eller annet dokument). Kjøper erkjenner at selger gjennom sine tilknyttede selskaper (dvs. foreldre, datterselskaper og andre tilknyttede selskaper) tilbyr utvidet produksjonskapasitet, og selger kan etter eget skjønn produsere, levere eller levere fra hvilket som helst sted eller kilde, inkludert et av dets tilknyttede selskaper, produkter eller Tjenester og slik produksjon, levering eller levering fra slike tilknyttede selskaper skal også være underlagt disse vilkårene. 1. Priser og avgifter. Prisene er de som gjelder når selger godtar en innkjøpsordre, eller et terminsark er signert eller akseptert. Der det ikke er oppgitt noen pris, vil noen tjenester bli levert på tids- og materialbasis. Selger kan godta eller avvise bestillinger etter eget skjønn. Ingen ordre vil bli akseptert (og følgelig skal ikke selgeren være underlagt noen forpliktelser eller erstatningsansvar i henhold til noen avtale) før selgeren utsteder en skriftlig bekreftelse til kjøperen, vilkåret er signert eller akseptert av begge parter, eller selgeren leverer produkter eller tjenester til kjøperen (avhengig av hva som skjer tidligere). Med mindre annet er skriftlig angitt, utgjør hver bestilling en egen avtale når den er akseptert. Med mindre annet er oppgitt i terminlisten, er alle priser uttrykt eksklusiv merverdiavgift (eller annen merverdiavgift) og alle kostnader eller avgifter i forbindelse med lasting, lossing, transport og forsikring. Alle priser, modeller og materialspesifikasjoner kan endres eller trekkes tilbake av selger når som helst før en bestilling blir akseptert eller i samsvar med avsnitt 3. Prisene kan bare varieres etter dette tidspunktet (og før levering eller ytelse) etter skriftlig varsel til kjøperen på grunn av en økning i kostnadene for råvarer eller arbeidskraft eller på grunn av svingninger i valutakurser, og kjøperen skal være rett til å kansellere bestillingen uten å pådra seg ansvar, forutsatt at en slik kansellering mottas av selgeren skriftlig minst tjueåtte dager før den varslede leverings- eller ytelsesdatoen (eller, hvis tidligere) innen fjorten dager etter selgers varsel. 2. Innbetaling. Betalingsbetingelser er 30 dager fra fakturadato, med mindre annet er angitt på terminlisten. Kjøper må betale alle beløp ved bankoverføring til kontoen som er angitt av selger, uten fradrag ved motregning, motkrav, rabatt, nedsettelse eller på annen måte. Alle priser er oppgitt, og må betales, i pund sterling, eller som på annen måte er spesifisert i terminlisten. Hvis Kjøper ikke betaler eller betaler noen faktura i henhold til dens vilkår, eller på slike kredittvilkår som uttrykkelig er avtalt skriftlig av Selger, er i tillegg til alle andre rettigheter og tiltak tilgjengelig for Selger: (a) Kjøper er ansvarlig for alle kommersielt rimelige kostnader, utgifter eller provisjoner som Selger pådrar seg for å stoppe levering, transport og lagring av Produkter, og i forbindelse med retur eller videresalg av Produkter; (b) Selger har rett til å si opp avtalen eller suspendere videre ytelse i henhold til avtalen og andre avtaler med kjøper; (c) Kjøper skal være ansvarlig overfor Selger for alle rimelige kostnader for å få tilbake de skyldte pengene, inkludert rimelige advokatsalær; og (d) Selgeren er ikke forpliktet til å foreta fremtidige leveranser. Selger kan, etter eget valg, belaste kjøperrenter (beregnes på daglig basis) på forfalt betaling fra datoen da slik betaling skyldtes datoen for faktisk betaling. 3. Endringer. Selger kan revidere priser, leveringsdatoer og garantier ved aksept av forespørsler fra kjøper om modifikasjoner av produkter eller tjenester. Hvis kjøper avviser foreslåtte endringer i bestillingsprodukter som anses som nødvendige av selger for å samsvare med gjeldende spesifikasjon, er selger fritatt fra sin forpliktelse til å overholde slik spesifikasjon i den grad konformitet kan bli påvirket av slik innvending i rimelig oppfatning av Selger. 4. Forsendelse og levering. Levering av produkter og risiko for tap overføres til kjøper EXW per INCOTERMS 2010 (selgers lokaler) med mindre annet er oppgitt i vilkårene. Kjøperen skal på leveringsstedet sørge for tilstrekkelig og passende utstyr og manuell arbeidskraft for lasting av produktene. Kjøper er ansvarlig for alle anklager for demurrage eller internering. Eventuelle krav om mangel eller skader må varsles til selgeren innen tre dager etter levering, og eventuelle mangler eller skader som oppstår under transitt må også sendes direkte til transportøren og vil være underlagt de relevante transportvilkårene. Alle leveringsdatoer er omtrentlige og er ikke garantert, og leveringstidspunktet er ikke viktig. Selger forbeholder seg retten til å foreta delvis forsendelser eller levere i rater og å fakturere kjøperen for hver utsendte del. Selger er ikke bundet til anbudsleveranse av produkter som kjøper har gitt ufullstendige eller unøyaktige leveringsinstruksjoner for. Hvis kjøperen ikke aksepterer eller tar imot levering av produktene innen fem virkedager etter at selgeren varslet kjøperen om at produktene er klare, eller hvis forsendelse av produkter utsettes eller utsettes av kjøper av en eller annen grunn, inkludert en force majeure-hendelse (definert i seksjon 9), kan selger flytte produkter til lagring for og med risiko for kjøper, og produktene blir ansett som levert. Produktene kan ikke returneres med mindre skriftlig samtykke fra selger, som kan omfatte tilleggsvilkår. Selgeren er ikke ansvarlig for manglende levering av produkter (selv om det skyldes selgers uaktsomhet) med mindre skriftlig varsel fra kjøperen til selgeren innen ti dager fra datoen da produktene i den ordinære hendelsen har blitt mottatt. Et signert godkjenningsdokument for kjøpers transport skal være bevis på riktig levering. Ethvert ansvar for manglende levering skal være begrenset til, etter selgers skjønn: (i) å erstatte produktene innen rimelig tid (ii) utstede en kreditnota til den forholdsmessige kjøpesummen mot faktura som er samlet for slike produkter; eller (iii) refusjon av kjøpesummen. 5. Undersøkelse. Med mindre annet er avtalt i terminlisten, skal kjøper inspisere produkter etter mottakelse på destinasjonen. Kjøpers unnlatelse av å inspisere produkter og gi skriftlig beskjed til selger om påståtte mangler eller avvik innen ti dager etter mottakelse på bestemmelsesstedet, skal utgjøre kjøpers ugjenkallelige aksept av leverte produkter, bortsett fra at i tilfelle skjulte mangler som ikke fremgår av en rimelig inspeksjon, Kjøper skal ha ti dager fra å være rimelig klar over en slik latent feil. 6. Begrenset garanti. 6.1 Selgeren garanterer overfor kjøperen at følgende produkter skal selges med full reparasjons- eller erstatningsgaranti, bare i de perioder som er spesifisert nedenfor fra kjøpsdatoen (spesifisert på terminsarket): PRODUKTKATEGORIER GARANTIPERIODE (år, fra dato av kjøp) (A) TvONE ™ -produkter basert på tvONE ™ s CORIO ™ -teknologi, inkludert produkter med modellnummerprefikser CM2, C2, 1T-C2, C3, CX, A2 eller S2 (5 år) (B) ONErack ™ -merkevarer (1 år) (C) Alle andre TvONE ™ -produkter inkludert alle andre produkter med modellnummerprefiks 1T (annet enn de som er oppført under kategoriene AB) (1 år) (D) Magenta ™ -merkevarer (5 år) 6.2 Hvor kjøperen ønsker å utøve sine rettigheter under den aktuelle garantien, må kjøperen skaffe seg et autorisasjonsnummer for retur fra selgeren og returnere produktet til et sted som er angitt av selgeren (levering forhåndsbetalt). Etter at reparasjonen er fullført, vil produktet returneres (til selgerens kostnad). 6.3 Produktene selges "som de er". Selgeren gir ingen garantier eller erklæringer om at produktene vil tilfredsstille noe bestemt formål med selgeren. 6.4 Ovennevnte begrensede garantier angir de fulle garantiene for produktene, med unntak av andre garantier (uttrykt eller underforstått), og er strengt begrenset til gjeldende angitt antall år fra kjøpsdatoen. 7. Begrensning av rette og ansvar. KJØPERENS OPPMERKSOMHET ER BESTEMMT TIL BESTEMMELSENE I DENNE BETINGELSEN 7. (a) Selgers totale ansvar under eller i forbindelse med denne avtalen, enten det er i kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet eller brudd på lovbestemt plikt), uriktig fremstilling eller annet (hver en "handling"), skal ikke overstige 100% av prisen betalt av kjøper i henhold til avtalen for produktet eller tjenestene som gir opphav til handlingen. (b) Selger skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for: (i) spesielle, tilfeldige, indirekte, straffende eller følgeskader av en eller annen grunn; (ii) tap av fortjeneste (iii) tap av virksomhet (iv) tap av inntekt (v) tømming av goodwill (vi) tap av omdømme eller data; eller (vii) kostnader påført for kapital, drivstoff, kraft eller miljøopprydding (enten tapet eller skaden angitt i (ii) - (vii) anses å være direkte eller indirekte). (c) Ingenting i denne avtalen ekskluderer eller begrenser selgerens ansvar for (i) død eller personskade forårsaket av selgers uaktsomhet (ii) svindel eller falske fremstillinger; eller (iii) brudd på vilkårene som er underforstått av seksjon 2 i Supply of Goods and Services Act 1982 (tittel og stille besittelse) eller § 12 i Sale of Goods Act 1979 (tittel og stille besittelse) eller (iv) annen type av tap som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til gjeldende lov. Enhver handling må påbegynnes ett år etter forsendelsesdatoen eller produktene eller fullføring av tjenestene (unntatt handlinger som oppstår på grunn av latente mangler, som må påbegynnes innen ett år etter at den latente feilen blir rimelig tydelig ved inspeksjon). Selger påtar seg ingen forpliktelser eller ansvar for teknisk eller ikke gitt teknisk rådgivning eller oppnådde resultater. Kjøperen erkjenner og godtar at begrensningene og unntakene angitt i denne avtalen er rimelige med tanke på omstendighetene, og at selgeren har satt sine priser og inngått avtalen i avhengighet av slike vilkår. 8. Unnskyldning for ytelse. Ingen av partene skal betraktes som misligholdte for å oppfylle noen forpliktelser i henhold til avtalen (bortsett fra en forpliktelse til å foreta noen forfalt betaling i henhold til avtalen) i den grad fullførelsen av en slik forpliktelse forhindres eller forsinkes av Guds handlinger; krig (erklært eller svart); terrorisme eller annen kriminell oppførsel; Brann; oversvømmelse; vær; sabotasje; streiker, eller arbeidskraft eller sivile forstyrrelser; statlige forespørsler, begrensninger, lover, forskrifter, ordrer, unnlatelser eller handlinger; utilgjengelighet eller forsinkelser i verktøy eller transport; mislighold av leverandører eller annen manglende evne til å skaffe nødvendig materiale; embargoer eller andre begivenheter eller årsaker utenfor den partens rimelige kontroll, (hver en "Force Majeure-begivenhet"). I tilfelle en Force Majeure-begivenhet vil leveringsdatoen forlenges med en periode som tilsvarer forsinkelsen pluss rimelig tid til å trene og gjenoppta produksjonen, og prisen vil bli justert rettferdig for å kompensere selger for slik forsinkelse og relaterte kostnader og utgifter. 9. Lover og forskrifter. Overholdelse av gjeldende lover (inkludert Health and Safety at Work etc Act 1974), forskrifter og praksisregler knyttet til installasjon, drift eller bruk av produkter eller tjenester er kjøperens eget ansvar. Denne avtalen, dens tolkning og eventuelle tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med den (inkludert tvister utenfor kontrakten) skal styres av lovene i England og Wales, og begge parter godtar herved å underkaste seg den eksklusive jurisdiksjonen til Court of England og Wales. Anvendelsen av De forente nasjoners konvensjon om kontrakter om internasjonalt salg av varer skal ikke gjelde. 10. Tegninger og immateriell eiendom. Eventuelle design, produksjonstegninger eller annen informasjon eller beskrivende materiell utstedt av selgeren eller som vises på nettstedet eller brosjyrene, utstedes eller publiseres med det ene formål å gi en omtrentlig ide om produktene som er beskrevet der. De vil ikke utgjøre en del av avtalen. Alt slikt materiale som blir gjort tilgjengelig for kjøperen (og alle immaterielle rettigheter deri) forblir selgerens eksklusive eiendom. Kjøper skal ikke, uten selgers skriftlige forutgående samtykke, kopiere slik informasjon eller utlevere slik informasjon til en tredjepart. Alle immaterielle rettigheter i eller som oppstår fra eller i forbindelse med tjenestene skal eies av selgeren. Kjøper skal skadesløsholde og holde skadesløsgjørelse for alle direkte eller indirekte forpliktelser, krav, kostnader, skader og utgifter (inkludert saksomkostninger) (“Kostnader”) pådratt eller opprettholdt av Selger, i den grad slike Kostnader oppstår som et resultat av produkter som blir laget i henhold til ethvert design eller spesifikasjon levert av kjøperen. 11. Kansellering. Kjøper kan kun kansellere bestillinger med rimelig skriftlig forhåndsvarsel og ved betaling til selger av avbestillingsgebyrer som inkluderer: (a) alle kostnader og utgifter som påløper selger, og (b) et fast beløp på 10% av den totale prisen på produkter for å kompensere for forstyrrelser i planlegging, planlagt produksjon og andre indirekte og administrative kostnader. Selger skal ha rett til å si opp eller suspendere enhver avtale etter skriftlig varsel til kjøperen hvis (i) kjøperen begår et vesentlig brudd på noen av vilkårene i denne avtalen og ikke klarer å avhjelpe det samme (hvis det er mulig) innen 30 dager etter blir varslet om bruddet; eller (ii) kjøper lider av en insolvenshendelse, inkludert: suspendering, eller trussel med å stanse, betaling av gjeld eller anses å være ute av stand til å betale gjeld i henhold til § 123 i insolvensloven fra 1986 eller søknad er fremmet for retten , eller det blir gjort en bestilling om utnevnelse av en administrator, eller hvis det gis en melding om intensjon om å utnevne en administrator, eller hvis en administrator er utnevnt, over kjøperen (som et selskap); det inngis en begjæring, en melding gis, en beslutning blir vedtatt, eller det blir gjort en bestilling for eller i forbindelse med avviklingen av kjøperen (som et selskap). Ved oppsigelse eller i løpet av en periode med suspensjon, er ikke selger forpliktet til å levere (og har rett til å gjenopprette fra kjøperens lokaler) noen produkter eller tjenester bestilt av kjøperen med mindre det allerede er betalt fullstendig, og alle betalinger som skal betales til Selger under avtalen forfaller til betaling umiddelbart. 12. Kjøpers forpliktelser. Kjøperen skal (i) sørge for at vilkårene for en innkjøpsordre og produktspesifikasjon (hvis utstedt av Kjøper) er fullstendige og nøyaktige; (ii) samarbeide selgeren i alle forhold knyttet til tjenestene; og (iii) gi selger og dets ansatte eller agenter tilgang til selgerens lokaler og andre fasiliteter, og gi all informasjon og alt nødvendig materiale for å kunne tilby tjenester, og sikre at slik informasjon er nøyaktig i all vesentlig henseende . Enhver unnlatelse av å gjøre dette skal betraktes som en force majeure-hendelse for selgeren i henhold til vilkår 8. Enkelte produkter kan være underlagt eksportkontroller i henhold til gjeldende lov. Kjøper garanterer at den skal overholde alle slike lover og ikke eksportere, reeksportere eller overføre, direkte eller indirekte, noe slikt produkt unntatt i samsvar med slike lover, og det skal skaffe seg nødvendig lisens, tillatelse eller myndighet som kan være nødvendig i forbindelse med med levering av produkter eller tjenester som skal bæres under avtalen. 13. Oppbevaring av tittel. Eier til programvare som følger med Produkter forblir hos selger eller dens leverandør og er lisensiert, ikke solgt, til kjøperen. Tittel på produkter skal ikke overføres til kjøper før selgeren har mottatt alle beløp på grunn av produktene og alle andre beløp som forfaller eller som forfaller selgeren fra kjøper på noen regnskap. Inntil så lenge må kjøperen (i) holde produktene på tillitsmessig grunnlag som selgerens redningsminne; (ii) hvis det er fysisk mulig (men ikke for å forhindre eller begrense kjøperens bruk av produktene) holde produktene separat lagret og identifisert som selgers eiendom; (iii) ikke ødelegge, ødelegge eller tilsløre noe identifiserende merke på eller relatert til produktene; (iv) opprettholde produktene i tilfredsstillende stand og holde dem forsikret på selgers vegne for full pris mot risiko til rimelig tilfredshet for selgeren; og (ii) holde inntektene fra salg av en slik forsikring i tillit til selgeren og ikke blande dem med andre penger eller betale inntektene til en overtrukket bankkonto. Kjøpers rett til besittelse opphører umiddelbart i tilfelle en avtale blir kansellert av kjøperen i henhold til en insolvenshendelse som beskrevet i § 11. Kjøper gir og skal anskaffe en ugjenkallelig rett til Selger eller dens agenter til å gå inn i et sted der Produktene oppbevares eller kan lagres for å inspisere dem, eller der Kjøperens rett til besittelse er opphørt, for å gjenopprette dem. 14. General Lien. Selger skal ha en generell panterett over alle varer fra kjøperen i sin besittelse for noen som helst skyld fra kjøper til selger. Hvis noen panterett ikke er oppfylt innen 14 dager etter at slike beløp forfaller, kan selgeren etter eget skjønn selge varene som agenter for kjøperen og søke om inntekt til forfalte beløp og utgiftene til salget, og skal etter regnskapsføring til Kjøper for gjenværende restbeløp (hvis noen) blir fritatt for alt ansvar overfor varene. Konfidensialitet. Konfidensialitetsavtalen som er inngått mellom partene [og referert til i begrepsarket] ("Konfidensialitetsavtalen"), vil regulere utveksling av "Konfidensiell informasjon" (slik begrepet er definert i Konfidensialitetsavtalen) for å bære ut fra hensikten med denne avtalen og skal betraktes som en del av denne avtalen som angitt her. 15. Data beskyttelse. I denne paragrafen 12 refererer “Act” til UK Data Protection Act 1998 (som endret og erstattet av UK Data Protection Act 2018) og “GDPR” refererer til EUs generelle databeskyttelsesforordning (2016/679). Lov om databeskyttelse refererer samlet til loven, GDPR og alle britiske implementeringslover, forskrifter og sekundærlovgivning under GDPR (fra tid til annen). Begreper som brukes i denne paragrafen 16 om personvern / beskyttelse (men ikke på annen måte definert) som personopplysninger, databehandler og registrert, skal ha den eller de betydninger som er gitt dem i loven eller GDPR (som det er aktuelt). Kjøperen erkjenner uttrykkelig at selgeren vil behandle begrensede mengder personopplysninger utelukkende i den grad det er nødvendig for å selge produktene til kjøperen, og levere tjenester under enhver gjeldende garanti. Kategoriene av personopplysninger som kreves behandlet, skal være begrenset til de kategoriene som er angitt i selgerens personvernregler (tilgjengelig på nettstedet) og som de er inneholdt i de relevante innkjøpsordrene (eller tilhørende korrespondanse) utstedt under denne avtalen. utelukkende i forbindelse med salg av produktene og deretter bare beholdt i den grad det er rimelig nødvendig for interne journalføringsformål eller under noen produktgaranti. Selgeren skal ikke oppbevare personopplysninger på ubestemt tid og vil overholde GDPR i forhold til sikker ødeleggelse av personopplysninger til riktig tid. Selgeren garanterer overfor kjøperen at den har på plass passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte mot uautorisert eller ulovlig behandling av, eller utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade på, personopplysninger (hensiktsmessig for skaden som kan oppstå, gitt naturen og følsomheten til opplysningene som blir behandlet). Selgeren underretter formelt, og kjøperen uttrykkelig erkjenner, at personopplysningene prosessene under eller i forbindelse med denne avtalen vil bli lagret i selgerens programvare for ressursplanlegging, hostet av NetSuite ™ (i forbindelse med Oracle på vilkårene i Oracles personvernpolicy tilgjengelig på https://www.oracle.com/legal/ privacy / index.html) fra servere i USA. Ytterligere detaljer er tilgjengelig i selgerens personvernregler. Selger skal begrense avsløring av og tilgang til, personopplysninger til det personellet som trenger å vite (for formålene med denne avtalen og oppfyllelse av produktordrer og garantier) og som er klar over av sine forpliktelser til å beskytte personopplysninger i henhold til GDPR. Selgeren skal i tillegg: (i) varsle kjøperen så snart det er praktisk mulig å bli klar over et brudd på personopplysningene, inkludert, uten begrensning, hvis noen personlige data går tapt, ødelegges eller blir skadet, ødelagt eller ubrukelig, og når det blir bedt om eller kreves for å hjelpe, for å varsle den registrerte om et slikt brudd; (ii) kjøperens skriftlige instruksjon, overføre, slette eller returnere personopplysninger (inkludert kopier) til kjøperen , med mindre det kreves av gjeldende lov for å lagre personopplysningene. 16. Generelle bestemmelser. Avtalen, sammen med enhver tidligere konfidensialitetsavtale som er inngått mellom partene, utgjør hele avtalen mellom partene med hensyn til dens gjenstand og erstatter enhver tidligere avtale eller annen kommunikasjon mellom partene om dette emnet. Hver av partene erkjenner at ved inngåelse av avtalen har den ikke stilt seg til, og skal ikke ha noen rett eller bøte i forhold til, noen representasjon eller garanti (enten uaktsom eller uskyldig) som ikke er beskrevet i denne avtalen. Hver av partene er enig i at det eneste ansvaret for slike fremstillinger og garantier (uansett om det er gjort uskyldig eller uaktsomt) skal være for kontraktsbrudd. Ingenting i denne seksjonen 16 begrenser eller utelukker noe ansvar for svindel. Ingen endringer i denne avtalen er bindende med mindre de er gjort skriftlig og signert av begge parter. Ingen fraskrivelse fra noen av partene med hensyn til brudd eller mislighold eller noen rett eller et middel og ingen fremgangsmåte, skal anses å utgjøre en vedvarende fraskrivelse av andre brudd eller mislighold eller andre rettigheter eller rettsmidler, med mindre slik fraskrivelse er uttrykt skriftlig signert av begge parter. Ingenting i avtalen gir noen andre enn selger og kjøper noen rett eller et middel i henhold til eller på grunn av denne avtalen i henhold til Contracts (Right of Third Parties) Act 1999 eller på annen måte. Alle typografiske eller skrivefeil gjort av selger i et tilbud, bekreftelse eller publikasjon kan korrigeres. Kjøper skal på forespørsel og bekostning av selgeren gjøre eller anskaffe utførelsen av alle slike ytterligere handlinger, og utføre eller anskaffe gyldig gjennomføring av alt slikt dokument, som fra tid til annen kan være nødvendig etter selgers rimelige mening til gi full effekt til denne avtalen. Selgeren har rett til å underleverandere alle sine forpliktelser i henhold til denne avtalen, men skal være ansvarlig for handling eller unnlatelse av enhver underleverandør som brukes av den. Selgeren skal, uten varsel til kjøperen, ha rett til å tilordne eller belage eller gi sikkerhet over denne avtalen eller noen av dens rettigheter under. Kjøperen skal ikke tildele sin interesse i denne avtalen uten forutgående skriftlig samtykke fra selgeren. Ugyldigheten eller ikke kan håndheves av en klausul eller en del av en klausul i denne avtalen skal ikke påvirke gyldigheten eller håndhevbarheten av de resterende klausulene eller deler av den klausulen. Enhver klausul eller del av en klausul som anses av en domstol med kompetent jurisdiksjon som ugyldig eller ikke kan håndheves, skal anses å være slettet fra denne avtalen, og uten å berøre det foregående, ved slik sletting, skal partene avtale skriftlig slike endringer i denne Avtale som kan være nødvendig for fortsatt gyldighet og håndhevbarhet av de resterende klausulene. Alle kunngjøringer, forespørsler, samtykke og annen kommunikasjon som kreves eller tillates levert under, må gjøres skriftlig og leveres pr. Faks eller for hånd, via leveringstjeneste over natten eller med anbefalt eller sertifisert post, forhåndsbetalt porto, til adressen eller faksnummeret til den andre parten i terminlisten (eller et annet adresse- eller faksnummer som kan bli varslet skriftlig av den parten for disse formålene).