fbpx
English English

Media Releases

  Van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021 zal tvONE Inc. een donatie van $ 8 doen aan Susan G Komen® voor elke verkochte Pathfinder-eenheid. De missie van Susan G. Komen® is om levens te redden door te voorzien in de meest kritieke behoeften in onze gemeenschappen en door te investeren in baanbrekend onderzoek om borstkanker te voorkomen en te genezen. Neem voor meer informatie contact op met Susan G. Komen® op 5005 LBJ Freeway, Suite 250, Dallas, Texas 75244 of ga naar www.komen.org. Klik hier om een ​​foto voor de pers te downloaden.         

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AANKOOP DOOR TV ONE BROADCAST SALES CORPORATION 1. Toepasbaarheid. De inkooporder ("Inkooporder") vormt samen met deze algemene voorwaarden, die via een hyperlink van de Inkooporder zijn voorzien of anderszins aan de Verkoper verstrekt, gezamenlijk een aanbod van de Koper voor de aankoop van de goederen ("Goederen") of diensten ( "Diensten" en samen met de Goederen, de "Bestelde Artikelen") gespecificeerd door de Verkoper in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en de Aankooporder. Na aanvaarding van dit aanbod door de Verkoper, vormen deze algemene voorwaarden en de Aankooporder een bindende overeenkomst (de "Overeenkomst") tussen de Koper en de Verkoper, en zijn ze als zodanig van toepassing op alle aankopen van de Bestelde Goederen door de Koper bij de Verkoper. Bestelde artikelen kunnen op de voorkant van de inkooporder worden beschreven. Dit aanbod wordt geacht door de verkoper te zijn aanvaard zodra de eerste van het volgende zich voordoet: (a) de verkoper die een brief doet, ondertekent of aan de koper levert, voor of ander schriftelijk of instrument dat de aanvaarding bevestigt, (b) elke prestatie door de verkoper onder de aanbod, of (c) het verstrijken van drie (3) dagen nadat de Verkoper een Inkooporder heeft ontvangen zonder schriftelijke kennisgeving aan de Koper dat de Verkoper een dergelijke Inkooporder niet accepteert. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en enig ander document of instrument dat door de Verkoper is ingediend, prevaleert de Overeenkomst. De overeenkomst, samen met alle documenten die hierin door verwijzing zijn opgenomen, vormt de enige en volledige overeenkomst van de partijen met betrekking tot de bestelde artikelen en vervangt alle eerdere of gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, onderhandelingen, verklaringen en garanties en communicatie, zowel mondeling als schriftelijk , met betrekking tot de Bestelde Goederen, tenzij er een afzonderlijk primair schriftelijk contract is aangegaan en ondertekend door beide partijen. De Koper beperkt de aanvaarding van de Overeenkomst uitdrukkelijk tot de voorwaarden die hierin en in de Aankooporder zijn vermeld. Dergelijke voorwaarden sluiten uitdrukkelijk de verkoopvoorwaarden van de Verkoper of elk ander document dat door de Verkoper is uitgegeven in verband met de Bestelde Goederen uit. Alle aanvullende, afwijkende of inconsistente voorwaarden of condities in enige vorm, erkenning, aanvaarding of bevestiging die door de Verkoper worden gebruikt in verband met de uitvoering van de Aankooporder worden hierbij door de Koper afgewezen en afgewezen, maar een dergelijk voorstel werkt niet als een afwijzing van de overeenkomst (tenzij dergelijke afwijkingen voorkomen in de beschrijving, hoeveelheid, prijs of leveringsschema van de bestelde artikelen), maar zal worden beschouwd als een wezenlijke wijziging daarvan, en de overeenkomst wordt geacht door de verkoper te zijn aanvaard zonder enige aanvullende , verschillende of inconsistente termen. 2. Verzending en levering; Alternatieve bron. (A) Alle Goederen moeten (i) op ​​de juiste manier door de Verkoper zijn verpakt of op een andere manier klaargemaakt voor verzending om schade te voorkomen, om de laagste transport- en verzekeringstarieven te verkrijgen en om te voldoen aan de vereisten van de vervoerder, en (ii) verzonden in overeenstemming met de instructies op de Inkooporder. Onkosten die worden gemaakt als gevolg van het niet naleven van deze voorwaarden zijn de verantwoordelijkheid van de verkoper. De naam van de verkoper, het volledige verzendadres en het nummer van de aankooporder moeten op alle facturen, connossementen, pakbonnen, dozen en correspondentie voorkomen. Bij de ingediende facturen moeten vrachtbrieven worden gevoegd, waarop de vervoerder, het aantal dozen en het gewicht en de verzenddatum moeten worden vermeld. Bij alle zendingen moeten pakbonnen worden gevoegd met een gedetailleerde opsomming van de inhoud van de zending. Eigendom en alle risico's van verlies of schade aan Goederen blijven bij de Verkoper totdat de Koper de conforme Goederen op de vereiste bestemming heeft ontvangen. Verzendvoorwaarden zijn FOB de afleverlocatie van de Koper, tenzij anders vermeld op de Inkooporder. Tijd is van essentieel belang. Leveringen mogen alleen worden gedaan in de hoeveelheden en op de tijden die zijn gespecificeerd in de Inkooporder. Totdat de levering plaatsvindt, moet de verkoper de goederen afzonderlijk opslaan en identificeren als eigendom van de koper. Het eigendomsrecht van de Verkoper eindigt onmiddellijk in het geval een Overeenkomst door de Koper wordt beëindigd ingevolge een geval van insolventie zoals uiteengezet in Artikel 7. De Verkoper verleent en verkrijgt een onherroepelijk recht aan de Koper of zijn agenten om elk pand te betreden waar de Goederen worden bewaard of kunnen worden opgeslagen om ze te inspecteren, of waar het recht op bezit van de Verkoper is beëindigd, om ze terug te krijgen. (b) Als de levering naar verwachting niet op tijd zal plaatsvinden, moet de verkoper de koper onmiddellijk op de hoogte stellen en op zijn kosten redelijke maatregelen nemen om de levering te bespoedigen. De verkoper zal een bestelling niet meer dan vijf werkdagen voor een afgesproken leverdatum leveren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de koper. De koper kan elke bestelling annuleren als de levering niet op tijd plaatsvindt of als wordt meegedeeld dat een levering naar verwachting te laat zal zijn. (c) De Koper kan elke levering weigeren of de gehele of een deel van een Inkooporder annuleren als de Verkoper niet levert in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst, inclusief, maar niet beperkt tot, het niet voldoen aan de specificaties van Goederen (“ Specificaties ”) en prestatiecriteria gepubliceerd door de Verkoper voor Goederen. De aanvaarding door de koper van een niet-conforme levering betekent niet dat hij afstand doet van zijn recht om toekomstige leveringen te weigeren. Als de Verkoper (i) geen Goederen levert, (ii) geen Goederen levert die voldoen aan de Specificaties, of (iii) niet voldoet aan de leveringsschema's en leveringsvereisten van de Koper, en de Verkoper geen vervangende substituut van vergelijkbare kwaliteit biedt (waarvoor de Verkoper moet eventuele kosten- en prijsverschillen), dan mag de Koper, naar eigen goeddunken, Goederen van een andere leverancier kopen als alternatieve bron, aangezien de Verkoper dit naar eigen goeddunken nodig acht. In dat geval zal de Verkoper de Koper vergoeden voor alle extra kosten en uitgaven die de Koper heeft gemaakt bij het kopen van Goederen van een dergelijke andere leverancier als alternatieve bron. Na identificatie en melding van defecte Goederen of niet-conforme zendingen, ontvangt de Koper een volledige creditering voor schroot of retourzending, welke creditering de volledige kosten omvat die aan de Verkoper zijn betaald, samen met de kosten voor verzending, verwerking en gerelateerde kosten, indien van toepassing. Binnen 5 werkdagen na kennisgeving van de defecte Goederen zal de Verkoper aan de Koper een schriftelijke verklaring voorleggen van de hoofdoorzaak en corrigerende maatregelen die zijn genomen om herhaling te voorkomen. Deze sectie 2 is eveneens van toepassing op alle gerepareerde of vervangende goederen. (d) De Koper mag, zonder aansprakelijkheid, ten minste 14 dagen voorafgaand aan de geplande leverdatum de levering van een of elk Besteld Artikel uitstellen door de Verkoper mondeling in kennis te stellen van een noodzakelijke herschikking (welke mondelinge kennisgeving binnen 10 dagen schriftelijk moet worden bevestigd). van de mondelinge kennisgeving) 3. Prijzen; Betaling. De prijzen voor alle bestelde artikelen zijn zoals vermeld in de inkooporder en zijn inclusief alle toepasselijke belastingen; met dien verstande echter dat in geen geval de prijs die door de verkoper in rekening wordt gebracht op grond van de overeenkomst minder gunstig zal zijn dan de laagste prijs die de verkoper in rekening brengt aan andere klanten die vergelijkbare of kleinere hoeveelheden van de bestelde artikelen kopen. De betalingsvoorwaarden voor alle bestelde artikelen zijn zoals vermeld in de inkooporder. De Koper heeft het recht om alle bedragen die de Verkoper op elk moment aan de Koper of een van zijn gelieerde ondernemingen verschuldigd is, te verrekenen met elk bedrag dat de Koper of dergelijke gelieerde ondernemingen te allen tijde in verband met de Overeenkomst moeten betalen. 4. Inspectie / testen. Betaling voor de bestelde artikelen houdt geen aanvaarding daarvan in. De koper heeft het recht om alle bestelde artikelen te inspecteren en alle bestelde artikelen te weigeren die naar het oordeel van de koper defect of niet-conform zijn. De Koper wordt pas geacht Goederen te hebben aanvaard nadat hij een redelijke tijd heeft gehad om ze na levering te inspecteren, of, in het geval van een verborgen gebrek in de Goederen, tot een redelijke termijn nadat het verborgen gebrek aan het licht is gekomen. verzoek, naar eigen keuze, reparatie of vervanging van afgekeurde bestelde artikelen of restitutie van de aankoopprijs. Bestelde Artikelen die worden geleverd boven de hoeveelheden die in de Inkooporder zijn gespecificeerd, kunnen op kosten van de Verkoper worden geretourneerd. De koper behoudt zich het recht voor om afgewezen materialen te gebruiken, aangezien hij dit wenselijk of noodzakelijk acht om aan zijn contractuele verplichtingen jegens klanten te voldoen, zonder afstand te doen van enig recht jegens de verkoper. Niets in de Overeenkomst ontslaat Verkoper van de verplichting tot keuring, inspectie en kwaliteitscontrole. 5. Vertrouwelijkheid en eigendomsrechten. Elke partij zal de Vertrouwelijke Informatie van de ander vertrouwelijk houden en de Vertrouwelijke Informatie van de ander niet beschikbaar stellen aan een derde partij of de Vertrouwelijke Informatie van de ander gebruiken voor enig ander doel dan uitdrukkelijk toegestaan ​​onder deze Overeenkomst. Voor deze doeleinden betekent "Vertrouwelijke informatie" informatie (hetzij in mondelinge, schriftelijke of elektronische vorm) die toebehoort aan of betrekking heeft op die partij, haar zakelijke aangelegenheden of activiteiten die niet tot het publieke domein behoort en die: (i) een van de partijen heeft gemarkeerd als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk beschermd, (ii) een van beide partijen, mondeling of schriftelijk, heeft meegedeeld dat de andere partij van vertrouwelijke aard is, of (iii) vanwege zijn karakter of aard, een redelijk persoon in een soortgelijke positie en onder gelijke omstandigheden als vertrouwelijk zou behandelen ; maar bevat geen informatie die (i) publiekelijk bekend is of wordt zonder een handeling of nalatigheid van de ontvangende partij (ii) in het rechtmatige bezit van de andere partij was voorafgaand aan de openbaarmaking (iii) rechtmatig door een derde aan de ontvangende partij is bekendgemaakt partij zonder beperking van openbaarmaking (iv) onafhankelijk wordt ontwikkeld door de ontvangende partij, welke onafhankelijke ontwikkeling kan worden aangetoond door schriftelijk bewijs; of (v) wettelijk, door elke bevoegde rechtbank of door een regelgevende of administratieve instantie of door de regels van een erkende beurs- of noteringsautoriteit moet worden bekendgemaakt. Elke partij stemt ermee in alle redelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijke informatie van de ander waartoe zij toegang heeft, niet wordt bekendgemaakt of verspreid door haar werknemers of agenten in strijd met de voorwaarden van deze overeenkomst. 6. Garanties. De verkoper verklaart en garandeert dat: (a) alle bestelde artikelen en de prestaties van de verkoper onder de overeenkomst (i) in overeenstemming zullen zijn met alle toepasselijke tekeningen, specificaties, beschrijvingen en monsters die aan of geleverd zijn door de verkoper, (ii) van voldoende kwaliteit zijn en vrij zijn van defecten in ontwerp, materiaal en vakmanschap, (iii) in overeenstemming zijn met alle op dat moment toepasselijke wetten (zowel buitenlandse als binnenlandse), inclusief maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van consumenten en de bescherming van het milieu en kinderarbeid wetten; (iv) geschikt zijn voor het doel waarvoor dergelijke Goederen gewoonlijk worden geleverd; en (v) geschikt is voor elk doel dat door de verkoper wordt voorgehouden of door de koper aan de verkoper is bekendgemaakt; (b) de bestelde artikelen geen inbreuk maken op of in strijd zijn met enig intellectueel eigendom, recht op privacy of ander eigendomsrecht of eigendomsrecht van een derde partij; (c) het heeft het recht om de Koper een licentie te verlenen en verleent hierbij een licentie voor het gebruik van software die is ingebed in of opgenomen in Bestelde Artikelen; (d) alle Services worden uitgevoerd met redelijke vaardigheid en zorg en in overeenstemming met goede praktijken in de branche; en (e) hij heeft voldaan aan en zal voldoen aan alle wetten die van toepassing zijn op zijn uitvoering onder de Overeenkomst. 7. Beëindiging. De Koper kan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen (i) met een schriftelijke kennisgeving van 15 dagen aan de Verkoper op elk gewenst moment voor het gemak (ii) onmiddellijk na schriftelijke kennisgeving als de Verkoper in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst en niet in staat is om te herstellen het verzuim binnen 10 dagen na ingebrekestelling, (iii) onmiddellijk na schriftelijke kennisgeving in het geval de verkoper een geval van insolventie lijdt, waaronder opschorting of dreiging van opschorting van de betaling van zijn schulden of wordt geacht niet in staat te zijn zijn schulden in de normale gang van zaken zoals bepaald door de Koper in zijn redelijke vaststelling of een verzoek wordt ingediend bij de rechtbank, of een bevel wordt gegeven, voor de benoeming van een bewindvoerder, of als een kennisgeving van het voornemen om een ​​bewindvoerder te benoemen wordt gegeven of als een bewindvoerder is benoemd, over de verkoper; er wordt een verzoekschrift ingediend, een kennisgeving gedaan, een besluit genomen of een bevel wordt gedaan voor of in verband met de ontbinding van de verkoper. Bij de beëindiging van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, door de Koper om welke reden dan ook, zal de Verkoper onmiddellijk (a) al het werk onder de beëindigde Overeenkomst stopzetten, (b) ervoor zorgen dat een van zijn leveranciers of onderaannemers het werk stopzet, en (c ) het onderhanden werk en de materialen die voorhanden zijn gekocht voor of waarvoor zij zich ertoe verplicht hebben onder de Overeenkomst te behouden en te beschermen in haar eigen fabrieken en in de fabrieken van haar leveranciers of onderaannemers, in afwachting van de instructies van de Koper. De Koper is de Verkoper geen gederfde winst of betaling verschuldigd voor materialen of Goederen die de Verkoper zou kunnen verbruiken of verkopen aan anderen tijdens zijn normale bedrijfsvoering. 8. Vergoeding. De Verkoper zal de Koper, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers en agenten verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren tegen alle claims, schade, aansprakelijkheid, verliezen, boetes of oordelen, inclusief kosten, juridische kosten en andere uitgaven (direct of indirect), die verband houden met naar of voortvloeiend uit (a) de schending van de Overeenkomst door de Verkoper; (b) overlijden of letsel van personen of eigendommen als gevolg van schending van de Overeenkomst door de Verkoper; (c) het niet voldoen van de Goederen of de uitvoering van de Diensten door de Verkoper aan de vereisten van de Overeenkomst, of (d) inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij op Goederen of Diensten. 9. Catastrofale gebreken. De Verkoper zal, binnen 30 dagen na het verzoek van de Koper, de Koper of de door hem aangewezen externe dienstverlener schadeloos stellen voor alle kosten en uitgaven van onderdelen, arbeid, administratieve kosten, verzendkosten, kosten van vervangende goederen en andere uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten en -kosten) gerelateerd aan of voortvloeiend uit een catastrofaal defect, goederenterugroepactie of goederenreparatie. "Catastrofaal defect" wordt geacht zich voor te doen wanneer: (a) de verklaringen en garanties uiteengezet in Artikel 6 worden geschonden met betrekking tot (i) 3% of meer van de Goederen die binnen een periode van drie maanden zijn verzonden, of (ii) 1% van de Goederen verzonden binnen de eerste zes maanden na de oorspronkelijke overeenkomst tussen Verkoper en Koper; (b) de retour- en wisselkoers van de Goederen die door de Verkoper aan de Koper zijn verkocht hoger is dan het categoriegemiddelde voor de Goederen, zoals bepaald in de gegevens van de Koper; (c) een enkele of enkele groep defecten in Goederen (elk fabricagefout dat cosmetisch of functioneel van invloed is op de Goederen) wordt door de Koper bepaald op meer dan 10% van dergelijke Goederen; (d) Goederen (inclusief alle serviceonderdelen, vervangende onderdelen, reserveonderdelen, assemblages en gereedschappen die nodig zijn voor het onderhoud van Goederen) terugroepen is noodzakelijk naar de redelijke mening van de Koper of Verkoper; of (e) de Goederen van de markt moeten worden gehaald om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, zoals bepaald door de Koper naar eigen goeddunken (inclusief maar niet beperkt tot gevallen van een vrijwillige of verplichte terugroeping van de veiligheid van consumentengoederen). 10. Verzekering. De Verkoper zal, en zal eisen dat zijn onderaannemers, van gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen passende verzekeringsniveaus verkrijgen en te allen tijde handhaven (inclusief passende productaansprakelijkheid en openbare aansprakelijkheid) om zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst en onder de toepasselijke wetgeving te dekken. Op verzoek van de Koper zal de Verkoper de Koper als aanvullende verzekerde laten toevoegen aan de commerciële algemene aansprakelijkheidsverzekering en zal hij de Koper een verzekeringscertificaat en toepasselijke aantekeningen van de verzekeringspolis verstrekken die een dergelijke verzekering bewijzen. De verkoper zal niets doen om een ​​verzekeringspolis ongeldig te maken of de rechten van de koper eronder te schaden en zal de koper op de hoogte stellen als een polis is (of zal worden) geannuleerd of de voorwaarden ervan zijn (of zullen worden) aan enige materiële wijziging. Als enig onderdeel van de overeenkomst betrekking heeft op de prestaties van de verkoper op het terrein van de koper of op een plaats waar de koper activiteiten uitvoert, of met materiaal of apparatuur die door de koper aan de verkoper is verstrekt, zal de verkoper alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen om persoonlijk letsel of eigendommen tijdens de voortgang te voorkomen. van het werk van de verkoper. 11. Beperking van de aansprakelijkheid. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van de Koper voor enig verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met of voortvloeit uit de Overeenkomst hoger zijn dan de prijs die kan worden toegekend aan de Goederen of Diensten of een eenheid daarvan die aanleiding geeft tot de claim, behalve dat de Verkoper de Koperrente over elke betaling die later dan 60 dagen na de vervaldatum is ontvangen in overeenstemming met paragraaf 3 tegen een tarief van 2% per jaar. 12. Toepasselijk recht / jurisdictie. De overeenkomst, de interpretatie ervan en alle geschillen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden (inclusief niet-contractuele geschillen) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Kentucky (inclusief maar niet beperkt tot de Uniform Commercial Code zoals van kracht in de staat Kentucky), zonder rekening te houden met de beginselen van conflictenrecht in Kentucky. Koper en Verkoper erkennen en komen uitdrukkelijk overeen dat het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken ("CISG") niet van toepassing is op de Overeenkomst en dat dergelijke partijen er vrijwillig voor hebben gekozen om de toepassing van CISG op de Overeenkomst uit te sluiten. De rechten van de koper onder de overeenkomst zijn cumulatief en vormen een aanvulling op alle andere juridische of billijke rechtsmiddelen die hij tegen de verkoper kan hebben. Koper en Verkoper komen onherroepelijk overeen en onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van een staats- of federale rechtbank in Kenton County, Kentucky om een ​​rechtszaak aan te spannen of anderszins een recht of rechtsmiddel uit te oefenen, en Koper en Verkoper zien onherroepelijk af van elk bezwaar op basis van forum non conveniens en eventuele bezwaar tegen de locatie van een dergelijke actie of procedure. 13. Naleving is belangrijk. De verkoper moet alle beleidsregels van de koper naleven die van toepassing zijn op en meegedeeld zijn aan de verkoper. De Verkoper moet alle toepasselijke statuten, wetten en voorschriften ("Wetten") strikt naleven, inclusief maar niet beperkt tot alle toepasselijke wetten op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid, handel en import / export. De Verkoper stemt ermee in om de Koper op de hoogte te stellen van elk inherent gevaar met betrekking tot de Goederen die onder de Overeenkomst worden gekocht en die het gevaar zouden blootstellen tijdens de behandeling, het transport, de opslag, het gebruik, de wederverkoop, de verwijdering of de sloop van de Goederen. Genoemde kennisgeving zal naar de Global Supply Chain Manager van de koper worden gestuurd en zal de productnaam, de aard van het gevaar, de eigendomsvoorzorgsmaatregelen die door de koper of anderen moeten worden genomen, alle toepasselijke veiligheidsinformatiebladen en alle andere aanvullende informatie die de koper redelijkerwijs dient te nemen, specificeren. verwacht te weten om zijn belangen, eigendommen en / of personeel te beschermen. 14. Verkoper als onafhankelijke contractant. De verkoper zal de verplichtingen van de overeenkomst uitvoeren als een onafhankelijke contractant en zal in geen geval worden beschouwd als een agent of werknemer van de koper. De Overeenkomst mag op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als het creëren van een partnerschap of enige andere vorm van gezamenlijke onderneming tussen Koper en Verkoper. De Verkoper is als enige verantwoordelijk voor alle federale, staats- en lokale belastingen, bijdragen en andere verplichtingen met betrekking tot betalingen door de Koper aan de Verkoper. 15. Anticorruptie. De Verkoper zal zijn activiteiten te allen tijde uitvoeren in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels, voorschriften, sancties en bevelen met betrekking tot anti-omkopings- of anticorruptiewetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de VS. Foreign Corrupt Practices Act van 1977 ("Relevante vereisten"). De verkoper zal (i) alle beleidsregels van de koper met betrekking tot anticorruptie naleven die hem van tijd tot tijd kunnen worden medegedeeld, en alle relevante branchecode, in elk geval aangezien de koper of de relevante brancheorganisatie deze van tijd tot tijd kan bijwerken op tijd ("Relevant Beleid") en (ii) gedurende de looptijd van deze Overeenkomst zijn eigen beleid en procedures hebben en handhaven om naleving van de Relevante Vereisten en het Relevante Beleid te verzekeren en zullen deze waar nodig afdwingen (iii) onmiddellijk rapporteren aan de Koper elk verzoek of verzoek om enig onverschuldigd financieel of ander voordeel van welke aard dan ook dat de Verkoper heeft ontvangen in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst; (iv) de Koper onmiddellijk op de hoogte stellen als een buitenlandse overheidsfunctionaris een functionaris of werknemer van de Verkoper wordt of een direct of indirect belang in de Verkoper verwerft (en de Verkoper garandeert dat hij geen buitenlandse overheidsfunctionarissen heeft als functionarissen, werknemers of directe of indirecte eigenaren op de datum van deze overeenkomst); (v) binnen zes maanden na de datum van deze Overeenkomst, en jaarlijks daarna, schriftelijk aan de Koper verklaren, ondertekend door een functionaris van de Verkoper, dat de Verkoper en alle andere personen voor wie de Verkoper verantwoordelijk is, voldoen aan dit artikel 15. bij deze sectie 15. De verkoper zal het ondersteunende bewijs van naleving leveren waar de leverancier redelijkerwijs om kan vragen. De verkoper zorgt ervoor dat elke persoon die aan de verkoper is verbonden en die diensten of goederen levert in verband met deze overeenkomst, dit alleen doet op basis van een schriftelijke overeenkomst die aan dergelijke personen voorwaarden oplegt die gelijkwaardig zijn aan die welke aan de verkoper worden opgelegd in dit artikel 15 ("Relevante voorwaarden"). De Verkoper is in alle omstandigheden verantwoordelijk voor de naleving en uitvoering door dergelijke personen van de Relevante Voorwaarden, en zal in alle omstandigheden rechtstreeks aansprakelijk zijn jegens de Koper voor elke schending door dergelijke personen van de Relevante Voorwaarden, op welke manier dan ook. Schending van deze sectie 15 wordt beschouwd als een onherstelbare, materiële schending van deze overeenkomst door de verkoper. 16. Samenwerking. De verkoper zal al het bewijs leveren waar de koper redelijkerwijs om kan vragen om eventuele facturen die door de verkoper zijn ingediend of een kortingsverklaring of andere door de verkoper bereikte kostenbesparingen te verifiëren (inclusief de data waarop kostenbesparingen zijn gerealiseerd). Bovendien zal de Leverancier, op verzoek, de Koper toestaan ​​om alle relevante documenten en materialen van de Verkoper met betrekking tot de levering van de Goederen te inspecteren en kopieën te maken van (of uittreksels uit) alle relevante documenten en materialen van de Verkoper die redelijkerwijs vereist zijn om dergelijke zaken te verifiëren. . 17. Algemeen. De ongeldigheid van enige bepaling in de Overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid van enige andere bepaling. Deze overeenkomst, samen met enige eerdere vertrouwelijkheidsovereenkomst die tussen de partijen is aangegaan, vormt de volledige overeenkomst en begrip van de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere schriftelijke en mondelinge overeenkomsten en alle andere communicatie tussen de partijen. Elke partij gaat ermee akkoord dat zij geen rechtsmiddelen heeft met betrekking tot enige vertegenwoordiging of garantie (ongeacht of deze onschuldig of uit nalatigheid is gedaan) die niet in deze overeenkomst is uiteengezet. Als de koper niet aandringt op de uitvoering van een voorwaarde of voorwaarde of om enig recht of privilege uit te oefenen, zal dit geen afstand doen van een dergelijke voorwaarde, voorwaarde, recht of privilege, tenzij een dergelijke verklaring van afstand schriftelijk is vastgelegd en door beide partijen is ondertekend. De overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of gewijzigd door middel van een schriftelijk instrument dat afzonderlijk is ondertekend door de koper of verkoper. De Verkoper zal zijn rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk uitbesteden, bezwaren of overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper. De bepalingen van de artikelen 5-9, 11, 12 en 17 blijven na beëindiging van de overeenkomst van kracht. Niets in de Overeenkomst verleent een andere persoon dan de Verkoper en de Koper enig recht of rechtsmiddel onder of op grond van deze Overeenkomst. De verkoper zal, op verzoek en op kosten van de koper, al dergelijke verdere handelingen doen of laten doen, en de geldige uitvoering van al deze documenten uitvoeren of bewerkstelligen, zoals van tijd tot tijd nodig kan zijn naar het redelijke oordeel van de koper om volledige uitvoering geven aan deze overeenkomst. Alle kennisgevingen, verzoeken, toestemmingen en andere mededelingen die vereist zijn of mogen worden afgeleverd op grond van deze overeenkomst, moeten schriftelijk worden gedaan en per fax of met de hand, via een nachtelijke bezorgdienst of per aangetekende of aangetekende post, gefrankeerd, worden bezorgd op het adres of faxnummer de andere partij in de Inkooporder (of een ander adres of faxnummer dat voor deze doeleinden door die partij schriftelijk kan worden meegedeeld).

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Deze Verkoopvoorwaarden, samen met de bijgevoegde term sheet ("Term Sheet") (gezamenlijk de "Overeenkomst") regelen in alle opzichten alle verkopen en toekomstige verkopen van producten ("Producten") en diensten (de "Diensten") van de juridische entiteit van TV One Limited die wordt genoemd op het Term Sheet, of, indien niet zo genoemd, die feitelijk de Producten of Diensten verkoopt ("Verkoper") aan de koper die wordt genoemd op het Term Sheet, of, indien niet zo genoemd, de feitelijke aankoop van de Producten of Diensten ("Koper") met uitsluiting van alle andere voorwaarden en condities (inclusief alle voorwaarden die de Koper beweert toe te passen onder een inkooporder, orderbevestiging, specificatie of ander document). De Koper erkent dat de Verkoper, via zijn gelieerde ondernemingen (dwz moedermaatschappijen, dochterondernemingen en andere gelieerde ondernemingen) uitgebreide productiemogelijkheden biedt, en dat de Verkoper naar eigen goeddunken kan produceren, leveren of leveren vanaf elke locatie of bron, inclusief een van zijn gelieerde ondernemingen, Diensten en dergelijke fabricage, levering of levering door dergelijke gelieerde ondernemingen zijn ook onderworpen aan deze Algemene voorwaarden. 1. Prijzen en belastingen. De prijzen zijn de prijzen die gelden wanneer de verkoper een inkooporder accepteert, of een Term Sheet wordt ondertekend of geaccepteerd. Als er geen prijs is vermeld, worden Services geleverd op basis van tijd en materiaal. De Verkoper kan naar eigen goeddunken inkooporders accepteren of weigeren. Geen enkele bestelling zal worden geaccepteerd (en bijgevolg zal de verkoper geen enkele verplichting of aansprakelijkheid onder enige overeenkomst krijgen) totdat de verkoper een schriftelijke bevestiging aan de koper geeft, de term sheet door beide partijen is ondertekend of aanvaard, of de verkoper producten levert. of Diensten aan de Koper (wat eerder gebeurt). Tenzij schriftelijk anders vermeld, vormt elke bestelling bij aanvaarding een afzonderlijke overeenkomst. Tenzij anders vermeld in de Term Sheet, zijn alle prijzen uitgedrukt exclusief BTW (of andere omzetbelasting) en alle kosten of lasten in verband met laden, lossen, vervoer en verzekering. Alle prijzen, modellen en materiaalspecificaties zijn onderhevig aan verandering of intrekking door de Verkoper op elk moment voordat een bestelling wordt geaccepteerd of in overeenstemming met Sectie 3. Na deze tijd (en voorafgaand aan de levering of uitvoering) mogen prijzen alleen worden gewijzigd na schriftelijke kennisgeving aan de koper, als gevolg van een stijging van de kosten van grondstoffen of arbeid of als gevolg van schommelingen in wisselkoersen, en de koper zal gerechtigd om de bestelling te annuleren zonder aansprakelijk te worden gesteld, op voorwaarde dat een dergelijke annulering door de verkoper schriftelijk is ontvangen ten minste achtentwintig dagen vóór de meegedeelde leverings- of uitvoeringsdatum (of, indien eerder) binnen veertien dagen na de kennisgeving van de verkoper. 2. Betaling. De betalingstermijn is 30 dagen vanaf de factuurdatum, tenzij anders vermeld op het Term Sheet. Koper dient alle bedragen te voldoen door overschrijving op de door Verkoper aangewezen rekening, zonder enige aftrek bij wijze van verrekening, tegenvordering, korting, korting of anderszins. Alle prijzen zijn vermeld en moeten worden betaald in Britse ponden of zoals anders vermeld in het Term Sheet. Indien de Koper nalaat enige betaling te doen of een factuur te betalen volgens zijn voorwaarden of kredietvoorwaarden zoals uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door de Verkoper, dan is, naast alle andere rechten en rechtsmiddelen waarover de Verkoper beschikt: (a) Koper verantwoordelijk voor alle commercieel redelijke kosten, uitgaven of commissies die door de Verkoper worden gemaakt bij het stopzetten van de levering, het transport en de opslag van Producten en in verband met het retourneren of doorverkopen van Producten; (b) Verkoper heeft het recht om de Overeenkomst te beëindigen of de verdere uitvoering onder de Overeenkomst en andere overeenkomsten met Koper op te schorten; (c) Koper is jegens Verkoper aansprakelijk voor alle redelijke kosten om de verschuldigde bedragen terug te vorderen, inclusief redelijke advocaatkosten; en (d) de Verkoper is niet verplicht om toekomstige leveringen te doen. De Verkoper mag, naar eigen keuze, de Koper rente in rekening brengen (dagelijks berekend) over elke achterstallige betaling vanaf de datum waarop die betaling verschuldigd was tot de datum van feitelijke betaling. 3. Veranderingen. De Verkoper kan prijzen, leverdata en garanties herzien na acceptatie van verzoeken van Koper om wijzigingen aan Producten of Diensten. Als de Koper voorgestelde wijzigingen afwijst in op bestelling gemaakte Producten die door de Verkoper noodzakelijk worden geacht om te voldoen aan de toepasselijke specificatie, is de Verkoper ontheven van zijn verplichting om aan die specificatie te voldoen, voor zover conformiteit kan worden beïnvloed door een dergelijk bezwaar naar de redelijke mening van Verkoper. 4. Verzending en levering. Levering van Producten en risico van verlies gaan over op Koper EXW per INCOTERMS 2010 (locatie van Verkoper), tenzij anders vermeld in de Term Sheet. De Koper zal op zijn kosten op het punt van levering zorgen voor voldoende en geschikte uitrusting en handarbeid voor het laden van de Producten. De koper is verantwoordelijk voor alle kosten voor overliggen of detentie. Alle claims voor tekorten of schade moeten binnen drie dagen na levering aan de verkoper worden gemeld en eventuele tekorten of schade die tijdens het transport worden geleden, moeten ook rechtstreeks bij de vervoerder worden ingediend en zijn onderworpen aan de relevante vervoersvoorwaarden. Alle verzenddata zijn bij benadering en niet gegarandeerd, en het tijdstip van levering is niet van wezenlijk belang. De verkoper behoudt zich het recht voor om deelleveringen te doen of in termijnen te leveren en de koper te factureren voor elke verzonden termijn. De Verkoper is niet gehouden tot levering van Producten waarvoor de Koper onvolledige of onjuiste verzendinstructies heeft verstrekt. Als de Koper de Producten niet accepteert of in ontvangst neemt binnen vijf werkdagen nadat de Verkoper de Koper heeft geïnformeerd dat de Producten gereed zijn, of als de verzending van Producten door Koper om welke reden dan ook wordt uitgesteld of vertraagd, met inbegrip van een Overmachtsituatie (gedefinieerd in artikel 9), mag Verkoper Producten voor rekening en risico van Koper naar opslag verplaatsen en worden de Producten geacht te zijn geleverd. Producten mogen alleen worden geretourneerd na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper, die mogelijk aanvullende voorwaarden bevat. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige niet-levering van producten (zelfs als deze is veroorzaakt door nalatigheid van de verkoper), tenzij de koper de verkoper schriftelijk op de hoogte heeft gebracht binnen tien dagen na de datum waarop de producten in de normale gang van zaken zouden zijn ontvangen. Een ondertekend acceptatiedocument van het vervoer van de Koper geldt als bewijs van deugdelijke levering. Elke aansprakelijkheid voor niet-levering is beperkt tot, naar goeddunken van de Verkoper: (i) het vervangen van de Producten binnen een redelijke termijn (ii) het afgeven van een creditnota tegen de pro rata aankoopprijs tegen een factuur die voor dergelijke Producten is opgesteld; of (iii) een terugbetaling van de betaalde aankoopprijs. 5. Inspectie. Tenzij anders overeengekomen in de Term Sheet, zal de Koper Producten inspecteren bij ontvangst op de bestemming. Het verzuim van de Koper om de Producten te inspecteren en de Verkoper binnen tien dagen na ontvangst op de bestemming schriftelijk in kennis te stellen van vermeende defecten of non-conformiteit, vormt de onherroepelijke aanvaarding door de Koper van de geleverde Producten, behalve in het geval van verborgen gebreken die niet duidelijk zijn bij een redelijke inspectie, De koper heeft tien dagen om redelijkerwijs op de hoogte te zijn van een dergelijk verborgen gebrek. 6. Beperkte garantie. 6.1 De verkoper garandeert de koper dat de volgende producten zullen worden verkocht met een volledige reparatie- of vervangingsgarantie, alleen voor de hieronder gespecificeerde perioden vanaf de aankoopdatum (gespecificeerd op de term sheet): PRODUCT CATEGORIEËN GARANTIEPERIODE (jaren, vanaf datum van aankoop) (A) TvONE ™ -producten op basis van tvONE ™ 's CORIO ™ -technologie, inclusief producten met modelnummerprefixen CM2, C2, 1T-C2, C3, CX, A2 of S2 (5 jaar) (B) ONErack ™ merkproducten (1 jaar) (C) Alle andere TvONE ™ -producten inclusief alle andere producten met modelnummerprefixen 1T (andere dan die vermeld onder categorie AB) (1 jaar) (D) Magenta ™ merkproducten (5 jaar) 6.2 Waar de koper zijn rechten onder de relevante garantie wil uitoefenen, moet de koper een retourautorisatienummer van de verkoper verkrijgen en het product retourneren naar een door de verkoper aangewezen locatie (levering vooraf betaald). Nadat de reparatie is voltooid, wordt het product geretourneerd (op kosten van de verkoper). 6.3 De producten worden verkocht "zoals ze zijn". De verkoper geeft geen garanties of verklaringen dat de producten zullen voldoen aan een bepaald doel van de verkoper. 6.4 De bovenstaande beperkte garanties beschrijven de volledige garanties voor de producten, met uitsluiting van alle andere garanties (expliciet of impliciet), en zijn strikt beperkt tot het van toepassing zijnde vermelde aantal jaren vanaf de aankoopdatum. 7. Beperking van verhaal en aansprakelijkheid. DE AANDACHT VAN DE KOPER IS MET NAME GETROKKEN OP DE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDE 7. (a) De totale aansprakelijkheid van de Verkoper onder of in verband met deze Overeenkomst, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke plichten), verkeerde voorstelling van zaken of anderszins (elk een "Actie"), zal niet meer bedragen dan 100% van de prijs betaald door de Koper op grond van de Overeenkomst voor het Product of de Diensten die aanleiding geven tot de Actie. (b) In geen geval zal de Verkoper aansprakelijk zijn voor: (i) enige speciale, incidentele, indirecte, punitieve of gevolgschade om welke reden dan ook; (ii) verlies van winst (iii) verlies van zaken (iv) verlies van inkomsten (v) uitputting van goodwill (vi) verlies van reputatie of gegevens; of (vii) kosten gemaakt voor kapitaal, brandstof, stroom of milieusanering (ongeacht of het verlies of de schade beschreven in (ii) - (vii) als direct of indirect wordt beschouwd). (c) Niets in deze Overeenkomst sluit de aansprakelijkheid van de Verkoper uit of beperkt deze voor (i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van de Verkoper (ii) fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of (iii) schending van de voorwaarden geïmpliceerd door sectie 2 van de Supply of Goods and Services Act 1982 (titel en rustig bezit) of sectie 12 van de Sale of Goods Act 1979 (titel en rustig bezit) of (iv) enig ander type van schade die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving. Elke actie moet worden aangevangen binnen een jaar na de datum van verzending van de producten of voltooiing van de diensten (met uitzondering van acties die voortvloeien uit verborgen gebreken, die moeten worden aangevangen binnen één jaar nadat het verborgen gebrek redelijkerwijs duidelijk wordt bij inspectie). De verkoper aanvaardt geen verplichting of aansprakelijkheid voor al dan niet gegeven technisch advies of verkregen resultaten. De koper erkent en aanvaardt dat de limieten en uitsluitingen die in deze overeenkomst zijn uiteengezet, redelijk zijn gezien de omstandigheden en dat de verkoper zijn prijzen heeft vastgesteld en de overeenkomst is aangegaan in vertrouwen op dergelijke voorwaarden. 8. Excuus voor prestaties. Geen van de partijen wordt geacht in gebreke te zijn bij het nakomen van enige verplichting onder de Overeenkomst (anders dan een verplichting om enige betaling te doen onder de Overeenkomst) voor zover de nakoming van een dergelijke verplichting wordt verhinderd of vertraagd door overmacht; oorlog (verklaard of niet verklaard); terrorisme of ander crimineel gedrag; brand; overstroming; weer; sabotage; stakingen, of arbeids- of burgerlijke ongeregeldheden; verzoeken, beperkingen, wetten, voorschriften, bevelen, omissies of acties van de overheid; onbeschikbaarheid van of vertragingen in nutsvoorzieningen of transport; het in gebreke blijven van leveranciers of ander onvermogen om benodigde materialen te verkrijgen; embargo's of andere gebeurtenissen of oorzaken die buiten de redelijke controle van die partij liggen (elk een "Overmachtsituatie"). In geval van overmacht, wordt de datum van levering verlengd met een periode gelijk aan de vertraging plus een redelijke tijd om de productie te trainen en te hervatten, en de prijs zal billijk worden aangepast om de verkoper te compenseren voor dergelijke vertraging en gerelateerde kosten en onkosten. 9. Wet en regelgeving. Naleving van alle toepasselijke wetten (inclusief de Health and Safety at Work etc Act 1974), voorschriften en praktijkcodes met betrekking tot de installatie, bediening of het gebruik van Producten of Diensten is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Koper. Deze overeenkomst, de interpretatie ervan en alle geschillen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden (inclusief niet-contractuele geschillen) vallen onder de wetten van Engeland en Wales en beide partijen komen hierbij overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Engeland en Wales. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing. 10. Tekeningen en intellectueel eigendom. Alle ontwerpen, fabricagetekeningen of andere informatie of beschrijvende zaken die door de verkoper zijn uitgegeven of op zijn website of brochures verschijnen, worden uitgegeven of gepubliceerd met als enig doel een idee te geven van de daarin beschreven producten. Ze maken geen deel uit van de overeenkomst. Al dergelijk materiaal dat aan de Koper ter beschikking wordt gesteld (en alle intellectuele eigendomsrechten daarop), blijft het exclusieve eigendom van de Verkoper. De Koper zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper dergelijke informatie niet kopiëren of dergelijke informatie aan een derde bekendmaken. Alle intellectuele eigendomsrechten in of voortvloeiend uit of in verband met de Services zijn eigendom van de Verkoper. De koper zal de verkoper vrijwaren en vrijwaren van alle directe of indirecte aansprakelijkheden, claims, kosten, schade en uitgaven (inclusief juridische kosten) ("kosten") die door de verkoper zijn gemaakt of gedragen, voor zover dergelijke kosten als gevolg daarvan ontstaan. van producten die zijn gemaakt volgens een ontwerp of specificatie geleverd door de koper. 11. Annulering. De koper mag bestellingen alleen annuleren na een redelijke voorafgaande schriftelijke kennisgeving en na betaling aan de verkoper van annuleringskosten, waaronder: (a) alle kosten en uitgaven die door de verkoper zijn gemaakt, en (b) een vast bedrag van 10% van de totale prijs van producten ter compensatie voor verstoring van planning, geplande productie en andere indirecte en administratieve kosten. De verkoper heeft het recht om elke overeenkomst te beëindigen of op te schorten na schriftelijke kennisgeving aan de koper als (i) de koper een wezenlijke schending van een van de voorwaarden van deze overeenkomst begaat en deze niet binnen 30 dagen na herstel (indien herstelbaar) op de hoogte worden gesteld van de inbreuk; of (ii) de Koper lijdt aan een geval van insolventie, waaronder: opschorting of dreiging tot opschorting van de betaling van zijn schulden of wordt geacht niet in staat te zijn zijn schulden te betalen in de zin van sectie 123 van de Insolvency Act 1986 of een verzoek wordt ingediend bij de rechtbank , of er een order wordt geplaatst, voor de benoeming van een bewindvoerder, of indien een kennisgeving van voornemen tot aanstelling van een bewindvoerder wordt gedaan of, indien een bewindvoerder is aangesteld, over de Koper (zijnde een bedrijf); er wordt een verzoekschrift ingediend, een kennisgeving gedaan, een besluit genomen of een bevel wordt gedaan voor of in verband met de liquidatie van de Koper (zijnde een bedrijf). Bij beëindiging of gedurende enige periode van opschorting is de verkoper niet verplicht om door de koper bestelde producten of diensten te leveren (en heeft hij het recht om deze te recupereren), tenzij deze al volledig zijn betaald, en alle betalingen aan de koper. De Verkoper onder de Overeenkomst wordt onmiddellijk opeisbaar. 12. Verplichtingen van de koper. De koper zal (i) ervoor zorgen dat de voorwaarden van elke inkooporder en elke productspecificatie (indien uitgegeven door de koper) volledig en nauwkeurig zijn; (ii) medewerking verlenen aan de Verkoper in alle zaken met betrekking tot de Services; en (iii) de Verkoper en zijn werknemers of agenten toegang geven tot de gebouwen en andere faciliteiten van de Verkoper, en alle informatie en materialen verstrekken, zoals redelijkerwijs vereist om Services te verlenen, en ervoor zorgen dat dergelijke informatie in alle materiële opzichten nauwkeurig is . Elk verzuim om dit te doen zal worden beschouwd als een geval van overmacht voor de verkoper op grond van voorwaarde 8. Bepaalde producten zijn mogelijk onderworpen aan exportbeperkingen onder de toepasselijke wetgeving. De Koper garandeert dat hij zich zal houden aan al deze wetten en dat hij een dergelijk Product niet direct of indirect zal exporteren, herexporteren of overdragen, behalve in overeenstemming met dergelijke wetten, en hij zal alle benodigde licenties, vergunningen of machtigingen verkrijgen die vereist zijn in verband met met de levering van Producten of Diensten die onder de Overeenkomst worden uitgevoerd. 13. Eigendomsvoorbehoud. Het eigendomsrecht op alle software die bij Producten wordt geleverd, blijft bij de Verkoper of diens leverancier en wordt in licentie gegeven, niet verkocht aan de Koper. Het eigendomsrecht op de producten gaat niet over op de koper totdat de verkoper alle bedragen die hem verschuldigd zijn met betrekking tot de producten en alle andere bedragen die aan de verkoper verschuldigd zijn of worden, van de koper op enig moment volledig heeft ontvangen (in contanten of vrijgemaakt). account. Tot dat moment moet de koper (i) de producten op fiduciaire basis houden als bewaarnemer van de verkoper; (ii) waar fysiek mogelijk (maar niet om het gebruik van de Producten door de Koper te voorkomen of te beperken) de Producten afzonderlijk te bewaren en te identificeren als eigendom van de Verkoper; (iii) geen identificatiemerk op of met betrekking tot de Producten vernietigen, beschadigen of verdoezelen; (iv) de Producten in bevredigende staat te houden en ze namens de Verkoper tegen de volledige prijs verzekerd te houden tegen risico's tot redelijke tevredenheid van de Verkoper; en (ii) de opbrengst van de verkoop van een dergelijke verzekering in bewaring houden voor de Verkoper en ze niet mengen met enig ander geld, noch de opbrengsten storten op een bankrekening met rood staan. Het eigendomsrecht van de Koper wordt onmiddellijk beëindigd in het geval een Overeenkomst door de Koper wordt opgezegd ingevolge een geval van insolventie zoals uiteengezet in artikel 11. De koper verleent en verkrijgt een onherroepelijk recht aan de verkoper of zijn agenten om elk pand te betreden waar de producten worden bewaard of kunnen worden opgeslagen om ze te inspecteren of waar het recht op bezit van de koper is beëindigd, om ze terug te krijgen. 14. Generaal Lien. De verkoper zal een algemeen pandrecht hebben op alle goederen van de koper die hij in zijn bezit heeft voor alle bedragen die de koper aan de verkoper verschuldigd is. Als een pandrecht niet is voldaan binnen 14 dagen nadat dergelijke bedragen opeisbaar zijn geworden, kan de verkoper naar eigen goeddunken de goederen verkopen als agenten voor de koper en de opbrengst toepassen op de verschuldigde bedragen en de kosten van de verkoop, en zal bij verantwoording aan de De koper is voor het (eventuele) resterende saldo ontslagen van alle aansprakelijkheid met betrekking tot de goederen. Vertrouwelijkheid. De vertrouwelijkheidsovereenkomst die is aangegaan tussen de partijen [en waarnaar wordt verwezen in de Term Sheet] (de "Vertrouwelijkheidsovereenkomst"), regelt de uitwisseling van "Vertrouwelijke informatie" (zoals een dergelijke term is gedefinieerd in de Vertrouwelijkheidsovereenkomst) met het oog op het dragen van uit de bedoeling van deze overeenkomst en zal worden beschouwd als onderdeel van deze overeenkomst alsof hierin uiteengezet. 15. Gegevensbescherming. In deze clausule 12 verwijst “Wet” naar de UK Data Protection Act 1998 (zoals gewijzigd en vervangen door de UK Data Protection Act 2018) en verwijst “GDPR” naar de EU General Data Protection Regulation (2016/679). Gegevensbeschermingswetten verwijzen gezamenlijk naar de wet, de AVG en alle Britse uitvoeringswetten, voorschriften en secundaire wetgeving onder de AVG (van tijd tot tijd). Termen die in deze clausule 16 worden gebruikt met betrekking tot gegevensprivacy / -bescherming (maar niet anders gedefinieerd), zoals persoonsgegevens, gegevensverwerker en betrokkene, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de wet of de AVG (indien van toepassing). De koper erkent uitdrukkelijk dat de verkoper beperkte hoeveelheden persoonsgegevens zal verwerken, uitsluitend voor zover nodig om de producten aan de koper te verkopen, en om alle diensten te verlenen onder enige toepasselijke garantie. De categorieën van persoonlijke gegevens die moeten worden verwerkt, zijn beperkt tot de categorieën die zijn vermeld in het privacybeleid van de verkoper (beschikbaar op zijn website) en zoals opgenomen in de relevante aankooporders (of gerelateerde correspondentie) die zijn uitgegeven onder deze overeenkomst. Persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt. uitsluitend in verband met de verkoop van de producten en daarna alleen bewaard voor zover dit redelijkerwijs vereist is voor interne archiveringsdoeleinden of onder enige productgarantie. De verkoper zal persoonlijke gegevens niet voor onbepaalde tijd bewaren en zal de AVG naleven met betrekking tot de veilige vernietiging van persoonlijke gegevens op het gepaste moment. De verkoper garandeert de koper dat hij passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking van, of onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van persoonlijke gegevens (passend bij de schade die zou kunnen voortvloeien, gezien de aard en gevoeligheid van de gegevens die worden verwerkt). de verkoper stelt formeel op de hoogte, en de koper erkent uitdrukkelijk, dat persoonlijke gegevens het verwerkt onder of in verband met deze Overeenkomst wordt opgeslagen in de Enterprise Resource Planning-software van de Verkoper, gehost door NetSuite ™ (in samenwerking met Oracle volgens de voorwaarden van het privacybeleid van Oracle, beschikbaar op https://www.oracle.com/legal/ privacy / index.html) vanaf servers in de Verenigde Staten. Verdere details zijn beschikbaar in het privacybeleid van de verkoper. De verkoper zal de openbaarmaking van en toegang tot persoonlijke gegevens beperken tot het personeel dat hiervan op de hoogte moet zijn (voor de doeleinden van deze overeenkomst en de uitvoering van bestellingen en garanties van producten) en die op de hoogte zijn van hun verplichtingen om persoonsgegevens op grond van de AVG te beschermen. de verkoper zal bovendien: (i) de koper zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte stellen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, inclusief, maar niet beperkt tot, het verlies van persoonsgegevens, vernietiging of beschadigd, beschadigd of onbruikbaar wordt, en waar gevraagd of vereist om te helpen, om de betrokkene op de hoogte te stellen van een dergelijke inbreuk; (ii) de schriftelijke instructies van de Koper, overdracht, verwijdering of retournering van persoonlijke gegevens (inclusief eventuele kopieën) aan de Koper , tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving om de persoonsgegevens te bewaren. 16. Algemene bepalingen. De Overeenkomst, samen met enige eerdere vertrouwelijkheidsovereenkomst die tussen de partijen is aangegaan, vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangt alle eerdere overeenkomsten of andere communicatie tussen de partijen met betrekking tot dat onderwerp. Elke partij erkent dat zij bij het aangaan van de Overeenkomst niet heeft vertrouwd op, en geen recht of rechtsmiddel zal hebben, met betrekking tot enige verklaring of garantie (ongeacht of deze uit onachtzaamheid of onschuldig is gemaakt) die niet in deze Overeenkomst is uiteengezet. Elke partij gaat ermee akkoord dat haar enige aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke verklaringen en garanties (ongeacht of deze onschuldig of nalatig zijn gedaan) zal zijn voor contractbreuk. Niets in dit artikel 16 beperkt of sluit elke aansprakelijkheid voor fraude uit. Geen enkele wijziging van deze overeenkomst is bindend, tenzij deze schriftelijk is opgesteld en door beide partijen is ondertekend. Geen verklaring van afstand door een van beide partijen met betrekking tot enige schending of verzuim of van enig recht of rechtsmiddel en geen handelswijze, zal worden beschouwd als een voortdurende verklaring van afstand van enige andere schending of verzuim of van enig ander recht of rechtsmiddel, tenzij een dergelijke verklaring van afstand is schriftelijk uitgedrukt door beide partijen. Niets in de Overeenkomst verleent een andere persoon dan de Verkoper en de Koper enig recht of rechtsmiddel onder of op grond van deze Overeenkomst uit hoofde van de Contracts (Right of Third Parties) Act 1999 of anderszins. Alle typografische of administratieve fouten gemaakt door de Verkoper in een offerte, erkenning of publicatie zijn onderhevig aan correctie. De koper zal, op verzoek en op kosten van de verkoper, al dergelijke verdere handelingen doen of laten doen, en de geldige uitvoering van al deze documenten uitvoeren of bewerkstelligen, zoals van tijd tot tijd nodig kan zijn naar het redelijke oordeel van de verkoper om volledige uitvoering geven aan deze overeenkomst. De verkoper heeft het recht om al zijn verplichtingen onder deze overeenkomst uit te besteden, maar is verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van een door hem gebruikte onderaannemer. De Verkoper is, zonder kennisgeving aan de Koper, gerechtigd om zekerheid over deze Overeenkomst of een van zijn rechten hieronder toe te wijzen, te bezwaren of te verlenen. De koper zal zijn belang in deze overeenkomst niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een clausule of een deel van een clausule van deze overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige clausules of delen van die clausule. Elke clausule of een deel van een clausule die door een bevoegde rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt geacht uit deze overeenkomst te zijn verwijderd en, onverminderd het voorgaande, zullen de partijen bij een dergelijke verwijdering schriftelijk akkoord gaan met dergelijke wijzigingen hierin. Overeenkomst indien nodig voor de blijvende geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules. Alle kennisgevingen, verzoeken, toestemmingen en andere mededelingen die vereist zijn of mogen worden afgeleverd op grond van deze overeenkomst, moeten schriftelijk worden gedaan en per fax of met de hand, via een nachtelijke bezorgdienst of per aangetekende of aangetekende post, gefrankeerd, worden bezorgd op het adres of faxnummer de andere partij in de Term Sheet (of een ander adres of faxnummer dat door die partij voor deze doeleinden schriftelijk kan worden meegedeeld).