fbpx
English English

Presse Udgivelser

  Fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021 yder tvONE Inc. en donation på $ 8 til Susan G Komen® for hver solgte Pathfinder-enhed. Susan G. Komen®'s mission er at redde liv ved at imødekomme de mest kritiske behov i vores samfund og investere i banebrydende forskning for at forebygge og helbrede brystkræft. For mere information, kontakt Susan G. Komen® på 5005 LBJ Freeway, Suite 250, Dallas, Texas 75244 eller besøg www.komen.org. Klik her for at downloade et foto til tryk.         

VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØB AF TV ONE BROADCAST SALES CORPORATION 1. Anvendelighed. Indkøbsordren ("Indkøbsordre") sammen med disse vilkår og betingelser, som er hyperlinket fra Indkøbsordren eller på anden måde leveret til Sælger, udgør samlet et tilbud fra Køberen om køb af varerne ("Varer") eller tjenester ( “Tjenester” og sammen med Varerne, de “Bestilte varer”) specificeret fra Sælger i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser og Indkøbsordren. Ved accept af dette tilbud fra Sælger udgør disse vilkår og betingelser og Indkøbsordren en bindende aftale ("Aftalen") mellem Køber og Sælger og gælder for alle køb af de Bestilte Varer af Køber fra Sælger, som sådan Bestilte varer kan beskrives på forsiden af ​​indkøbsordren. Dette tilbud betragtes som accepteret af Sælgeren, når det første af følgende sker: (a) Sælger fremsætter, underskriver eller leverer ethvert brev til eller til anden skrivelse eller instrument, der anerkender accept, (b) enhver præstation fra Sælger under tilbyde, eller (c) passagen af ​​tre (3) dage efter Sælgers modtagelse af en Indkøbsordre uden skriftlig meddelelse til Køber om, at Sælger ikke accepterer en sådan Indkøbsordre. I tilfælde af konflikt mellem Aftalen og ethvert andet dokument eller instrument, der indsendes af Sælger, har Aftalen forrang. Aftalen sammen med alle dokumenter, der er inkorporeret heri som reference, udgør parternes eneste og fulde aftale med hensyn til de bestilte varer og erstatter alle tidligere eller samtidige forståelser, aftaler, forhandlinger, erklæringer og garantier og kommunikation, både mundtlig og skriftlig , med hensyn til de bestilte varer, medmindre begge parter har indgået og underskrevet en separat tvingende skriftlig kontrakt. Køber begrænser udtrykkeligt accept af aftalen til vilkårene anført heri og i indkøbsordren. Sådanne vilkår ekskluderer udtrykkeligt sælgers vilkår og betingelser for salg eller ethvert andet dokument udstedt af sælger i forbindelse med de bestilte varer. Eventuelle yderligere, forskellige eller inkonsekvente vilkår eller betingelser indeholdt i en hvilken som helst form, anerkendelse, accept eller bekræftelse, der anvendes af Sælger i forbindelse med gennemførelsen af ​​indkøbsordren, modsættes herved og afvises af køber, men et sådant forslag fungerer ikke som en afvisning af aftalen (medmindre sådanne afvigelser er i betingelserne i beskrivelsen, mængden, prisen eller leveringsplanen for de bestilte varer), men vil blive betragtet som en væsentlig ændring deraf, og aftalen betragtes som accepteret af sælgeren uden yderligere , forskellige eller inkonsekvente vilkår. 2. Forsendelse og levering Alternativ kilde. (A) Alt gods skal være (i) passende pakket eller på anden måde forberedt af sælger til forsendelse for at forhindre skader, for at opnå de laveste transport- og forsikringspriser og for at opfylde transportørens krav, og (ii) afsendt i overensstemmelse med instruktionerne på indkøbsordren. Udgifter, der afholdes på grund af manglende overholdelse af disse vilkår, er Sælgers ansvar. Sælgers navn, komplette leveringsadresse og indkøbsordrenummer skal fremgå af alle fakturaer, konnossementer, følgesedler, kartoner og korrespondance. Fragtsedler skal vedhæftes de afgivne fakturaer med transportør, antal kartoner, vægt og forsendelsesdato. Emballagesedler skal ledsage alle forsendelser, der indeholder en detaljeret beskrivelse af forsendelsens indhold. Ejendomsretten til og al risiko for tab eller beskadigelse af varer forbliver hos sælgeren, indtil køberen modtager de tilsvarende varer på den krævede destination. Forsendelsesbetingelser er FOB købers leveringssted, medmindre andet er angivet i indkøbsordren. Tid er essensen. Leveringer skal kun foretages i de mængder og på de tidspunkter, der er angivet i indkøbsordren. Indtil levering finder sted, skal sælgeren opbevare varerne separat og identificeres som købers ejendom. Sælgers ret til besiddelse ophører straks i tilfælde af, at en aftale opsiges af køberen i henhold til en insolvenshændelse som beskrevet i afsnit 7. Sælger giver og skal skaffe en uigenkaldelig ret til køber eller dens agenter til at komme ind i ethvert sted, hvor varerne opbevares eller kan opbevares for at inspicere dem, eller hvor sælgers ret til besiddelse er ophørt, for at inddrive dem. (b) Hvis levering ikke forventes at ske i tide, skal sælger straks underrette køber og tage rimelige skridt til at påskynde leveringen for sin pris. Sælgeren må ikke levere en ordre mere end fem arbejdsdage før en aftalt leveringsdato uden forudgående skriftligt samtykke fra køberen. Køber kan annullere enhver ordre, hvis levering ikke foretages i tide, eller hvis der meddeles, at en levering forventes at være forsinket. (c) Køber kan afvise enhver levering eller annullere hele eller dele af en indkøbsordre, hvis Sælger undlader at levere i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i Aftalen, herunder, uden begrænsning, enhver manglende vares overholdelse af specifikationerne (“ Specifikationer ”) og præstationskriterier offentliggjort af Seller for Goods. Købers accept af leverancer, der ikke er i overensstemmelse, udgør ikke et afkald på dens ret til at afvise fremtidige leverancer. Hvis Sælger (i) ikke leverer Varer, (ii) ikke leverer Varemødespecifikationer, eller (iii) ikke opfylder Købers leveringsplaner og leveringskrav, og Sælger ikke giver en sammenlignelig kvalitetserstatning (for hvilken erstatning Sælger skal påtage sig enhver udgift og prisforskel), kan Køber efter eget skøn købe Varer fra en anden leverandør som en alternativ kilde, som Sælger efter eget skøn finder det nødvendigt. I et sådant tilfælde godtgør Sælger Køber eventuelle yderligere omkostninger og udgifter, som Køber afholder i forbindelse med køb af Varer fra en sådan anden leverandør som en alternativ kilde. Efter identifikation og underretning om defekte varer eller ikke-overførende forsendelser modtager køber fuld kredit enten for skrot eller returnering, hvilken kredit vil omfatte de fulde omkostninger, der er betalt til sælgeren samt forsendelses-, forarbejdnings- og relaterede omkostninger, hvis det er relevant. Inden for 5 arbejdsdage efter meddelelse om de mangelfulde varer skal sælger forelægge køber en skriftlig forklaring af grundårsagen og korrigerende handlinger, der er implementeret for at forhindre gentagelse. Dette afsnit 2 gælder ligeledes for alle reparerede eller udskiftede varer. (d) Køber kan uden ansvar mindst 14 dage før den planlagte leveringsdato udsætte levering på en eller enhver bestilt vare ved at give sælger mundtlig meddelelse om enhver nødvendig omlægning (hvilken mundtlig meddelelse skal bekræftes skriftligt inden for 10 dage af den mundtlige meddelelse) 3. Priser; Betaling. Priserne for alle bestilte varer vil være som anført i indkøbsordren og inkluderer alle gældende skatter; forudsat dog, at den pris, som Sælger opkræver i henhold til Aftalen, under ingen omstændigheder vil være mindre gunstig end den laveste pris, som Sælger opkræver til andre kunder, der køber lignende eller mindre mængder af de Bestilte Varer. Betalingsbetingelser for alle bestilte varer er som anført i indkøbsordren. Køber er berettiget til modregning af ethvert beløb, der til enhver tid skyldes fra Sælger til Køber eller et af dets tilknyttede selskaber, mod ethvert beløb, der til enhver tid skal betales af Køber eller sådanne tilknyttede virksomheder i forbindelse med Aftalen. 4. Inspektion / test. Betaling for de bestilte varer udgør ikke accept af dem. Køber har ret til at inspicere alle bestilte varer og til at afvise ethvert eller alle bestilte varer, der efter købers skøn er defekte eller manglende overholdelse. Køber anses ikke for at have accepteret nogen Varer, før den har haft rimelig tid til at inspicere dem efter levering, eller, i tilfælde af en latent mangel på Varerne, indtil en rimelig tid efter, at den latente mangel er blevet synlig, kan Køber muligvis anmode om, efter eget valg, reparation eller udskiftning af afviste bestilte varer eller en refusion af købsprisen. Bestilte varer leveret ud over de mængder, der er specificeret i indkøbsordren, kan returneres til sælger på sælgers regning. Køber forbeholder sig retten til at bruge afvist materiale, da det finder det tilrådeligt eller nødvendigt at opfylde sine kontraktmæssige forpligtelser over for kunder uden at give afkald på nogen rettigheder over for Sælger. Intet indeholdt i Aftalen fritager Sælger fra forpligtelsen til test, inspektion og kvalitetskontrol. 5. Fortrolighed og ejendomsret. Hver part skal holde den andres fortrolige information fortroligt og ikke stille den andres fortrolige information til rådighed for nogen tredjepart eller bruge den andens fortrolige information til andet formål end det udtrykkeligt er tilladt i henhold til denne aftale. Til disse formål betyder "fortrolig information" information (i mundtlig, skriftlig eller elektronisk form), der tilhører eller vedrører den pågældende part, dens forretningsforhold eller aktiviteter, som ikke er offentligt tilgængelige, og som: (i) en af ​​parterne har markeret som fortrolig eller proprietær, (ii) hver af parterne, mundtligt eller skriftligt, har underrettet den anden part om fortrolig karakter, eller (iii) på grund af sin karakter eller karakter vil en rimelig person i en lignende stilling og under lignende omstændigheder behandle som fortrolig ; men inkluderer ikke oplysninger om, at (i) er eller bliver offentligt kendt gennem ingen handling eller undladelse fra den modtagende part (ii) var i den anden parts lovlige besiddelse før offentliggørelsen (iii) er lovligt videregivet til den modtagende part af en tredje part uden begrænsning af videregivelse (iv) er uafhængigt udviklet af den modtagende part, hvilken uafhængig udvikling kan vises ved skriftlig dokumentation; eller (v) kræves offentliggjort ved lov, af enhver kompetent domstol eller af et regulerende eller administrativt organ eller af reglerne i en anerkendt børs eller børsnoteringsmyndighed. Hver part accepterer at tage alle rimelige skridt for at sikre, at den andens fortrolige information, som den har adgang til, ikke afsløres eller distribueres af sine ansatte eller agenter i strid med vilkårene i denne aftale. 6. Garantier. Sælger repræsenterer og garanterer, at: (a) alle bestilte varer og sælgers ydeevne i henhold til aftalen (i) vil være i overensstemmelse med alle gældende tegninger, specifikationer, beskrivelser og prøver leveret til eller leveret af sælgeren, (ii) være af tilfredsstillende kvalitet og fri for mangler i design, materiale og håndværk, (iii) være i overensstemmelse med al gældende lovgivning (hvad enten det er udenlandsk eller indenlandsk), herunder uden begrænsning love relateret til forbrugernes sundhed og sikkerhed og miljøbeskyttelse og børnearbejde love; (iv) vil være egnet til det formål, hvortil sådanne varer normalt leveres; og (v) vil være egnet til ethvert formål, som sælgeren opbevarer eller gøres bekendt med sælgeren af ​​køberen; (b) de bestilte varer hverken krænker eller krænker intellektuel ejendomsret, privatlivets fred eller anden ejendomsret eller tredjemand; (c) det har ret til at give og hermed give køber en licens til at bruge software indlejret eller inkorporeret i bestilte varer; (d) alle tjenester vil blive udført med rimelig dygtighed og omhu og i overensstemmelse med god branchepraksis; og (e) det har overholdt og skal overholde alle love, der gælder for dets udførelse i henhold til aftalen. 7. Afslutning. Køber kan opsige Aftalen helt eller delvist (i) med 15 dages skriftlig varsel til Sælger til enhver tid for nemheds skyld (ii) straks efter skriftlig meddelelse, hvis Sælger misligholder opfyldelsen af ​​sine forpligtelser i henhold til Aftalen og ikke er i stand til at afhjælpe misligholdelse inden for 10 dage efter meddelelse om misligholdelse, (iii) straks efter skriftlig meddelelse i tilfælde af, at sælgeren lider af en insolvenshændelse, herunder suspendering eller trussel om at suspendere betaling af sin gæld eller anses for ikke at kunne betale sin gæld i almindelig kursus som bestemt af køber i dens rimelige afgørelse, eller der indgives en domstol, eller der træffes en kendelse om udnævnelse af en administrator, eller hvis der gives en meddelelse om, at det er hensigten at udpege en administrator, eller hvis en administrator er udpeget, over sælgeren; der indgives et andragende, der gives en meddelelse, der træffes en beslutning, eller der foretages en ordre for eller i forbindelse med afviklingen af ​​sælgeren. Ved opsigelse af Aftalen, helt eller delvist, af Køber af en eller anden grund, skal Sælger straks (a) stoppe alt arbejde i henhold til den opsagte Aftale, (b) få nogen af ​​dens leverandører eller underleverandører til at ophøre med arbejde, og (c) ) bevare og beskytte igangværende arbejde og materialer, der er købt til eller forpligtet til i henhold til aftalen, i dens egne og i dens leverandørers eller underleverandørers fabrikker i afventning af købers instruktioner. Køber skylder ikke Sælger noget tabt fortjeneste eller betaling for materiale eller Varer, som Sælger måtte forbruge eller sælge til andre i sin normale forretning. 8. Skadesløsholdelse. Sælger skal forsvare, skadesløsholde og holde køber, dets tilknyttede selskaber, officerer, medarbejdere og agenter uskadelige mod alle krav, skader, erstatningsansvar, tab, bøder eller domme, herunder omkostninger, advokatsalær og andre omkostninger (direkte eller indirekte), i forbindelse til eller som følge af (a) Sælgers overtrædelse af Aftalen; (b) død eller personskade eller ejendom på grund af Sælgers overtrædelse af Aftalen; (c) Manglende overholdelse af Varerne eller Sælgers ydelse af Tjenesterne, eller (d) krænkelse af en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med Varer eller Tjenester. 9. Katastrofale defekter. Sælger skal inden for 30 dage efter købers krav skadesløse køberen eller dennes udpegede tredjepartstjenesteudbyder for alle omkostninger og udgifter til dele, arbejdskraft, administrationsomkostninger, forsendelsesomkostninger, udskiftning af vareromkostninger og andre udgifter (inklusive rimelige advokatgebyrer og -omkostninger) relateret til eller hidrørende fra en katastrofal defekt, tilbagekaldelse af varer eller rettelse af varer. "Katastrofal defekt" anses for at forekomme, når: (a) de erklæringer og garantier, der er angivet i afsnit 6, er overtrådt med hensyn til (i) 3% eller mere af de leverede varer inden for en periode på tre måneder, eller (ii) 1% af de leverede varer inden for de første seks måneder af den oprindelige aftale mellem sælger og køber; (b) returnering og valutakurs for de varer, der sælges af sælger til køber, overstiger kategoriens gennemsnit for varerne, som bestemt af købers optegnelser; (c) en enkelt eller en enkelt gruppe af mangler i varer (enhver fremstillingsfejl, der påvirker varerne kosmetisk eller funktionelt) bestemmes af køber til at påvirke mere end 10% af sådanne varer; (d) Tilbagekaldelse af varer (inklusive eventuelle servicedele, reservedele, reservedele, samlinger og værktøj, der kræves til service af varer) er nødvendigt efter købers eller sælgers rimelige mening; eller (e) Varerne skal trækkes fra markedet for at overholde gældende lovgivning som bestemt af Køber efter eget skøn (inklusive men ikke begrænset til tilfælde af en frivillig eller obligatorisk tilbagekaldelse af forbrugsvarer). 10. Forsikring. Sælger skal og kræve, at dets underleverandører skal opnå og til enhver tid vedligeholde fra velrenommerede forsikringsselskaber passende forsikringsniveauer (herunder produktansvar og tilstrækkeligt offentligt ansvar) til at dække sin forpligtelse i henhold til denne aftale og i henhold til gældende lovgivning. På Købers anmodning skal Sælger tilføje Køber som en yderligere forsikring i den kommercielle generelle ansvarsforsikringspolice og forsyne Køber med et forsikringscertifikat og gældende forsikringspåtegninger, der godtgør en sådan forsikring. Sælgeren må ikke gøre noget for at ugyldiggøre en forsikringspolice eller for at forringe købers ret i henhold til den og underrette køberen, hvis en forsikring er (eller vil blive) annulleret, eller dens vilkår er (eller vil være) underlagt nogen væsentlig ændring. Hvis nogen del af Aftalen indebærer Sælgers optræden i Købers lokaler eller på et hvilket som helst sted, hvor Køber udfører aktiviteter, eller med materiale eller udstyr leveret til Sælger af Køber, skal Sælger træffe alle nødvendige forholdsregler for at forhindre person- eller ejendomsskade under fremskridt. af sælgers arbejde. 11. Ansvarsbegrænsning. Under ingen omstændigheder må Købers samlede ansvar for tab eller skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med eller som følge af Aftalen, overstige den pris, der kan tildeles Varerne eller Tjenesterne eller enheden deraf, som giver anledning til kravet, bortset fra at Sælger kan opkræve Køberrenter på enhver betaling modtaget senere end 60 dage efter forfaldsdatoen i henhold til afsnit 3 med en sats på 2% om året. 12. Gældende lov / jurisdiktion. Aftalen, dens fortolkning og eventuelle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med den (herunder ikke-kontraktlige tvister) skal styres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten Kentucky (inklusive men ikke begrænset til Uniform Commercial Kode som gældende i staten Kentucky) uden hensyntagen til Kentucky's lovkonfliktprincipper. Køber og sælger anerkender og accepterer udtrykkeligt, at De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationalt salg af varer ("CISG") ikke finder anvendelse på aftalen, og sådanne parter har frivilligt valgt at fravælge anvendelsen af ​​CISG på aftalen. Købers rettigheder i henhold til Aftalen er kumulative og ud over eventuelle andre juridiske eller rimelige retsmidler, den måtte have over for Sælger. Køber og sælger accepterer uigenkaldeligt og underkaster sig den eksklusive jurisdiktion for enhver stat eller føderal domstol beliggende i Kenton County, Kentucky for at anlægge sag eller på anden måde udøve en ret eller et middel, og Køber og Sælger giver uigenkaldeligt afkald på enhver indsigelse baseret på forum non conveniens og indsigelse mod mødested for en sådan handling eller procedure. 13. Overensstemmelsesspørgsmål. Sælger skal overholde alle køberpolitikker, der er gældende for og underrettet om sælger. Sælger skal nøje overholde alle gældende love, love og forskrifter (“love”), inklusive uden begrænsning, alle gældende miljø-, sundheds- og sikkerheds-, handels- og import- / eksportlove. Sælger accepterer at underrette køber om enhver iboende fare i forbindelse med de varer, der købes i henhold til aftalen, og som vil udsætte faren under håndtering, transport, opbevaring, brug, videresalg, bortskaffelse eller skrotning af varerne. Denne meddelelse sendes til købers globale forsyningskædechef og skal specificere produktnavnet, farens art, ejendomsforholdsregler, der skal træffes af køber eller andre, alle gældende sikkerhedsdatablad og enhver anden yderligere information, som køber med rimelighed skal have forventer at vide for at beskytte dets interesser, ejendom og / eller personale. 14. Sælger som uafhængig entreprenør. Sælger skal opfylde aftalens forpligtelser som en uafhængig entreprenør og skal under ingen omstændigheder betragtes som en agent eller medarbejder hos køberen. Aftalen skal ikke på nogen måde opfattes som skabelse af et partnerskab eller nogen anden form for fællesforetagende mellem Køber og Sælger. Sælger er eneansvarlig for alle føderale, statslige og lokale skatter, bidrag og andre forpligtelser med hensyn til betalinger fra Køber til Sælger. 15. Anti-korruption. Sælger skal til enhver tid udføre sine aktiviteter i overensstemmelse med alle gældende love, regler, forskrifter, sanktioner og ordrer relateret til anti-bestikkelse eller antikorruptionslovgivning, herunder, men ikke begrænset til, USA Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (“Relevante krav”). Sælgeren skal (i) overholde alle køberpolitikker med hensyn til antikorruption, der kan meddeles den fra tid til anden, og enhver relevant branchekode, i hvert tilfælde som køberen eller det relevante brancheorgan kan opdatere dem fra tid til anden til tiden ("Relevante politikker") og (ii) har og opretholder i hele denne aftales løbetid sine egne politikker og procedurer for at sikre overholdelse af de relevante krav og de relevante politikker og vil håndhæve dem, hvor det er relevant (iii) straks rapportere til køberen enhver anmodning eller krav om urimelig økonomisk eller anden fordel af enhver art modtaget af sælgeren i forbindelse med opfyldelsen af ​​denne aftale; (iv) straks underrette køberen, hvis en udenlandsk offentlig tjenestemand bliver officerer eller ansat hos sælgeren eller erhverver en direkte eller indirekte interesse i sælgeren (og sælgeren garanterer, at den ikke har udenlandske offentlige embedsmænd som officerer, ansatte eller direkte eller indirekte ejere på datoen for denne aftale) (v) senest seks måneder efter datoen for denne aftale og derefter hvert år bekræfte over for køberen skriftligt underskrevet af en sælgerofficer, overholdelse af dette afsnit 15 af sælgeren og alle andre personer, som sælgeren er ansvarlig i henhold til til dette afsnit 15. Sælgeren skal fremlægge et sådant bevis for overholdelse, som leverandøren med rimelighed kan anmode om. Sælgeren skal sikre, at enhver person, der er tilknyttet sælgeren, og som udfører tjenester eller leverer varer i forbindelse med denne aftale kun gør det på grundlag af en skriftlig kontrakt, der pålægger og sikrer fra en sådan person vilkår svarende til dem, der pålægges sælgeren i dette afsnit 15 (“Relevante vilkår”). Sælgeren er under alle omstændigheder ansvarlig for disse personers overholdelse og udførelse af de relevante vilkår og er under alle omstændigheder direkte ansvarlig over for køberen for enhver overtrædelse af sådanne personer af de relevante vilkår uanset hvad der opstår. Overtrædelse af dette afsnit 15 betragtes som en uoprettelig, væsentlig overtrædelse af denne aftale af sælgeren. 16. Samarbejde. Sælgeren skal fremlægge alt sådant bevis, som køberen med rimelighed kan anmode om for at verificere eventuelle fakturaer, der er indsendt af sælgeren, eller enhver rabatopgørelse eller andre omkostningsreduktioner, som sælgeren har opnået (inklusive de datoer, hvor omkostningsreduktioner blev opnået). Derudover skal leverandøren på anmodning give køberen mulighed for at inspicere og tage kopier af (eller uddrag fra) alle relevante fortegnelser og materialer fra sælgeren vedrørende levering af varerne, som det med rimelighed kan kræves for at verificere sådanne forhold . 17. Generel. Ugyldigheden af ​​en bestemmelse indeholdt i Aftalen påvirker ikke gyldigheden af ​​nogen anden bestemmelse. Denne aftale udgør sammen med enhver tidligere fortrolighedsaftale, der er indgået mellem parterne, hele aftalen og forståelsen af ​​parterne i forbindelse med emnet herfor. Denne aftale afløser alle tidligere skriftlige og mundtlige aftaler og al anden kommunikation mellem parterne. Hver af parterne er enige om, at de ikke har nogen retsmidler i forbindelse med nogen repræsentation eller garanti (uanset om den er gjort uskyldigt eller uagtsomt), der ikke er beskrevet i denne aftale. Købers undladelse af at insistere på opfyldelse af en vilkår eller betingelse eller udøvelse af nogen rettighed eller privilegium fraskriver sig ikke sådanne vilkår, betingelser, rettigheder eller privilegier, medmindre en sådan frafaldelse er skriftligt og underskrevet af begge parter. Aftalen kan kun ændres eller ændres af et skriftligt instrument, der er underskrevet separat af køber eller sælger. Sælger må ikke udlicitere, besværle eller overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen, helt eller delvist, uden Købers forudgående skriftlige samtykke. Bestemmelserne i afsnit 5-9, 11, 12 og 17 overlever opsigelsen af ​​aftalen. Intet i aftalen giver nogen anden end sælger og køber nogen rettigheder eller afhjælpning i henhold til eller på grund af denne aftale. Sælger skal på anmodning og pris af køberen udføre eller anskaffe udførelsen af ​​alle sådanne yderligere handlinger og udføre eller fremskaffe en gyldig udførelse af alt sådant dokument, som det fra tid til anden kan være nødvendigt efter købers rimelige mening til give fuld aftale med denne aftale. Alle meddelelser, anmodninger, samtykke og anden kommunikation, der kræves eller tillades leveret nedenfor, skal ske skriftligt og leveres pr. Fax eller manuelt, via levering om natten eller ved anbefalet eller certificeret post, forudbetalt porto, til adressen eller faxnummeret på den anden part i indkøbsordren (eller et sådant andet adresse- eller faxnummer, som denne part skriftligt kan meddele til disse formål).

BETINGELSER OG SALGSBETINGELSER Disse salgs- og salgsbetingelser sammen med ethvert vedhæftet termark ("vilkår") (samlet "aftalen") regulerer i alle henseender alt salg og potentielt salg af produkter ("produkter") og tjenester ("tjenesterne") fra TV One Limited's juridiske enhed, der er navngivet på terminsarket, eller hvis ikke sådan, der faktisk sælger produkterne eller tjenesterne ("sælger") til den køber, der er navngivet på termarket, eller hvis ikke så navngivet, der faktisk køber Produkterne eller Tjenesterne ("Køber") med undtagelse af alle andre vilkår og betingelser (inklusive de vilkår og betingelser, som Køberen har til hensigt at anvende under enhver indkøbsordre, bekræftelse af ordre, specifikation eller andet dokument). Køber anerkender, at Sælger gennem sine tilknyttede selskaber (dvs. forældre, datterselskaber og andre tilknyttede selskaber) tilbyder udvidet produktionskapacitet, og Sælger efter eget skøn kan fremstille, levere eller levere fra ethvert sted eller kilde, herunder ethvert af dets tilknyttede selskaber, ethvert produkt eller Tjenester og sådan fremstilling, levering eller levering fra sådanne datterselskaber er også underlagt disse vilkår og betingelser. 1. Priser og afgifter. Priserne er de, der gælder, når Sælger accepterer en indkøbsordre, eller et termark er underskrevet eller accepteret. Hvor der ikke er angivet nogen pris, leveres tjenester på tids- og materialebasis. Sælger kan acceptere eller afvise indkøbsordrer efter eget skøn. Ingen ordre kan accepteres (og følgelig skal Sælgeren ikke placeres under nogen forpligtelser eller ansvar i henhold til nogen Aftale), før Sælgeren udsteder en skriftlig bekræftelse til Køberen, vilkårene er underskrevet eller accepteret af begge parter, eller Sælgeren leverer Produkter eller tjenester til køberen (alt efter hvad der sker tidligere). Medmindre andet er angivet skriftligt, udgør hver ordre, når de accepteres, en separat aftale. Medmindre andet er angivet i termarket, er alle priser udtrykt eksklusive moms (eller anden moms) og alle omkostninger eller gebyrer i forbindelse med læsning, losning, transport og forsikring. Alle priser, modeller og materialespecifikationer kan ændres eller trækkes tilbage af sælgeren når som helst inden en ordre accepteres eller i overensstemmelse med afsnit 3. Priserne kan kun varieres efter dette tidspunkt (og inden levering eller ydeevne) efter skriftlig meddelelse til køberen på grund af en stigning i prisen på råvarer eller arbejdskraft eller på grund af udsving i valutakurser, og køberen skal være berettiget til at annullere ordren uden at pådrage sig ansvar, forudsat at en sådan annullering modtages af Sælger skriftligt mindst otteogtyve dage før den meddelte leverings- eller udførelsesdato (eller, hvis tidligere) inden for fjorten dage efter Sælgers varsel. 2. Betaling. Betalingsbetingelser er 30 dage fra fakturadato, medmindre andet er angivet på terminologien. Køber skal betale alle beløb ved bankoverførsel til den af ​​Sælger udpegede konto uden fradrag ved modregning, modkrav, rabat, nedsættelse eller andet. Alle priser er angivet og skal betales i pund sterling eller som ellers specificeret i terminologien. Hvis Køber undlader at foretage nogen betaling eller betale en faktura i henhold til dens vilkår eller på sådanne kreditbetingelser, som udtrykkeligt er aftalt skriftligt af Sælger, så ud over alle andre rettigheder og retsmidler, der er tilgængelige for Sælger: (a) Køber er ansvarlig for ethvert og alle kommercielt rimelige gebyrer, udgifter eller provisioner, som Sælger afholder i forbindelse med stop af levering, transport og opbevaring af Produkter og i forbindelse med returnering eller videresalg af Produkter (b) Sælger har ret til at opsige aftalen eller suspendere yderligere opfyldelse i henhold til aftalen og andre aftaler med køber; (c) Køber hæfter over for Sælger for alle rimelige omkostninger ved inddrivelse af skyldige penge, herunder rimelige advokatsalærer; og (d) Sælgeren er ikke forpligtet til at foretage fremtidige leverancer. Sælgeren kan efter eget valg opkræve køberrenter (beregnes dagligt) af enhver forsinket betaling fra den dato, hvor en sådan betaling skyldtes datoen for den faktiske betaling. 3. Ændringer. Sælger kan revidere priser, leveringsdatoer og garantier efter accept af anmodninger fra køber om ændringer af produkter eller tjenester. Hvis Køber afviser foreslåede ændringer af produkter, der er foretaget efter ordre, der anses for nødvendige af Sælger for at overholde den gældende specifikation, er Sælger fritaget for sin forpligtelse til at overholde en sådan specifikation, i det omfang overensstemmelse kan blive påvirket af en sådan indsigelse i den rimelige udtalelse Sælger. 4. Forsendelse og levering. Levering af produkter og risiko for tab overføres til køber EXW pr. INCOTERMS 2010 (sælgers lokaler), medmindre andet er angivet i terminologien. Køberen skal på leveringsstedet sørge for passende og passende udstyr og manuel arbejdskraft til lastning af Produkterne. Køber er ansvarlig for alle afgifter mod tilbageholdelse eller tilbageholdelse. Eventuelle krav om mangel eller skader skal meddeles sælgeren inden for tre dage efter levering, og eventuelle mangler eller skader, der opstår under transit, skal også sendes direkte til transportøren og er underlagt de relevante transportbetingelser. Alle leveringsdatoer er omtrentlige og er ikke garanteret, og leveringstidspunktet er ikke afgørende. Sælger forbeholder sig ret til at foretage delvise forsendelser eller aflevere i rater og fakturere køberen for hver afsendt rate. Sælger er ikke forpligtet til at levere levering af produkter, som køber har leveret ufuldstændige eller unøjagtige forsendelsesinstruktioner for. Hvis Køber ikke accepterer eller modtager levering af Produkterne inden for fem arbejdsdage efter, at Sælgeren underretter Køberen om, at Produkterne er klar, eller hvis Forsendelse af Produkter udsættes eller forsinkes af Køber af en eller anden grund, inklusive en Force Majeure-begivenhed (defineret) i afsnit 9) kan sælger flytte produkter til opbevaring for købers regning og risiko, og produkterne betragtes som leveret. Produkter kan ikke returneres med undtagelse af forudgående skriftligt samtykke fra sælger, som kan omfatte yderligere betingelser. Sælgeren er ikke ansvarlig for manglende levering af produkter (selvom det skyldes sælgers uagtsomhed), medmindre køberen giver skriftlig meddelelse til sælgeren inden for ti dage efter den dato, hvor produkterne i den almindelige begivenhed har haft blevet modtaget. Et underskrevet acceptdokument for købers transport skal være bevis for korrekt levering. Ethvert ansvar for manglende levering er begrænset til efter Sælgers skøn: (i) udskiftning af Produkterne inden for en rimelig tid (ii) udstedelse af en kreditnota til den forholdsmæssige købspris mod enhver faktura, der er rejst for sådanne Produkter; eller (iii) refusion af den betalte købspris. 5. Inspektion. Medmindre andet er aftalt i vilkårene, skal køber inspicere produkter efter modtagelse på bestemmelsesstedet. Købers manglende inspektion af Produkter og skriftlig meddelelse til Sælger om påståede mangler eller manglende overensstemmelse inden for ti dage efter modtagelse på bestemmelsesstedet, udgør Købers uigenkaldelige accept af leverede Produkter, bortset fra at i tilfælde af latente mangler, der ikke er synlige ved en rimelig inspektion, Køber skal have ti dage fra at være med rimelighed klar over en sådan latent mangel. 6. Begrænset garanti. 6.1 Sælgeren garanterer over for køberen, at følgende produkter skal sælges med fuld reparations- eller udskiftningsgaranti kun i de perioder, der er angivet nedenfor fra købsdatoen (angivet på terminsarket): PRODUKTKATEGORIER GARANTIPERIODE (år, fra dato af køb) (A) TvONE ™ -mærkede produkter baseret på tvONE ™ s CORIO ™ -teknologi, inklusive produkter med modelnummerpræfikser CM2, C2, 1T-C2, C3, CX, A2 eller S2 (5 år) (B) ONErack ™ mærkevarer (1 år) (C) Alle andre TvONE ™ produkter inklusive alle andre produkter med modelnummer præfikser 1T (bortset fra dem, der er anført under kategorierne AB) (1 år) (D) Magenta ™ mærkevarer (5 år) 6.2 Hvor køber ønsker at udøve sine rettigheder i henhold til den relevante garanti, skal køber få et returautorisationsnummer fra sælgeren og returnere produktet til et sted, der er udpeget af sælgeren (forudbetalt levering). Når reparationerne er afsluttet, returneres produktet (for sælgers pris). 6.3 Produkterne sælges "som de er". Sælgeren giver ingen garantier eller erklæringer for, at produkterne vil opfylde noget bestemt formål med sælgeren. 6.4 Ovenstående begrænsede garantier angiver de fulde garantier for Produkterne, med undtagelse af andre garantier (udtrykt eller underforstået) og er strengt begrænset til det gældende angivne antal år fra købsdatoen. 7. Begrænsning af afhjælpning og ansvar. KØBERENS OPMÆRKSOMHED ER SÆRLIGT TRUKKET TIL BESTEMMELSERNE I DENNE BETINGELSE 7. (a) Sælgers samlede ansvar i henhold til eller i forbindelse med denne Aftale, hvad enten det er i kontrakt, erstatning (herunder uagtsomhed eller misligholdelse af lovpligtig pligt), vildledning eller andet (hver en "handling") må ikke overstige 100% af prisen betalt af køber i henhold til aftalen for det produkt eller de tjenester, der giver anledning til handlingen. (b) Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for: (i) nogen særlig, tilfældig, indirekte, straffende eller følgeskade af en eller anden grund; (ii) tab af fortjeneste (iii) tab af forretning (iv) tab af omsætning (v) udtømning af goodwill (vi) tab af omdømme eller data; eller (vii) omkostninger til kapital, brændstof, strøm eller miljøoprydning (hvad enten tabet eller skaden i (ii) - (vii) anses for at være direkte eller indirekte). (c) Intet i denne Aftale udelukker eller begrænser Sælgers ansvar for (i) død eller personskade forårsaget af Sælgers uagtsomhed (ii) bedrageri eller bedragerisk vildfarelse; eller (iii) overtrædelse af de vilkår, der er underforstået i afsnit 2 i lov om levering af varer og tjenesteydelser 1982 (titel og stille besiddelse) eller § 12 i lov om salg af varer 1979 (titel og stille besiddelse) eller (iv) enhver anden type tab, som ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lovgivning. Enhver handling skal påbegyndes et år efter datoen for afsendelse eller produkterne eller afslutningen af ​​tjenesterne (undtagen handlinger, der opstår på grund af latente mangler, som skal påbegyndes inden for et år efter, at den latente mangel med rimelighed er synlig ved inspektion). Sælger påtager sig ingen forpligtelse eller ansvar for teknisk eller ikke givet teknisk rådgivning eller opnåede resultater. Køber anerkender og accepterer, at de begrænsninger og undtagelser, der er angivet i denne Aftale, er rimelige under hensyntagen til omstændighederne, og at Sælgeren har fastsat sine priser og indgået Aftalen i afhængighed af sådanne vilkår. 8. Undskyldning for ydeevne. Ingen af ​​parterne betragtes som misligholdelse af sin opfyldelse af nogen forpligtelse i henhold til Aftalen (bortset fra en forpligtelse til at foretage nogen betaling, der skal betales i henhold til Aftalen) i det omfang, at opfyldelsen af ​​en sådan forpligtelse forhindres eller forsinkes af Guds handlinger; krig (erklæret eller sort) terrorisme eller anden kriminel adfærd brand; oversvømmelse vejr; sabotage; strejker eller arbejdskraft eller civile forstyrrelser statslige anmodninger, begrænsninger, love, regler, ordrer, undladelser eller handlinger; utilgængelighed af eller forsinkelser i forsyningsselskaber eller transport; misligholdelse af leverandører eller anden manglende evne til at skaffe nødvendige materialer; embargoer eller andre begivenheder eller årsager, der ligger uden for denne parts rimelige kontrol (hver en "Force Majeure-begivenhed"). I tilfælde af en Force Majeure-begivenhed forlænges leveringsdatoen med en periode svarende til forsinkelsen plus en rimelig tid til at træne og genoptage produktionen, og prisen justeres ligeligt for at kompensere Sælger for sådan forsinkelse og relaterede omkostninger og udgifter. 9. Love og regler. Overholdelse af gældende lovgivning (herunder Health and Safety at Work osv. Act 1974), forskrifter og fremgangsmåder vedrørende installation, drift eller brug af Produkter eller tjenester er købers eget ansvar. Denne aftale, dens fortolkning og eventuelle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med den (herunder ikke-kontraktlige tvister) er underlagt lovgivningen i England og Wales, og begge parter er hermed enige om at underkaste sig den eksklusive jurisdiktion for Court of England og Wales. Anvendelsen af ​​De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationalt salg af varer finder ikke anvendelse. 10. Tegninger og intellektuel ejendomsret. Ethvert design, fremstillingstegninger eller anden information eller beskrivende materiale, der udstedes af sælgeren eller vises på dens websted eller brochurer, udstedes eller offentliggøres med det ene formål at give en omtrentlig idé om de produkter, der er beskrevet deri. De udgør ikke en del af aftalen. Alt sådant materiale, der stilles til rådighed for køberen (og alle intellektuelle ejendomsrettigheder deri), forbliver sælgers eksklusive ejendom. Køber må ikke uden sælgers forudgående skriftlige samtykke kopiere sådanne oplysninger eller videregive sådanne oplysninger til en tredjepart. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i eller som følge af eller i forbindelse med tjenesterne ejes af sælgeren. Køber skadesløsholder og holder skadesløsholdelse mod alle direkte eller indirekte forpligtelser, krav, omkostninger, skader og udgifter (herunder sagsomkostninger) ("Omkostninger"), som Sælger pådrager eller bærer, i det omfang sådanne omkostninger opstår som et resultat af produkter, der fremstilles efter ethvert design eller specifikation leveret af køberen. 11. Aflysning. Køber kan kun annullere ordrer med rimelig forudgående skriftlig varsel og ved betaling til Sælger af annulleringsgebyrer, der inkluderer: (a) alle omkostninger og udgifter, som Sælger har afholdt, og (b) et fast beløb på 10% af den samlede pris for Produkter til kompensation for afbrydelse i planlægning, planlagt produktion og andre indirekte og administrative omkostninger. Sælgeren har ret til at opsige eller suspendere enhver aftale efter skriftlig meddelelse til køberen, hvis (i) køberen forpligter sig til en væsentlig overtrædelse af nogen af ​​betingelserne i denne aftale og undlader at afhjælpe det samme (hvis det kan afhjælpes) inden for 30 dage efter at blive underrettet om overtrædelsen eller (ii) køberen lider af en insolvenshændelse, herunder: suspendering eller trussel om at suspendere betaling af sin gæld eller anses for ude af stand til at betale sin gæld i henhold til § 123 i insolvensloven af ​​1986 eller en ansøgning indgives til retten , eller der foretages en ordre om udnævnelse af en administrator, eller hvis der gives en meddelelse om, at det er hensigten at udpege en administrator, eller hvis en administrator udpeges, over køberen (som en virksomhed); der indgives et andragende, der gives en meddelelse, der vedtages en beslutning, eller der foretages en ordre for eller i forbindelse med afviklingen af ​​køberen (som et selskab). Ved ophør eller i en periode med suspension er Sælger ikke forpligtet til at levere (og har ret til at inddrive fra Købers lokaler) Produkter eller Tjenester, der er bestilt af Køber, medmindre de allerede er betalt fuldt ud, og alle betalinger betalt til Sælger i henhold til Aftalen forfalder straks til betaling. 12. Købers forpligtelser. Køberen skal (i) sikre, at vilkårene for enhver indkøbsordre og enhver produktspecifikation (hvis de er udstedt af køberen) er komplette og nøjagtige; (ii) samarbejde med sælgeren i alle forhold vedrørende tjenesterne; og (iii) give sælgeren og dens medarbejdere eller agenter adgang til sælgerens lokaler og andre faciliteter og give al information og alt det materiale, der med rimelighed kræves for at levere tjenester, og sikre, at sådanne oplysninger er korrekte i alle væsentlige henseender . Enhver manglende overholdelse heraf betragtes som en force majeure-begivenhed for sælgeren i henhold til betingelse 8. Visse produkter kan være underlagt eksportkontrol i henhold til gældende lovgivning. Køber garanterer, at den skal overholde al sådan lovgivning og ikke eksportere, geneksportere eller overføre, direkte eller indirekte, et sådant produkt undtagen i overensstemmelse med sådanne love, og det skal opnå enhver nødvendig licens, tilladelse eller autoritet, der måtte være krævet i forbindelse med levering af produkter eller tjenester, der skal transporteres i henhold til aftalen. 13. Ophold af titel. Ejendomsretten til enhver software, der leveres med produkterne, forbliver hos sælgeren eller dens leverandør og er licenseret, ikke solgt, til køberen. Ejendomsretten til produkter overføres ikke til køber, før sælgeren fuldt ud har modtaget (i kontanter eller godkendte midler) alle skyldige beløb i forhold til produkterne og alle andre beløb, der forfalder eller forfalder sælgeren fra køberen på enhver konto. Indtil dette tidspunkt skal køber (i) opbevare produkterne på tillidsbasis som sælgers bailee; (ii) hvor det er fysisk muligt (men ikke for at forhindre eller begrænse købers brug af Produkterne) at opbevare produkterne separat og identificeret som sælgers ejendom; (iii) ikke ødelægge, ødelægge eller tilsløre noget identificerende mærke på eller relateret til Produkterne; (iv) vedligeholde Produkterne i tilfredsstillende stand og holde dem forsikret på Sælgers vegne for deres fulde pris mod risici til Sælgers rimelige tilfredshed; og (ii) holde provenuet fra salget af en sådan forsikring i tillid til sælgeren og ikke blande dem med andre penge eller betale provenuet til en trukket bankkonto. Købers ret til besiddelse ophører straks i tilfælde af, at en aftale annulleres af køberen i henhold til en insolvenshændelse som beskrevet i afsnit 11. Køberen giver og skal skaffe en uigenkaldelig ret til Sælgeren eller dens agenter til at komme ind i et sted, hvor Produkterne opbevares eller kan opbevares for at inspicere dem, eller hvor Købers ret til besiddelse er ophørt, for at inddrive dem. 14. General Lien. Sælgeren har en generel tilbageholdelsesret over alle varer fra køberen i dens besiddelse for ethvert beløb, der overhovedet skyldes køberen til sælgeren. Hvis nogen panterettigheder ikke er opfyldt inden for 14 dage efter forfalden af ​​sådanne penge, kan sælgeren efter eget skøn sælge varerne som agenter for køberen og anvende provenuet over for skyldige penge og udgifterne til salget og skal efter regnskab til Køber for den resterende rest (hvis der er nogen) frigøres fra ethvert ansvar over for varerne. Fortrolighed. Den fortrolighedsaftale, der er indgået mellem parterne [og der henvises til i termarket] ("fortrolighedsaftalen"), vil regulere udvekslingen af ​​enhver "fortrolig information" (som sådan betegnelse er defineret i fortrolighedsaftalen) med henblik på at bære ud fra hensigten med denne aftale og betragtes som en del af denne aftale, som om den er beskrevet heri. 15. Data beskyttelse. I denne paragraf 12 henviser “Act” til UK Data Protection Act 1998 (som ændret og erstattet af UK Data Protection Act 2018) og “GDPR” henviser til EU's generelle databeskyttelsesforordning (2016/679). Lov om databeskyttelse henviser samlet til loven, GDPR og enhver britisk gennemførelseslov, -bestemmelse og sekundær lovgivning under GDPR (fra tid til anden). Udtryk, der anvendes i denne paragraf 16, vedrørende databeskyttelse / beskyttelse (men ikke defineret på anden måde) såsom personoplysninger, databehandler og registreret, skal have den eller de betydninger, der er givet dem i loven eller GDPR (alt efter hvad der er relevant). Køber anerkender udtrykkeligt, at Sælger vil behandle begrænsede mængder personoplysninger udelukkende i det omfang, det er nødvendigt for at sælge Produkterne til Køberen, og levere alle tjenester under enhver gældende garanti. Kategorierne af personoplysninger, der skal behandles, er begrænset til de kategorier, der er angivet i Sælgers privatlivspolitik (tilgængelig på dens websted) og som indeholdt i de relevante indkøbsordrer (eller relateret korrespondance) udstedt i henhold til denne Aftale. Personlige data behandles udelukkende i forbindelse med salget af Produkterne og derefter kun bevares i det omfang det med rimelighed er nødvendigt til interne opbevaringsformål eller under enhver produktgaranti. Sælgeren må ikke opbevare personoplysninger på ubestemt tid og vil overholde GDPR i forbindelse med sikker destruktion af personoplysninger på det rette tidspunkt. Sælger garanterer over for køberen, at den har indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte mod uautoriseret eller ulovlig behandling af eller utilsigtet tab, ødelæggelse eller beskadigelse af personoplysninger (passende for den skade, der kan medføre i betragtning af arten og følsomheden af ​​de data, der behandles). Sælgeren underretter formelt, og køberen anerkender udtrykkeligt, at personoplysninger det behandles under eller i forbindelse med denne aftale vil blive gemt i sælgerens software til virksomhedsressourceplanlægning, hostet af NetSuite ™ (i forbindelse med Oracle på betingelserne i Oracles privatlivspolitik, der er tilgængelig på https://www.oracle.com/legal/ privacy / index.html) fra servere i USA. Yderligere oplysninger er tilgængelige i sælgerens privatlivspolitik. Sælgeren begrænser videregivelse af og adgang til personlige data til det personale, der har brug for at vide (i forbindelse med denne aftale og opfyldelse af produktordrer og garantier), og som er opmærksom på af deres forpligtelser til at beskytte personoplysninger i henhold til GDPR.Sælgeren skal derudover: (i) underrette køber så hurtigt som med rimelighed praktisk muligt om at blive opmærksom på et brud på personoplysninger, herunder uden begrænsning, hvis nogen personlige data går tabt, ødelægges eller bliver beskadiget, ødelagt eller ubrugelig, og når det kræves eller kræves for at hjælpe, til at underrette den registrerede om en sådan overtrædelse; (ii) købers skriftlige vejledning, overføre, slette eller returnere personlige data (inklusive eventuelle kopier) til køberen , medmindre det kræves af gældende lov for at opbevare personoplysninger. 16. Generelle bestemmelser. Aftalen udgør sammen med enhver tidligere fortrolighedsaftale, der er indgået mellem parterne, hele aftalen mellem parterne med hensyn til dens emne og erstatter enhver tidligere aftale eller anden kommunikation mellem parterne vedrørende dette emne. Hver part anerkender, at ved indgåelse af aftalen har den ikke påberåbt sig og har ingen ret eller afhjælpning i forbindelse med nogen repræsentation eller garanti (uanset om den er gjort uagtsomt eller uskyldigt), der ikke er beskrevet i denne aftale. Hver af parterne er enige om, at dets eneste ansvar i forbindelse med sådanne erklæringer og garantier (uanset om det er fremsat uskyldigt eller uagtsomt) skal være for kontraktbrud. Intet i dette afsnit 16 begrænser eller udelukker ethvert ansvar for svig. Ingen ændringer af denne aftale er bindende, medmindre de er foretaget skriftligt og underskrevet af begge parter. Intet afkald fra nogen af ​​parterne med hensyn til overtrædelse eller misligholdelse af nogen rettighed eller afhjælpning og intet handelsforløb anses for at udgøre en vedvarende afkald på enhver anden overtrædelse eller misligholdelse eller anden ret eller afhjælpning, medmindre en sådan afkald er udtrykt skriftligt underskrevet af begge parter. Intet i aftalen giver nogen anden end sælger og køber nogen rettigheder eller afhjælpning i henhold til eller på grund af denne aftale i henhold til Contracts (Right of Third Parties) Act 1999 eller på anden måde. Alle typografiske eller skrivefejl foretaget af Sælger i ethvert tilbud, bekræftelse eller offentliggørelse er underlagt korrektion. Køber skal på anmodning og pris af Sælger udføre eller anskaffe udførelsen af ​​alle sådanne yderligere handlinger og udføre eller fremskaffe en gyldig udførelse af alt sådant dokument, som det fra tid til anden kan være nødvendigt i Sælgers rimelige mening give fuld aftale med denne aftale. Sælgeren er berettiget til at udlicitere enhver af sine forpligtelser i henhold til denne aftale, men er ansvarlig for handlinger eller undladelser fra enhver underentreprenør, der anvendes af den. Sælgeren har uden varsel til køberen ret til at overdrage eller belaste eller yde sikkerhed over denne aftale eller nogen af ​​dens rettigheder i henhold hertil. Køber overdrager ikke sin interesse i denne Aftale uden forudgående skriftligt samtykke fra Sælger. Ugyldigheden eller ikke kan håndhæves af en klausul eller en del af en klausul i denne Aftale påvirker ikke gyldigheden eller håndhævelsen af ​​de resterende klausuler eller dele af denne klausul. Enhver klausul eller del af en klausul, der anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves af en domstol med kompetent jurisdiktion, anses for at være slettet fra denne aftale, og med forbehold af ovenstående ved en sådan sletning skal parterne skriftligt aftale sådanne ændringer til denne Aftale, som det kan være nødvendigt for fortsat gyldighed og eksigibilitet af de resterende klausuler. Alle meddelelser, anmodninger, samtykke og anden kommunikation, der kræves eller tillades leveret nedenfor, skal ske skriftligt og leveres pr. Fax eller i hånden, via levering om natten eller ved anbefalet eller certificeret post, forudbetalt porto, til adressen eller faxnummeret på den anden part i termarket (eller en anden adresse eller et faxnummer, som denne part skriftligt kan meddele til disse formål).