fbpx
English English

 

Tất cả giá được quảng cáo phải khớp hoặc cao hơn giá niêm yết cho từng sản phẩm trong cột “BẢN ĐỒ” như được cung cấp cho Đại lý trên bảng giá hiện có, mới nhất do tvONE hoặc đại diện của tvONE cung cấp.

 • Định giá được quảng cáo sẽ được định nghĩa là bất kỳ thông tin giá nào được hiển thị công khai hoặc được tạo tự động, sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  • Tài liệu in chứa thông tin giá sản phẩm tvONE
   • Hiển thị quảng cáo trong bất kỳ ấn phẩm nào do Người bán lại hoặc đại lý Người bán lại mua và đặt.
   • Thư trực tiếp được phát triển và phổ biến bởi Người bán lại hoặc đại lý của Người bán lại.
   • Mọi thông tin in sẵn, công khai do Người bán lại hoặc đại lý Người bán lại cung cấp.
  • Phương tiện điện tử hiển thị thông tin giá sản phẩm tvONE
   • Các trang web do Người bán lại hoặc đại lý Người bán lại điều hành.
   • Diễn đàn mua sắm công cộng trực tuyến hoặc hướng dẫn giá. Điều này sẽ bao gồm giá được hiển thị trên trang "giỏ hàng" hoặc "thanh toán".
   • Giảm giá được tạo tự động và công khai dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Biện pháp khắc phục hậu quả
  • tvONE có quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào hoặc một phần của bất kỳ đơn đặt hàng nào.
  • Sản phẩm trong đơn đặt hàng của Người bán lại có thể được so sánh với các trang web và cổng thông tin bán lại trực tuyến của Người bán lại. Nếu bất kỳ sản phẩm nào trên trang web hoặc cổng thông tin bán lại được hiển thị như được quảng cáo bên dưới Giá Quảng cáo Tối thiểu của tvONE, tvONE có thể từ chối thực hiện đơn hàng hoặc mục hàng cụ thể trên đơn hàng.
  • Mức chiết khấu khi mua hàng của người bán lại có thể được giảm mà không cần thông báo trước, có hiệu lực ngay lập tức kể từ ngày tvONE hoặc các đại lý của tvONE xác nhận việc không tuân thủ chính sách MAP.