fbpx
English English

firmware

Lưu ý: phần mềm này không được đảm bảo hoạt động trên Windows Vista. Tệp cập nhật chương trình cơ sở mới nhất cho đơn vị CC-300 CORIOconsole là: Phiên bản 31cc_300_v31.exe1. Cải thiện chức năng với C2-8000 và một số bản sửa lỗi Ghi chú phát hành: CC-300 TV One Release Note v31.pdf

Cập nhật chương trình cơ sở Dòng C2-7000 Lưu ý: phần mềm này không được đảm bảo hoạt động trên Windows Vista. Phiên bản hiện tại của chương trình cơ sở là: Phiên bản 265: Đối với C2-7100, C2-7200: c25_c2_7000_v265.exe Đối với C2-7110, C2-7210, C2-7260, C2-7310 (266): c25_c2_7010_v265_266.exe