fbpx
English English

Cập nhật chương trình cơ sở cho Bộ điều khiển IP 1T-CL-322-EU và 1T-CL-322-US


20/19/XNUMX

Ứng dụng Khám phá thiết bị:
1T-CL-SW_tvONE.zip

Ghi chú phát hành:
tvONE-1T-CL-322 FirmwareRelease-EUv2.25-USv2.15 .pdf

Quy trình cập nhật FW:
PDF-1T-CL-322-FW-V1.0.pdf

Liên minh Châu Âu
1T-CL322-EU V2.25.rar

Hoa Kỳ FW
1T-CL322-US V2.15.rar


Bản phát hành trước
23/08/17

Ghi chú phát hành:
tvONE-1T-CL-322FirmwareRelease-EUv2.22-USv2.12.pdf

Liên minh Châu Âu
1T-CL322-EU V2.22.zip

Hoa Kỳ FW
1T-CL322-US V2.12.zip


Phát hành lần đầu:
PDF-1T-CL-322-FW-V1.0.pdf

Liên minh Châu Âu
1T-CL322-EU V2.21.zip

Hoa Kỳ FW
1T-CL322-US V2.11.zip