fbpx
English English

Hiện tại, chỉ có dòng C2-2000A, dòng C2-6000, dòng C2-8000 và đơn vị 1T-C2-750 và 1T-C2-760 có cả đầu vào và đầu ra DVI hỗ trợ HDCP trong dải CORIO (đơn vị bắt đầu từ 'C2 ').