fbpx
English English

DV1394-Pro không có đầu ra Mã thời gian. Mã thời gian chỉ được đọc từ RS-422 VTR trong quá trình mã hóa sang bộ chỉnh sửa máy tính. Cách khác trong quá trình giải mã không được hỗ trợ!