fbpx
English English

Control โซลูชัน

ผลิตภัณฑ์ตัวกรอง

  • เปลี่ยนเป็นเค้าโครงตาราง
  • เปลี่ยนไปใช้เค้าโครงตาราง
SKU: 1T-CL-322-EU

โซลูชันที่ใช้อีเทอร์เน็ตที่ใช้งานง่ายและคุ้มค่าซึ่งเหมาะกับกล่องติดผนังสไตล์ EU มาตรฐาน สามารถใช้ได้ทั่วโลก

SKU: 1T-CL-322-US

โซลูชันที่ใช้อีเทอร์เน็ตที่ใช้งานง่ายและคุ้มค่าซึ่งเหมาะกับกล่องติดผนังแบบมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา สามารถใช้ได้ทั่วโลก