fbpx
English English

 

Welkom op de internetsite van tvONE, ontwikkelaar en fabrikant van wereldklasse van videoconversie en AV-signaaldistributietechnologie. De ingangsdatum van deze gebruiksvoorwaarden ("voorwaarden") is 20 juli 2017. De huidige versie van deze voorwaarden vervangt en vervangt alle eerdere gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op deze site.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door, zodat u de voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de site en bijbehorende diensten begrijpt. We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden naarmate onze site zich ontwikkelt, dus kom regelmatig terug. Als u de site en de bijbehorende services blijft gebruiken na eventuele geposte wijzigingen in de voorwaarden, betekent dit dat u ermee instemt. Gebruik onze site niet als u niet akkoord gaat met de voorwaarden.

Privacybeleid

Door deze site te gebruiken, stemt u in met onze verzameling en gebruik van persoonlijke informatie zoals besproken in ons privacybeleid, dat hierbij in deze voorwaarden is opgenomen. Een kopie van het privacybeleid is hier te vinden: https://tvone.com/privacy-policy

Toegestaan ​​gebruik

Deze site is bedoeld om informatie te verstrekken over onze producten en diensten. We verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie om de site te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met deze voorwaarden. Deze licentie omvat niet het recht om de inhoud van de site te wijzigen, reproduceren, kopiëren of door te verkopen; om technische maatregelen te omzeilen die worden gebruikt om de toegang tot enig deel van de site te voorkomen of te beperken; om datamining, robots of vergelijkbare geautomatiseerde tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens te gebruiken om toegang te krijgen tot de site; om de beveiliging van de site te schenden of te proberen deze te schenden; of om te interfereren met of proberen te interfereren met de goede werking van de Site.

U stemt ermee in om deze site alleen voor legale doeleinden en in overeenstemming met deze voorwaarden te gebruiken. U erkent dat uw gebruik van deze site naar eigen goeddunken is en dat uw licentie om de site te gebruiken op elk moment door ons kan worden beëindigd. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken service aan iemand te weigeren en uw toekomstige toegang tot en gebruik van deze site te blokkeren of te voorkomen. 

Jouw rekening

Voordat u gebruik kunt maken van bepaalde diensten die aan deze site zijn gekoppeld, moet u zich mogelijk op de site registreren. U stemt ermee in en garandeert dat alle informatie die u ons via deze site verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot contactgegevens en andere registratie-informatie voor uw account, waarheidsgetrouw en nauwkeurig is.

U gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw account. Wij zijn niet verantwoordelijk voor of aansprakelijk voor enig verlies of ander letsel dat u kunt oplopen als iemand anders uw gebruikersaccount of wachtwoord gebruikt, met of zonder uw medeweten.

Handelsmerken en auteursrechten

De handelsmerken, handelsopmaak, logo's en servicemerken die op deze site worden weergegeven, zijn eigendom van tvONE en derden. Niets op deze site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enig recht of licentie om een ​​handelsmerk te gebruiken.

Alle inhoud op de site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto's, afbeeldingen, lay-out en ontwerp, is eigendom van tvONE, of tvONE heeft toestemming gekregen om de inhoud te gebruiken. Niets op deze site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enig recht of licentie om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal op de site te gebruiken. Niettegenstaande het voorgaande mag u een enkele kopie van de inhoud op de site downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen intact blijven en op voorwaarde dat u de inhoud op geen enkele manier wijzigt.

Specificaties en prijzen

 We behouden ons het recht voor specificaties en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Afwijzing van garanties; Schadeloosstelling

 Deze site, de inhoud en alle bijbehorende services worden door de VS geleverd op een "as is" of "zoals beschikbaar" -basis. we geven geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van deze site, de informatie, inhoud, materialen of producten op deze site, of de functionaliteit van enige daarmee verband houdende diensten. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, wijzen WIJ alle geïmpliceerde garanties af, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

Door de site te gebruiken, erkent u dat uw gebruik van de site op eigen risico is. WE is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of anderszins verband houdt met uw gebruik van de site, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, punitieve en gevolgschade, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van of hadden moeten weten van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Bepaalde staatswetten staan ​​geen beperkingen toe op impliciete garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade. als deze wetten op u van toepassing zijn, zijn sommige of alle bovenstaande disclaimers, uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing en heeft u mogelijk aanvullende rechten.

U stemt ermee in om tvONE, zijn agenten, distributeurs en gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeuren en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, eisen, schadevergoedingen, kosten en uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de site of uw schending van enige bepaling van deze voorwaarden of enige garantie hieronder.

U gaat ermee akkoord dat als u ontevreden bent over de site, uw enige en exclusieve remedie is om te stoppen met het gebruik van de site.

Contacteer ons nu

Als u een vraag heeft over het sitebeleid, neem dan contact met ons op via:

tvONE

Tav: Juridische afdeling

621 Wilmerlaan.

Cincinnati, OH 45226

of telefonisch op:

1-800-721-4044 NCSA

44 (0) 1843 8873300 EMEA

of per e-mail op

webmaster@tvone.com