fbpx
English English

Stisknout Zprávy

Společnost tvONE (www.tvone.com), přední designér a výrobce špičkových zařízení pro zpracování videa a multimédií, oznámila dodávku svého nového 4K vstupního modulu pro CORIOmaster & CORIOmaster mini.

Společnost tvONE oznamuje první dodávky svých nových výstupních modulů 4K pro CORIOmaster & CORIOmaster mini a novou verzi svého oceňovaného řídicího softwaru pro systémy CORIOmaster, CORIOgrapher 2.0.

ERLANGER, KY, 3. září 2015 - tvONE (www.tvone.com), dlouholetý vývojář a dodavatel vysoce výkonného zařízení pro zpracování videa, dnes oznámil novou cenu pro řadu Voyager, která umožňuje pro-AV a digitální značení zákazníkům distribuovat víceformátové širokopásmové signály po vláknech. Platforma Voyager Fiber Optic Signal Distribution Platform společnosti Magenta je interoperabilní sada vysílačů, přijímačů, distribučních zesilovačů a maticových přepínačů, která umožňuje konfiguraci typu end-to-end pro rozšíření a přepínání nekomprimovaných víceformátových obrazových a zvukových signálů, signálů RS-232 a USB 2.0 přes vlákno na vzdálenosti až 16.75 MI / 30 km.

ERLANGER, KY, 6. srpna 2015 - tvONE, dlouholetý vývojář a dodavatel vysoce výkonného zařízení pro zpracování videa, oznámil přátelský odkup společnosti od předchozího majitele Nortek, Inc. Akvizice byla dokončena 31. července 2015 s nová správní rada složená z manažerského týmu tvONE; David Van Horn, David Reynaga a Andy Fliss s pokračujícím aktivním zapojením Frithjofa Beckera a Richarda Malletta.

PODMÍNKY NÁKUPU TV ONE OMEZENÉ 1. Použitelnost. Objednávka (dále jen „objednávka“) spolu s těmito obchodními podmínkami, které jsou hypertextově propojeny s objednávkou nebo jinak poskytovány prodejci, společně představují nabídku kupujícího na nákup zboží („zboží“) nebo služeb ( „Služby“ a společně se Zboží, „Objednané položky“) uvedené od Prodávajícího v souladu s těmito obchodními podmínkami a nákupní objednávkou. Po přijetí této nabídky prodávajícím budou tyto podmínky a objednávka představovat závaznou dohodu (dále jen „smlouva“) mezi kupujícím a prodávajícím a budou se vztahovat na všechny nákupy objednaných položek kupujícím od prodávajícího jako takové. Objednané položky mohou být popsány na první straně nákupní objednávky. Tato nabídka bude Prodávajícím přijata, jakmile nastane první z následujících případů: (a) Prodávající provede, podepíše nebo doručí Kupujícímu jakýkoli dopis, formulář nebo jiný písemný dokument nebo listinu potvrzující přijetí, (b) jakékoli plnění Prodávajícím podle nabídnout, nebo (c) uplynutím tří (3) dnů po obdržení nákupní objednávky prodejcem bez písemného upozornění kupujícímu, že prodávající takovou nákupní objednávku nepřijímá. V případě jakéhokoli rozporu mezi Smlouvou a jakýmkoli jiným dokumentem nebo nástrojem předloženým Prodávajícím má přednost Smlouva. Smlouva spolu s jakýmikoli dokumenty zde zahrnutými jako odkaz představuje jedinou a úplnou dohodu stran, pokud jde o objednané položky, a nahrazuje veškerá předchozí nebo současná ujednání, dohody, jednání, prohlášení a záruky a komunikaci, ústní i písemnou , s ohledem na objednané položky, pokud nebyla uzavřena samostatná převažující písemná smlouva a podepsána oběma stranami. Kupující výslovně omezuje přijetí Smlouvy na podmínky zde uvedené a v Objednávce. Takové podmínky výslovně vylučují jakékoli prodejní podmínky prodejce nebo jakýkoli jiný dokument vydaný prodejcem v souvislosti s objednanými položkami. Jakékoli další, odlišné nebo nekonzistentní podmínky obsažené v jakékoli formě, potvrzení, přijetí nebo potvrzení použité prodejcem v souvislosti s implementací nákupní objednávky jsou tímto vzneseny námitkou a odmítnuty kupujícím, avšak takový návrh nefunguje jako odmítnutí Smlouvy (pokud tyto odchylky nejsou ve smyslu popisu, množství, ceny nebo harmonogramu dodání Objednaných položek), ale bude považováno za její podstatnou změnu a Smlouva bude považována Prodávajícím za akceptovanou bez jakýchkoli dalších , odlišné nebo nekonzistentní výrazy. 2. Zásilka a doručení; Alternativní zdroj. (a) Veškeré zboží musí být (i) vhodně zabaleno nebo jinak připraveno prodávajícím k přepravě, aby nedošlo k poškození, aby byly získány nejnižší přepravní a pojistné sazby a aby byly splněny požadavky přepravce, a (ii) odesláno v souladu s pokyny na objednávka. Za výdaje vzniklé v důsledku nedodržení těchto podmínek odpovídá prodejce. Na všech fakturách, nákladních listech, dodacích listech, kartonech a korespondenci musí být uvedeno jméno prodávajícího, úplná zásilka na adresu a číslo nákupní objednávky. K předloženým fakturám musí být přiloženy nákladní listy, na kterých je uveden přepravce, počet kartonů a hmotnost a datum odeslání. K zásilkám musí být přiložen podrobný výpis obsahu zásilky. Vlastnické právo a veškerá rizika ztráty nebo poškození Zboží zůstávají Prodávajícímu, dokud Kupující písemně neobdrží odpovídající zboží na požadovaném místě určení. Podmínky dopravy jsou FOB místo dodání kupujícího, pokud není v objednávce uvedeno jinak. Čas je zásadní. Dodávky je možné uskutečnit pouze v množství a v době uvedené v objednávce. Dokud nedojde k dodání, musí Prodávající uschovat Zboží samostatně uložené a označené jako majetek Kupujícího. Právo prodávajícího na držení bude okamžitě ukončeno v případě, že kupující ukončí smlouvu v případě platební neschopnosti, jak je uvedeno v oddíle 8. Prodávající uděluje a zajistí neodvolatelné právo kupujícímu nebo jeho zástupcům vstoupit do všech prostor, kde je zboží uloženo nebo kde může být uloženo za účelem jeho kontroly, nebo pokud právo prodávajícího na vlastnictví bylo ukončeno, získat je zpět. (a) Pokud se neočekává, že dodávka bude provedena včas, musí prodejce neprodleně informovat kupujícího a na jeho náklady učinit přiměřené kroky k urychlení dodávky. Prodávající bez předchozího písemného souhlasu kupujícího nedoručí objednávku více než pět pracovních dnů před dohodnutým datem dodání. Kupující může zrušit jakoukoli objednávku, pokud doručení není provedeno včas nebo pokud je oznámeno, že se očekává, že doručení bude opožděné. (b) Kupující může odmítnout jakoukoli dodávku nebo zrušit celou nebo jakoukoli část jakékoli nákupní objednávky, pokud prodávající neprovede dodávku v souladu s podmínkami této smlouvy, mimo jiné včetně jakéhokoli nedodržení specifikací ze strany zboží („ Specifikace ”) a výkonnostní kritéria zveřejněná prodejcem pro zboží. Veškeré zboží nesmí obsahovat vady materiálu v designu, materiálu a provedení a musí mít uspokojivou kvalitu (ve smyslu zákona o prodeji zboží z roku 1979). Přijetí jakékoli nevyhovující dodávky kupujícím neznamená vzdání se práva odmítnout budoucí dodávky. Pokud Prodávající (i) nedodá Zboží, (ii) nedodá Zboží splňující Specifikace nebo (iii) nesplní Dodací plány a požadavky na dodání Kupujícího a Prodejce neposkytne srovnatelnou náhradu kvality (za kterou musí Prodejce převzít náhradu jakýkoli výdajový a cenový rozdíl), pak může Kupující podle svého výhradního uvážení zakoupit Zboží od jiného dodavatele jako alternativní zdroj, který Prodávající podle svého výhradního uvážení považuje za nutné. V takovém případě prodávající uhradí kupujícímu veškeré další náklady a výdaje vzniklé kupujícímu při nákupu zboží od jiného dodavatele jako alternativního zdroje. Po identifikaci a oznámení vadného zboží nebo neshodných zásilek obdrží kupující plný kredit buď za šrot nebo vrácení, přičemž tento kredit bude zahrnovat veškeré náklady zaplacené prodejci, případně s náklady na dopravu, zpracování a související náklady. Do 5 pracovních dnů od oznámení vadného Zboží prodávající předá kupujícímu písemné vysvětlení hlavní příčiny a provedená nápravná opatření, aby se zabránilo opětovnému výskytu. Tato část 2 se použije stejně na jakékoli opravené nebo náhradní zboží. (c) Kupující může bez odpovědnosti nejméně 14 dní před plánovaným datem dodání odložit dodávku kterékoli nebo každé objednané položky zasláním ústního oznámení prodejci o jakémkoli nezbytném přeložení (toto ústní oznámení je třeba písemně potvrdit do 10 dnů) ústního oznámení). Kromě toho, pokud jsou objednané položky prodávajícím dodávány ve splátkách, může kupující bez odpovědnosti zrušit jakoukoli objednávku (nebo částečnou objednávku) objednaných položek, které ještě nebyly dodány, a to písemně s 15denním oznámením prodávajícímu. (d) Kupující může bez odpovědnosti nejméně 14 dní před plánovaným datem dodání odložit dodávku kterékoli nebo každé objednané položky zasláním ústního oznámení prodejci o jakémkoli nezbytném přeložení (toto ústní oznámení je třeba písemně potvrdit do 10 dnů) ústního oznámení). Kromě toho, pokud jsou objednané položky prodávajícím dodávány ve splátkách, může kupující bez odpovědnosti zrušit jakoukoli objednávku (nebo částečnou objednávku) objednaných položek, které ještě nebyly dodány, a to písemně s 15denním oznámením prodávajícímu. 3. Poskytování služeb (a) Prodávající dodá služby kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy, mimo jiné včetně všech specifikací a výkonnostních kritérií stanovených v nákupní objednávce („specifikace služby“) a publikovaných kritérií prodávajícího. Prodejce musí splnit všechna data výkonu Služeb. Čas je zásadní. Při poskytování Služeb Prodávající: (i) spolupracuje s Kupujícím ve všech záležitostech týkajících se Služeb a dodržuje všechny pokyny Kupujícího; (ii) poskytovat všechny služby s nejlepší péčí, dovednostmi a pečlivostí v souladu s osvědčenými postupy v oboru, profesi nebo obchodu prodejce; (iii) využívat personál, který má odpovídající kvalifikaci a zkušenosti pro plnění úkolů, které mu byly přiděleny, a v dostatečném počtu, aby bylo zajištěno plnění povinností prodejce v souladu s dohodou; a (iv) zajistit, aby Služby (a jakékoli výstupy) byly v souladu se všemi popisy a specifikacemi stanovenými ve Specifikaci služby. (b) Pokud Prodávající neprovede Služby do příslušného data, Kupující bude mít, aniž by omezil nebo ovlivnil jiná práva nebo opravné prostředky, které má k dispozici, jedno nebo více z následujících práv: (i) ukončit Smlouvu s okamžitou účinností do písemné oznámení; (ii) odmítnout přijmout jakékoli následné poskytování Služeb; (iii) získat zpět od prodejce veškeré náklady vzniklé v souvislosti se získáním náhradních služeb od třetí strany; (iv) požadovat vrácení částek předem zaplacených za služby, které prodejce neposkytl; a (v) požadovat náhradu jakýchkoli dodatečných nákladů, ztrát nebo výdajů vzniklých kupujícímu, které lze jakýmkoli způsobem přičíst nedodržení těchto dat prodejcem. 4. Ceny; Způsob platby. Ceny za všechny objednané položky budou uvedeny v nákupní objednávce a zahrnují všechny příslušné daně; za předpokladu, že však v žádném případě nebude cena účtovaná prodejcem na základě smlouvy méně příznivá než nejnižší cena účtovaná prodejcem ostatním zákazníkům kupujícím podobné nebo menší množství objednaných položek. Platební podmínky pro všechny objednané položky budou takové, jaké jsou uvedeny v nákupní objednávce. Kupující je oprávněn započíst jakékoli částky, které kdykoli dluží prodávající kupujícímu nebo kterékoli z jeho přidružených společností, vůči jakékoli částce, kterou kdykoli zaplatí kupující nebo takové přidružené společnosti v souvislosti se smlouvou. 5.              Inspekce / testování. Platba za objednané položky nepředstavuje jejich přijetí. Kupující má právo prohlédnout všechny objednané položky a odmítnout kteroukoli nebo všechny objednané položky, které jsou podle úsudku kupujícího vadné nebo nevyhovující. Kupující nebude mít za to, že přijal jakékoli Zboží nebo Služby, dokud neměl přiměřenou dobu na jejich kontrolu po dodání nebo plnění (podle okolností), nebo v případě skryté vady Zboží, dokud přiměřenou dobu poté, co se projeví skrytá vada, může kupující dle svého uvážení požadovat opravu nebo výměnu odmítnutých objednaných položek nebo vrácení kupní ceny. Objednané položky dodané nad množství uvedené v nákupní objednávce mohou být vráceny prodejci na jeho náklady. Kupující si vyhrazuje právo použít odmítnuté materiály, pokud to považuje za vhodné nebo nezbytné ke splnění svých smluvních závazků vůči zákazníkům, aniž by se vzdal jakýchkoli práv vůči prodejci. Nic obsažené ve Smlouvě nezbavuje Prodávajícího povinnosti testování, inspekce a kontroly kvality. 6. Důvěrnost a vlastnická práva. Každá strana bude zachovávat důvěrné informace druhé strany v tajnosti a neposkytne důvěrné informace druhé strany žádné třetí straně ani nebude používat důvěrné informace druhé strany k jiným účelům, než jak je výslovně povoleno v této dohodě. Pro tyto účely se „důvěrnými informacemi“ rozumějí informace (ať už v ústní, písemné nebo elektronické podobě) patřící nebo vztahující se k této straně, jejím obchodním záležitostem nebo činnostem, které nejsou veřejné, a které: (i) kterákoli strana označila jako důvěrné nebo proprietární, (ii) kterákoli strana, ústně nebo písemně, doporučila druhé straně, že má důvěrnou povahu, nebo (iii) vzhledem ke své povaze nebo povaze by rozumná osoba v podobné situaci a za podobných okolností měla zacházet jako s důvěrné; nezahrnuje však informace, které (i) jsou nebo se stanou veřejně známými na základě žádného jednání nebo opomenutí přijímající strany; ii) byly v zákonném držení druhé strany před zveřejněním; iii) byly zákonně sděleny přijímající straně třetím strana bez omezení zveřejnění (iv) je nezávisle vyvinuta přijímající stranou, jejíž nezávislý vývoj lze prokázat písemnými důkazy; nebo (v) musí být zveřejněny zákonem, jakýmkoli soudem s příslušnou jurisdikcí nebo jakýmkoli regulačním nebo správním orgánem nebo pravidly uznaného burzovního nebo kotujícího orgánu. Každá strana souhlasí, že přijme veškerá přiměřená opatření, aby zajistila, že důvěrné informace druhé strany, ke kterým má přístup, nebudou zveřejněny ani distribuovány jejími zaměstnanci nebo zástupci v rozporu s podmínkami této smlouvy. 7. Záruky. Prodejce prohlašuje a zaručuje, že: (a) všechny objednané položky a výkon prodejce podle smlouvy budou (i) odpovídat všem příslušným výkresům, specifikacím, popisům a vzorkům poskytnutým nebo dodaným prodejcem, (ii) budou uspokojivé kvality a bez závad v designu, materiálu a provedení, (iii) musí být v souladu se všemi platnými zákony (ať už zahraničními nebo domácími), mimo jiné včetně zákonů týkajících se zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a ochrany životního prostředí a dětské práce zákony; (iv) bude vyhovovat účelu, pro který je takové Zboží a Služby běžně dodáváno; a (v) budou způsobilé pro jakýkoli účel, který prodávající uvede nebo o kterém bude kupujícímu informován; (b) objednané položky neporušují ani neporušují žádné duševní vlastnictví, právo na soukromí nebo jiná vlastnická či vlastnická práva jakékoli třetí strany; (c) má právo udělit a tímto uděluje kupujícímu licenci k užívání jakéhokoli softwaru vloženého nebo zabudovaného do jakékoli objednané položky; (d) všechny Služby budou poskytovány s nejlepší péčí, dovedností a pečlivostí a v souladu se správnou průmyslovou praxí; a (e) dodržela a bude dodržovat všechny zákony vztahující se k jejímu plnění podle této dohody. 8. Ukončení. Kupující může Smlouvu zcela nebo zčásti vypovědět (i) na základě písemné výpovědi prodávajícímu 15 dní kdykoli z důvodu pohodlí (ii) neprodleně na základě písemného oznámení, pokud prodávající nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy a není schopen ji vyléčit prodlení do 10 dnů od oznámení o prodlení, (iii) okamžitě po písemném oznámení v případě, že prodávající utrpí případ platební neschopnosti, včetně pozastavení nebo hrozby pozastavení, splácení svých dluhů nebo bude považován za neschopného splácet své dluhy v běžný kurz určený kupujícím v jeho rozumném rozhodnutí nebo je podána žádost u soudu nebo je vydán příkaz ke jmenování správce, nebo je-li oznámeno úmysl jmenovat správce nebo je-li jmenován správce, nad prodejcem; je podán návrh, je vydáno oznámení, je přijato usnesení nebo je vydána objednávka, nebo v souvislosti s likvidací prodávajícího. Po ukončení Smlouvy, zčásti nebo z části, ze strany Kupujícího z jakéhokoli důvodu, Prodávající okamžitě (a) zastaví veškerou práci podle ukončené Smlouvy, (b) způsobí, že kterýkoli z jeho dodavatelů nebo subdodavatelů zastaví práci, a (c ) uchovat a chránit nedokončenou výrobu a materiály, které jsou po ruce zakoupeny nebo na které se podle této smlouvy zavazuje, ve svých vlastních závodech a v závodech svých dodavatelů nebo subdodavatelů až do pokynů kupujícího. Kupující nebude dlužit Prodávajícímu žádný ušlý zisk ani platby za žádné materiály nebo Zboží, které může Prodávající spotřebovat nebo prodat jiným v rámci své běžné obchodní činnosti. 9.              Odškodnění. Prodávající bude hájit, odškodňovat a chránit Kupujícího, jeho přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, zaměstnance a agenty proti všem nárokům, škodám, odpovědnosti, ztrátám, pokutám nebo rozsudkům, včetně nákladů, poplatků za právní zastoupení a dalších výdajů (přímých nebo nepřímých), souvisejících k (nebo) z (a) porušení Smlouvy Prodávajícím; (b) smrt nebo zranění osob nebo majetku v důsledku porušení smlouvy prodejcem; (c) nedodržení požadavků Smlouvy ze strany Zboží nebo Prodejce Služeb; (d) porušení práv duševního vlastnictví třetí strany na jakékoli zboží nebo služby; nebo (e) podvod nebo podvodné zkreslení. 10. Katastrofické vady. Prodávající do 30 dnů od požadavku kupujícího odškodní kupujícího nebo jím určeného poskytovatele služeb třetí strany za veškeré náklady a výdaje na díly, práci, administrativní náklady, náklady na dopravu, náklady na výměnu zboží a další výdaje (včetně přiměřených poplatků a výdajů za právní zastoupení) související s Katastrofickou vadou, odvoláním zboží nebo opravou pole zboží. „Katastrofická vada“ se má za to, že nastane, když: (a) dojde k porušení prohlášení a záruk uvedených v části 7, pokud jde o (i) 3% nebo více zboží odeslaného během kteréhokoli tříměsíčního období, nebo (ii) 1% zboží odeslaného během prvních šesti měsíců od počáteční dohody mezi prodávajícím a kupujícím; (b) návratnost a směnný kurz zboží prodaného prodávajícím kupujícímu přesahuje průměr kategorie zboží stanovený v záznamech kupujícího; (c) Kupující určí jednu nebo jednu skupinu vad Zboží (jakákoli výrobní vada, která ovlivňuje Zboží kosmeticky nebo funkčně), která bude mít dopad na více než 10% takového Zboží; (d) stažení zboží (včetně jakýchkoli servisních dílů, náhradních dílů, náhradních dílů, sestav a nástrojů potřebných pro servis zboží) je podle rozumného názoru kupujícího nebo prodávajícího nutné; nebo (e) Zboží by mělo být vytaženo z tržiště, aby bylo v souladu s příslušnými právními předpisy stanovenými Kupujícím na základě jeho výhradního uvážení (mimo jiné včetně případů dobrovolného nebo povinného stažení zboží ze spotřebního zboží). 11.             Pojištění. Prodejce je povinen požadovat, aby jeho subdodavatelé od renomovaných pojišťovacích společností získávali a vždy udržovali přiměřenou úroveň pojištění (mimo jiné odpovědnosti za výrobek a veřejnou odpovědnost) k pokrytí svých povinností podle této dohody a podle aplikované právo. Na žádost kupujícího nechá prodejce přidat kupujícího jako dalšího pojištěného na základě smlouvy o všeobecném obchodním pojištění odpovědnosti za škodu a poskytne kupujícímu osvědčení o pojištění a příslušná potvrzení o pojistné smlouvě dokládající toto pojištění. Prodávající neudělá nic pro to, aby zneplatnil jakoukoli pojistnou smlouvu nebo aby nepoškodil nárok kupujícího z ní vyplývající, a informuje kupujícího, pokud bude (nebo bude) některá pojistná smlouva zrušena nebo její podmínky budou (nebo budou) předmětem jakékoli podstatné změny. Pokud některá část Smlouvy zahrnuje plnění Prodávajícího v prostorách Kupujícího nebo na jakémkoli místě, kde Kupující provádí operace, nebo s materiálem nebo vybavením poskytnutým Prodávajícímu Kupujícím, přijme Prodávající veškerá nezbytná preventivní opatření, aby zabránil zranění osob nebo majetku během postupu práce prodejce. 12. Ochrana údajů V rozsahu, v jakém je Prodávající povinen zpracovávat jakékoli osobní údaje (ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů z roku 1998 (ve znění pozdějších předpisů a aktualizovaných) „DPA“) jménem kupujícího během poskytování objednaných položek, bude prodávající pouze zpracovávat takové osobní údaje podle pokynů kupujícího a způsobem, který je nezbytný. Prodejce zajistí, že: je vždy v souladu s podmínkami DPA; a přijímá veškerá vhodná technická a organizační opatření proti neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování osobních údajů a proti jakékoli náhodné ztrátě, zničení nebo poškození těchto osobních údajů. Prodávající neprodleně vyhoví jakékoli žádosti kupujícího, která požaduje, aby prodávající upravil, přenesl nebo vymazal osobní údaje, a neprodleně o tom informuje kupujícího, pokud obdrží jakoukoli stížnost, oznámení nebo komunikaci, která se přímo nebo nepřímo týká zpracování osobních údajů, a poskytnout veškerou nezbytnou spolupráci a pomoc ve vztahu k jakémukoli takovému souladu, oznámení nebo komunikaci. Prodávající souhlasí s tím, že bude kupujícího, jeho přidružené společnosti, úředníky, zaměstnance a zástupce chránit, odškodňovat a chránit před veškerými nároky, škodami, odpovědností, ztrátami, pokutami nebo rozsudky, včetně nákladů, poplatků za právní zastoupení a dalších výdajů (přímých i nepřímých), v souvislosti s porušením této části ze strany Prodejce nebo v důsledku tohoto porušení. 13.                Omezení odpovědnosti. V žádném případě nesmí souhrnná odpovědnost kupujícího za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou v souvislosti se Smlouvou nebo v souvislosti s ní nebo z ní vyplývající překročit cenu přidělenou zboží nebo službám nebo jejich jednotkám, které vedou k uplatnění nároku, kromě toho, že prodávající může účtovat Úrok kupujícího z jakékoli platby obdržené později než 60 dnů po datu splatnosti v souladu s oddílem 3 ve výši 2% ročně. Nic v tomto oddíle 12 neomezuje ani nevylučuje odpovědnost za: (i) smrt nebo zranění způsobené z nedbalosti (ii) nebo podvod nebo podvodné zkreslení. 14. Rozhodné právo / jurisdikce. Smlouva, její výklad a veškeré spory vzniklé z ní nebo v souvislosti s ní (včetně mimosmluvních sporů) se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy Anglie a Walesu a strany se neodvolatelně podřizují výlučné jurisdikci soudy Anglie a Walesu. Kupující a prodávající výslovně berou na vědomí a souhlasí s tím, že Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží („CISG“) se na tuto smlouvu nevztahuje a tyto strany se dobrovolně rozhodly odhlásit z používání CISG na tuto smlouvu. Práva kupujícího podle této smlouvy jsou kumulativní a navíc k jakýmkoli dalším právním nebo spravedlivým opravným prostředkům, které může mít vůči prodejci. 15.              Záležitosti dodržování předpisů. Prodejce musí dodržovat všechny zásady kupujícího vztahující se na prodejce a upozorněné na něj. Prodejce musí přísně dodržovat všechny příslušné zákony, zákony a nařízení („zákony“), mimo jiné včetně všech příslušných zákonů o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti, obchodu a dovozu / vývozu. Prodávající souhlasí s tím, že bude kupujícího informovat o jakémkoli inherentním nebezpečí spojeném se zbožím zakoupeným na základě smlouvy, které by toto nebezpečí vystavilo během manipulace, přepravy, skladování, používání, dalšího prodeje, likvidace nebo sešrotování zboží. Toto oznámení bude zasláno manažerovi globálního dodavatelského řetězce kupujícího a bude obsahovat název produktu, povahu nebezpečí, opatření týkající se majetku, která musí kupující nebo jiné osoby učinit, všechny příslušné bezpečnostní listy a veškeré další doplňující informace, které by měl kupující přiměřeně Očekávejte, že budete vědět o ochraně svých zájmů, majetku a / nebo personálu. 16.             Prodejce jako nezávislý dodavatel. Prodávající bude plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy jako nezávislý dodavatel a za žádných okolností se nebude považovat za agenta nebo zaměstnance Kupujícího. Smlouva nebude v žádném případě vykládána jako vytvoření partnerství nebo jakéhokoli jiného druhu společného závazku mezi kupujícím a prodávajícím. Prodávající je výhradně odpovědný za veškeré federální, státní a místní daně, příspěvky a další závazky, pokud jde o platby kupujícího prodejci. 17. Protikorupce. Prodejce bude vždy vykonávat svou činnost v souladu se všemi příslušnými zákony, pravidly, předpisy, sankcemi a příkazy týkajícími se úplatkářství nebo protikorupčních právních předpisů, mimo jiné včetně zákona o úplatcích z roku 2010 („příslušné požadavky“). Prodávající je povinen (i) dodržovat všechny zásady kupujícího týkající se úplatkářství a protikorupce, které mu mohou být čas od času oznámeny, a veškeré příslušné odvětvové předpisy, v každém případě jako kupující nebo příslušný průmyslový orgán aktualizovat je čas od času („příslušné zásady“) a (ii) mít a udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této dohody své vlastní zásady a postupy k zajištění souladu s příslušnými požadavky a příslušnými zásadami a bude je případně prosazovat ( iii) neprodleně nahlásit kupujícímu jakoukoli žádost nebo požadavek na jakoukoli nepřiměřenou finanční nebo jinou výhodu jakéhokoli druhu, kterou prodávající obdrží v souvislosti s plněním této smlouvy; (iv) neprodleně informovat kupujícího, pokud se zahraniční veřejný činitel stane úředníkem nebo zaměstnancem prodávajícího nebo získá přímý nebo nepřímý zájem o prodávajícího (a prodávající zaručuje, že nemá žádné zahraniční veřejné činitele jako úředníky, zaměstnance ani přímé či nepřímé vlastníci ke dni této smlouvy); (v) do šesti měsíců od data této smlouvy a poté každý rok písemně potvrdí kupujícímu podepsanému úředníkem prodávajícího, že dodržuje ustanovení tohoto oddílu 17 ze strany prodávajícího a všech dalších osob, za které je prodávající odpovědný podle k tomuto oddílu 17. Prodávající poskytne takové podpůrné důkazy o shodě, jaké může dodavatel přiměřeně požadovat. Prodávající zajistí, aby každá osoba spojená s prodávajícím, která poskytuje služby nebo poskytuje zboží v souvislosti s touto smlouvou, tak činila pouze na základě písemné smlouvy, která ukládá a zajišťuje od takové osoby podmínky rovnocenné podmínkám uloženým prodávajícímu v této smlouvě. oddíl 17 („Relevantní podmínky“). Prodávající je za všech okolností odpovědný za dodržování a plnění příslušných podmínek těmito osobami a za všech okolností je přímo odpovědný kupujícímu za jakékoli porušení jakýchkoli relevantních podmínek ze strany těchto osob. Porušení tohoto článku 17 se bude považovat za nenapravitelné a podstatné porušení této smlouvy ze strany prodejce. 18.              Spolupráce. Prodávající poskytne veškeré důkazy, které může kupující přiměřeně požadovat, aby ověřil všechny faktury předložené prodávajícím nebo prohlášení o slevách nebo jiná snížení nákladů, kterých prodejce dosáhl (včetně dat, kdy bylo snížení nákladů dosaženo). Dodavatel navíc na požádání umožní kupujícímu zkontrolovat a pořídit kopie (nebo výpisy z) všech příslušných záznamů a materiálů prodávajícího týkajících se dodávky zboží, které mohou být přiměřeně požadovány za účelem ověření těchto záležitostí . 19. Obecné. Neplatnost jakéhokoli ustanovení obsaženého ve Smlouvě nebude mít vliv na platnost jakéhokoli jiného ustanovení. Tato dohoda spolu s jakoukoli předchozí dohodou o zachování důvěrnosti uzavřenou mezi stranami představuje úplnou dohodu a porozumění stran týkající se předmětu této smlouvy. Tato dohoda nahrazuje veškeré předchozí písemné a ústní dohody a veškerou další komunikaci mezi stranami. Každá strana souhlasí s tím, že nebude mít žádné prostředky nápravy ve vztahu k jakémukoli zastoupení nebo záruce (ať už nevinně nebo z nedbalosti), která není uvedena v této dohodě. Pokud kupující nebude trvat na splnění kterékoli podmínky nebo podmínky nebo neuplatní jakékoli právo nebo privilegium, nezbaví se takové podmínky, podmínky, práva nebo privilegia, pokud takové vzdání není písemně stanoveno a podepsáno oběma stranami. Smlouva může být měněna nebo upravována pouze písemným nástrojem, který je samostatně podepsán kupujícím nebo prodávajícím. Prodejce nesmí bez předchozího písemného souhlasu kupujícího zcela nebo zčásti subdodávat, zatěžovat ani postoupit svá práva a povinnosti podle této smlouvy. Ustanovení oddílů 6–10, 12, 14 a 19 zůstávají v platnosti i po ukončení Smlouvy. Nic v této smlouvě nepřiznává žádné jiné osobě než prodejci a kupujícímu jakékoli právo nebo nápravu podle této smlouvy nebo z důvodu této smlouvy. Prodávající na žádost a náklady kupujícího provede nebo zajistí provedení všech těchto dalších úkonů a provede nebo obstará platné provedení všech těchto dokumentů, jak může být podle rozumného názoru kupujícího čas od času nutné plně uplatňovat tuto dohodu. Veškerá oznámení, žádosti, souhlasy a další komunikace vyžadované nebo povolené podle této smlouvy musí být učiněny písemně a doručeny faxem nebo ručně, prostřednictvím doručovací služby přes noc nebo doporučenou nebo ověřenou poštou, předplaceným poštovným, na adresu nebo faxové číslo druhá strana v nákupní objednávce (nebo jiná adresa nebo faxové číslo, které může být pro tyto účely písemně oznámeno).

PODMÍNKY PRODEJE Tyto prodejní podmínky a nekonfliktní ustanovení v nabídce prodejce (pokud existují), potvrzení nebo faktura od prodejce (souhrnně „smlouva“) řídí ve všech ohledech veškerý prodej jakýchkoli produktů („produkty“). “) A služby (dále jen„ služby “) od TV One Broadcast Sales Corporation, korporace v Kentucky („ prodejce “) kupujícímu („ kupující “). Kupující bere na vědomí, že prodávající prostřednictvím svých přidružených společností (tj. Rodičů, dceřiných společností a dalších přidružených společností) nabízí rozšířené výrobní možnosti a prodejce může podle svého výhradního uvážení vyrábět, dodávat nebo dodávat z jakéhokoli místa nebo zdroje, včetně kterékoli ze svých přidružených společností, jakýchkoli produktů nebo Na služby a jejich výrobu, dodávky nebo dodávky od těchto přidružených společností se rovněž vztahují tyto podmínky. 1. Ceny a daně. Ceny jsou takové, jaké platí, když prodejce přijme nákupní objednávku. Prodejce může podle vlastního uvážení přijmout nebo odmítnout nákupní objednávky. Kupující je povinen zaplatit nebo neprodleně uhradit prodejci veškeré prodeje, použití nebo jakékoli jiné místní, státní, provinční nebo federální daně vyplývající z prodeje nebo dodání produktů a služeb nebo poskytnout osvědčení o výjimce. Všechny ceny, modely a technické údaje materiálu mohou být změněny nebo staženy prodejcem bez předchozího upozornění. 2. Platba. Platební podmínky jsou čisté 30 dní od data vystavení faktury. Kupující musí uhradit všechny částky bankovním převodem na účet určený prodejcem. Všechny ceny jsou uváděny a musí být zaplaceny v amerických dolarech nebo jinak uvedeno v cenové nabídce. Pokud kupující neprovede žádnou platbu ani nezaplatí žádnou fakturu v souladu s jeho podmínkami nebo na základě úvěrových podmínek, které jsou výslovně písemně odsouhlaseny prodejcem, pak kromě všech dalších práv a opravných prostředků, které má prodejce k dispozici: (a) Kupující je odpovědný za veškeré komerčně přiměřené poplatky, výdaje nebo provize vzniklé prodejci při zastavení dodávky, přepravy a skladování produktů a v souvislosti s vrácením nebo dalším prodejem produktů; (b) Prodávající má právo ukončit Smlouvu nebo pozastavit další plnění na základě Smlouvy a dalších dohod s Kupujícím; a (c) Kupující odpovídá Prodávajícímu za veškeré přiměřené náklady na inkaso, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení. Na částky po splatnosti se vztahují servisní poplatky ve výši 1½% za měsíc (nebo maximální částka povolená zákonem) a pokud byly písemně dohodnuty úvěrové podmínky, vyhrazuje si prodejce právo účtovat zákonné úrokové sazby z jakéhokoli nevyrovnaného zůstatku po splatnosti nebo ne. 3. Změny. Prodávající může revidovat ceny, data dodání a záruky po přijetí žádosti kupujícího o úpravy produktů nebo služeb. Pokud kupující odmítne navrhované změny produktů na zakázku, které prodejce považuje za nezbytné pro splnění příslušné specifikace, je prodávající zproštěn své povinnosti vyhovět této specifikaci v rozsahu, v jakém může být na základě přiměřeného názoru společnosti tato námitka ovlivněna. Prodávající. 4. Zásilka a doručení. Dodávky produktů, název a riziko ztráty přecházejí na zařízení kupujícího FOB prodejce (EXW per INCOTERMS 2010 pro mezinárodní zásilky). Kupující je odpovědný za veškeré poplatky za zadržení nebo zadržení. Nárok na jakýkoli software dodávaný s produkty zůstává na prodejci nebo jeho dodavateli. Veškeré reklamace nedostatků nebo škod vzniklých při přepravě musí být podány přímo přepravci. Všechny dodací termíny jsou přibližné a nejsou zaručeny. Prodávající si vyhrazuje právo provádět částečné zásilky. Prodávající není povinen nabídnout dodávku žádných produktů, u nichž kupující neposkytl pokyny k přepravě. Pokud kupující z jakéhokoli důvodu odloží nebo zpozdí dodávku produktů, včetně události vyšší moci (definované v části 9), může prodejce produkty přesunout na úložiště a na riziko kupujícího a produkty budou považovány za doručené. Produkty nelze vrátit, pouze s předchozím písemným souhlasem prodejce, který může zahrnovat další podmínky. 5. Inspekce a přejímka. Prodejce musí předem udělit souhlas s kontrolou před dodáním nebo s přejímacími zkouškami u výrobce, které budou pro prodejce přijatelné. Kupující musí do dvou dnů před odesláním nebo 10 dnů po testování v továrně na přijetí písemně oznámit prodejci jakékoli konkrétní námitky, pokud tak neučiní, znamená to přijetí a oprávnění dodat produkty. Pokud smlouva stanoví testování akceptace místa, musí prodejce ověřit, že produkty byly dodány bez fyzického poškození a jsou v dobrém provozním stavu. Dokončení všech přejímacích testů stránek představuje úplné a konečné přijetí Produktů. Akceptační testování se považuje za dokončené a produkty jsou přijaty do 30. dne po dodání produktů a použití nebo opětovném prodeji produktů, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 6. Omezená záruka. (a) Seller warrants: (i) All Products (excluding software and spare parts) manufactured by Seller will conform to the specifications provided by Seller and will be free of defects in material and workmanship (“Defects”) for 12 months following installation or 18 months following ship date, whichever occurs first, under normal use and regular service and maintenance, if installed pursuant to Seller’s instructions.  New spare parts will be free of Defects for 12 months following ship date.  Buyer must notify Seller of any Defect promptly upon discovery and if such notification occurs within the applicable warranty period, Seller shall remedy such Defect by, at Seller’s option, adjustment, repair or replacement of Products or any affected portion of Products, or providing a refund of the portion of the purchase price attributable to the defective portion of the Product.  Buyer assumes all responsibility and expense for removal, reinstallation and freight charges (both for return and delivery of new parts).  Buyer must grant Seller access to the premises at which Products are located at all reasonable times so that Seller can evaluate any Defect and make repairs or replacements on site.  Repaired or replaced portions of Products are warranted until the later of the end of the warranty period applicable to the defective portion of Products repaired or replaced; or 30 days following the completion of the repair or ship date of the replacement parts; and (ii) Services will be of workmanlike quality.  If Buyer notifies Seller of any nonconforming Services within 30 days after Services are completed, Seller shall re-perform, if able to be cured, those Services directly affected by such failure, at its sole expense.  Buyer’s sole remedy for such nonconforming Services is limited to the cost of re-performing the Services.(b)    Buyer is responsible for disassembly and re-assembly of non-Seller supplied products.  Seller does not warrant and shall have no obligation with respect to any Products that: (i) have been repaired or altered by someone other than Seller; (ii) have been subject to misuse, abuse, neglect, intentional misconduct, accident, Buyer or third party negligence, unauthorized modification or alteration, use beyond rated capacity, a Force Majeure Event, or improper, or a lack of, maintenance; (iii) are comprised of materials provided by, or designed pursuant to instructions from, Buyer; (iv) have failed due to ordinary wear and tear; or (v) have been exposed to adverse operating or environmental conditions.  Products and third party software supplied by Seller, but manufactured or created by third parties are warranted only to the extent of the manufacturer’s warranty and to the extent such manufacturer permits Seller to pass any third-party warranty through to Buyer.  If Seller has relied upon any specifications, information, representations or descriptions of operating conditions or other data supplied by Buyer or its agents to Seller in the selection or design of Products, and actual operating conditions or other conditions differ, any warranties or other provisions contained herein that are affected by such conditions will be null and void.   (c) Kupující je výhradně odpovědný za stanovení vhodnosti a vhodnosti Produktů pro použití uvažované Kupujícím. Kupující zajistí, aby (i) produkty byly používány pouze pro účely a způsobem, pro který byly navrženy a dodány, (ii) všechny osoby, které budou pravděpodobně produkty používat nebo s nimi přijdou do styku, prošly odpovídajícím školením a kopiemi příslušných pokynů a dokumentace dodaná prodejcem, (iii) všem třetím stranám, které používají nebo na ně mohou mít vliv nebo se na ně spoléhají, je poskytováno úplné a jasné varování o jakýchkoli rizicích s nimi spojených nebo o omezení jejich účinnosti a že jsou přijaty a dodržovány bezpečné pracovní postupy s, (iv) jakákoli varovná upozornění zobrazená na Produktech nebudou odstraněna nebo zakryta, (v) jakákoli třetí strana, které jsou Produkty dodávány, souhlasí s tím, že tato varovná upozornění neodstraní ani nezakryje. Kupující přebírá veškerou odpovědnost za jakékoli ztráty, poškození nebo zranění osob nebo majetku vzniklé v souvislosti s používáním Produktů, v souvislosti s nimi nebo z nich vyplývající, buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými Produkty nebo komponenty.   (d) ZÁRUKY UVEDENÉ V TÉTO ČÁSTI 6 JSOU JEDINÉ A VÝLUČNÉ ZÁRUKY PRODEJCE S OHLEDEM NA PRODUKTY A SLUŽBY A JSOU VE VĚCI A VYLOUČENÍ VŠECH DALŠÍCH ZÁRUK JAKÉKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉHO NEBO PŘEDPOKLÁDANÉHO VČETNĚ VČETNĚ BEZ OMEZENÍ PORUŠENÍ; A VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, POUŽITÍ OBCHODU A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Některé státy neumožňují omezení, jak dlouho implikovaná záruka trvá, takže výše uvedené omezení se na kupujícího nemusí vztahovat. NÁPRAVY POSKYTNUTÉ V TÉTO ČÁSTI 6 JSOU JEDINÝMI NÁPRAVAMI KUPUJÍCÍCH ZA JAKÉKOLI A VŠECHNY POHLEDÁVKY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z PRODUKTŮ A SLUŽEB, NEBO SOUVISEJÍ S NÍMI. Všechny reklamace musí být prodávajícím přijaty nejpozději do konce příslušné záruční doby. Omezení nápravných opatření a odpovědnosti. Celková odpovědnost prodávajícího podle smlouvy, ať už ze zákona, spravedlnosti, smlouvy, porušení, nedbalosti, objektivní odpovědnosti nebo jiného jiného, ​​nepřesáhne cenu zaplacenou kupujícím na základě smlouvy za produkt nebo služby, které vedly k uplatnění nároku. Za žádných okolností nebude prodejce z jakéhokoli důvodu odpovědný za zvláštní, náhodné, nepřímé, represivní nebo následné škody. „Následné škody“ zahrnují mimo jiné ztrátu očekávaných zisků; přerušení podnikání; ztráta použití, příjmů, reputace nebo dat; vzniklé náklady, mimo jiné včetně nákladů na kapitál, palivo nebo energii; ztráta nebo poškození majetku nebo vybavení; a čištění životního prostředí. Některé státy neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na kupujícího nemusí vztahovat. Jakákoli opatření vyplývající z této smlouvy nebo související s touto smlouvou (ať už založená na zákonech, spravedlnosti, smlouvě, porušení, nedbalosti, objektivní odpovědnosti, jiném deliktu nebo jinak) musí být zahájena jeden rok po datu odeslání nebo dodání Služeb. Prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost ani odpovědnost za poskytnuté či neposkytnuté technické rady ani za dosažené výsledky. Prodejce stanovil své ceny a uzavřel smlouvu na základě omezení odpovědnosti a dalších zde specifikovaných podmínek, které rozdělují riziko mezi kupujícího a prodejce a tvoří základ této dohody mezi stranami. 8. Omluva plnění. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za neplnění v důsledku Božích činů; jednání kupujícího; válka (deklarovaná nebo nehlášená); terorismus nebo jiné kriminální chování; oheň; zaplavit; počasí; sabotovat; stávky nebo pracovní či občanské nepokoje; vládní požadavky, omezení, zákony, předpisy, objednávky, opomenutí nebo akce; nedostupnost nebo zpoždění v dodávkách nebo přepravě; selhání dodavatelů nebo jiná neschopnost získat potřebné materiály; embarga nebo jakékoli jiné události nebo příčiny mimo přiměřenou kontrolu prodejce (každá „událost vyšší moci“). Žádná ze stran nebude považována za nesplněnou při plnění jakéhokoli závazku vyplývajícího ze Smlouvy (kromě povinnosti provést jakoukoli platbu splatnou podle Smlouvy) v rozsahu, v jakém plnění tohoto závazku brání nebo je zpožděno Božím jednáním; válka (deklarovaná nebo nehlášená); terorismus nebo jiné kriminální chování; oheň; zaplavit; počasí; sabotovat; stávky nebo pracovní či občanské nepokoje; vládní požadavky, omezení, zákony, předpisy, objednávky, opomenutí nebo akce; nedostupnost nebo zpoždění v dodávkách nebo přepravě; selhání dodavatelů nebo jiná neschopnost získat potřebné materiály; embarga nebo jakékoli jiné události nebo příčiny mimo přiměřenou kontrolu Prodejce nebo jiné příčiny mimo přiměřenou kontrolu takové Strany (každá „Událost vyšší moci“). Dodávky nebo jiná plnění mohou být na přiměřenou dobu pozastaveny nebo Prodávajícím na základě oznámení Kupujícímu zrušena v případě Události Vyšší moci, ale zbývající část Smlouvy zůstane jinak nedotčena v důsledku Události Vyšší moci. Pokud prodejce rozhodne, že jeho schopnost poskytovat služby nebo celková poptávka po produktech je omezena, omezena nebo znemožněna z důvodu události vyšší moci, může prodávající odložit dodání produktů a služeb a přidělit svou dostupnou dodávku produktů (bez povinnosti získat jiné dodávky těchto Produktů) mezi svými zákazníky na základě toho, jak to Prodávající určí jako spravedlivé bez odpovědnosti za jakékoli selhání plnění. V případě události vyšší moci se datum dodání prodlouží o dobu rovnající se zpoždění plus přiměřený čas na zaškolení a obnovení výroby a cena bude spravedlivě upravena tak, aby prodávajícímu toto zpoždění a související náklady kompenzovala a výdaje. 9. Zákony a předpisy. Soulad s jakýmikoli federálními, státními, provinčními nebo místními zákony, předpisy a směrnicemi („zákony“) týkajícími se instalace, provozu nebo používání produktů nebo služeb je výhradní odpovědností kupujícího. Kupující dále musí dodržovat všechny příslušné zákony, pravidla, předpisy a objednávky týkající se protikorupčních nebo protikorupčních právních předpisů (mimo jiné včetně USA Zákon o zahraničních korupčních praktikách z roku 1977 a všechny národní, státní, provinční nebo teritoriální protikorupční a protikorupční zákony) a jako takový neposkytne žádnou nabídku, platbu ani dar, nebude slibovat, že zaplatí nebo dá, a nebude přímo autorizovat nebo nepřímo, příslib nebo výplata jakýchkoli peněz nebo čehokoli hodnotného vládnímu úředníkovi, jakékoli politické straně nebo jejím úředníkům nebo jakékoli osobě, která věděla nebo má důvod vědět, že všechny nebo jejich část nebo hodnotná položka být nabízeny, poskytovány nebo slibovány za účelem ovlivnění jakéhokoli rozhodnutí nebo činu na pomoc Prodávajícímu nebo Kupujícímu nebo jiným způsobem získání jakékoli nesprávné výhody nebo výhody. Dohoda se řídí právními předpisy státu Kentucky, aniž by došlo k uplatnění jejích kolizních norem, a strany souhlasí s výhradní jurisdikcí a místem konání federálních a státních soudů v okrese Kentony v Kentucky. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije. 10. Kresby. Veškeré návrhy, výrobní výkresy nebo jiné informace předložené kupujícímu zůstávají výlučným vlastnictvím prodejce. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího kopírovat tyto informace ani je nesdělovat třetí straně. 11. Zrušení. Kupující může zrušit objednávky pouze na základě přiměřeného předchozího písemného upozornění a po zaplacení storno poplatků prodejci, které zahrnují: (a) veškeré náklady a výdaje vzniklé prodejci a (b) pevnou částku 10% z celkové ceny produktů za účelem kompenzace za narušení plánování, plánované výroby a dalších nepřímých a administrativních nákladů. 12. Kontrola exportu. Některé produkty mohou podléhat vývozním kontrolám podle zákonů USA a dalších zemí. Kupující musí dodržovat všechny takové zákony a nesmí exportovat, reexportovat ani přímo či nepřímo převádět žádný takový produkt, kromě případů, kdy je v souladu s těmito zákony. 13. Obecná ustanovení. Pokud není písemně dohodnuto jinak podepsáno Prodávajícím a Kupujícím, tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi stranami a nahrazuje veškerou další komunikaci mezi stranami týkající se předmětu Smlouvy. Nabídky prodejce jsou nabídky, které lze přijmout pouze v plném rozsahu. Žádné podmínky, použití nebo obchod, průběh jednání nebo plnění, porozumění nebo dohoda, jejímž cílem je upravit, pozměnit, vysvětlit, odmítnout nebo doplnit Smlouvu, nebudou závazné, pokud nebudou učiněny písemně a podepsány oběma stranami, výslovně a výslovně odkazujícími na Smlouvu, a žádné změny ani námitky nebudou způsobeny přijetím, potvrzením nebo přijetím nákupních objednávek, formulářů přepravních pokynů nebo jiné dokumentace obsahující odlišné nebo dodatečné podmínky k těm, které jsou zde uvedeny. Žádné zřeknutí se kterékoli ze stran s ohledem na jakékoli porušení nebo neplnění nebo jakékoli právo či nápravu a žádný postup jednání se nebude považovat za pokračující zřeknutí se jakéhokoli jiného porušení nebo neplnění nebo jakéhokoli jiného práva či nápravy, pokud takové zřeknutí není vyjádřeno písemně podepsané oběma stranami, konkrétně s odkazem na Smlouvu. Nic v této smlouvě nepřiznává žádné jiné osobě než prodejci a kupujícímu jakékoli právo nebo nápravu podle této smlouvy nebo z důvodu této smlouvy. Všechny typografické nebo administrativní chyby provedené prodejcem v jakékoli citaci, potvrzení nebo publikaci podléhají opravám.